Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/55

Kansallinen Kokoomus

Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Kansallisen Kokoomuspuolueen Ohjelma
  • Vuosi: 1945
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

KANSALLISEN KOKOOMUSPUOLUEEN OHJELMA

(Hyväksytty yleisessä puoluekokouksessa Helsingissä 14-15.1.1945 )

Kansallisen kokoomuspuolueen yleiset periaatteet

Vapaus ja itsenäisyys on jokaisen kansan kallein omaisuus. Kansan itsenäisen olemassaolon turvaaminen on kaiken valtiollisen ja yhteiskunnallisen toiminnan lopullinen päämäärä, jonka toteuttamista erikoiskysymyksiin kohdistuvat toimenpiteet palvelevat. Tällöin on riittävässä määrässä otettava huomioon kansan luonne ja siihen pohjautuvat erikoiset olosuhteet. Missä valtiollinen ja yhteiskunnallinen toiminta ei perustu niihin luonteenominaisuuksiin ja tehtäviin, jotka ovat kullekin kansalle annetut, siinä tämä toiminta jää juurettomaksi ja tuloksettomaksi. Ainoastaan lämmin rakkaus omaan kansallisuuteen sekä selvä tietoisuus kansakunnan kyvyistä ja tehtävistä tarjoaa toiminnalle kansakunnan hyväksi sen välttämättömät edellytykset. Kansan korkea tehtävä on yhteisvoimin väsymättä työskennellä sen osalle tulleen pyhän perinnön kartuttamiseksi sekä kehittää ja lujittaa niitä muotoja, jotka ovat välttämättömät, jotta tuo perintö voisi kasvaa ja ilmetä yhä runsaampana. Ainoastaan näin menetellen kansakunta on uskollinen itselleen, täyttää sille annetun tehtävän ja tuo oman lisänsä ihmiskunnan yhteiseen omaisuuteen. Suomen kansan on ennen muuta suojeltava itsenäisyyttään ja vapaata valtiojärjestystään. Sen vuoksi on työn, jota tehdään näiden perustuvaa laatua olevien tekijäin lujittamiseksi ja yhä syvemmälle kansan tietoisuuteen juurruttamiseksi, ensiarvoisen tärkeä.

Kansallinen kokoomuspuolue pitää valtiollisen ja yhteiskunnallisen toiminnan tärkeimpänä päämääränä itsenäisyyden ja vapaan valtiojärjestyksen turvaamisen. Kaiken toiminnan ylimpänä ohjeena on oleva isänmaallisen yhteistunnon ja suomalaisen kansallishengen kohottaminen sekä pyrkimys valtion ja yhteiskunnan lujittamiseen.

Kallis on se perintö, minkä kansamme nykyinen sukupolvi on edeltäjiltänsä saanut. Kansaamme on vuosisataisen kehityksen varrella juurtunut vapauden rakkaus ja siihen perustuva maanpuolustustahto. Sukupolveen toisensa jälkeen on istutettu kristillinen usko ja siveellinen elämänkäsitys. Menneet sukupolvet ovat siitä etsineet sydäntensä syvimmälle kaipuulle tyydytystä, ohjausta elämän tärkeimmissä kysymyksissä, johtoa ja voimaa siveelliseen vaellukseen. Luomalla länsimaiden yhteiseen kulttuuriperintöön pohjautuvan, mutta oman luonteensa mukaisen hengenviljelyn kansamme on kehittynyt sivistyskansaksi, jonka jäseniä liittää toisiinsa yhteisten kulttuuriarvojen kunnioitus. Nykypolven tärkeä tehtävä on sisällisesti omistaa ja tulevien polvien hyväksi kartuttaa sitä hyvää, mikä täten on sen osalle tullut. Kristillisen uskon ja siveellisen maailmakatsomuksen turvissa on kansamme perhe-elämä kehittynyt yhteiskuntarakennuksen lujaksi perustaksi. Sen vuoksi on voimakkaasti torjuttava kaikkea, mikä vaikuttaa perhesiteitä höllentävästi. Nuorison varjelemiseksi tapainturmelukselta ja sen ohjaamiseksi kohti siveellisiä elämänarvoja on kaikella voimalla työskenneltävä.

