Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KOK/96

Kansallinen Kokoomus

Kansallisen Kokoomuksen vaaliohjelma


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Otsikko: Kansallisen Kokoomuksen vaaliohjelma
  • Vuosi: 1933
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

KANSALLISEN KOKOOMUSPUOLUEEN VAALIOHJELMA

(Hyväksytty puoluekokouksessa 7-8.5.1933)

KANSALLISEN KOKOOMUSPUOLUEEN YLEISET PERIAATTEET

Missä valtiollinen ja yhteiskunnallinen toiminta ei perustu niihin luonteenominaisuuksiin ja tehtäviin, jotka ovat kullekin kansalle annetut, siinä jää tämä toiminta juurettomaksi ja tuloksettomaksi. Ainoastaan lämmin rakkaus omaan kansallisuuteen sekä selvä tietoisuus kansakunnan kyvyistä ja tehtävistä tarjoo, toiminnalle kansakunnan hyväksi sen välttämättömät edellytykset. Kansan korkea tehtävä on yhteisvoimin väsymättä työskennellä sen osalle tulleen pyhän perinnön kartuttamiseksi sekä kehittää ja lujittaa niitä muotoja, jotka ovat välttämättömät, jotta tuo perintö voisi kasvaa ja ilmetä yhä runsaampana. Ainoastaan näin menetellen kansakunta on uskollinen itselleen, täyttää sille annetun tehtävän ja tuo oman lisänsä ihmiskunnan yhteiseen omaisuuteen.

Kansallinen Kokoomuspuolue pitää kaiken toimintansa ylimpänä ohjeena suomalaisen kansallishengen ja isänmaallisen yhteistunnon kohottamisen sekä pyrkimyksen valtion ja yhteiskunnan lujittamiseen.

Kallis on se perintö, minkä kansamme nykyinen sukupolvi on edeltäjiltänsä saanut. Sukupolveen toisensa jälkeen on istutettu kristillinen usko ja siveellinen elämänkäsitys. Menneet sukupolvet ovat siitä etsineet sydäntensä syvimmälle kaipuulle tyydytystä, ohjausta elämän tärkeimmissä kysymyksissä, johtoa ja voimaa siveelliseen vaellukseen. Nykypolven tärkeä tehtävä on sisällisesti omistaa ja tulevien polvien hyväksi kartuttaa sitä hyvää, mikä täten oli sen osalle tullut. Kristillisen uskon ja siveellisen maailmankatsomuksen turvissa on kansamme perheelämä kehittynyt yhteiskuntarakennuksen lujaksi perustaksi. Ne voimat, jotka nykyään pyrkivät särkemään perhesiteitä, vähentämään vanhempien vastuunalaisuuden tuntoa toisiansa ja lapsiansa kohtaan sekä lasten kunnioitusta ja kuuliaisuutta vanhempiaan kohtaan, tuottavat kansakunnalle suurta vaaraa. Näitä vastaan on sentähden kaikella voimalla noustava.

Työskentelyssä karun maamme raivaamiseksi hedelmää kantavaksi ja sen kansan saattamiseksi osalliseksi korkeamman hengenviljelyksen antimista on maassamme kehittynyt elinvoimainen talonpoikaisviljelys, joka on kansallisten edistyspyrkimysten luotettava pohja. Ahkeruudella ja vaatimattomalla elämäntavalla on maan väestö köyhissä oloissamme tehnyt mahdolliseksi pääomain saannin kansan yleisiä tarpeita varten.

Kansallinen Kokoomuspuolue tahtoo säilyttää sen, mitä kansamme on aikaisemmilla sukupolvilta arvokasta perinyt, niin kuin kansan uskonnon, tervehenkisen perhe-elämän, elinvoimaisen talonpoikaisviljelyksen ja säästäväisyyden.

Vanhastaan kansamme on olkeusjärjestyksessään nähnyt turvan köyhälle yhtä hyvin kuin rikkaallekin. Lainkuuliaisuus on liittänyt yhteiskunnan lujasti yhteen. Mutta viime vuosikymmenien säännöttömät olot ovat suuresti horjuttaneet oikeusjärjestyksen kunnioitusta. Lain arvovalta on vähentynyt huolestuttavalla tavalla. Jopa on maassamme viime vuosina esiintynyt voimakasta yhteiskunnanvastaista kiihoitusta, joka hävittämällä lain kunnioituksen valmistelee uutta kumousyritystä. Huolimatta siitä, että Korkein oikeus on julistanut kommunistisenpuolueen toiminnan rikolliseksi, esiintyy se edelleen julkisesti valtiollisella puolueena. Kaikkeen tähän sisältyy vaara, joka uhkaa saattaa kansamme perikatoon. Sen vastustamiseksi ovat kaikki kansamme hyvät voimat koottavat.

Oikeusjärjestystä oli voimakkaasti suojeltava Valtion- ja yhteiskunnanvastaista yllytystä on vastustettava sekä vakaumuksen että lain keinoin.

On työskenneltävä vakavan siveellisen hengen, lain kunnioituksen ja kansalaissovun vahvistamiseksi.

Itsenäisyyden säilyttäminen ja turvaaminen asettaa kansallemme taloudellisesti suuria vaatimuksia. Tvö kansan kaikinpuoliseksi kohottamiseksi vaatii niinikään lujaa taloudellista pohjaa. Kaikkia yrityksiä, jotka tarkoittavat kansantaloudellista vaurastuttamista, tehtiinpä niitä maatalouden, teollisuuden, kaupan ja liike-elämän tai muun elinkeinotoiminnan alalla, on sentähden voimakkaasti tuettava. Niinikään on edelleen työskenneltävä vähävaraisten kansankerrosten taloudellisen aseman parantamiseksi. Ne uhraukset, jotka sitä varten tehdään, tuottavat kansalle kokonaisuudessaan runsaan sadon.

Maan varallisuutta ja taloudellista itsenäisyyttä on kaikin keinoin edistettävä. Yritteliäisyyttä on kannusteltava, kaikkea hyödyllistä työtä, niin henkistä kuin ruumiillista, on luettava.

Tarmokkaasti on tehtävä sellaista uudistustyötä, joka kohottaa vähäväkisiä kansankerroksia.

Näiden periaatteiden mukaisessa maan asiain johdossa ja työskentelyssä niiden toteuttamiseksi Kansallinen Kokoomuspuolue näkee kansamme tulevaisuuden lujat takeet.

Ulkopoliittinen ohjelma

Suomen ulkopolitiikan silmämääränä tulee olla valtakunnan itsenäisyyden turvaaminen. Suomen tulee ylläpitää nykyään vallitsevia ystävällisiä suhteita sekä läntisiin että eteläisiin naapurivaltoihin sekä pitää niiden kanssa yllä sivistyksellistä, taloudellista ja poliittista kosketusta.

Suomen ulkopolitiikan tulee erityisesti kiinnittää huomiota maamme ulkomaankaupan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen maan elinkeinoelämän ja viennin etujen mukaisesti. