Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1446

Kansallinen Kokoomus

Ett öppet framtidsparti som litar på människan


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Ett öppet framtidsparti som litar på människan
  • Vuosi: 2018
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Nationella Samlingspartiets principprogram, godkänt vid partistämman den 10 juni 2018

Ett öppet framtidsparti som litar på människan

Till läsaren

Nationella samlingspartiet är en mångvärdig politisk rörelse som välkomnar alla som godkänner de principer som beskrivs i detta principprogram. Samlingspartiet vill erbjuda människor omfattande möjligheter att påverka samhället och världen när det kommer till att förverkliga frihet, bildning, jämlika möjligheter, demokrati och andra värderingar för ett finländskt, öppet samhälle.

Varaktiga värderingar som följer med tidens gång

Principprogrammet är en beskrivning av Samlingspartiets värderingar, ideologi och människobild. Programmet är alltid utgångspunkten och grunden för Samlingspartiets politik.

Samlingspartiets ideologi har traditionellt varit en kombination av människonärhet, värderingar som framhäver individuell frihet, respekt för traditioner samt ansvar för de som behöver hjälp och för miljön. Under olika tidsperioder har den interna balansen mellan inriktningarna varierat. Varje principprogram har också speglat Samlingspartiets tankar i ljuset av de största frågorna just då.

Samlingspartiets ideologi är omfattande och rymmer betoningar inom många olika värden. Innanför ideologin kan riktningar från tankesätt som representerar olika tidsperioder beskrivas med många olika begrepp, såsom till exempel måttlig högerinriktning, blågröna värderingar, bildningsborgerlighet eller ansvarsfull reformism.

För att värderingarna ska förbli levande och betydelsefulla för människan måste de också förnyas.

För att värderingarna ska förbli levande och betydelsefulla för människan måste de också förnyas. Den kontinuerliga inbördes dialogen mellan olika riktningar och strävan efter balans ligger bakom den styrka som har hjälpt och fortsätter att hjälpa Samlingspartiets ideologi att både vara varaktig och följa med tidens gång.

Samlingspartiet är Finlands äldsta politiska rörelse och en direkt fortsättning på Finska partiet. Nationella Samlingspartiet, som grundades som en kraft som skulle förnya samhället i början av Finlands självständighet, tog på sig uppgiften att föra samman de olika delarna av folket och bygga ett gemensamt fosterland. Ännu idag är Samlingspartiet till sin mest grundläggande natur en utvecklande och förnyande kraft i samhället, en värdebaserad rörelse som för samman olika människor och människogrupper.

De ledande principerna för Samlingspartiets politik har ända sedan partiet grundades varit främjande av en försonlig medborgaranda, möjliggörande av social förbättring, tillgång till skolbildning för alla, jämlikhet mellan könen och respekt för arbete. Som grund för allting ligger en stark rättsstat och en opartisk ordningsmakt som innehar folkets förtroende. Samlingspartiet har alltid förstått att Finland måste vara ett samhälle som är socialt rättvist och belönar driftighet. Var och en måste kunna känna sig delaktig i det.

Syftet med detta principprogram är att tolka Samlingspartiets värderingar från människans synvinkel, i detta nu och med riktning mot framtiden. Vi vill dock inte förlora något av det värdefulla arv som hundra år av samlingspartisters ideologiarbete har åstadkommit.

Grunderna i Samlingspartiets ideologi

Samlingspartiet vill utveckla Finland till ett fritt och öppet samhälle som baserar sig på en västerländsk samhällsordning där man tryggat individuell frihet och mänskliga rättigheter.

Samlingspartiet och dess ideologi är en del av den gemenskap som utgörs av partier inom centern-högern i demokratiska länder. Den har gemensamma värderingar kring frihet och demokrati och vill utgående från dem arbeta för människan, samhällena och miljön.

