Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/93

Kansallinen Kokoomus

Mitä me vaaleissa puolustamme


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Mitä me vaaleissa puolustamme
  • Vuosi: 1945
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Mitä me vaaleissa puolustamme:

ITSENÄISYYTTÄMME
DEMOKRAATTISTA VALTIOJÄRJESTYSTÄMME
KANSALLISTA JA YKSILÖLLISTÄ VAPAUTTAMME
NYKYISTÄ YHTEISKUNTA- JA TALOUSMUOTOAMME
KOTIEMME KOSKEMATTOMUUTTA
KAIKKIA PERINNÄISIÄ KANSALLISIA ARVOJAMME

[KUVA]

[kuvateksti] Tämän kauniin maan, tämän isäimme meille perinnöksi jättämän maan talviasussaankin hymyilevät äidinkasvot avautuvat eteemme vetoavina ja velvoittavina.

Mitä me puolustamme maaliskuun 17. ja 18. päivänä toimitettavissa edustajanvaaleissa?

Tämä kysymys herättää heti vastakysymyksiä: Onko meidän vaaleissa puolustettava jotakin jonka haluamme säilyttää ja jonka kenties olemme vaarassa menettää? Eikö nyt ole kysymys kuten ennenkin vain siitä, että kansalaiset saavat soveltaa kansanvaltaisen valtiojärjestyksemme mukaista oikeutta valita henkilöt puolestaan edustamaan itseään, edustamaan kansaa, jolle valtiovalta kuuluu hallitusmuotomme mukaisesti?

Näin tietysti on asianlaita. Mutta valtiollisiin vaaleihin sisältyy aina taistelu erilaisten aatesuuntien ja elämänkatsomusten välillä sekä niiden pohjalle rakentuvien henkisten ja aineellisten arvojen puolesta. Niin on nytkin.

Tällä kertaa tuo taistelu on entistä merkityksellisempi ja koskee kansakunnan olemassaolon kannalta suorastaan perustavaa laatua olevia arvoja.

Taistelun olennaisimmat tunnusmerkit ovat vastakkaisten voimien yhteentörmäys, hyökkäys ja puolustus. Mikä on tunnusomaisinta sen ajatussuunnan vaalitoiminnalle, jota Kansallinen kokoomuspuolue edustaa? Onko sille luonteenomaista hyökkäys vai puolustus?

Valitsija! Turvaa Suomen tulevaisuus - varmista vaalilipulla itsenäisyytemme

Vastaus on selvä: Kansallinen kokoomuspuolue ei hyökkää uusien maailmaa mullistavien aatteiden merkeissä, vaan se puolustaa tervettä rauhallista kehitystä elämän kaikilla aloilla.

Olemme saaneet myönteisen vastauksen toiseen alussa esittämäämme kysymykseen, mutta toinen on jäljellä: Mitä me sitten puolustamme?

Kansallinen kokoomuspuolue todistaa jo nimelläänkin olevansa kaiken sen vaalija ja kartuttaja, mikä kansakunnalla on yhteistä ja parasta: Uskonto, isänmaa, äidinkieli, kansallishenki ja omalla pohjalla versova talous- ja sivistyselämä. Ne yhdessä ovat sellainen kansakunnan perusta, joka pitää vaikka kaikki muu pettäisi. Sillä aika ei koskaan ole eikä voi olla niin ankara, ettei siinä olisi tilaa ja mahdollisuutta isänmaalliseen työhön maan ja kansan nykyisyyden ja tulevaisuuden hyväksi.

Mitkä ovat tunnuksemme nyt toimitettavissa edustajanvaaleissa ja mitkä lähimmät tavoitteemme?

Isänmaa yläpuolella puolueita, kansan yhteinen hyvä ennen kaikkia erikoisharrastuksia ja -pyyteitä.

Yksityisedun on väistyttävä yhteisedun tieltä.

Yksimielisyys on säilytettävä kaikissa suurissa valtakunnallisissa kysymyksissä kansakunnan sisäisen lujuuden edellytyksenä ja takeena.

