Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/949

Kansallinen Kokoomus

Framtidens kommun. Kommunalvalsprogram


 • Puolue: Kansallinen Kokoomus
 • Otsikko: Framtidens kommun. Kommunalvalsprogram
 • Vuosi: 2017
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

FRAMTIDENS KOMMUN: FUNGERANDE, FRISK, TRYGG

Kommunernas verksamhetsområde ändras under den nästa mandatperioden då den ekonomiskt mest betydande helhetsuppgiften, dvs. social- och hälsovårdstjänsterna överfors på landskapens ansvar. Detta inverkar märkbart även på beslutsfattandet. Även om ändringen känns stor är den framtida kommunens uppgifter lätta att definiera. Nästan allt det som hittills har varit på kommunernas ansvar blir kvar i framtiden, bortsett från social- och hälsovårdstjänsterna. Svårare än så är det inte.

Kommunerna sköter även i fortsättningen om småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, miljötjänster och lokal infrastruktur såsom gator samt gång- och cykelvägar. Kommunerna ansvarar för planläggningen, lokalt deltagande och demokratin, för fritidstjänster och friskvård. Dessa kommer i framtiden att prioriteras högre och ha en större betydelse för kommunerna än idag.

I framtiden är en allt större del av tillväxten inom ekonomi och välmående beroende av framgångsrika stadsområden. Tillväxten i Huvudstadsregionen och landskapscentrumen för med sig en ökad produktivitet som inte är negativ för glesbygdens välmående. Tvärtom är detta en förutsättning för att glesbygdens styrkor ska kunna komma fram. En jämn utveckling av hela landet är beroende av stadsområdenas framgång.

För att förverkliga de nya idéerna behövs det ivriga och pålitliga opinionsbildare som handlar med eftertanke och skicklighet. Samlingspartiet är enligt undersökningarna Finlands mest pålitliga kommunalpolitiska parti. Vi är beredda att arbeta för ett gemensamt resultat till fördel för alla finländare.

#BRAFÖRALLA

"Det ska vara möjligt att bo, motionera och jobba överallt i Finland. Varje kommun ska kunna nå framgång med hjälp av sina styrkor."
RIIKKA, JORDBRUKSFÖRETAGARE
KUORTANE

FRAMTIDENS BILDNING ÄGER RUM I KOMMUNERNA

Småbarnspedagogiken och grundskolan hör till kommunernas viktigaste uppgifter som bildar en bas for bildningen. D et livslånga lärandet och den ständiga självutvecklingen stöds av kulturtjänsterna, den fria bildningen och biblioteken. Finlands framtida framgång ska grunda sig på starka kunskaper. Oavsett bakgrund eller hemort ska var och en ha möjlighet att utbilda sig, hitta sina styrkor och påverka utvecklingen av sitt eget liv.

Varje förälder ska kunna lita på att den egna skolan är bra och trygg for barnen. En god småbarnspedagogik och grundskola är de viktigaste grundstenarna for chanserna till jämlikhet i Finland.

Det är viktigt att familjerna erbjuds en god småbarnspedagogik som befinner sig lämpligt for dem, t.ex. nära hemmet eller jobbet. Målet är att på lång sikt erbjuda gratis småbarnspedagogik på deltid för hela åldersgruppen. Valfrihet hör även till småbarnspedagogiken. Olika behov för detta ska beaktas och man måste se till att olika alternativ är tillgängliga.

Oberoende av hemkommun har varje barn rätt till en god utbildning och tillräckligt stöd i skolan. Skolorna måste erbjuda specialstöd åt dem som behöver det ­ men även utmaningar for dem som gör snabba framsteg. Flickor och pojkar ska ha lika möjligheter inom utbildningen. Principen om närskolor och järnlikhet i skolorna kan förstärkas genom att man understöder skolor i utmanande områden.

