Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1428

Kansallinen Kokoomus

Inget välbefinnande utan sunt bondförnuft


 • Puolue: Kansallinen Kokoomus
 • Otsikko: Inget välbefinnande utan sunt bondförnuft
 • Vuosi: 2021
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Inget välbefinnande utan sunt bondförnuft

SAMLINGSPARTIETS PROGRAM INFÖR VÄLFÄRDSOMRÅDESVAL 2020

Nu om någonsin behövs det berömda finländska bondförnuftet. För i välfärdsområdesvalet är det frågan om samhällsekonomi, hälsa och trygghet – så stora saker att man riktigt skäms över denna evinnerliga social- och hälsovårdsröra. Inte ett enda parti förtjänar stilpoäng för hur det gått till. Inte vi heller.

Regeringen har beslutit sig för att “lösa” problemet genom att bygga en ny, regional förvaltningsnivå. Huruvida det ökar omsorg och trygghet är ännu höljt i dunkel. Det verkar dock oroväckande tydligt att byråkratin och kostnaderna går över styr. Med andra ord kommer tjänsterna inte närmare, köerna blir inte kortare och gamla människor får inte mer av den omsorg de behöver.

Varje förnuftig finländare förstår att ingen blir bättre och att brandsäkerheten inte ökar genom att öka byråkratin och antalet blanketter.

Därför behövs bondförnuft. Bondförnuft är en uråldrig finländsk resurs som fungerar i alla tider. Det har ingen geografisk adress, inget postnummer. Det tillför förståndets ljus dit där fikonspråket härskar. När det är som bäst korsar det regionala gränser med ljusets hastighet. Det älskar lösningar, hatar det onödiga och viktighetsmakeri.

Om du tror på det finländska bondförnuftet, rösta på samlingspartiet. För vi vill att omsorg och trygghet ökar och att onödig administration minskar, oavsett antalet nivåer som uppförs. För oss är det viktigaste att människan, kunden och yrkesutövaren är handlingskraftig och välmående.

Därför är hjärtat till höger – även i välfärdsområdesvalet.

SAMLINGSPARTIETS MÅL är ett Finland där människor mår bra. Vi vill att människor kommer smidigt under vård och att de begränsade resurserna räcker till för den åldrande befolkningens behov. För att uppnå målet måste social-, hälso- och räddningstjänsterna fungera problemfritt tillsammans.

DET ÄR VIKTIGT FÖR OSS att de som använder social- och hälsovårdstjänster har möjlighet att påverka tjänsterna. För oss i samlingspartiet är det viktigaste att människor får tjänster precis då de behövs. Det har inte betydelse för oss huruvida tjänsterna tillhandahålls av välfärdsområden, företag eller företagare eller organisationer inom social- och hälsovårdssektorn.

FUNGERANDE TJÄNSTER skapas genom samarbete av en kunnig och välmående personal. Därför är det absolut nödvändigt att välfärdsområdena satsar på arbetshälsa. Till exempel har man möjlighet att förbättra både de anställdas välbefinnande och tjänsternas kvalitet genom bra ledarskap och nya handlingssätt.

EN RÖST TILL SAMLINGSPARTIET är också i det här valet en röst för ansvarsfull ekonomisk hushållning. Vi vill inte att finländarnas tjänster lider, att skattebördan växer eller att statens skuldsatthet ökar på grund av välfärdsområdenas dåligt skötta ekonomi. Samlingspartiet säger nej till landskapsskatt, eftersom den oundvikligen skulle leda till ökad inkomstskatt för finländskt arbete.

UTAN EN HÅLLBAR EKONOMI skulle vi inte ha de allra nyaste kuvöserna, världens bästa cancervård eller kostnadsfri tandvård för alla barn och unga. När ekonomin är i skick och människorna har arbete, räcker pengarna till tjänsterna som är viktiga för oss alla.