Työskentelyssä karun maamme raivaamiseksi hedelmää kantavaksi ja sen kansaan saattamiseksi osalliseksi korkeamman hengenviljelyn antimista maassamme kehittynyt elinvoimainen talonpoikaisviljelys, joka on kansallisten edistyspyrkimysten luotettava pohja. Ahkeruudella ja vaatimattomalla elämäntavalla maan väestö on köyhissä oloissamme tehnyt mahdolliseksi pääomain saannin kansan yleisiä tarpeita varten.

Kansallinen kokoomuspuolue tahtoo säilyttää sen, mitä kansamme on aikaisemmilta sukupolvilta perinyt, niinkuin vapauden rakkauden ja siihen perustuvan maanpuolustustahdon, kansan uskonnon, kansallisen sivistyksen, tervehenkisen perhe-elämän, elinvoimaisen talonpoikaisviljelyksen ja säästäväisyyden.

Vanhastaan kansamme on oikeusjärjestyksessään nähnyt turvan köyhälle yhtä hyvin kuin rikkaallekin. Lainkuuliaisuus on suuresti lujittanut yhteiskuntaa. Valitettavasti ei oikeusjärjestystä enää pidetä yhtä suuressa kunniassa. Lain arvovalta on vähentynyt. Harjoitetaanpa sellaistakin kiihoitustyötä, joka tähtää voimassaolevan vapaan valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen. Kaikkeen tähän sisältyy vaara, jolta ei saa ummistaa silmiään. Sen vastustamiseksi ovat kaikki kansamme hyvät voimat koottavat.

Oikeusjärjestystä on voimakkaasti suojeltava. Vapaan valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen tähtäävää yllytystä on kaikin keinoin vastustettava. On työskenneltävä vakavan siveellisen hengen, lain kunnioituksen ja kansalaissovun vahvistamiseksi.

Itsenäisyyden säilyttäminen ja turvaaminen asettaa kansallemme taloudellisesti suuria vaatimuksia. Työ kansan kaikinpuoliseksi kohottamiseksi vaatii niinikään lujaa taloudellista pohjaa. Kaikkia yrityksiä, jotka tarkoittavat kansan taloudellista vaurastumista, tehtiinpä niitä maatalouden, teollisuuden, kaupan ja liike-elämän tai muun elinkeinotoiminnan alalla, on sentähden voimakkaasti tuettava. Niinikään on tarmokkaasti työskenneltävä vähävaraisten kansankerrosten taloudellisen aseman parantamiseksi. Sosiaalinen rakennustyö voimistuttaa kansalaisuuden tunnetta, joka on omiaan vaikuttamaan yhteiskuntaa lujittavasti. Samaten yhteiskunta sosiaalisilla toimenpiteillä täyttää siveellisen velvollisuutensa vähäosaisia jäseniään kohtaan. Ne uhraukset, jotka sosiaalisia tarkoituksia varten tehdään, tuottavat kansalle kokonaisuudessaan runsaan sadon.

Maan varallisuutta ja taloudellista itsenäisyyttä on kaikin keinoin edistettävä. Yritteliäisyyttä on kannustettava, kaikkea hyödyllistä työtä, niin henkistä kuin ruumiillista, on tuettava.

Tarmokkaasti on tehtävä sosiaalista uudistustyötä, joka kohottaa vähäväkisiä kansankerroksia.

Näiden periaatteiden mukaisessa maan asiain johdossa ja työskentelyssä niiden toteuttamiseksi Kansallinen kokoomuspuolue näkee kansamme tulevaisuuden lujat takeet.