Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1342

Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen seurakuntavaaliohjelma 2018


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Kokoomuksen seurakuntavaaliohjelma 2018
  • Vuosi: 2018
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kokoomuksen seurakuntavaaliohjelma 2018

Minun kirkkoni on meitä jokaista varten
Kokoomuksen seurakuntavaaliohjelma 2018

Minun kirkkoni toimii yhteisön rakentajana

Kokoomus haluaa antaa seurakunnalle tilaa paikallisena toimijana. Hyvä yhteistyö kunnan ja seurakunnan välillä on syytä päivittää yhteisen suunnitelman tekemisellä. Kokoomus arvostaa seurakuntien työtä. Erilaisen seurakuntalaisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen on tärkeää paikallisen yhteisön rakentamisessa.

Suomalainen yhteiskunta on rakentunut merkittävin osin luterilaisen kristillisen arvojen pohjalle. Kirkolla on suuri merkitys arvoyhteisönä. Se edustaa hetkellisyyden sijasta jatkuvuutta, irrallisuuden sijasta juurevuutta ja pinnallisuuden sijasta syvällisempää käsitystä elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Seurakuntien roolia yksilön ja koko yhteiskunnan hyvän ja täysipainoisen elämän turvaajina sekä uskonnollisen kasvun paikkana tulee vahvistaa.

Minun kirkossani seurakuntalaiset ovat tekijöitä

Kokoomuslaiset seurakuntapäättäjät haluavat rakentaa seurakunnasta yhteisön, joka rakentuu jokaisen omista vahvuuksista ja osaamisesta. Seurakuntien työntekijät toimivat ohjaajina ja koordinaattoreina. Näin saadaan lisättyä vaikuttavuutta, kun esim. yksinäisten rinnalla kulkee kahden diakoniatyöntekijän sijasta kaksi sataa seurakuntalaista.

"Seurakunnissa on seurakuntalaisten osaamista hyödynnetty liian vähän. Seurakuntalaisissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakamisella vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään yhteisöllisyyttä. Kirkko on siellä missä seurakuntalaiset ovat."

Seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa päättäjät seurakuntatasolle, joiden vaikutusmahdollisuuksista kansankirkossa on pidettävä huolta. Uudet seurakuntapäättäjät valitsevat puolestaan uudet kirkolliskokousedustajat päättämään kirkon ylimpinä päättäjinä kirkon linjasta.

Minun kirkolleni seurakuntalaisten arjen tarpeet ovat tärkeitä

Kokoomus haluaa vahvistaa seurakuntalaisten äänen kuulumisen toimintaa suunniteltaessa. Seurakuntien työtä ohjaavat parhaimmillaan seurakuntalaisten tarpeet, joihin kirkko vastaa missionsa pohjalta. Liian usein toimintasuunnitelmat jäävät päivittämättä eikä toiveita kysytä seurakuntalaisilta itseltään.

Minun kirkkoni on arjessa kiinni oleva seurakuntalaisten tarpeisiin vastaava yhteisö. Seurakunta on tavalliselle ihmiselle tärkeä erityisesti, kun se on lähellä ihmisten elämää kasteessa, iltarukouksessa, päivä- ja perhekerhoissa, rippikoulussa, vihkimisessä, diakoniatyössä ja hautaan siunaamisessa. Seurakunta on parhaimmillaan ihmisten koko elämää tukeva kristittyjen yhteisö. Seurakunnan hartaus- ja jumalanpalveluselämällä on tässä tärkeä roolinsa.

Minun kirkkoni kulkee apua tarvitsevien rinnalla

Kokoomuslaiset arvostavat seurakuntien auttamistoimintaa ja hädänalaisten rinnalla kulkemista. Seurakunnat tarvitsevat räätälöityjä toimintamalleja paikallisesta auttamistyöstä. Tarvitaan laaja-alaista diakoniaa, mutta myös niiden varjopaikkojen tunnistamista, jotka ovat yhteisön alueella asuvia kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevia.

"Meidän tehtävämme on välittää toinen toisistamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seurakunta on välittämisen ja lähimmäisenrakkauden yhteisö. Se kulkee erityisesti hätää kärsivien rinnalla."

Minun kirkkoni uudistuu

Kokoomuslaiset seurakuntapäättäjät sitoutuvat oman seurakuntansa toiminnan kehittämiseen ja uskaltavat etsiä myös uusia toimintamalleja. Kirkon tulee uudistua pystyäkseen vastaamaan kristillisenä yhteisönä uusiin haasteisiin. Seurakuntien talous on tiukempi ja resurssit ovat rajatumpia kuin aikaisemmin. Seurakuntien on mietittävä painopistealueitaan, jota se ei vaan sopeuta vaan supistuvien resurssien keskellä löytää uusia toimintatapoja.

Kastetraditio on muuttumassa, ja sen seurauksena yhä useampi päätös jäsenyydestä tehdään nuorena tai aikuisena. Samaan aikaan seurakunnat ovat menettämässä otettaan nuorista aikuisista ja työssäkäyvistä, jotka eivät löydä mielekästä seurakuntayhteyttä. Kirkko tarvitsee jatkuvaa arvokeskustelua. Kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edelläkävijä.

Minun kirkkoni tekee työtä muualta tulleiden puolesta

Toisten ihmisten arvostus ja suvaitsevaisuus ovat kokoomuslaisille luonnollinen osa ihmisyyden kunnioitusta. Uskonnonvapaus merkitsee meille jokaisen vapautta oman uskonnon harjoittamiseen ja omaksumiseen. Yhteiskunnassa ja ihmisten arjessa tapahtuneet muutokset edellyttävät suvaitsevaisuutta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktiivinen Suomeen muuttaville, että hekin kokevat olevansa tervetulleita. Erilaisten seurakuntalaisten ja työntekijöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Ketään ei saa syrjiä.

Maailma muuttuu paremmaksi ja turvallisemmaksi pienilläkin teoilla. Erityisesti konkreettiset teot eri taustoista olevien ihmisten tukemiseksi vahvistavat inhimillisyyttä. Jokainen on Jumalan luoma ainutlaatuinen ihminen. Ihmisarvo on jakamaton eikä riipu syntyperästä.

"Siksi meidän kirkkomme toimii paikallisena seurakuntana jokaista varten."