Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/53

Kansallinen Kokoomus

Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma


 • Puolue: Kansallinen Kokoomus
 • Otsikko: Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma
 • Vuosi: 1919
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Kansallisen Kokoomuspuolueen OHJELMA

(Hyväksytty puolueen Varsinaisessa Edustajakokouksessa Helsingissä Helmikuun 2 p:nä 1919.)

Hallitusmuotokysymys

Kansallinen Kokoomuspuolue on sitä mieltä, että

 • 1) maallemme on luotava sellainen hallitusmuoto, joka täysin takaa samalla lujan ja todella vapaan valtiojärjestyksen kuin myös kansan pysyvän tahdon toteutumisen valtioelämässä; ja että
 • 2) tämä on parhaiten toteutettavissa perustuslaillisella monarkialla.

Jos kuitenkaan perustuslaillinen monarkia ei ole nykyoloissa toteutettavissa, voi puolue myötävaikuttaa vain sellaisen tasavaltalaisen hallitusmuodon säätämiseen, joka takaa hallitusvallalle riittävän lujuuden.

Ulkopoliittinen ohjelma

Kansallinen Kokoomuspuolue katsoo Suomen ulkopoliittisen aseman vaativan:

 • 1) että hallitus tekee voitavansa maamme täysivaltaisuuden vakiinnuttamiseksi ja sen etujen valvomiseksi sodan jälkeisissä järjestelyissä sekä noudattaa maamme itsenäisyyden vaatimuksien mukaista politiikkaa;
 • 2) että hallitus pitää kiinni maamme alueen koskemattomuudesta sekä tekee mitä mahdollista on, jotta Karjalan kysymys tulee ratkaistuksi tavalla, joka tyydyttää sen väestön kansallisia oikeuksia ja Suomen turvallisuutta.

Kieliohjelma

Kansallinen Kokoomuspuolue on sitä mieltä, että Suomen kielen asemaa hallinnossa ja sivistyselämässämme on parannettava, samalla kun myöskin ruotsalaisen väestön kielelliset oikeudet on turvattavat.

Sisäpoliittinen ohjelma

Kansallinen Kokoomuspuolue on sitä mieltä:

 • 1) että hallituksen tulee osoittaa tinkimätöntä lujuutta yhteiskuntajärjestystä uhkaavaa anarkiaa vastaan; ja että
 • 2) lainsäädäntötyössä on ennen kaikkea pyrittävä sellaisiin uudistuksiin, jotka ovat omansa lujittamaan valtiota ja yhteiskuntaa sekä kohottamaan kansan henkistä ja aineellista tasoa.

Viimemainitun tarkoitusperän saavuttamiseksi on tarpeen tehokas uudistuslainsäädäntö. Siinä mielessä puolue tahtoo, että:

I. Voimakkain keinoin on toimittava kansan, erittäin lasten ja nuorison, kasvattamiseksi siveellisyyteen ja sivistykseen. Tätä varten on

 • 1) pidettävä huolta kaikkien n.s. sotaorpojen ja muidenkin turvattomien lasten sekä elättämisestä että kasvattamisesta; niinikään on tehokas yleinen lastensuojelustoimi lainsäädännön avulla aikaansaataava;
 • 2) oppivelvollisuus ensi tilassa säädettävä ja niin pian kuin mahdollista toteutettava pohjaksi laajennetulle yleiselle kansalaissivistykselle;
 • 3) vapaa valistustyö saatettava järjestelmälliseksi ja sillä vaikutettava sekä nuorten että täysikasvuisten siveelliseksi ja tiedolliseksi kasvattamiseksi.

II. Kansallinen Kokoomuspuolue pitää tärkeänä, että samalla kuin yleisen uskonvapauden periaate lainsäädännössämme toteutetaan, uskonnolle tulee taatuksi mahdollisuus tehokkaasti vaikuttaa kansamme elämään ja sen nuorison kasvatukseen.

III. Naisen ja miehen yhdenvertaisuus yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja kirkollisessa suhteessa on viipymättä toteutettava.

