Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/49

Kansallinen Kokoomus

Maatalouden pulaohjelma


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Maatalouden pulaohjelma
  • Vuosi: 1931
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Maatalouden pulaohjelma.

Se ohjelma, jonka Kansallinen Kokoomuspuolue ennen 1929 v:n eduskuntavaaleja hyväksyi maaseudun yhteiskunnallisissa ja taloudellisissa kysymyksissä noudatettavaksi, vaatii eräitä korjauksia. Tähän on vaikuttanut osaksi se, että ohjelmassa suunniteltuja toimenpiteitä on saatu aikaan, osaksi taas se, että viime ajat ovat tuoneet esille uusia kysymyksiä, jotka vaativat ratkaisua. Nyt maataloudessa vallitseva pulakausi pakottaa kuitenkin tälläkin alalla kiinnittämään huomion ennen kaikkea pulakauden ilmiöihin. Siitä syystä ei ole katsottu asianmukaiseksi ryhtyä tällä hetkellä maaseudun yhteiskunnallisen ja taloudellisen ohjelman yleiseen uudistamiseen, vaan on se jätetty toistaiseksi ja sen sijaan luotu ohjelma nykyistä pulakautta varten.

Tärkeimpinä nykyisen pulakauden aiheuttajina on mainittava äkillinen maataloustuotteiden hinnan laskeminen, maassa vallitseva yleinen pääomien puute ja korkea korkokanta, pääomien rohkea sijoittaminen lähinnä edellisinä aikoina rakennuksiin, viljelyksiin ja kannattamattomiinkin yhteisiin yrityksiin sekä useat kadot ja eräät muutkin syyt.

Pulan poistamiseksi välittömästi vaikuttavina toimenpiteinä ja riittävän mukautumisajan hankkimiseksi maataloudelle olisi saatava aikaan

1) tullipoliittisia toimenpiteitä ja vientipalkkioita sekä maatalouden kotimaan markkinoiden parantaminen muillakin keinoin, joilla hinnanlaskujen äkillisyyden aikaansaamia vahingollisia seurauksia on lievennettävä;

2) maanomistajain lyhytaikaisten korkeakorkoisten velkain vakauttaminen;

3) toimenpiteitä, joilla voidaan edistää ja jouduttaa maatalouden harjoittajain pyrkimyksiä tuotantokustannuksien alentamiseen.

Lyhytaikaisten korkeakorkoisten velkain vakauttamiseksi olisi hankittava mahdollisimman täydellinen selvitys niistä tapauksista, joissa velkojen vakauttamista halutaan ja joissa tarpeelliset edellytykset siihen ovat olemassa, sekä saatava aikaan valtion ja yksityisten rahalaitosten yhteistoiminta lopullisia järjestelyjä varten.

Tuotantokustannuksien alentamiseksi on saatava aikaan verojen sekä korkojen ja muiden lainaehtojen huojentaminen ja on valtion ja kuntien vähennettävä menojaan. On myös saatava aikaan tarkka huolenpito siitä, etteivät valtio ja kunnat enemmän kuin yksityisetkään sijoita varojaan muuhun kuin taloudellisesti kannattaviin tarkoituksiin, että sijoituksia, jotka eivät ole aivan välttämättömiä, kartetaan, ja ettei aikaisemmin toisissa oloissa säädettyjä varojen sijoittamisia pakoteta muuttuneissa oloissa toimeenpanemaan. Tapaturmavakuutuslainsäädäntö on uudistettava niin, että tarpeettomista kustannuksista päästään, mutta että vakuutuksen tarjoama turva vakavalaatuisissa tapaturmissa säilytetään. Lainananto- ja lainanottokorkojen alentaminen on pyrittävä saamaan aikaan rahalaitosten välisillä sopimuksilla.

Vastaisia aikoja silmälläpitäen olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla toteutetaan

1) maataloustuotannon monipuolistuttaminen;

2) vienti- ja kotimarkkinateollisuuden voimakas kehittäminen ja monipuolistuttaminen;

3) kotimaan markkinain entistä tehokkaampi varaaminen kotimaan maataloustuotteille;

4) metsätalouden tuottavuuden edistäminen parantamalla pienemmän puutavaran menekkiä; sekä

5) järjestö- ja neuvontatoimen keskitys, niin että tämä työ saataisiin nykyistä tehokkaammaksi.

Maatalouden monipuolistuttamisessa on huomio kiinnitettävä myös kalastuksen ja puutarhan ja siipikarjan hoidon sekä turkiseläinten kasvatuksen edistämiseen. Näissä kohdin tarvitaan myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä.

Asutustoiminnassa on huomio kiinnitettävä liian pienten tilojen lisämaan hankintaan ja pyrittävä siihen, että asutustoimintaan lähivuosiksi varatuista huomattavista rahamääristä melkoinen osa käytetään sellaisten pientilallisten velkain vakaannuttamiseen, jotka muuten ovat vaarassa joutua tiloiltaan pois.