De val som måste göras just nu definierar framtiden för flera år eller årtionden framöver. I synnerhet när det kommer till att minska belastningen på miljön måste vi arbeta kontinuerligt, och det börjar med valen i vardagen. I beslutsfattande på lokal, nationell, europeisk och internationell nivå måste vi göra konsekventa val som tryggar och främjar en ren och mångfaldig miljö, bevarande av arter och bekämpning av klimatförändringen. Hur vi bär det här ansvaret är det bästa sättet att mäta hur mycket våra val betyder för framtida generationer.

Samlingspartiet tror på människan som en individ som kan ta hand om sig själv och andra

Samlingspartiet tror på människan som en individ som kan ta hand om sig själv och andra, som i första hand styrs av sina egna etiska resonemang och vill göra gott. Individen behöver en fungerande och välmående gemenskap att höra till och stödja sig mot, och som hon själv kan bidra till på ett betydande sätt.

Som en del av sina naturliga gemenskaper agerar människan i växelverkan med andra och strävar efter att anpassa sina egna mål efter andra människors mål. För att förverkliga detta erbjuder den västerländska samhällsmodellen de bästa förutsättningarna i historien. De viktigaste av dem är rättsstaten, demokratin och marknadsekonomin samt respekt för mänskliga rättigheter. Samlingspartiet har förbundit sig till att upprätthålla och främja västerländska värderingar i sin ideologi och all sin politik.

I ett fritt samhälle ska var och en ha möjligheten att påverka den riktning som det egna livet tar, och att lära sig under hela livet. Det politiska systemet ska avlägsna hinder från människors självupplevda driftighet och möjliggöra självförverkligande. Ett meningsfullt livsinnehåll och lämpliga sätt att uppnå det definieras i första hand av var och en själv utgående från ens egna utgångspunkter och värderingar.

Det centrala med friheten är varje myndiga individs självbestämmanderätt när det kommer till frågor som gäller en själv, oavsett kön, ålder, åskådning, sexuell läggning, härkomst, samhällelig ställning eller annan bakgrund. Självbestämmanderätten och den fysiska okränkbarheten är en oskiljaktig del av människolivets värde, och hör till var och en från födelse till livets sista dag.

Människan ska alltid kunna leva utan rädsla, fri från våld. En av de viktigaste uppgifterna hos en stabil offentlig makt är att trygga varje människas säkerhet. Den ska skydda individen från illdåd, despotism och diskriminering baserade på sexuell läggning eller något annat. Myndigheterna ska under alla omständigheter vara beredda att utföra sina uppgifter för att skydda människor från hot.

Ansvar är en oskiljaktig del av frihet.

Ansvar är en oskiljaktig del av frihet. Detta betyder att då människan förverkligar sin frihet tar hon också i gengäld emot konsekvenserna av sina val, såväl negativa som positiva. Ett bra och rättvist samhälle uppmuntrar ansvarsfullt agerande och belönar det.

I ett bildat samhälle hjälper man de svaga. Samhället måste stöda och stärka människans förmåga att bära ansvar för sitt eget och sina närståendes välmående. Samtidigt måste man försäkra sig om att välfärdssamhällets tjänster och den sociala tryggheten garanterar de grundläggande förutsättningarna för ett människovärdigt liv. Att flit och förnuftiga val för med sig framgång är en del av rättvisan. Till rättvisan hör också att man hjälper den som har hamnat i svårigheter att komma på fötter.

Alla ska ha en möjlighet att lära sig, få en utbildning, skapa sin egen väg och hitta sin styrka, oavsett familjebakgrund eller bostadsort. Vår bakgrund får inte avgöra vad vi kan uppnå. Jämlika möjligheter betyder att vem som helst i Finland kan bilda sig, utveckla sig, klara sig, gå framåt i livet och finna lycka.

Vi är ett bildat parti

Bildning tar många olika former: vetenskaplig bildning, konstnärlig bildning och bildning för hjärtat.

Uppfostran och utbildning ger oss grunden för bildning: förståelse för historia, förmåga att strukturera olika fenomen och placera dem i rätt proportioner. Bildning innebär också förståelse och uppskattning för de många formerna av konst och kultur.

