Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/52

Kansallinen Kokoomus

Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma


 • Puolue: Kansallinen Kokoomus
 • Otsikko: Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma
 • Vuosi: 1918
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

KANSALLISEN KOKOOMUSPUOLUEEN OHJELMA

(Hyväksytty perustavassa kokouksessa 9. 12. 1918)

Hallitusmuotokysymys

Samalla kuin kokous hallittusmuotokysymyksessä asettuu eduskuntaryhmäin tekemän sopimuksen kannalle, kokous katsoo, että se ehdotus perustuslaillisesti monarkiseksi hallitusmuodoksi, jonka eduskunta viimeksi oli hyväksynyt lepäämään ensimäisiin uusien vaalien jälestä kokoontuviin valtiopäiviin, takaa sekä lujan ja todella vapaan valtiojärjestyksen että kansan pysyväisen tahdon toteutumisen valtioelämässä. Kokous kehoittaa näin ollen kansalaisia tarmokkaasti toimimaan niin, että tämä ehdotus voi tulla lopullisesti hyväksytyksi ja hallitusmuotokysymys siten nopeasti ratkaistuksi.

Lähin ulkopoliittinen toiminta

Suomen ulkopoliittinen asema vaatii:

 1. että hallitus osoittaa lujuutta sisältä ja ulkoa uhkaavaa anarkiaa vastaan;
 2. että hallitus tekee voitavansa, jotta maamme itsenäisyyden tunnustavat ne valtakunnat, jotka eivät vielä ole sitä tehneet, ja jotta maamme edut tulisivat lähestyvässä rauhankonferenssissa valvotuiksi;
 3. että hallitus pitää kiinni maamme alueen koskemattomuudesta sekä tekee mitä mahdollista on, jotta Karjalan kysymys tulee ratkaistuksi tavalla, joka tyydyttää sen väestön kansallisia oikeuksia ja Suomen turvallisuutta.

Sitä paitsi kokous, huomioonottaen bolshevistisen liikkeen kansainvälisen luonteen ja sen vaaran, mikä liikkeen puolelta nykyään uhkaa koko sivistynyttä yhteiskuntaa, lausuu toivomuksenaan, että eri maissa toimivat yhteiskunnan säilyttämistä tarkoittavat valtiolliset järjestöt liittyisivät kansainväliseen toimintaan bolshevistivaaran torjumiseksi.

Lähin sisäpoliittinen toiminta

I. Laillista yhteiskuntajärjestystä on tarmokkaasti suojattava ja ylläpidettävä.

II. Kansalaisten on voimakkaasti työskenneltävä siveellisen, vakavan, lakia kunnioittavan ja sovinnollisen kansalaishengen luomiseksi. Tätä varten on

 1. kunkin kohdastansa omalla esimerkillänsä ja työllänsä vaikutettava lainkuuliaisuuden uudelleen voimaansaattamiseksi;
 2. jokaisen kansalaisen toimittava siihen suuntaan, että rakkaus työhön ja työn teho kaikissa kansankerroksissa saadaan kohotetuksi; sekä
 3. kunkin kansalaisen kohdastansa työskenneltävä katkeruuden poistamiseksi ja kansalaissovinnon aikaansaamiseksi.

III. Tehokkaalla uudistuslainsäädännöllä on tuettava taloudellisesti vähäväkisten asemaa ja siten saatava aikaan se, että jokainen maamme kansalainen tuntee oman etunsa vaativan yhteiskunnan säilyttämistä ja pystyssä pysyttämistä. Naisen ja miehen yhdenvertaisuus yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja kirkollisessa suhteessa on viipymättä toteutettava.

IV. Voimakkain keinoin on toimittava kansan, erittäin lasten ja nuorison kasvattamiseksi siveellisyyteen ja sivistykseen. Tätä varten on

 1. pidettävä huolta kaikkien n.s. sotaorpojen sekä muidenkin turvattomien lasten ei ainoastaan elättämisestä, vaan myös kasvattamisesta; niinikään on tehokas yleinen lastensuojelutoimi lainsäädännön avulla aikaansaatava;
 2. oppivelvollisuus on ensi tilassa säädettävä ja niin pian kuin mahdollista toteutettava pohjaksi laajennetulle yleiselle kansalaissivistykselle;
 3. vapaa valistustyö on saatettava järjestelmälliseksi ja sillä vaikutettava sekä nuorten että täysikasvuisten siveelliseksi ja tiedolliseksi kasvattamiseksi.

V. Kansalaisten on liityttävä yhteen laillisen yhteiskuntajärjestyksen, kansalaisvapauden, kansalaisten hengen ja omaisuuden turvaamiseksi. Tätä varten on

 1. kautta koko maan perustettava suojeluskuntia ja niiden toimintaa kaikin tavoin tuettava;
 2. estettävä suojeluskuntalaitosta saamasta luokkaleimaa, pitämällä suojeluskuntaan pääsyn avoimena jokaiselle laillista järjestystä kannattavalle kansalaiselle;
 3. suojeluskunnille asetettava se ehdoton vaatimus, että kaikessa noudattavat maan lakia ja puolueettomasti suojaavat jokaisen kansalaisen oikeutta ja etua.