#VÄRLDENSBÄSTALÄRARE

Världens bästa grundskola fungerar inte utan världens bästa lärare. En civiliserad kommun satsar på lärare och månar om ork och goda förutsättningar i läraryrket samt nydanande vidareutbildning. Nya inlärningsmiljöer och -teknologier ska tillämpas fördomsfritt i varje skola. Inlärningsmiljöer, utbildningsmaterial och utrustning ska vara fungerande och tidsenliga. Man ska kunna börja lära sig det första främmande språket redan i första klass eller som språkbad inom småbarnspedagogiken.

Mobbning ska motarbetas effektivt genom samarbete mellan hem och skola. Det finns grunder för att skolornas ordningsregler ska omfatta även nätmobbning. Reglerna ska fastställas i samarbete mellan eleverna och hemmet för att de ska ha en bättre inverkan.

Vi vill befrämja samarbetet mellan hem och skola samtidigt som vi respekterar lärarnas autonomi och yrkeskompetens. Både familjen och läraren har en viktig roll för en lyckad uppfostran. Samlingspartiet jobbar för att lärarna ska vara fast anställda i kommunerna.

#FRISKSKOLA

Samlingspartiet önskar att skolmiljön ska omfatta även frisk inomhusluft. Detta förutsätter bl.a. en fungerande övervakning av byggande och renovering, korrekt luftventilation och en adekvat städning. Man ska reagera fort på elever och lärares symptom. Samma principer ska gälla även andra byggnader än skolor. Skolresan ska också vara trygg. Runt omkring skolorna ska det finnas övergångsställen och cykelvägar för att trygga skolvägen.

Var och en som avslutar grundskolan ska garanteras en plats vid gymnasiet eller yrkesutbildningen samt en tillräcklig elevhandledning för att hitta sin studieplats. Man ska öka de pragmatiska inlärningssätten inom yrkesutbildningen med hjälp av läroavtal, så att allt fler unga slutför den utbildning de har påbörjat. Med tanke på den framtida kunskapsbasen är det viktigt att förstärka samarbetet mellan andra stadiets utbildning och högskolorna. De pågående reformerna inom gymnasie­ och yrkesutbildningen ska garantera att utbildningen producerar starka utgångslägen för arbetslivet eller högskolestudier.

#KULTUR

Bildningen och kulturarvet tillhör alla. Biblioteken måste reformeras så att de blir mångsidiga medie-och kulturcentrum samt mötesplatser. Framtidens bibliotek samarbetar med skolor, medborgarorganisationer, idrottsföreningar, medborgar- och arbetarinstitut, museer och den grundläggande kostundervisningen. Den fria bildningen erbjuder en möjlighet till livslångt lärande, fritidssysslor, handarbete och motion. Det finska kulturarvet med sina värdefulla byggnader och kulturmiljöer är värda att bevaras.

#HOBBYGARANTI

En hobbygaranti ska förverkligas i alla kommuner på att alla barn och unga ska ha möjlighet till åtminstone en hobby hen gillar. Kommunernas motionssalar ska erbjudas antingen gratis eller till ett mycket lågt pris till hobby- och föreningsverksamhet för barn och unga. Detta kan befrämjas genom att man utvecklar betalningspolitiken så att den prioriterar tiderna för barn och juniorer högre. Målet är att alla skolbarn ska motionera minst en timme per dag och på så sätt ta ett bra utgångsläge för en rörlig livsstil.

MÅLSÄTTNINGAR:

 • Utbildningen reformeras främst kvalitetsmässigt genom att satsa på lärarnas kompletterande utbildning.
 • Stegvis övergång till gratis småbarnspedagogik (20h/v.) varefter man ökar barnens deltagande.
 • Vi vill erbjuda en trygg skolväg och en oavbrutenlärdomsstig åt alla barn och unga.
 • Varje barn ska ges möjlighet till åtminstone en hobby.
 • Ställa stöd och funktionella omständigheter till förfogande for att digitala arbetsmetoder ska kunna omfamnas.
 • Skolorna ska byggas och renoveras med kvalitet och användas på så sätt att dessa befrämjar hälsan.
 • Skoldagen ska innehålla mer motion i utbildningens alla stadier, fr.o.m. småbarnspedagogiken. Programmet Skolan i rörelse ska utvidgas så att det omfattar daghem och andra stadiet.
 • Vi sköter om det mångsidiga utbudet av kulturella tjänster som ska vara tillgängliga och av god kvalitet.