1. Rösta på kortare köer, inte på hårdare förvaltningsmodeller.

Vi tycker att det viktigaste målet med förnyelsen av social- och hälsovårdstjänsterna är att få människor snabbare från köerna till vården.

Varje finländare måste kunna lita på att man får den nödvändiga hjälpen, vården och omsorgen på båda inhemska språken då det behövs. Samlingspartiet vill satsa särskilt på förebyggande tjänster, eftersom ju tidigare man sköter om problemen, desto mindre mänskliga och ekonomiska kostnader blir det. Utöver prevention är även rehabilitering och självständigt främjande av den egna hälsan, såsom tillräcklig motion, en viktig del av helheten. Att söka sig till tjänster måste vara enkelt och smärtfritt.

Samlingspartiet skulle uppdatera tjänsterna till 2020-talet genom att nyttja information, teknologi och artificiell intelligens allt mer. Information måste röra sig smidigt i och mellan system. Man måste lära sig av tidigare, dåligt lyckade informationssystemsprojekt.

Digitala och rörliga tjänster är ett sätt att märkbart förbättra hur smidigt man kommer under vård. Till exempel kan läkares och skötares distansmottagningar förenkla patienternas vardag, minska kostnader och öka människors jämlikhet. Då man bygger informationssystem för välfärdsområdena, måste man särskilt uppmärksamma datasäkerheten.

Såhär går vi vidare:

 1. Vi förbättrar tjänsternas tillgänglighet och gör det smidigare att komma under vård genom att exempelvis ta i bruk distansmottagningar för social- och hälsovårdscentralerna i alla välfärdsområden.
 2. Vi förbättrar den rikstäckande tillgången till mentalvårdstjänster genom att verkställa en lagstadgad terapigaranti.
 3. Vi säkerställer tillräckliga stödtjänster till barnfamiljer för att underlätta vardagen och för att förebygga behovet av hårdare barnskyddstjänster.
 4. Vi satsar på kvaliteten hos hemvård, serviceboende och dygnetruntomsorg. Vi ingriper effektivt i försummelser och andra missförhållanden i tjänsterna.
 5. Vi fortsätter att hålla elevhälsans psykolog- och kuratorstjänster nära i barnens och de ungas vardag. Vi erkänner även studenter som en av välfärdsområdenas kundgrupper.
 6. Vi förbättrar anhörigvårdarnas ställning och stöder dem i att orka. Vi erbjuder tillräckligt med stöd och tjänster till de hemmaboende med exempelvis tjänstesedlar.
 7. Tjänsterna måste redan från början göras hindersfria och klarspråkiga och även tillgängliga för syn- och hörselskadade personer samt med hänsyn till åldrande människors särskilda behov.
 8. Vi säkerställer att det finns hjälp att få med låg tröskel för dem som lider av beroende, såsom missbruks- och spelproblem.

2. Rösta på människan, inte på en blankett.

Vi vill att de som använder social- och hälsovårdstjänster i framtiden ska ha större möjligheter att påverka tjänsterna med hjälp av valfrihet.

Vid behov måste man enkelt kunna byta tjänsteleverantör, om tjänsterna av en eller annan orsak inte fungerar. Människors möjlighet att välja sin egen tjänsteleverantör utmanar välfärdsområdena att ordna tjänsterna på ett högkvalitativt och tillgängligt sätt. Nya innovationer gällande bättre handlingssätt skapas då det finns press på att utveckla dem. Den kontinuerliga förbättringen av tjänsterna är framförallt en fördel för dem som använder tjänsterna.

Vi i samlingspartiet litar på att det bästa slutresultatet nås genom problemfritt samarbete mellan välfärdsområdet, företag och organisationer. Det har inte betydelse vilken aktör som tillhandahåller tjänsterna. För samlingspartiet är det viktigaste att man alltid får tjänster då de behövs.