Bildning är förmågan att utnyttja kunskap. Det är förmågan att tänka, förmågan att tillämpa och förmågan att skapa nytt. Bildning för hjärtat behövs för att vi ska kunna sätta oss in i andra personers situation, agera moraliskt och uppskatta olikhet.

Det är bildningens uppgift att föra samman människor och människogrupper, inte att skilja dem från varandra.

Det är bildningens uppgift att föra samman människor och människogrupper, inte att skilja dem från varandra. Bildning är en kontinuerlig resa mot en bättre förståelse för mänskligheten och världen, och mot att skapa förutsättningar för ett bättre liv. Bildning bygger broar mellan individer, generationer, folk och kulturer, och hjälper oss att arbeta tillsammans för att övervinna utmaningar som gäller oss alla.

Att erkänna andra människors värde och känna sympati för andra är ett centralt kännetecken för en bildad människa. Det är bättre att arbeta för det som är gemensamt för oss, än för det som skiljer oss åt. Att godkänna sina egna begränsningar och vara barmhärtiga mot oss själva och andra är en del av att vara människa. Vi måste acceptera faktumet att även om ingen är perfekt har vi alla samma människovärde.

Bildningens många dimensioner utvecklar inte bara förmågan att tänka och agera tillsammans med andra, utan även ett hälsosamt självförtroende och tron på att också stora problem går att lösa. Det här är också målet med samlingspartisternas bildningspolitik. I en värld i snabb förändring behövs förmågan att känna igen möjligheterna att själv förändras, skapa nytt och förnya gammalt. Ansvaret för barn och unga innebär uppgiften att uppfostra dem till ansvarsfulla och empatiska människor som hela tiden söker en förändring mot det bättre och tror på framtiden.

Till bildningen hör även omsorg om naturen och god behandling av djur.

Till bildningen hör även omsorg om naturen och god behandling av djur. Djur och natur har ett värde i sig själva som är oberoende av människans behov. För att kunna värna om naturens mångfald måste man skydda tillräckligt stora helheter av olika naturtyper. Ansvaret för miljön ligger hos oss alla.

En bildad diskussion grundar sig på verkliga frågor och är konstruktiv, inte destruktiv. Fakta handlar inte om auktoritet. Vi betonar beslutsfattande som baserar sig på fakta och litar på vetenskap som en metod för människan att alltjämt komma närmare sanningen. Utbildning, vetenskap, forskning, konst och kultur är livsviktiga sätt för ett litet land som Finland att nå framgång och öka sina medborgarens välmående. Sanning är ett grundläggande värde för oss.

Samlingspartiet fortsätter sitt hundraåriga arbete för att främja bildningen i Finland, trygga utbildning för alla och höja folkets utbildnings- och kunskapsnivå. Främjande av bildning är utöver ett huvudmål i sig själv även ett sätt att göra det möjligt för finländare att tillägna sig ett tillräckligt mått av kritiskhet. Det är förmågan att bedöma faktas tillförlitlighet och skilja det relevanta från det irrelevanta samt viljan att alltid stå på ärlighetens och sanningens sida. Utan bildning finns det ingen fungerande demokrati.

Vi försvarar demokratin överallt, hela tiden

Demokrati är ett bildat sätt att vara av olika åsikter. Med hjälp av demokrati kan man förena olika typer av värdesystem och åsikter utan våld.

Demokrati är att förbinda sig till gemensamma spelregler och den logiska tillämpningen av dem även då det inte gynnar det egna intresset. Demokrati kan dock inte vara majoritetens obegränsade bestämmanderätt. Det är viktigt att ta hand om minoritetsskyddet på alla nivåer. Samlingspartiet försvarar Finland som ett öppet samhälle. Det finns inget öppet samhälle utan fri kommunikation.

Samlingspartiet vill bygga upp Finland till ett land där var och ens möjligheter att delta och påverka beslutsfattande kan förverkligas. Lokal och regional demokrati samt ett levande medborgarsamhälle skapar en stadig grund för folket. Vårt lands framgång bygger på styrkor inom många olika områden.