"Det är kommunfullmäktiges ansvar att garantera alla barn en trygg skolväg. Det vill jag också jobba för."
ARTO, KOMMISSARIE
MUURAME

LIVSKRAFTIGT ARBETE, ARBETET GER LIVSKRAFT

Kommunerna bildar ramarna for vårt dagliga liv och utgör allas vår livsmiljö. Kommunerna har ett betydande ansvar for att företagen verkar under förmånliga förhållanden, både i städerna och på landet. Näringspolitiken avgör om det föds nya arbetsplatser åt oss finländare och om det i framtiden inflyter tillräckligt med skattemedel for att kunna bekosta viktig service. Kommunerna har även en central roll när invandrare integreras i samhället.

#LIVSKRAFT

Det är viktigt att de kommunala beslutsfattarna förstår vad näringspolitiken innebär för kommuninvånarnas välfärd. En välskött näringspolitik hjälper företagen att växa och erbjuda mänskorna jobb. Vi vill att företagare och husbyggare ska få de nödvändiga besluten snabbt. Ansökning av tillstånd, handläggning och beslut ska i möjligaste mån kunna göras elektroniskt och enligt principen om alla tjänster över en disk. I stadsregionerna kan en ökning av den gemensamma näringspolitiken mellan kommunerna leda till att kunskapscentrum uppstår med fart.

#ARBETE

En god planläggning garanterar ett passligt boende for alla kommuninvånare och ordentliga verksamhetsförutsättningar for de företag som skapar arbetsplatser. Bostadskostnaderna ska hållas i styr med ett tillräckligt utbud av tomter och genom att se till att de kommunala bestämmelserna inte oskäligt höjer byggkostnaderna. Verksamheten ska vara öppen och rättvis såväl när man planerar som när man beviljar lov.

En rationell kommun försöker inte göra allt själv utan ber hjälp av företag och organisationer på området. Den nya upphandlingslagen erbjuder mer mångsidiga möjligheter för att erhålla nytta av lokala små och medelstora företag. Detta i sin tur har betydelse for den lokala sysselsättningen.

I synnerhet i storstadsområdena kan man uppmuntra även nya verksamhetsmodeller och utvecklingen av nya teknologier genom de möjligheter som en innovativ upphandling erbjuder. Samlingspartiets medel for mer mångsidig service är ett initiativ som ska hjälpa lokala företag och organisationer att erbjuda kommunerna sitt alternativ for att producera en viss tjänst. En bolagisering av kommunernas verksamheter kräver i framtiden en allt bättre ägarstyrning.

#SERVICEINITIATIV

Kommunerna gör det möjligt att nya jobb uppstår samtidigt som de är en arbetsplats for tusentals finländare. Kommunernas uppgifter utförs av en enorm mängd skickliga proffs. Vi överlåter ofta det viktigaste i våra liv i deras händer - vi för våra barn till daghem eller skolan och vet att de är i trygga händer, får lära sig och tas om hand. Detta säkerställs av en välutbildad och proffsig personal.

Kommunerna ska vara moderna och motiverande arbetsgemenskaper. Arbetet ska organiseras på rätt sätt. Utbildade proffs ska få koncentrera sig på det som de kan bäst. Det måste gå att bibehålla och utveckla kunskaperna. Kommunerna ska satsa på välmående på arbetsplatsen, gott ledarskap och på att utveckla personalen. Exempelvis lärare ska få en chans att under hela karriären delta i kompletterande utbildning.

