Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/1500

Kansallinen Kokoomus

Uutta luova Suomi - kulttuuripoliittinen visio


 • Puolue: Kansallinen Kokoomus
 • Otsikko: Uutta luova Suomi - kulttuuripoliittinen visio
 • Vuosi: 2019
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Hyväksytty puoluehallituksen kokouksessa 20.3.2019

Kokoomuksen visio taiteen ja kulttuurin tulevaisuudesta

Uutta luova Suomi

Taiteella ja kulttuurilla on sivistyneessä yhteiskunnassa itseisarvo. Vapaa taide heijastelee ympäröivää yhteiskuntaa ja kertoo maailmasta, jossa elämme. Taide ja kulttuuri ovat myös tärkeitä kriittisiä, yhteiskuntia ja ihmiskuntaa eteenpäin vieviä voimia. Sivistyspuolueena Kokoomus haluaa varmistaa, että tulevaisuudessa kulttuurin arvo ja merkitys yhteiskunnassamme tunnistetaan nykyistäkin vahvemmin.

Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa sivistyneen yhteiskunnan tapaa kuvata ihmisyyttä sekä siirtää tietoa tuleville sukupolville. Taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnille on kiistaton. Taiteella ja kulttuurilla on rikastuttava merkitys koko yhteiskunnalle, eikä sen merkitystä tule arvioida ahtaasti vain kaupallisilla mittareilla.

Taiteen ja kulttuurin toimiala on laaja ja sen merkitys viime aikoina vahvistunut. Teattereiden, orkesterien ja museoiden kävijämäärät ovat olleet kasvussa. Museokortin kaltaiset kulttuuri-innovaatiot ovat osoittaneet, että pieneltäkin tuntuvin keinoin voimme kasvattaa kulttuuripalveluiden suosiota ja tunnettuutta. Kulttuurikohteet houkuttelevat Suomeen myös matkailijoita. Kirjastolaitoksemme on maailmanlaajuisestikin hieno esimerkki siitä, miten panostamme kaikkien yhtäläisiin mahdollisuuksiin sivistykseen ja lukutaidon edistämiseen. Tällä hetkellä kulttuurin toimiala työllistää 3,5% koko suomalaisesta työvoimasta.

Kokoomus haluaa, että kulttuuripalvelut ovat kaikkien ulottuvilla ja saavutettavissa, niin kulttuurin kokijoina kuin tekijöinäkin. Haluamme panostaa lasten ja nuorten lukutaitoon ja tehdä harrastustakuusta totta. Suomessa taiteen ja kulttuurin harrastamiseen ja niistä nauttimiseen pitää olla mahdollisuus aivan kaikilla!

Läpinäkyvä, luovuuteen kannustava rahoitus

Kulttuurin rahoituksesta vajaa puolet katetaan valtion tuella ja reilu puolet Veikkauksen tuotoista. Veikkauksen osuus rahoituksesta on ollut viime vuosina kasvussa. Arpajaisverolain uudistamisessa ja Veikkauksen aseman huomioimisessa kotimaisessa pelimarkkinassa on huomioitava myös niiden vaikutukset taiteen ja kulttuurin rahoitukseen.

Taiteen ja kulttuurin rahoitusta on tarkasteltava ja kehitettävä kokonaisuutena, eri alojen tarpeet huomioiden. Kokoomus haluaa lisätä rahoituksen läpinäkyvyyttä, selkeyttä sekä puuttua kulttuurialan työtekijöiden ja yrittäjien toimeentulo-ongelmiin. Esimerkiksi taiteilijan toimeentulo koostuu monesti useista lähteistä, eikä jäykkä järjestelmämme useinkaan pysty tähän mukautumaan. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisten asema on huomioitava osana sosiaaliturvan uudistamista.

Kokoomus haluaa olla vahvistamassa luovien alojen kasvua ja kansainvälistymistä. Tämä vaatii luovien alojen kasvupotentiaalin ja työllisyysvaikutusten ymmärtämistä laajasti koko yhteiskunnassa. Rakennetaan lainsäädännöllä ja rahoituksella luovien alojen kasvun ja kukoistuksen mahdollisuuksia, ei rajata niitä turhalla byrokratialla.

