Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1473

Kansallinen Kokoomus

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma 2023


 • Puolue: Kansallinen Kokoomus
 • Otsikko: Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma 2023
 • Vuosi: 2023
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelma 2023

Nyt on oikea aika kääriä hihat ja ryhtyä töihin.

Tämä on Kokoomuksen vaaliohjelma, mutta tässä tilanteessa kutsumme sitä mieluummin työlistaksi. Juuri nyt tuntuu vahvasti siltä, että aika on enemmän tekojen kuin tyhjien korulauseiden. On aika kääriä hihat ja ryhtyä hommiin.

Tervetuloa talkoisiin, sillä Suomi on meidän yhteinen asia.

1. Nyt on oikea aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintaso nousuun

Kokoomus haluaa kääntää Suomen talouden kasvuun ja päästöt laskuun. Haluamme, että suomalaisten elintaso ja ostovoima nousevat, ja että rahaa jää unelmien toteuttamiseen. Kokoomuksella on hallussaan kasvun kaava. Haluamme parantaa markkinatalouden toimintaa keventämällä sääntelyä ja purkamalla markkinoille tulon esteitä.

Ja näillä keinoin se tehdään:

 1. Laitamme Suomen talouden kasvun edellytykset kuntoon. Vauhditamme investointeja Suomeen ja parannamme kansantalouden kilpailukykyä Kokoomuksen kasvun kaavan mukaisesti. Otamme Suomen kaupungit, kunnat ja alueet entistä tiiviimmin kumppaneiksi kasvun luomiseen.
 2. Parannamme suomalaisen yrittäjyyden edellytyksiä. Varmistamme yrityksille kannustavan, vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön ja verotuksen. Helpotamme investoimista Suomeen sekä varmistamme sujuvat lupaprosessit.
 3. Parannamme suomalaisten yritysten vientimahdollisuuksia. Jatkamme EU:n sisämarkkinoiden syventämistä ja kansainvälisen kaupan vapauttamista Suomen vientimahdollisuuksien edistämiseksi. Vähennämme riippuvuutta diktatuureista.
 4. Toteutamme reilun kilpailun ohjelman. Puramme markkinoille tulon esteitä, lisäämme yritysten välistä kilpailua, kevennämme sääntelyä ja puramme tarpeettomia normeja kuluttajahintojen laskemiseksi. Uudistamme muun muassa alkoholipolitiikan, raideliikenteen kilpailun, rahapelijärjestelmän ja julkiset hankinnat sekä kevennämme apteekkisääntelyä vastuullisen markkinatalouden hengessä.
 5. Vahvistamme suomalaisten vaurastumisen mahdollisuuksia. Laajennamme osakesäästötilin käyttöalaa, poistamme sen maksimisijoitusrajan ja otamme käyttöön vastasyntyneiden osakesäästötilin. Parannamme omistamisen edellytyksiä käynnistämällä kotimaisen omistajuuden ohjelman.
 6. Laitamme koko Suomen liikenneyhteydet kuntoon. Toimivat yhteydet Suomen sisällä ja Suomesta maailmalle ovat edellytys talouskasvulle ja huoltovarmuudelle. Lyhennämme tie- ja raideverkon korjausvelkaa sekä huolehdimme meri- ja lentoyhteyksistä. Mahdollistamme toimivan lähijunaliikenteen uusille kaupunkiseuduille, kehitämme nopeampia raideyhteyksiä ja edistämme raideliikenteen kilpailua.
 7. Otamme kiinni digitalisaation ja datatalouden mahdollisuuksista. Vauhditamme kasvua edistämällä erityisesti pk-yritysten dataosaamista ja digitalisaatiota sekä investointeja nopeisiin yhteyksiin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Huolehdimme maanlaajuisesta tietoliikenneinfrastruktuurista. Parannamme julkisia palveluita digitalisaation avulla ja avaamme julkisen sektorin dataa tukemaan uusien innovaatioiden syntymistä.
 8. Uudistamme Suomen asuntopolitiikan. Poistamme asunnottomuutta kohdentamalla yhteiskunnan tukemat vuokra-asunnot niitä eniten tarvitseville. Hillitsemme asumisen hintakehitystä lisäämällä tontti- ja asuntotarjontaa. Uudistamme asumistukijärjestelmän sekä maankäytön ja rakentamisen sääntelyn. Tiivistämme valtion ja kaupunkien välistä kumppanuutta.
 9. Parannamme suomalaisen ruoantuotannon kilpailukykyä. Varmistamme huoltovarmuuden ja ruokaturvan. Tarjolla on oltava suomalaista turvallista, terveellistä ja kestävästi tuotettua ruokaa. Maataloutta on kehitettävä kilpailukykyiseen, elinvoimaiseen ja yrittäjämäiseen suuntaan. Parannamme ruoka- ja elintarvikeviennin edellytyksiä.
 10. Varmistamme luonnonvarojen kestävän käytön. Vastuullinen metsätalous sekä kiertotalous tarjoavat ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tuovat hyvinvointia koko Suomeen. Turvaamme kansallisen metsäpolitiikan.

2. Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen

Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jossa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on turvattu myös tuleville sukupolville. Haluamme tasapainottaa julkista taloutta nostamatta kokonaisveroastetta. Haluamme vahvistaa talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja, lisätä tuottavuutta yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä priorisoida ja vähentää julkisia menoja.

Ja tällaisen operaation se vaatii:

 1. Laitamme julkisen talouden tulot ja menot tasapainoon. Laadimme kahden vaalikauden mittaisen talouden tervehdyttämisohjelman, jolla Suomen julkinen talous tasapainotetaan ja velkaantuminen lopetetaan vuoteen 2031 mennessä.
 2. Laskemme Suomen kokonaisveroastetta. Verotus on Suomessa jo kireää. Veronkorotusten sijaan tasapainotamme taloutta kasvu- ja työllisyystoimilla sekä menoja hillitsemällä.
 3. Laitamme julkiset menot tärkeysjärjestykseen. Talouden tasapainottamisesta päätettäessä kaikkia kohteita tarkastellaan, mutta säästöjä vältetään koulutus- ja kulttuurimenoista, työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisistä menoista sekä maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta.
 4. Jos lisäämme menoja, säästämme toisaalla. Veronkevennykset rahoitamme ensisijaisesti menosäästöin sekä työllisyyden ja kasvun kannalta vähiten haitallisia veroja kiristämällä.
 5. Parannamme julkisen sektorin tuottavuutta. Edistämme esimerkiksi vapaakuntakokeiluita, hyödynnämme digitalisaatiota, nopeutamme prosesseja ja suuntaamme resursseja hallinnosta tekemiseen sekä palveluihin. Näin säästetään henkilöstön työaikaa ja jaksamista.
 6. Nostamme työllisyysasteen 80 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kokoomuksen toimilla 100 000 suomalaista työllistyy ensi vaalikauden aikana. Puramme työnteon esteitä, uudistamme työmarkkinat ja panostamme työhyvinvointiin.
 7. Teemme työnteosta kaikissa tilanteissa kannattavaa. Uudistamme verotusta ja sosiaaliturvaa sekä puramme kannustinloukkuja, jotta työllä ansaitusta eurosta jää aina vähintään puolet käteen.
 8. Kevennämme työn verotusta oikeudenmukaisesti kaikissa tuloluokissa. Verojen keventäminen nostaa oikein kohdennettuna talouden kasvua ja kannustaa työntekoon, minkä kautta valtio saa osan veroalen hinnasta takaisin. Emme kevennä verotusta velaksi. Siirrämme verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotukseen.
 9. Uudistamme suomalaista työelämää ja työmarkkinoita. Lisäämme sopimisen vapautta kaikilla työpaikoilla. Edistämme työrauhaa yhteiskunnassa. Porrastamme ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja laajennamme sen kaikille. Vahvistamme työkykyä, työhyvinvointia ja työelämän tasa-arvoa.
 10. Nopeutamme kansainvälistä rekrytointia. Suomen työikäinen väestö vähenee samaan aikaan, kun ikääntyneiden määrä kasvaa. Yhtälö haastaa hyvinvointimme perustaa. Kevennämme koko kansainvälisen rekrytoinnin ketjun byrokratiaa. Varmistamme, että Suomeen pääsee sujuvasti töihin ja että työluvat myönnetään nopeasti.