Itsenäinen isänmaa Kansamme on vaiheittensa varrella moneen kertaan selvästi ilmaissut vapaudenrakkautensa ja itsenäisyys-tahtonsa. Vapaa itsenäinen isänmaa - siinä on arvoista ensimmäinen, jonka olemassaoloa me vaaleissa puolustamme. Me olemme välirauhansopimuksen mukaan säilyttäneet valtakuntamme vapaana, ja meidän on ensi vaaleissa valittavan kansaneduskunnan välityksellä ilmaistava, että me tulevissakin vaiheissa tahdomme tinkimättömästi säilyttää isäntävallan edelleen omissa käsissämme. Meidän on osoitettava vaaleissa, että me haluamme jatkuvasti rakentaa tätä maata omalta kotoiselta pohjalta. Meidän on sen vuoksi pidettävä huolta siitä, että hallitusvalta säilyy itsenäisyyttä taatusti suojaavien kansalaispiirien hallussa.

Demokratia Kansanvaltainen valtiojärjestys on kuluneiden itsenäisyysvuosien aikana, vieläpä sodan vaikeissa olosuhteissa osoittautunut kestäväksi ja luotettavaksi. Tämän tosiasian varaukseton tunnustaminen on samalla mitä selvin osoitus siitä, että meidän on edelleen puolustettava terveen ja todellisen kansanvallan, s.o. oikean demokratian säilymistä, sellaisen kansanvallan, jonka turvin kaikki yhteiskuntapiirit ja kansanluokat saavat suhteellisen ja voimiaan vastaavan sananvallan koko maan asiain hoidossa. Todellinen kansanvalta ei ole luokkavaltaa eikä edes enemmistövaltaa, vaan se takaa kaikille mielipidesuunnille tilaisuuden käsitystensä julkituomiseen ja pyrkimystensä ajamiseen laillisin keinoin ja rakentavassa mielessä. Tällaisen demokratian me haluamme säilyttää ja sitä me näissä vaaleissa puolustamme.

Yksilön vapaus Pohjoismaille ominainen yksilön vapaus on myös Suomen kansaan syvälle juurtunut käsite. Me olemme sen säilyttäneet kautta vuosisataisen historiamme emmekä halua siitä vast'edeskään luopua. Yksilön vapaus, esiintyköön se taloudellisessa toiminnassa tai hengenviljelyksen alalla, on sekin sellainen perusarvo, josta me tinkimättömästi pidämme kiinni ja jota me puolustamme.

Oikeusjärjestys Mutta vapaus sinänsä ei merkitse rajoittamatonta oikeutta toimia ja elää yhteiskunnassa omien mielitekojensa mukaisesti. Vapaus ei ole eikä saa olla vallattomuutta, vaan sen täytyy olla lainalaista, yhteiskuntakuriin ja oikeusjärjestykseen alistuvaa. Näidenkin säilymistä on meidän vaaleissa puolustettava.

Koti ja perhe Terveen, kehityskelpoisen ja elinvoimaisen yhteiskuntarakennelman perusyksikkönä on koti ja perhe. Kotien säilyminen suojattuina lujan siveellisen hengen tyyssijoina ja kansallisesti ajattelevan nuorison kasvattajina on edelleen sellainen kansamme vastaisiin kohtaloihin syvästi vaikuttava tekijä, johon kajoaminen olisi ei vain arveluttavaa, vaan suorastaan kohtalokasta. Tervehenkisen perhe-elämän ja kasvatuskelpoisen kodin piiristä ylenevä nuoriso on yksin sovelias ja kykenevä ottamaan aikanaan vastaan nyt elävän sukupolven perinnön sitä vaaliakseen ja kartuttaakseen. Siitä syystä me näitäkin arvoja puolustamme vaaleissa.

Kaiken sen puolesta, mitä edellä on sanottu ja monien muiden perinnäisten, kalleimpana kansallisena omaisuutenamme pitämiemme arvojen puolesta me haluamme äänemme antaa maaliskuun 17. ja 18. päivien vaaleissa.