Såhär sker det:

 1. Vi främjar människors verkliga möjlighet att välja sina social- och hälsovårdstjänster. Samtidigt stärks möjligheten att säkerställa lokala tjänster.
 2. Vi ger människor en möjlighet att påverka sina tjänster genom att bland annat utvidga användningen av tjänstesedlar och genom att utveckla FPA-ersättningen för den privata sjukvården. Samlingspartiet godkänner inte nedmonteringen av FPA-ersättningen.
 3. Vi nyttjar s.k personlig budget i tjänster för funktionsnedsatta och åldrande människor, vilken kunden kan använda inom den överenskomna ramen för att skaffa tjänster som främjar handlingsförmågan och underlättar vardagen.
 4. Vi övervakar kvaliteten hos tjänsterna oavsett vem som tillhandahåller dem. Vi ingriper effektivt i konstaterade missförhållanden.

3. Rösta på handling, inte på byråkrati.

Få finländare är stamkunder hos räddningstjänsten, men alla uppskattar att akutvårds- och räddningstjänsterna är snabbt och professionellt tillgängliga när de behövs. Yrkesutövarna inom räddningsbranschen är ofta de första som möter en person i behov av akut vård.

Det är viktigt för oss att räddningstjänsternas ställning är stark och att de inte hamnar i skuggan av social- och hälsovårdstjänsterna då välfärdsområdena byggs. Räddningstjänster måste fortsättningsvis tillhandahållas på ett högkvalitativt och enhetligt sätt i hela Finland. Det är absolut nödvändigt att räddningstjänstens handlingsberedskap och tillgången till hjälp säkerställs såväl i städer som på landsbygden.

Vi lovar att se till att räddningstjänstens resurser även i fortsättningen är tillräckliga. Det är viktigt för samlingspartiet att räddningstjänsten inte blir en egen ö i organisationen av välfärdsområdena. Man måste nyttja räddnings- och akutvårdstjänsternas samarbete på alla sätt.

Vad om vi skulle göra såhär:

 1. Vi ser till att räddnings- och akutvårdstjänsterna är snabbt och enhetligt tillgängliga i hela Finland med hjälp av tillräcklig finansiering, utbildning och tillräckliga personalresurser.
 2. Vi tillhandahåller räddningstjänster på ett högkvalitativt och kostnadseffektivt sätt och säkerställer samtidigt professionell kompetens och säkerhet.
 3. Vi fördjupar samarbetet mellan social- och hälsovårdstjänsterna och räddningstjänsterna, så att tjänsterna fungerar problemfritt för kunden.
 4. Vi säkerställer avtalsbrandkårernas finansiering och verksamhetsförutsättningar på de välfärdsområden som ska grundas.
 5. Vi tar hand om välfärdsområdenas möjlighet att förutse och förbereda sig inför störningar och undantagssituationer tillsammans med andra myndigheter.

4. För ansvarsfull ekonomi, mot slöseri.

Vi i samlingspartiet vill att tjänster tillhandahålls på ett högkvalitativt men samtidigt kostnadseffektivt sätt, så att de räcker till alla som behöver dem.

Skatterna kan inte höjas i all oändlighet. Därför behövs det beslutsfattare som klarar av att förnya handlingssätten så att man kan få till stånd mer och bättre med en begränsad mängd pengar.

En fungerande konkurrens mellan tjänsteleverantörerna är ett sätt att förbättra kvaliteten och kostnadseffektiviteten även i social- och hälsovårdstjänsterna. Därför måste man främja rättvis konkurrens och fungerande marknader inom välfärdsområdena. Upphandlingar måste verkställas så att även mindre företag har möjlighet att delta i konkurrensen. Samtidigt måste man säkerställa att det finns tillräcklig upphandlingskompetens inom områdena.

Vi vill inte att den finländska beskattningen ökar på grund av välfärdsområdenas dåligt skötta ekonomi. Vi säger nej till en landskapsskatt, eftersom den oundvikligen skulle leda till en allt strängare inkomstskatt.

Vi föreslår följande:

 1. Vi säkerställer ansvarsfull ekonomisk hushållning även inom välfärdsområdena, så att den statliga skuldsättningen kan minskas och att ökad beskattning kan undvikas.
 2. Vi nyttjar företag och organisationer i välfärdsområdenas tjänster för att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten hos tjänsterna såväl i de faktiska social- och hälsovårdstjänsterna som i stödtjänster såsom lokal-, måltids- och städtjänster.
 3. Vi bygger välfärdsområdena så att resurserna riktas mer mot tjänster än mot administration.
 4. Vi kräver fullständig transparens och öppenhet för kostnaderna inom alla välfärdsområden. På så sätt kan man snabbast ta i bruk de bästa och framgångsrikaste handlingsmallarna.
 5. Vi ger upp förberedelsen av en skild landskapsskatt, då experter sagt att användningen av en sådan mycket sannolikt skulle leda till ökad inkomstskatt.

5. Vem mår bra, om inte personalen mår bra?

Vi vill att yrkesutövarna inom social-, hälsovårds- och räddningstjänsten orkar och trivs i sitt arbete. En förutsättning för högkvalitativt tillhandahållna tjänster är en välmående personal som räcker till för att utföra uppgifterna. Äkta och omtänksamma möten mellan dem som använder tjänster och yrkesutövarna är en viktig del av lyckade tjänster.

Bra ledarskap och tydliga handlingsmodeller, som även personalen har möjlighet att påverka, är en av de viktigaste förutsättningarna för bra arbetshälsa. Ledarskapet måste basera sig på den senaste kunskapen och expertisen inom branschen. En välmående och motiverad personal utför sina uppgifter bättre, vilket även syns i tjänsternas kvalitet och resultat.

För att främja arbetshälsa och förebygga onödig belastning är det viktigt att varje anställd får fokusera så väl som möjligt på arbetsuppgifter som motsvarar den egna kompetensen. Det är också viktigt att man får stöd i sina arbetsuppgifter av chefer och kollegor.

Skulle det gå såhär:

 1. Vi satsar på bra ledarskap, utveckling av handlingssätt och uppmuntran av lönesystem för att förbättra personalens arbetshälsa och trivsel på arbetsplatsen. Personalen måste belönas för sina bra prestationer både för att utvecklas själv och för arbetsmiljöns utveckling.
 2. Vi ser till att de anställda inom välfärdsområdena får fokusera på arbetsuppgifter som motsvarar deras kompetens. Vi granskar vid behov personalens arbetsfördelning.
 3. Vi gör särskilt social- och hälsovårdsbranschen mer lockande genom att exempelvis utveckla utbildningar och yrkesvägar samt genom att öka utbildningsantalet inom hälsovårdsbranschen.
 4. Vi erbjuder personalen möjligheter till tillräcklig tilläggs- och komplementutbildning.
 5. Vi rekryterar även medarbetare som utbildats inom social-och hälsovårdsbranschen utomlands ifrån. Vi säkerställer tillräckliga språkkunskaper och behärskning av finländsk arbetspraxis för dem. Vi säkerställer att de bäst lämpade personerna alltid väljs till social-, hälsovårds- och räddningsbranschen.

Bondförnuft är en uråldrig finländsk resurs som fungerar i alla tider. Bondförnuftet har ingen geografisk adress, inget postnummer. När det är som bäst korsar det regionala gränser med ljusets hastighet. Det älskar lösningar, hatar det onödiga och viktighetsmakeri. Det tror inte att en ny förvaltningsnivå förbättrar någon. Det vet att köerna inte förkortas av mer blanketter.

Med hjälp av bondförnuft tenderar saker att lösa sig, mycket pladder förblir opladdrat. En fungerande omsorg och trygghet kräver mer förnuft och hjärta, inte politisk byråkrati.