Staten och dess styrande politiska beslutsfattande agerar med folkets förtroende. Förtroendet för samhället grundar sig på att man får tillgång till rättvisa, blir hörd och behandlad på ett rättvist sätt. Var och en i samhället ska oavsett bakgrund behandlas som lika värdefull.

Representativ demokrati har resultatansvar för människorna.

Representativ demokrati är resultatansvarig till människorna. Dess syfte är att skapa regler som främjar det allmänna intresset och som är förstådda och godkända i bred bemärkelse. En beslutsfattare som är ärlig och känner till sitt ansvar kan å andra sidan även motivera impopulära men nödvändiga lösningar. Sanningsenlighet och ärlighet är viktiga värden inom politiken, och finländarna har lärt sig att respektera dem.

Samlingspartiet ser internationalismen och den kontinuerliga bekräftelsen av den som ett livsvillkor för vårt land. Finlands medlemskap i Europeiska unionen är en fråga om värderingar för Samlingspartiet. Genom att höra till Europas familj av fria folk har Finland gjort ett val att upprätthålla och främja EU:s värderingar. Till dem hör frihet, människovärde, respekt för mänskliga rättigheter, folkstyre, jämlikhet och rättsstat. Finland ska agera aktivt, konstruktivt och initiativrikt på ett sätt som främjar enhetligheten och funktionsförmågan.

Samlingspartiet ser Finland som en fast del av den västra värdegemenskap som det är naturligt för alla internationella institutioner att tillhöra. Det här gäller ekonomiskt, socialt, miljörelaterat och säkerhetspolitiskt samarbete. Att stärka det militära samarbetet är att främja den finska säkerheten.

Världshandel som baserar sig på internationella avtal och överenskommelser skapar välfärd och välmående. Den fria handeln minskar fattigdom och ökar den inbördes fredliga samhörigheten mellan folk. Finland måste agera följdenligt inom internationella organisationer för att avlägsna handelshinder.

Finland måste också bära sitt globala ansvar. Vi kan erbjuda hjälp och kunnande till exempel inom internationellt samarbete i den helhetsmässiga hanteringen och lösandet av kriser, i miljö- och naturskydd samt i stödet av en hållbar utveckling. Finland måste stöda förverkligandet av mänskliga rättigheter överallt. Klimatförändringen är också en av de största enskilda säkerhetsriskerna och anledningarna till kriser.

Vi är finländare, nordbor, européer och världsmedborgare

Vår egen kultur och vårt kulturarv gör oss till en länk i generationskedjan.

De utmanar oss till att ge världen nya betydelser och till att skapa nytt. De berättar varifrån vi kommer och vem vi är – men de är inte de enda sakerna som avgör vad vi kan eller får bli. Man måste kunna uppskatta de tidigare generationernas arbete och prestationer, eftersom vår nutida välfärd och trygghet grundar sig på hårt arbete.

Vår nationella och kulturella identitet har många dimensioner och är i ständig förändring. Alla våra identiteter är styrkor, inte begränsningar: vi har både något att ge och något att få. Till bildningen hör att vara öppen, även internationellt och kulturellt. Att vara finländare är en del av att vara såväl nordbo som europé, och de är en del av att vara finländsk.

Fosterländskhet som uttrycker sig som en tillgivenhet mot sitt hemland är en positiv kraft.

Dagens finländskhet är till naturen öppen och välkomnande. Fosterländskhet som uttrycker sig som en tillgivenhet mot sitt hemland är en positiv kraft. Den bekräftar en känsla av samhörighet och trygghet. Finland förblir ett lugnt, tryggt och stabilt samhälle om var och en som bor här vill bidra med sin egen insats och bygga upp sitt hemland. Det kräver att man upprätthåller värden såsom måttlighet och omsorg för varandra, både i politiska sammanhang och i den egna vardagen.

En bildad växelverkan och umgänge mellan olika kulturer är numera en naturlig del av samhället, bland annat inom arbeten, fritidsintressen och partinära sammanslutningar. Framtiden blir allt mer internationell, och i det världsomfattande nätverket uppstår såväl idéer som varor och tjänster baserade på dem.

