Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/95

Kansallinen Kokoomus

Suomalaiskansallisille palkannauttijoille!


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Suomalaiskansallisille palkannauttijoille!
  • Vuosi: 1929
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Suomalaiskansallisille palkannauttijoille!

SYYTÄMME!

Syytämme niitä, joille isänmaan etu ei ole samaa kuin kokonaisuuden etu, niitä, joille valtiollinen elämä on vain taktikoimista, niitä, jotka uhraavat henkilökohtaisen vakaumuksensa siitä, mitä maan ja kansan todellinen etu vaatii, tilapäisten poliittisten saavutuksien hyväksi. Syytämme heitä, joille kysymys valtion viran ja toimenhaltijain palkkauksesta ei ole jaksanut valjeta kulttuurikysymykseksi, heitä,

jotka eivät välitä uhkaavana tosiasiana tajuta valtakunnan luisumista kohti sekaannuksen tilaa.

Syytämme kaikkia, jotka edistävät parlamentaarisen elämämme rämettymistä, kaikkia, jotka laiminlyömällä valtiollisen puhevuoronsa käytön myötävaikuttavat tällaisen maan ja kansan menestymiselle vahingollisen suunnan vallassapysymiseen, kaikkia,

jotka palkkausasian järjestelyn välttämättömyyden oivaltaen ensi heinäkuun 1-2 päivinä tuskin itse viitsivät täyttää velvollisuutensa ja jotka kaiken lisäksi jättävät omaisensa, sukulaisensa, ystävänsä ja naapurinsa vaaliuurnille johdattamisen epätietoiselle ja epäiltävälle kannalle.

TAHDOMME!

Tahdomme, että lainsäädäntö- ja hallitusvalta tässä maassa saatetaan sellaisten henkilöitten huoltoon, jotka kykenevät ajattelemaan Tasavallan suuria asioita kokonaisesti ja päättävät niistä seuraavien kolmen - ja vain näiden kolmen - tunnustähden alla: koko isänmaan paras, yhteiskunnan yhteishyvä, kaikkien kansalaisten kokonaisetu. Tahdomme, että siinä mielessä on n.s. virkamiesten palkkauskysymys ensi tilassa perinpohjin uudestijärjestettävä, niin että valtio, kunta, seurakunta ja muu niihin verrattava työnantaja suorittaa viran ja toimen haltijainsa työstä

sellaisen korvauksen, joka riittää palkannauttijan välttämättömimpiin elinkustannuksiin ja turvaa hänen toimeentulonsa sekä takaa maan ja kansan asiain menestyksellisen hoidon.

Tahdomme, että Suomen kansaneduskunta miehitetään henkilöillä, jotka ymmärtävät ja tahtovat ymmärtää suuret asiat suuriksi.

USKOMME!

Uskomme, ettei ole aika tullut - eikä koskaan saa tulla- sortua tämän sitkeän sisun kansan, joka raskain uhrauksin on itsenäisyyden itsellensä kamppaillut, sortua ahtaitten puolueriitojen ja luokkapyyteitten synnyttämään terveen järjen sumentumiseen. Uskomme, että vapaa Suomi ei lopultakaan salli alipalkattujen palvelijoittensa alentua epäitsenäiseksi, taitamattomaksi, tahdottomaksi joukoksi,

jos tilanne vaalioikeutetuille oikein ja asiallisesti selvitetään.

Uskomme, että valistustyö asiassa kantaa runsasta ja kypsää hedelmää, jos siihen ottavat osaa kaikki, jotka ovat valveutuneet näkemään, mihin nykyinen kehitys asiassa johtaa.

Suomalaiskansallinen parhaimmisto.

Oletteko, palkannauttijat ja heidän ymmärtäjänsä, milloinkaan ajatelleet, mitenkä viime vuosina esiintynyt parlamentarismi on elänyt viimeisten kuukausien yli.

On matalaa kieroutta, että samat tärkeissä valtionviroissa olevat poliitikot, Sunila ja Hatva, joista edellinen pääministerinä verukkeilla torjuu palkkauskysymyksen järjestämisen mahdollisuudetkin ja jälkimäinen kansanedustajana sitä kynsin hampain vastustaa, virastopäällikköinä melkeinpä samassa hengenvedossa esittävät alipalkatulle virkakunnalleen palkankorotuksia voimalla ja väellä.