3. On aika tehdä Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energian suurvalta

Kokoomus haluaa Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energian suurvallan, jotta suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille riittää sähköä myös paukkupakkasilla. Energiaa tarvitaan pitämään valot päällä, kodit lämpimänä ja yritysten rattaat pyörimässä. Samalla puhtaalla energialla Suomi voi houkutella energiaintensiivistä teollisuutta ja työpaikkoja. Puhtaan, edullisen ja varman energian merkitys talouskasvun moottorina ja hyvinvoinnin edellytyksenä tulee vain kasvamaan.

Näin laitamme tuulemaan:

 1. Varmistamme edullisen sähkön saatavuuden suomalaisille. Uudistamme sähkömarkkinoita ja sähkön hinnoittelumallia reilummaksi, jotta kotitalouksien ja yritysten sähkölaskuihin saadaan helpotusta. Kalleimman sähköntuotannon ei tule yksin määrittää kaiken sähkön hintaa. Varmistamme, että kohtuuhintaista, kotimaista ja puhdasta sähköä riittää myös paukkupakkasilla.
 2. Torjumme ilmastonmuutosta. Toteutamme päästövähennykset kustannustehokkaasti, markkinaehtoisesti ja teknologianeutraalisti - elintasosta tinkimättä. Suomalaisten yritysten merkittävä hiilikädenjälki varmistaa, että ilmastonmuutosta torjutaan tehokkaasti.
 3. Valjastamme markkinatalouden ilmastonmuutoksen torjuntaan. Edistämme uusien teknologioiden käyttöönottoa ja kotimaisten innovaatioiden syntymistä. Verotamme ilmastopäästöjä yhtäläisesti riippumatta päästölähteestä. Fiksu ja hiilivuotoa estävä veropolitiikka on keino toteuttaa ilmastotavoitteita markkinaehtoisesti.
 4. Puolustamme luonnon monimuotoisuutta. Suojelemme Itämerta, haavoittuvaa Saaristomerta sekä Suomen vesistöjä, metsiä ja soita. Vahvistamme metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) sekä Helmi-elinympäristöohjelmaa. Vähennämme Itämeren rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa.
 5. Panostamme puhtaaseen energiaan. Edistämme tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä. Irrottautuminen venäläisen fossiilienergian tuonnista edistää sekä huoltovarmuutta että ilmastotavoitteita. Nostamme puhtaan sinivalkoisen viennin keskeiseksi ilmastopolitiikan tavoitteeksi.
 6. Rakennamme lisää ydinvoimaa. Sitoudumme antamaan kaikille turvallisuusehdot täyttäville ydinvoimahankkeille myönteisen periaatepäätöksen. Puramme pienydinvoimaloiden rakentamisen esteitä. Varmistamme kannustimet investoida toimitusvarmaan sähköntuotantoon ja ylläpitää sitä.
 7. Vahvistamme Suomen energiaomavaraisuutta. Entistä vahvempi omavaraisuus vahvistaa Suomen huoltovarmuutta ja turvallisuutta mutta myös kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä.
 8. Sujuvoitamme energiainvestointien kaavoitus- ja lupaprosesseja. Säädämme Suomen huoltovarmuuden ja turvallisuuden kannalta kriittisille energiahankkeille lupatakuun. Asetetaan hankkeet korkeimpaan prioriteettiluokkaan kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseissa.
 9. Edistämme sähkön kulutusjoustojen yleistymistä. Kannustamme ja tarvittaessa velvoitamme sähkönmyyjät tarjoamaan sähkösopimuksia, joissa kiinteän hinnan vakaus yhdistyy mahdollisuuteen säästää rahaa siirtämällä kulutusta pois huippukulutustunneilta.
 10. Kehitämme vetytaloutta, energian varastointia ja sähkön siirtoyhteyksiä. Varmistamme, että Suomi on houkutteleva vetyinvestointien kohde, Luomme Suomelle kansallisen vetytalousstrategian ja lähdemme toteuttamaan sitä kunnianhimoisesti. Varmistamme yrityksille edellytykset hyödyntää vetyä sekä pärjätä globaaleilla vetymarkkinoilla. Parannamme sähkön siirtoyhteyksiä Suomen sisällä ja Pohjoismaissa.