En omfattande förståelse för olika kulturer är en möjlighet att göra Finland öppnare och attraktivare än tidigare, ett land där allt fler aktiva människor kan hitta sin plats och sin uppgift. Vi godkänner inte någon som helst diskriminering. Till en bildad diskussion hör en genuin mångfald av röster, ett intresse för olikheter och respekt för avvikande åsikter.

Den teknologiska utvecklingen sänker trösklar och suddar ut gränser så att hela den globala gemenskapens växelverkan växer. Vi ser hur det här öppnar fantastiska möjligheter för hela mänskligheten. Finland är som starkast då dess förbindelser och kanaler för växelverkan både i Europa och världen används fullt ut. Att stänga in sig vore att ta den svaga och borttynande vägen.

Vi finländare måste med medvetna lösningar sträva efter en roll som är större än vi själva när det kommer till världsomfattande frågor såsom hur vi löser och förebygger problem i anslutning till miljö och säkerhet. Det här lyckas bäst genom att utnyttja möjligheter inom diplomati, vetenskap och teknologi på ett effektivt och omfattande sätt.

Balans mellan människa, miljö, ekonomi och teknologi

En stark ekonomi och en växande materiell välfärd för med sig självständighet, verksamhetsmöjligheter och säkerhet för individer, folket och staten.

Människors och företags verksamhetsmiljöer måste befrias med hjälp av politiska beslut så att de kan få ut all potential och skapa välmående och välfärd. Företagsfriheten som hör till marknadsekonomin är ett nödvändigt villkor för all tillväxt.

Skyddet av privat egendom är grundstenen för ett fritt, bildat och välmående samhälle. Ingen får beröva någon annan dennes ärligt anskaffade eller erhållna egendom utan laglig grund. Inom näringspolitiken bör man sikta på hållbar och omfattande tillväxt medan man samtidigt beaktar de minikrav som ställs gällande mänsklig och miljörelaterad hållbarhet.

Utan ett livsdugligt jordklot finns det inget som spelar någon roll.

Vi vill trygga miljön: vackra skogar, ren luft och klara vattendrag. Utan ett livsdugligt jordklot finns det inget som spelar någon roll. Med hjälp av lagstiftning och beskattning ska man uppmuntra sådant konsumtionsbeteende och sådana transporter som orsakar den minsta möjliga belastningen på miljön. Slöseriet med naturresurser ska följdenligt minskas, och användningen av naturresurser måste vara hållbar. I synnerhet användningen av fossila bränslen ska minskas, med ett slutligt huvudmål att avstå från användningen.

Man bör allt mer frångå slit-och-släng-mentaliteten och övergå till cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Vi vill i större grad använda teknologi i miljöskyddssyften. Vi utvecklar, provar och tar i bruk miljövänliga metoder både inom produktion, distribution, transport och återanvändning av material.

Arbetsförändringen i takt med den teknologiska utvecklingen är en enorm möjlighet för såväl finländare som hela mänskligheten. I synnerhet när det kommer till tunga och rutinmässiga uppgifter innebär den tillväxt i produktionen som automatiseringen för med sig att den materiella välfärden kan växa på ett aldrig förut skådat sätt.

Alla tidigare teknologiska vändpunkter har förbättrat och underlättat människans liv på otaliga sätt. Så går det också nu om vi kan klara av att fokusera på att ta tag i möjligheterna istället för att vara rädda för de kortsiktiga hoten. Genom att utveckla utbildningssystemen och effektivisera arbetsmarknadens verksamhet kan man göra det möjligt att anpassa människan, arbetslivet och samhället till förändringar i arbetet. För att den mänskliga teknologibrytningen ska lyckas krävs det att utkomsten från arbete, företagande och ägande samt beskattningen och socialskyddet anpassas till varandra på ett flexibelt sätt och i realtid.