MÅLSÄTTNINGAR:

 • Kommunen för en sådan näringspolitik som handleder, samarbetar och erbjuder möjligheter. Företagen är en kunder och det är en hederssak att betjäna dem.
 • Ändringar i planläggningen och bygglov ansöker man elektroniskt via ett program som är lätt att använda. Behovet av tilläggsutredningar minimeras genom föregripande rådgivning. Det ska finnas ett servicelöfte för handläggningstiderna.
 • Kommunernas upphandling sparar skattebetalarnas pengar och sätter fart på innovationerna. Kunskaperna om upphandling ska uppdateras på alla plan.
 • Vi säkerställer möjligheterna för att personalens kunnighet bibehålls, arbetsförhållandena är sunda och trygga samt en respektabel behandling på arbetsplatsen.

"Varje barn har rätt till en trygg skolmiljö. Jag vill jobba för en frisk skola. Ingen ska behöva bli sjuk av inneluften."
ESSI, LÄRARE ÅBO

FOR MANSKORNAS LIV MED RESPEKT FOR MILJON

En livskraftig kommun utvecklas hela tiden. Planläggningen måste vara ambitiös, av god kvalitet och likna kommuninvånarna. En mångsidig stadsstruktur består av mysiga småhusområden och urbana stadsområden med service. En god planering tar hänsyn till människornas dagliga behov, är kostnadseffektiv och belastar naturen så lite som möjligt.

#FUNGERANDETRAFIK

Grundidén med en fungerande trafikplanering är att resorna till skola, jobb, ärenden eller hobbyer ska gå tryggt och smidigt. Folk behöver körbanor, gång- och cykelvägar i gott skick och en fungerande kollektivtrafik. Om dessa är välplanerade kompletterar de varandra och erbjuder ett täckande och tryggt nätverk för mobiliteten.

Samhället producerar årligen mindre utsläpp och avfall och verksamheten är kostnadseffektiv och energisnål. Parker, skogar och andra mångsidiga grönområden binder koldioxid, damm och buller samt erbjuder kontakt till naturen och rekreation. Kommunernas lösningar har en betydande roll i att stävja klimatförändringen. Samlingspartiets kommun eftersträvar koldioxidneutralitet i sin verksamhet.

#ENERGIEFFEKTIVITET

Varje kommun behöver tillräckligt med öppna offentliga utrymmen, platser där människor kan mötas och utrymmen for restauranger, utomhusevenemang och annat som tillför glädje i vardagen. Lekparker av hög kvalitet, moderna och mångsidiga offentliga rum eller uteserveringar som är öppna på sommarnatten hör till stadsbilden.

Runt om i Finland rör man sig på många olika sätt. Det ska vara billigt och smidigt att ta sig från en plats till en annan. Det är en central uppgift for kommunerna, även efter landskapsreformen, att förbättra kollektivtrafiken, att utveckla gång- och cykelvägar och att underhålla gatunätverket. Förutom att sköta om vägar och trafikförbindelser är det även viktigt att befrämja en hållbar utveckling av trafiken.

MÅLSÄTTNINGAR:

 • Planläggningsprincipen i städerna är täta och trevliga bostadsområden som stöds av ett kostnadseffektivt nätverk för kollektivtrafiken. Olika kommuners möjligheter att utveckla sina egna styrkor genom planläggningen ska tryggas.
 • Spårvägstrafiken ska befrämjas förutom i huvudstadsregionen även i andra större städer.
 • Städernas luftkvalitet förbättras genom att man främjar elektrifierade bussar.
 • Säkerheten, kvaliteten och underhållet av gång- och cykelvägar ska målmedvetet förbättras.