4. On oikea aika varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus

Kokoomuksen tavoitteena on turvallinen Suomi, joka on erottamaton osa läntistä arvo-, talous- ja turvallisuusyhteisöä. Suomen tärkeimmät kumppanit löydämme Euroopan unionista ja puolustusliitto Natosta. Haluamme panostaa kansainvälisen yhteistyön lisäksi vahvaan maanpuolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen sekä oikeusvaltion peruspilareihin.

Turvallinen Suomi syntyy näillä keinoin:

 1. Teemme Suomesta puolustusliitto Naton aktiivisen jäsenmaan. Vahvistamme Suomen asemaa osana länttä. Suomi määrittelee oman roolinsa ja linjansa Natossa. Emme aseta rajoituksia Naton toimintaan osallistumisessa.
 2. Turvaamme Suomen maanpuolustukselle riittävät resurssit. Vahvistamme kotimaisen ja eurooppalaisen puolustusteollisuuden toimintaedellytyksiä. Sitoudumme pitämään puolustusmenot vähintään 2 prosentissa BKT:sta. Laajennamme kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa. Varmistamme ikäluokan parhaiden kykyjen osallistumisen maanpuolustukseen.
 3. Vahvistamme Suomen rajaturvallisuutta. Varmistamme rahoituksen rajavartiolaitokselle sekä Suomen ja Venäjän välisen raja-aidan rakentamiselle.
 4. Vahvistamme kokonaisturvallisuutta ja kansallista kriisinsietokykyä. Varmistamme, että Suomi varautuu hybridi- ja kyberuhkiin kaikin mahdollisin keinoin. Vahvistamme kriittisen infrastruktuurin suojelua sekä huoltovarmuutta ja ruoka- ja energiaomavaraisuutta.
 5. Parannamme suomalaisten arjen turvallisuutta. Puutumme lähisuhdeväkivaltaan. Varmistamme kotien ja katujen turvallisuuden. Nostamme poliisien määrää ja varmistamme sisäisen turvallisuuden viranomaisille sekä oikeusjärjestelmälle riittävät resurssit ja toimivaltuudet.
 6. Vahvistamme oikeusvaltiota. Päivitämme rikoslainsäädännön ajanmukaiseksi ja lyhennämme oikeusprosessien kestoa.
 7. Torjumme nuorten syrjäytymistä, rikollisuutta ja jengiytymistä sekä estämme Ruotsin tien.Hyödynnämme sekä pehmeitä että kovia keinoja. Laitamme kuntoon nuorten ennaltaehkäisevät tukipalvelut, lastensuojelun ja kotouttamispolitiikan. Panostamme nuorten mielenterveyteen ja ehkäisevään päihdetyöhön. Kovennamme katujengirikollisuuden ja ampuma-aserikosten rangaistuksia.
 8. Päivitämme turvapaikkapolitiikan ajan tasalle. Ohjaamme turvapaikat kaikkein hädänalaisimmille ja estämme järjestelmän väärinkäytön. Tehostamme sekä turvapaikkahakemusten käsittelyprosesseja että palautuksia lähtömaihin. Varmistamme vahvat kannustimet maahanmuuttajien kotoutumiseen tekemällä työnteosta ja kielenoppimisesta velvoittavampaa.
 9. Toimimme aktiivisesti ja ennakoivasti EU:ssa ja edistämme vahvaa sekä taloudellisesti kilpailukykyistä unionia. Syvennämme integraatiota niillä toimialoilla, joissa se on järkevää ja korostamme jäsenvaltioiden omaa vastuuta muilla. Tehostamme Suomen EU-vaikuttamista ja turvaamme kansalliset etumme. Laadimme strategian, jolla vähennetään riippuvuutta ja riskejä autoritaarisesti johdetuista maista, kuten Kiinasta. Harjoitamme strategista, aktiivista ja tehokasta kehitysyhteistyötä, jolla kehittyviä maita sidotaan sääntöpohjaiseen, ihmisoikeuksia kunnioittavaan kansainväliseen järjestelmään.
 10. Turvaamme Suomen edut maailmalla. Suomen ulkopolitiikan tärkein tehtävä on varmistaa Suomen turvallisuuden ja suomalaisten hyvinvoinnin sekä kaupallisten etujen toteutuminen. Kasvavan suurvaltakilpailun ja konfliktien myötä näiden tavoitteiden edistäminen vaatii uutta otetta suomalaiselta ulkopolitiikalta ja diplomatialta.