[KUVA]

[kuvateksti] Yhteisin voimin on meidän edelleen viljeltävä ja rakennettava isänmaatamme turvataksemme nousun nykyisestä ahdingosta.

Mitkä ovat tunnuksemme nyt toimitettavissa edustajanvaaleissa?

Nämä tunnukset ovat näkymättöminä, mutta Kansallisen kokoomuspuolueen ehdokkaita velvoittavina joka ainoassa puolueemme ehdokaslistassa ja niiden merkeissä on kansamme nousu mahdollinen.

Kansallinen kokoomuspuolue
- Isänmaa kaiken yläpuolella.
- Yksityispyyteet syrjään.
- Yksimielisyys ja yhteistunto.

Mitkä ovat tavoitteemme nyt toimitettavissa edustajanvaaleissa?

Nämä tavoitteet ovat näkyvissämme, jos ne periaatteet, jotka muodostavat Kansallisen kokoomuspuolueen aatteellisen ytimen ja käytännöllisen ohjelman, pääsevät tulevaisuuden rakennustyössä määrääviksi.

Kansallinen kokoomuspuolue
- Eheä yhteiskunta.
- Voimakas kansa.
- Suojatut kodit.

Kansalainen!

Tahdotko sinä olla mukana tässä rintamassa, tahdotko olla osallisena rakentavassa työssä repimisen sijasta?

Tahdotko taata kansamme elämän jatkumisen omalta kotoiselta pohjalta versovana?

Tahdotko turvata lapsillesi ja kaikille jälkeemme tuleville itsenäisen isänmaan, suojatut kodit ja yksilöllisen vapauden?

Tahdotko varmistaa rauhallisen kehityksen jatkumisen, yksityisomistuksen säilymisen ja oikeuden nauttia itse oman työsi tuloksista?

Tahdotko säilyttää kansalaissovun keskuudessamme rikkumattomana ja kaikille kansamme jäsenille tilaisuuden nauttia yhtäläistä oikeusturvaa lakiin perustuvan järjestyksen alaisessa yhteiskunnassa?

"Kansallinen kokoomuspuolue pitää valtiollisen ja yhteiskunnallisen toiminnan tärkeimpänä päämääränä itsenäisyyden ja vapaan valtiojärjestyksen turvaamisen. Kaiken toiminnan ylimpänä ohjeena on oleva isänmaallisen yhteistunnon ja suomalaisen kansallishengen kohottaminen sekä pyrkimys valtion ja yhteiskunnan lujittamiseen.

Kansallinen kokoomuspuolue tahtoo säilyttää sen, mitä kansamme on aikaisemmilta sukupolvilta arvokasta perinyt, niinkuin vapauden rakkauden ja siihen perustuvan maanpuolustustahdon, kansan uskonnon, kansallisen sivistyksen, tervehenkisen perhe-elämän, elinvoimaisen talonpoikaisviljelyksen ja säästäväisyyden.

Oikeusjärjestystä on voimakkaasti suojeltava. Vapaan valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen kumoamiseen tähtäävää yllytystä on kaikin keinoin vastustettava. On työskenneltävä vakavan siveellisen hengen, lain kunnioituksen ja kansalaissovun vahvistamiseksi.

Maan varallisuutta ja taloudellista itsenäisyyttä on kaikin keinoin edistettävä. Yritteliäisyyttä on kannustettava, kaikkea hyödyllistä työtä, niin henkistä kuin ruumiillista, on tuettava.

Tarmokkaasti on tehtävä sosiaalista uudistustyötä, joka kohottaa vähäväkisiä kansankerroksia."

(Kansallisen kokoomuspuolueen yleisistä periaatteista).

Jos tätä tahdot, niin et voi olla puolustamatta näitä kaikkia arvoja. Sen teet varmimmin äänestämällä Kansallisen kokoomuspuolueen ehdokkaita.

Ratkaisun päivät ovat maaliskuun 17. ja 18. Älä laiminlyö tärkeimmän kansalaisoikeutesi, äänioikeutesi käyttämistä, mikä tällä kertaa on enemmän kuin koskaan ennen ei vain oikeus, vaan - ja ennen kaikkea - velvollisuus.