"Jag vill vara med och skapa en trevlig och barnvänlig stad. Lek- och idrottsplatserna ska vara funktionella och säkra."
JOONA, PROGRAMMERARE, PAPPA
HELSINGFORS

"Välskötta friluftsleder och idrottsplatser främjar hälsan jämlikt. Jag vill vara med och fatta beslut om dessa."
PAULA, FVSIDTERAPEUT, PENSIDNERAD
ESBO

VÄLMÅENDE I VARDAGEN

Kommuninvånarnas välmående är Samlingspartiets mål. Alla förtjänar en möjlighet till ett gott liv. Kommun och landskap har som uppgift att erbjuda en miljö och service som understöder denna målsättning. Tjänsterna ska fokusera på facilitering av välmående och på att förebygga problem. Detta är både billigare och mer mänskligt än att rätta till läget efteråt. Servicen ska underlätta vardagen och den ska även kunna finansieras hållbart för kommande generationer.

#PÅMÄNNISKORNASVILLKOR

Välmåendetjänster ska erbjudas på människornas villkor, inte på förvaltningens. Tjänsterna ska vara tillgängliga. Det kan innebära att tjänsterna är närbelägna eller hämtas hem vid behov. Tjänsterna ska hålla hög standard och vara jämna oavsett inkomstnivåerna. I nuläget föreligger valfrihet endast för dem som åtnjuter arbetshälsovård eller som har råd att betala. I framtiden ska alla ha valfrihet. Inom social- och hälsovården innebär detta att var och en själv ska kunna inverka på vilka tjänster hen använder och producenterna konkurrerar sinsemellan med kvaliteten.

#VALFRIHET

Samlingspartiet har som mål att alla kommuninvånare ska få en god vård i sitt landskap, oberoende av förmögenhet. En jämlik behandling är ett tecken på ett rättvist samhälle. Könsneutraliteten ska beaktas i alla tjänster, från småbarnspedagogik till grundläggande hälsovård. I Samlingspartiets kommun godkänns ingen åldersrasism. I en fungerande kommun säkerställs de olika kommuninvånarnas jämlikhet t.ex. genom att se till att omgivningen och utrymmen är lättillgängliga.

#TILLGÄNGLIGHET

De ålderstigna behöver mångsidig service. Vi måste öka kunskaperna t.ex. om vård av minnesstörningar och minnessjukdomar. Även i vardagen behövs olika former av stöd. Delaktighet och initiativtagande ska understödas. Många äldre behöver bland annat hjälp med elektroniska tjänster.

En välskött och trygg omgivning är särskilt viktig for seniorerna. Man måste även förbättra tryggheten i de äldres hem så att de ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Att upprätthålla funktionsförmågan och motarbeta utslagning görs bäst genom att minska ensamheten. I Samlingspartiets vision är seniorerna och pensionärsföreningarna aktiva och respekterade medlemmar i den kommunala gemenskapen.

MÅLSÄTTNINGAR:

 • Mångsidiga och tillgängliga tjänster ska levereras på rätt tidpunkt, nära eller i hemmet. Företag och organisationer inom välmåendebranschen tas med i tjänsteproduktionen tillfullo, och möjligheterna för servicesedeln utnyttjas heltäckande.
 • Hälsan befrämjas genom att man ser till att maten är hälsosam, mångsidig och håller hög kvalitet.
 • Kunskaperna ska förbättras i synnerhet om vård av och att identifiera de äldres minnesstörningar och minnessjukdomar. De äldres funktionsförmåga upprätthålls exempelvis genom motion som främjar hälsan.
 • Vi gör seniorernas vardag smidig och trygg. Vi förbättrar tryggheten hemma och i omgivningen och satsar på föregripande verksamhet samtidigt som vi sköter om närståendevårdarnas ork.

"Välfärd uppstår inte utan arbete. En kommun ska skapa förutsättningar för att företag ska kunna växa och erbjuda nya arbetstillfällen."
HENRY, FÖRETAGARE INOM RESEBRANSCHEN
UTSJOKI