5.Suomalaiset innovaatiot ja osaaminen. Nyt on niiden aika.

Kokoomuksen tavoitteena on Suomi, jonka kilpailukyky perustuu vahvaan sivistykseen ja korkeaan osaamiseen. Haluamme jokaiselle lapselle vahvat lähtökohdat elämään laadukkaan varhaiskasvatuksen ja yksilöllisen perusopetuksen avulla. Haluamme nostaa Suomen korkeakoulut ja suomalaisen tutkimuksen maailman kärkeen.

Kas näin se onnistuu:

 1. Nostamme varhaiskasvatuksen laatua ja osallistumisastetta. Toteutamme kaksivuotisen esiopetuksen ja tavoittelemme maksutonta varhaiskasvatusta.
 2. Laitamme peruskoulun kuntoon. Panostamme perusopetuksessa perusasioihin: oppimisen rauhaan ja riittävään yksilölliseen tukeen. Mahdollistamme opettajien keskittymisen opettamiseen ja pysäytämme oppimistulosten luisun. Varmistamme, että peruskoulusta valmistutaan riittävillä taidoilla.
 3. Varmistamme toisen asteen koulutuksen koko ikäluokalle. Turvaamme toisen asteen koulutuksen sisältöihin ja tukipalveluihin riittävät resurssit. Varmistamme, että ammatillisessa koulutuksessa nuorille on tarjolla riittävästi opetustunteja. Edistämme oppisopimuksia ja mahdollistamme pätevyyden todistamisen myös tekemisen kautta.
 4. Kasvatamme korkeakoulutettujen osuutta väestöstä. Vuoteen 2030 mennessä 50 % suorittaa korkeakoulututkinnon. Osoitamme korkeakoulujen aloituspaikat sinne, missä osaajista on suurin pula.
 5. Uudistamme korkeakoulujen työnjakoa, profiloitumista ja yhteistyötä. Kannustamme korkeakouluja löytämään ne alat, joilla ne voivat tavoitella maailman kärkeä. Vahvistamme korkeakoulujen autonomiaa pääomittamalla niitä. Mahdollistamme nykyistä enemmän yksilöllisiä oppimispolkuja, joustavia polkuja työelämään sekä työssäoppimista.
 6. Vahvistamme tieteen ja tutkimuksen rahoitusta. Toteutamme vaalikauden mittaisen ohjelman, jolla korkeakouluja pääomitetaan yhteensä miljardilla eurolla julkista rahaa ja vähintään puolella miljardilla yksityistä rahaa.
 7. Nostamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen 4 prosenttiin BKT:sta 2030 mennessä. Otamme pysyvästi käyttöön yritysten laajan TKI-verovähennysoikeuden, joka kasvattaa yritysten TKI-investointien määrää.
 8. Lisäämme koulutuksen kansainvälisyyttä. Varmistamme korkeakoulutuksesta valmistuneille kahden vuoden oleskeluluvan työnhakua varten. Lisäämme kansainvälisten opiskelijoiden määrään toisella asteella ja varmistamme kielitaidon sekä yhteiskuntaan integroitumisen edellytykset jo nuorena.
 9. Vahvistamme kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksiä. Kehitämme kulttuurivientiä ja -matkailua sekä vahvistamme kulttuurialaa koronapandemian jälkeen.
 10. Vahvistamme liikunnan ja urheilun edellytyksiä. Tuemme liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan edistämisellä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Huippu-urheilun edellytyksiä kasvatetaan yhdessä elinkeinoelämän kanssa