Teknologins nya tillämpningar måste tas emot utan fördomar för att göra människans arbete lättare, noggrannare, effektivare och produktivare. De gör också det vardagliga livet smidigare genom att utöka människans förmåga att observera olika saker och finna lösningar i olika situationer. Med hjälp av den nya teknologin kan människor göra allt bättre och mer välgrundade val, och därmed agera på ändamålsenliga sätt i olika situationer.

Man måste kunna garantera att ansvaret för de viktiga etiska lösningarna alltid i sista hand ligger hos en människa, även om tekniken klarar av att agera mer och mer självständigt. Man måste kunna värna om och bestyrka människans rätt till privatliv och till beslut om hur personuppgifter används. Webbsäkerhetens betydelse framhävs då en allt större del av människors och samhällets verksamhet digitaliseras.

Betydelsen av en omfattande bildning är oersättlig när det gäller individens och samhällets förmåga att utnyttja teknologi som är i en alltjämt försnabbad utveckling. Samlingspartiet vill att Finland och finländare ska vara bland de bästa i världen när det kommer till att ta i bruk och utveckla ny teknologi. Finland som ett samhälle måste förhålla sig till nya metoder med nyfikenhet och iver. Vi måste hitta de bästa teknologiska lösningarna, ta dem i bruk genom att prova, och godkänna att misslyckande är en möjlighet.

Den offentliga maktens eget deltagande i marknaden ska hållas begränsad och reserveras för sådana situationer där det är nödvändigt för det allmänna intresset eller då det inte finns några privata aktörer. Den offentliga makten har dock en oumbärlig roll när det kommer till att slå fast rättvisa spelregler, garantera tillgången till säkerhet och underhåll samt som anordnare av många viktiga tjänster. Utövande av affärsverksamhet ska dock i regel skötas av företag. Man måste ingripa i marknadsverksamheten med hjälp av reglering i de fall regleringen tydligt för med sig större nytta än olägenhet, till exempel för att förhindra miljöskador.

Framtidens framgångsbranscher väljer ut de bästa idéerna i den interna konkurrensen på marknaden. Konkurrens som sker med hjälp av öppna och rättvisa spelregler är den bästa lösningen för att hitta de bästa företagen, produkterna och metoderna. Handelshinder måste avlägsnas och marknaden måste få agera. Det är inte lönsamt att hålla knappa ekonomiska och mänskliga resurser bundna i ineffektiv användning. Man måste kunna få en ny start och bättre möjligheter med rimliga förutsättningar och på ett smidigt sätt.

Beskattningen måste utvecklas på ett sätt som gynnar arbetande, företagsverksamhet, inhemskt ägande och övrig verksamhet som ökar finländarnas välmående, och man bör främja miljöskyddet. Skattebasen måste vara omfattande och skattesatserna så låga som möjligt. Beskattningen måste stödja Finland som ett lockande land där man vill arbeta, vågar försöka och som man vill investera i. Arbetsmarknadens funktionalitet måste främjas så att så många som möjligt får ett arbete och möjligheten att själv bygga sitt eget liv.

Den stora uppgiften för de kommande tio åren är att skapa en sådan helhet av beskattning och socialskydd som klarar av att skapa en hållbar balans mellan individens ekonomiska rättigheter och skyldigheter. Den offentliga ekonomin måste också förbli stark så att skattebördan inte växer sig orimligt stor och så att storleken på statsskulden hålls under kontroll. Vi agerar för en hälsosam offentlig ekonomi, så att finländare i alla åldrar även i framtiden ska ha möjligheten till ett fungerande välfärdssamhälle med dess trygghet och tjänster.

Slutligen

Samlingspartiet litar på att människan tack vare sin progressiva vilja och påhittighet, med hjälp av vetenskap och teknologi, klarar av att hitta lösningar på de utmaningar som vi möter, och undvika skadliga val. Bildning hjälper människor att agera rätt. Vi förhåller oss optimistiska till framtiden med en positiv nyfikenhet. Vi vill skapa tillit och förståelse mellan människor och människogrupper. Framför allt tror vi på människans godhet, medkänsla och empati. Av dem kan vi bygga ett bra liv, ett bra Finland och en bra värld.