IV. Suojeluskuntaliikettä, jonka tarkoituksena on laillisen yhteiskuntajärjestyksen, kansalaisvapauden, kansalaisen hengen ja omaisuuden turvaaminen, on kaikin tavoin tuettava ja edistettävä.

V. Maaseudun yhteiskunnallisten ja taloudellisten olojen uudistamisessa on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

 • 1) torppien ja mäkitupa-alueiden lunastaminen vuokramiesten omiksi on tarmokkaasti ja nopeasti Eduskunnan hyväksymällä tavalla toimeenpantava sekä muiden vuokra-alueiden ja kruununmetsätorppien asema samallaisten periaatteiden mukaan järjestettävä;
 • 2) yhtiöiden sekä erinäisten yksityistenkin maanhankintaoikeus on rajoitettava sekä viljelmien kunnossapitovelvollisuus niihin nähden säädettävä;
 • 3) maiden kunnollista viljelemistä on sopivia veroja säätämällä edistettävä;
 • 4) viljelmien hankkimiseksi tilattomalle väestölle on ryhdyttävä uusiin toimenpiteisiin, sitä varten on tarpeen vaatiessa käytettävä pakkolunastusmenettelyä; viljelyskelpoiset alueet kruununmailla ovat saatettavat viljelys- ja asutustarkoituksiin käytetyiksi;
 • 5) pienviljelijäin luottotarpeen tyydyttämistä on tehokkaasti edistettävä osuustoiminnan kautta sekä muilla tarkoituksenmukaisilla keinoilla;
 • 6) maan oma elintarpeiden tuotanto on saatava mahdollisuuden mukaan maan tarpeita vastaavaksi ja sitä varten on pidettävä huolta, ettei ulkomailta tuleva tuonti saa muodostua oman maan tuotannolle tuhoisaksi;
 • 7) maatilakeinottelu on ehkäistävä ja tilanvälittäjäin toiminta saatettava valtion valvonnan alaiseksi;
 • 8) kunnallismetsien muodostamisen edistämiseksi on kunnille annettava etuosto-oikeus eräissä tapauksissa kiinteistöjä myytäessä;
 • 9) maaomaisuuksien, vesiputouksien ja malmilöytöjen joutuminen ulkomaalaisten käsiin on rajoitettava.

VI. On ryhdyttävä tarmokkaaseen, pitkälle menevään uudistustoimintaan taloudellisesti vähäväkisten aseman parantamiseksi. Siinä tarkoituksessa on:

 • 1) maataloustyöväen asemaa parannettava kehittämällä muonamiesjärjestelmää sekä erityisesti pitämällä huolta maataloustyöväen asunto-oloista;
 • 2) kaupunkilais- ja tehdastyöväen asunto-olojen parantamiseksi ja asuntopulan poistamiseksi on sekä valtion että kuntain ryhdyttävä toimenpiteisiin, asiassa tarpeellisia lainsäädäntötoimia on saatava aikaan ja niillä m.m. velvoitettava suuret liikeyritykset pitämään huolta alaisensa työväen asunto-oloista;
 • 3) työväen lainsäädännön alalla viime aikoina voimaan astuneiden lakien toteuttamista on tarmokkaasti edistettävä ja niiden lisäksi tarpeellisiin uusiin lainsäädäntötoimiin ryhdyttävä varsinkin työsopimuksia, työriitojen sovittelua sekä työväen vakuutusta koskevan lainsäädännön aikaansaamiseksi ja uudistamiseksi sekä maataloustyöväen aseman parantamiseksi; yleinen sairaus-, työkyvyttömyys- ja vanhuusvakuutus on viipymättä toteutettava.

VII. Nykyiset maaverot on poistettava ja saatava yleinen nouseva tulo- ja omaisuusvero, tullimaksut ja muut kulutusverot on järjestettävä niin, että vähävaraisia kansanluokkia rasitetaan niin vähän kuin mahdollista, samalla kuin varakkaiden kansanluokkien ylellisyystavarat pannaan tehokkaan verotuksen alaisiksi ja maan pääelinkeinojen tarpeet otetaan huomioon; kunnallisverotus on uudistettava nykyaikaisten verotusperiaatteiden mukaiseksi.