Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/91

Kansallinen Kokoomus

Tulliohjelma


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Tulliohjelma
  • Vuosi: 1931
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Tulliohjelma.

Historiallinen kehitys ja huolenpito maamme valtiollisen ja taloudellisen itsenäisyyden säilymisestä on johtanut nykyiseen tullijärjestelmäämme. Valtion olemassaolon turvaaminen ja tuotannollisen elämän eri alojen terve kehittäminen asettavat suuria vaatimuksia valtion taloudelle. Näistä syistä huomattavat tullit ovat välttämättömät.

Eri tahoilta ja eri perusteilla on vaadittu nykyisten tullien alentamista kauttaaltaan, kiinnittämättä riittävää huomiota maamme valtiollisen ja taloudellisen aseman vaatimuksiin. Verotaakkamme huojentamista silmälläpitäen on, etupäässä vasemmistopuolueiden keskuudessa, vaadittu verotullien vähentämistä. Muissa piireissä taas, joissa vapaakauppaa pidetään keinona kansan varallisuuden kohottamiseksi, on vaadittu niiden suojelus tullien poistamista, jotka ovat esteenä vapaalle tuonnille, vaikka nämä suojelus tullit turvaavat maatalouttamme ja teollisuuttamme.

Verotaakkaa, joka rasittaa kaikkia yhteiskuntaluokkia, olisi luonnollisesti lievennettävä. Tätä päämäärää ei kuitenkaan saavuteta alentamalla vero tulleja. Mikäli tullitulojen vähentäminen ei perustu pienentyneisiin valtion menoihin, täytyisi se korvata muulla tavoin hankituilla tuloilla. Sellainen omaisuuden verotus, joka tarkottaisi omaisuuden ja pääomien verotuksen huomattavaa koroitusta, johtaisi maan kansallisvarallisuuden kuluttamiseen, jotapaitsi tällainen verotus ei vähäpääomaisessa maassa voi tuottaa mainittavaa tulosta. Tuloverotuksen lisääminen taas kävisi veronmaksajille suurin piirtein katsoen vieläkin rasittavammaksi kuin vastaava verottaminen tulleilla, mikä veromuoto on suhteellisesti kevyempi syystä, että kukin kansalainen olennaiselta osalta itse voi sitä vähentää rajoittamalla kalliiden ulkomaisten tavarain kulutusta.

Kun vapaan kansainvälisen tavarainvaihdon järjestelmä, jonka toteuttamiseksi on kansainvälisten taloudellisten järjestöjen taholta tehty useita aloitteita, tekisi mahdolliseksi nykyistä täydellisemmän työnjaon eri kansain välillä ja takaisi kunkin maan tuotannollisille voimille taloudellisesti luonnollisimman ja edullisimman toiminnan, saatetaan tällaista järjestelmää pitää kauniina tulevaisuuden päämääränä, johon talous- ja kauppapolitiikan tulee pyrkiä. Mutta kun ottaa huomioon, että kaikki tärkeät kauppa-naapurimme ja vientimaamme nykyisin toimivat tullimuurien suojassa, on vapaakauppa tällä erää leimattava teoriaksi, jota ei meidänkään maassamme käy toteuttaminen. Maamme tuotannon taloudellisena edellytyksenä on suurelta osalta sen tulleilla suojeleminen. Jos tämä suoja poistetaan, joutuvat ne huomattavat työvoimat ja pääomat, jotka ovat tuotantoon sidotut, alttiiksi ylivoimaiselle kilpailulle ulkomaisten yritysten taholta, jotka eivät maksa veroa Suomen valtiolle eikä kunnille eivätkä palkkaa suomalaiselle työväelle. Tämä ilmeisesti tuottaisi vahinkoa koko kansalle, varsinkin kun maassame vientiä tarkoittava maatalous- ja teollisuustuotanto muissa maissa noudatettujen korkeiden tullien, vieläpä tuontikieltojenkaan johdosta ei voi vapaasti kehittyä.

Nykyisissä oloissa, kun valtion rahantarve pyrkii vain lisääntymään ja kun välittömien verojen taakka on niin raskas, että mitään mahdollisuutta sen lisäämiseen ei ole, ei myöskään ole edellytyksiä tulliverotuksella saatujen valtion tulojen vähentämiseen. Tullien alentaminen ei voi tulla kysymykseen . myöskään siitä syystä, että meidän maataloutemme sekä teollisuutemme kipeästi edelleen tarvitsevat tullisuojaa.

Verotulleja on pantava lähinnä ylellisyystavaroille ja muille vähemmän tarpeellisille tavaroille.

Suojelustulleja määrättäessä on pidettävä silmällä talouselämälle välttämättömän kotimaisen tuotannon etua sekä työnsaanti- ja ansiomahdollisuuksien varaamista maan väestölle, jolloin kuitenkin on vältettävä varsinkin vientiä tarkoittavan maatalous- ja teollisuustuotannon tarpeetonta rasittamista. Maan puolustuskuntoisuuden ja itsenäisyytemme' turvaamisen kannalta on myös välttämätöntä tarpeellisella tulli-suojeluksella pitää huolta niitä palvelevien tuotannonhaarojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Eri tuotannonhaarojen tullisuojan tarpeellisuus ja suuruus on kussakin tapauksessa erikseen tarkoin tutkittava talouselämän kokonaisuutta ja maan yleisiä tarpeita silmällä-pitäen sekä myös huomioonottaen ulkomailta tapahtuva polkumyynti (dumping).