Tavoitteet:

 • Kokoomus haluaa, että taiteen ja kulttuurin rahoitusosuus on vuoteen 2030 mennessä 1% valtion budjetista.
 • Toteutetaan kulttuurin valtionosuusalojen rahoitusjärjestelmän uudistus. Myös esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistus tulee saattaa loppuun. Järjestelmän on oltava kannustava ja otettava huomioon kaikki taiteen muodot ja myös vapaan kentän toimintaedellytysten turvaaminen.
 • Valtionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä tulee tarkastella myös taiteen edistämiskeskuksen (Taike) rahoitusjärjestelmän puutteita ja mahdollistaa Taiken strateginen kehittäminen.
 • Vahvistetaan luovien alojen kasvua ja kansainvälistymistä. Rakennetaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisille väyliä viedä osaamistaan maailmalle ja tehdä suomalaista taidetta ja kulttuuria tutuksi. Taide ja kulttuuri ovat Suomelle tärkeitä kasvualoja!
 • Huomioidaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisten erityisasema osana sosiaaliturvan uudistamista. Omalla työllä pitää voida tulla toimeen.
 • Vakiinnutetaan kuvataiteen näyttelypalkkiojärjestelmä.
 • Varmistetaan Arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentaminen Helsinkiin suomalaisen arkkitehtuuri- ja designosaamisen lippulaivaksi.
 • Turvataan Kansallisteatterin pienen näyttämön kunnostaminen ja varataan sille riittävä rahoitus. Emme voi antaa suomalaisen teatteritaiteen ykkösnäyttämöiden rapistua.

Kasvua luoville aloille

Luovien alojen kasvupotentiaali ja työllisyysvaikutus on syytä ymmärtää yhteiskunnassa laajasti. Luovien alojen kasvun ja kansainvälistymisen varmistamiseksi olisi tärkeää panostaa luovan talouden kasvua ja verkostoitumista edistäviin tuki- ja yrityspalveluihin. Myös verotukseen ja rahoituksen saatavuuteen liittyviin esteisiin tulee puuttua.

Luovat alat tuottivat vuonna 2014 2,9 prosenttia Suomen arvonlisäyksestä ja työllistivät 3,5 prosenttia työvoimasta. Kulttuuritoimialojen työllisyys on ollut kasvussa vuodesta 2015 lähtien.

Kokoomus haluaa panostaa luovien alojen työllisten määrän lisäämiseen. Lisäksi uskomme, että muiden alojen kilpailukykyä ja työllisyyttä voidaan lisätä merkittävästi hyödyntämällä luovien alojen digitaalisia ja asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja, design-, palvelumuotoilu ja brändiosaamista kuten myös markkinointi ja viestintäosaamista laajemmin koko taloudessa.

Tavoitteet:

 • Tuetaan luovien alojen osaajien ja tuotteiden kasvua ja kansainvälistymistä muun muassa yhteistyöverkostoja lisäämällä ja tuki- ja rahoitusjärjestelmiä uudistamalla.
 • Hyödynnetään luovien alojen liiketoimintamalleja ja osaamista myös muilla aloilla.
 • Mahdollistetaan musiikintekijöiden tekijänoikeuskorvausten maksaminen myös yritykselle.
 • Jatketaan audiovisuaalisen alan tuotantokannustimia. AV-kannustin on ollut menestystarina, jonka avulla Suomeen on saatu ulkomaisia elokuvaproduktioita. Tämän menestystarinan pitää antaa jatkua ja kasvaa.
 • Puretaan kulttuuritapahtumien järjestämiseen liittyvää byrokratiaa ja huolehditaan vapaaehtoistoiminnan edellytyksistä.
 • Ratkaistaan Internetin sisältömarkkinoihin ja alustapalveluihin liittyvä arvokuiluhaaste.
 • Huolehditaan yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun tarkoituksenmukaisesta tasosta.