VI. Rikollista ja turmiollista yhteiskunnanvastaista yllytystä on vastustettava sekä vakaumuksen että lain keinoin. Tätä varten on

 1. pakko toistaiseksi pitää yllä voimassaolevaa poikkeuslainsäädäntöä, kuitenkin niin että sen soveltaminen on rajoitettava vähimpään välttämättömään määrään; sen sijaan on
 2. uusi lainsäädäntö aikaansaatava ja se rakennettava sillä tavoin, että yhteiskunta voi saada yleisen lain säätämiä keinoja turvatakseen yhteiskuntaa repivää valheellista yllytystä vastaan.

Kieliohjelman pääperusteet ovat tulleet määrätyiksi, kun kokous on hyväksynyt eduskunnan viime valtiopäivillä päättämän uuden hallitusmuotoehdotuksen.

Vastaisen yhteiskuntaa vahvistavan ohjelman pääkohdat

1. Maaseudun yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen uudistaminen

Ryhdyttäessä toimiin yhteiskuntaa säilyttävien voimien vahvistamiseksi kansamme keskuudessa on ennen muuta kiinnitettävä huomio maaseudun olojen parantamiseen. Sitä varten tulee valtiovallan käydä tarmokkaaseen ja pitkälle menevään uudistustoimintaan ennen muuta maanomistusoloissamme, mutta myös muilla maaseudun yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämän aloilla. Tässä tarkoituksessa on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

 1. vuokra-alueiden lunastaminen vuokramiesten omiksi on tarmokkaasti ja nopeasti Eduskunnan hyväksymällä tavalla toimeenpantava;
 2. yhtiöiden maanhankintaoikeus on rajoitettava sekä viljelmien kunnossapitovelvollisuus niihin nähden säädettävä; tämä on ulotettava myös yksityisiin. jotka eivät itse tilojansa asu ja viljele;
 3. maaomaisuuksista on säädettävä maksettaviksi sellaisia veroja, jotka ovat omansa tehokkaasti edistämään maiden kunnollista viljelemistä;
 4. uusien viljelmien hankkimiseksi tilattomalle väestölle on asutustoimintaa avustettava valtion varoilla entistä enemmän; missä viljelmiä ei voida hankkia vapaaehtoista tietä, on myönnettävä oikeus niiden ottamiseen pakkolunastuksella käyvästä hinnasta ensi sijassa yhtiöiden ja myös sellaisten yksityisten tiloista, jotka eivät itse tilojansa asu ja viljele, sekä poikkeustapauksissa myös yleensä suurtiloista;
 5. viljelyskelpoiset alueet kruununmailla ovat saatettavat viljelys- ja asutustarkoituksiin käytettäviksi, sekä kruununmetsätorpparien asema parannettava ottamalla huomioon muiden torppien järjestelystä säädetyn lain periaatteet;
 6. pienviljelijäin luottotarpeen tyydyttämistä on tehokkaasti edistettävä osuustoiminnan kautta sekä muilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla;
 7. jotta maan oma elintarpeiden tuotanto voi lisääntyä maan tarpeita vastaavaksi on pidettävä huolta, ettei ulkomailta tuleva tuonti muodostu oman maan tuotannolle tuhoisaksi;
 8. maatilakeinottelu on ehkäistävä ja tilanvälittäjäin toiminta saatettava valtion valvonnan alaiseksi;
 9. kunnallismetsien muodostamisen edistämiseksi on kunnille annettava etuosto oikeus eräissä tapauksissa kiinteistöjä myytäessä;
 10. maaomaisuuksien, vesiputouksien ja malmilöytöjen joutuminen ulkomaalaisten käsiin on rajoitettava vain hallituksen luvalla poikkeustapauksissa tapahtuvaksi.

2.Työväen aseman parantaminen

 1. Maataloustyöväen asemaa on parannettava kehittämällä muonamiesjärjestelmää sekä erityisesti pitämällä huolta maataloustyöväen asunto-oloista;
 2. kaupunkilais- ja tehdastyöväen asunto-olojen parantamiseksi ja asuntopulan poistamiseksi on sekä valtion että kuntain edistettävä raha-varojen saamista tar koitukseen ja johdettava siihen suuntaan liike- ja tonttipolitiikkaa sekä tuettava asiassa toimivien järjestöjen toimintaa, jotapaitsi asiassa tarpeellisia lainsäädäntötoimia on saatava aikaan ja niillä m.m. velvoitettava suuret liikeyritykset pitämään huolta alaisensa työväen asunto-oloista;
 3. työväen lainsäädännön alalla viime aikoina voimaan astuneiden lakien toteuttamista on tarmokkaasti edistettävä ja on niiden lisäksi tarpeellisiin uusiin lainsäädäntötoimiin ryhdyttävä varsinkin työsopimuksia, työriitojen sovittelua sekä työväen vakuutusta koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi ja uudistamiseksi sekä maataloustyöväen aseman parantamiseksi; yleinen sairaustyökyvyttömyys- ja vanhuusvakuutus on viipymättä toteutettava.

3. Verotusolojen uudistaminen

Verotusolojemme uudistaminen on vihdoinkin saatava aikaan seuraavalla tavalla:

 1. nykyiset maaverot poistetaan ja saadaan yleinen nouseva tulo- ja omaisuusvero, tullimaksut ja muut kulutusverot järjestetään niin, että vähävaraisia kansanluokkia rasitetaan niin vähän kuin mahdollista, samalla kuin varakkaiden kansanluokkien ylellisyystavarat pannaan tehokkaan verotuksen alaisiksi ja maan pääelinkeinojen tarpeet otetaan huomioon;
 2. kunnallisverotus on uudistettava nykyaikaisten verotusperiaatteiden mukaiseksi.