Enemmän sellaisia maan asioiden ratkaisuun osaaottavia virkamiehiä, ja me olemme hukassa!

Jonkun Taamala-historian jaksaa vielä ymmärtää, kunhan saa itselleen selvitetyksi, että niinkin röyhkeätä peliä voidaan valtion asioissa harjoittaa puoluetoveruuden nimessä.

Muutama askel sillä tiellä lisää ja me päädymme pohjattomaan suohon!

Mutta sitä kai on lupa pitää käsittämättömänä, että sellaiset henkilöt kuin Niukkanen, Lohi, Vesterinen ja eräät muutkin ovat voineet päästä tämän maan kohtaloita hoitamaan ja ohjaksia pitelemään.

Heillä on ollut jotakin toimintamahdollisuutta vain siten, että maan virkamieskunta on tällaisten vallanpitäjien eteen tuonut valmista työtä. Hallituksen jäsenellä, joka aikoo johtaa niin suurta hallinnonhaaraa, kuin ovat Suomen kauppa ja teollisuus, kulkulaitokset, maatalous j.n.e., täytyy olla niihin syvää perehtymystä.

Kuinka voisimme odottaa, että viimemainittuihin lukeutuvat kansanjohtajat milloinkaan käsittäisivät palkkaus-parannuksia muuten kuin puoluetaktiikan kannalta.

Mutta meidän ei tule karttaa yksinomaan sitä keskustapolitiikkaa, josta ylläolevat rivit varoittavat. Vasemmisto-politiikka, jonka turviin myöskin ruotsalaisuutemme tuontuostakin juoksee tullakseen varjelluksi, on maassamme niin mahdollisimman vähän länsimaista, että palkannauttijan on sen suhteen kantansa mitä huolellisimmin tarkistettava. Herrat Hupli ja Ryömä ovat palkkausasiassa luvanneet puolueensa nimessä omille joukoilleen paljon hyvää, mutta ei muille. Ja suurpoliittisissa pyrkimyksissään ovat he onnistuneet niin hyvin, että sosialidemokraattinen puolue käytännöllisesti katsoen kulkee Moskovan talutusnuorassa.

Me kysymme vain: voiko Moskovasta tulla mitään hyvää?

Suomalaiskansallinen mies ja nainen!

Me olemme julkituoneet syytöksemme, tahtomme ja uskomme.

Me vetoamme nyt Teihin, nyt, kun parannus oloihin on rauhallisin keinoin tehtävissä.

Te voitte auttaa, etteivät heikoimmat palkastansa eläjistä hädässänsä sorru lahjusten ottoon tai oman käden oikeuden harjoittamiseen, ettei kaikille heistä sivutoimien pitäminen muodostu pysyväiseksi järjestelmäksi, jonka olemassaolo nykyisillä palkoilla on välttämättömyys, mutta joka työnantajalle, nimenomaan valtiolle, on häiriöksi ja haitaksi, sekä että virkoihin ja toimiin saadaan sellaiset vakinaiset hoitajat, jotka yksin voivat vastata siitä, että niihin liittyvät tehtävät kunnolla suoritetaan. Kansan ja maan menestymisen yhtenä välttämättömänä ehtona on, että valtion viran ja toimenhaltijain palkkaukset nostetaan tasoon, joka takaa toimien menestyksellisen hoidon.

Kansallisen Kokoomuspuolueen riveistä löydätte edustajaehdokkaita, joille suomalaiskansallinen mies ja nainen voi huoletta antaa äänensä siinäkin mielessä, että nämä valittuina edustajina osaavat ja kykenevät järjestämään virkamiesten palkkausasiankin. Suomalainen palkannauttija ei voi aina vain velkaantua ja velkaantua. Hänen ainoa passiivinen taistelukeinonsa on eduskunnan älymystöön turvautuminen. Kokoomuspuolueen ehdokkaina lähestyvissä vaaleissa on maan korkeinta tietoa ja taitoa edustavia, julkisessa elämässä ansioituneita ja kokeneita kansalaisia.

SIKSI

Palkannauttijan aseman ymmärtävä valitsija!

Punainen viiva Kansallisen Kokoomuspuolueen vaalilistoilla ehdokkaalle, joka vakaumuksesta ajaa palkannauttijain asiaa uudessa eduskunnassa.

Kansalliseen Kokoomuspuolueeseen lukeutuvia viran ja toimenhaltijoita.