Taide ja kulttuuri kaikkien saataville

Taide ja kulttuuri antavat merkitystä ja sisältöä elämälle. Kulttuuripalvelut lisäävät yhteisön henkistä ja sosiaalista pääomaa sekä vahvistavat alueellista identiteettiä. Kulttuuripalveluiden tasa-arvoinen saatavuus ja niiden aktiivinen käyttö vahvistavat tutkitusti osallisuutta, osallistumista, yhdenvertaisuutta ja yhteenkuuluvuutta eri väestöryhmissä. Kokoomus uskoo, että panostamalla taiteeseen ja kulttuuriin paitsi lisätään ihmisten hyvinvointia, myös vähennetään sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja ja syrjäytymisen riskejä. Parhaimmillaan kulttuuri myös vahvistaa demokratiaa, sananvapautta ja auttaa ymmärtämään ja hyväksymään erilaisuutta.

Taide- ja kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen tulee olla keskeinen osa varhaiskasvatusta ja koulujen ja oppilaitosten opetusta. Lapset ja nuoret tulee saattaa taiteen ja kulttuurin pariin jo varhain. Kokoomus haluaa pitää kiinni erillisestä taiteen yleisestä ja laajasta perusopetuksesta. Tärkeä roolinsa osana taide- ja kulttuurikasvatusta on myös vapaalla sivistystyöllä, joka osaltaan tukee monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.

Laadukas koulutus takaa myös luovien alojen ammatillisen osaamisen. Laadukas kirjastolaitos on tärkeä osa sivistystyötä ja olennainen tekijä lukutaidon vahvistamisessa. Kirjastoilla on myös avainrooli siinä, miten esimerkiksi monissa pienissä kunnissa on taidetta ja kulttuuria saatavilla.

Tavoitteet:

 • Turvataan vahva taiteen perusopetus ja jokaisen lapsen mahdollisuudet osallistua siihen. Tästä ei saa tinkiä. Suomalainen taiteen perusopetus on kansainvälisestikin vertailtuna poikkeuksellisen vahvaa. Ollaan siitä ylpeitä.
 • Turvataan musiikkiopistojen asema Suomessa. Ne ovat tärkeä osa laadukasta taiteen perusopetusta eri puolilla maata. Maailmanlaajuisestikin ainutkertaisten musiikkiopistojen on oltava meillä vahvoja myös tulevaisuudessa.
 • Tuodaan säännölliset, ammattilaisten vetämät musiikkitunnit, eli muskarit päiväkoteihin, kaikkien lasten saataville. Muskari kerran viikossa parantaa tutkitusti lapsen kielellisiä taitoja.
 • Tehdään harrastustakuusta totta! Jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus vähintään yhteen mieluiseen harrastukseen. Eri taiteen ja kulttuurin ammattilaisten rooli harrastustakuun toteuttamisessa on aivan keskeinen.
 • Taiteen ja kulttuurin rooli osana suomalaisten kuntien tehtäväkenttää on merkittävä. Kokoomus haluaa vahvistaa tätä myös tulevaisuudessa muun muassa osana sivistys- ja hyvinvointipalveluita.
 • Kunnat ja kaupungit ovat keskeisessä asemassa suomalaisen taiteen ja kulttuurin näyttämöinä. Kokoomus haluaa kannustaa kuntia ja kaupunkeja ottamaan paikallinen taide ja kulttuuri osaksi omaa brändi- ja imagotyötään.
 • Avataan julkisia tiloja, kuten kouluja, päiväkoteja harrastamiselle ja tuodaan myös taide- ja kulttuuriharrastuksia koulupäivien yhteyteen. Näin madallamme lasten ja nuorten kynnystä osallistua
 • Sitoudutaan edistämään Lukutaitofoorumin tavoitteita lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi.
 • Turvataan vahva kirjastoverkko koko maahan ja hyödynnetään digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia myös kirjastopalveluissa nykyistä enemmän.