6. Lisää hyvinvointia ja vähemmän syrjäytymistä. Nyt on oikea aika.

Kokoomuksen tavoittelema Suomi on hyvä yhteiskunta niin lapsille, nuorille, työikäisille kuin ikäihmisille. Haluamme edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä panostaa syrjäytymisen ja muiden ongelmien ennaltaehkäisyyn. Haluamme nopeuttaa suomalaisten pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä turvata jokaiselle suomalaiselle toimivan arjen.

Tässä on reseptimme:

 1. Nopeutamme sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsyä. Parannamme palveluiden saatavuutta muun muassa etävastaanoilla ja muilla digitaalisilla palveluilla.
 2. Edistämme ihmisten aitoa mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyödynnämme palvelujen järjestämisessä muun muassa Kela-korvausta, palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia.
 3. Hyödynnämme sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa myös yrityksiä ja järjestöjä. Parannamme monituottajuudella palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. Valvomme palveluiden laatua tuottajasta riippumatta ja puutumme havaittuihin epäkohtiin.
 4. Teemme määrätietoisesti toimenpiteitä hoitajapulan ratkaisemiseksi. Panostamme hoitajien koulutukseen, työhyvinvointiin, kehittymismahdollisuuksiin ja kansainväliseen rekrytointiin.
 5. Panostamme terveyden ja hyvinvoinnin ongelmien ennaltaehkäisyyn. Toteutamme terapiatakuun ja parannamme mielenterveyspalveluita. Hoidamme ongelmat varhaisessa vaiheessa, jotta niiden inhimilliset ja yhteiskunnalliset kustannukset jäävät mahdollisimman pieniksi. Vähennämme liikkumattomuutta edistämällä mahdollisuuksia arjen aktiiviseen elämäntapaan.
 6. Turvaamme jokaiselle ikäihmiselle arvokkaan vanhuuden. Laitamme ympärivuorokautisen hoidon, asumispalvelut, kotihoidon ja omaishoidon kuntoon kokonaisuutena. Tuemme omaishoitajien jaksamista.Huolehdimme senioreiden aktiivisen elämäntavan ylläpidosta.
 7. Poistamme vammaisten ihmisten elämisen ja osallistumisen esteitä. Suunnittelemme kaupunkiympäristön esteettömäksi sekä palvelut saavutettaviksi. Huomioimme päätöksenteossa esimerkiksi liikunta-, kuulo- ja näkörajoitteet sekä kehitysvammat. Turvaamme vammaisille ihmisille mahdollisuudet osallistua työelämään.
 8. Helpotamme lapsiperheiden arkea. Turvaamme perheille palvelut arjen helpottamiseksi. Varmistamme ennaltaehkäisevät palvelut ja varhaisen puuttumisen, jotta apua ja tukea saa ennen kuin ongelmat kasvavat moninkertaisiksi. Vahvistamme lasten ja nuorten hyvinvointia.
 9. Kehitämme perhevapaita tasa-arvon ja työllisyyden lähtökohdista. Huomioimme lapsen edun ja perheiden yksilöllisen näkökulman.
 10. Vahvistamme suomalaisten yhteisöllisyyttä ja ehkäisemme syrjäytymistä. Rakennamme tasa-arvoista ja yhdenvertaista Suomea. Vahvistamme turvallisuuden tunnetta. Teemme töitä sen eteen, että jokainen kokisi olevansa osa yhteiskuntaa.