Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/965

Kansallinen Kokoomus

Hyvinvoinnin kymmenen kärkeä


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Hyvinvoinnin kymmenen kärkeä
  • Vuosi: 2003
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Kokoomuksen hyvinvointityöryhmä
11.3.2003

HYVINVOINNIN KYMMENEN KÄRKEÄ

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta vahvistetaan

1. Kuntarahoituksen ennakoitavuutta ja vakautta parannetaan ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia korotetaan. Erityisen kalliiden hoitojen tasausjärjestelmää kehitetään yhtenäisin valtakunnallisin kriteerein.

2. Julkisen ja yksityisen terveyden- ja sairaanhoidon kustannusten vertailu tehdään selkeämmäksi.

Terveyden edistämiseen panostetaan

3. Terveyttä edistävään toimintaan panostetaan niin pienten lasten, lapsiperheiden, koululaisten, opiskelijoiden, työikäisten, yrittäjien kuin ikäihmistenkin kohdalla.

  • Lastenneuvoloiden toimintaa kehitetään perhekeskuksiksi tukemaan vanhempien kasvatusvastuuta ja ottamaan nykyistä enemmän huomioon lapsen ja hänen perheensä psykososiaalinen tilanne. Erityistä huomiota kiinnitetään varhaiseen puuttumiseen.
  • Koululais- ja opiskelijaterveydenhuoltoon suunnataan lisää resursseja ja osaamista.
  • Työterveyshuollon toimivuuteen ja vaikuttavuuteen kiinnitetään huomiota kaikissa ammattiryhmissä. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon kattavuutta parannetaan.
  • Ikäihmisten terveydentilan ja toimintakyvyn seurantaa varten terveyskeskuksiin perustetaan ikäihmisten neuvoloita. Ikäihmisten neuvolan asiakkaaksi tullaan eläkkeelle siirryttäessä, kun työterveyshuollon palvelujen käyttö loppuu.

Hoitotakuu toteutetaan

4. Muissa kuin päivystystilanteissa potilaan on päästävä perusterveydenhuollon järjestelmään heti ja erikoissairaanhoidon lääkärin vastaanotolle kolmen viikon kuluessa lähetteen kirjoittamisesta. Hoitoon on päästävä 3 - 6 kuukaudessa hoitopäätöksestä. Mikäli kunta tai kuntayhtymä ei voi järjestää hoitoa määräajassa omassa yksikössään, sen on järjestettävä se toisessa kunnallisessa yksikössä, yksityisellä tai kolmannella sektorilla potilaan omavastuuosuuden muuttumatta. Hoitotakuun toteuttamiseksi on kiirehdittävä lääkärien ja hoitohenkilökunnan mahdollisuutta tehdä lisätyötä.

Perusterveydenhuollon palvelujen laatua parannetaan

5. Terveyskeskusten väestöpohjaa suurennetaan, jotta perusterveydenhuollon palvelujen määrä ja laatu pystytään turvaamaan kaikkialla Suomessa. Kansallisessa terveysprojektissa esitetyn 20 - 30 000 asukkaan väestöpohjan toteutuminen edellyttää käytännössä myös kuntaliitoksia.

6. Terveyskeskustason hoitotyön ja toimenpiteiden vaativuustasoa nostetaan. Terveysteknologian kehittyessä osa alue- ja keskussairaaloissa tehtävistä toimenpiteistä siirretään perusterveydenhuollon tehtäväksi. Samalla parannetaan potilaiden ohjausta muun muassa tehostamalla puhelinneuvontaa.

Erikoissairaanhoitoa keskitetään ja terävöitetään

7. Erikoissairaanhoidon yksiköitä yhdistetään purkamalla toiminnallisia ja hallinnollisia päällekkäisyyksiä. Erikoissairaanhoidon yksikön tarkoituksenmukainen väestöpohja on vähintään 300 000 asukasta. Erikoissairaanhoidon uudelleenjärjestelyistä on säädettävä lailla. Pääkaupunkiseudun erityisongelmat edellyttävät HUS-lain uudelleenarviointia. Erikoissairaanhoidon järjestelmän selkeyttämiseksi aluesairaalat integroidaan perusterveydenhuollon tai keskussairaaloiden kanssa. Erityiserikoissairaanhoito organisoidaan valtakunnallisesti.

Tietotekniikan käyttöä järkevöitetään

8. Terveydenhuollon sähköiset tietojärjestelmät yhtenäistetään ottamalla käyttöön valtakunnallinen sähköinen sairaskertomus terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja mahdollisesti myöhemmin myös yksityisellä sektorilla. Tietosuojaa koskevia säännöksiä on muutettava niin, ettei tietosuoja vaaranna potilasturvallisuutta.

Korvausjärjestelmiä kehitetään

9. Sairasvakuutus-, tapaturmakorvaus- ja todistusjärjestelmää on yksinkertaistettava. Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen kelakorvauksen maksu tehdään yksinkertaisemmaksi. Osapäiväsairaspäiväraha on otettava käyttöön. Kehitetään joustavia eläkkeellesiirtymismuotoja.

Työvoiman riittävyydestä huolehditaan

10. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sairaanhoidon työolosuhteita, palkkausta, palkkausjärjestelmää ja rekrytointikeinoja on kehitettävä niin, että alalle saadaan riittävästi uutta innostunutta työvoimaa. Alueellisten varahenkilöjärjestelmien perustamista edistetään. Perusteettomista pätkätöistä luovutaan.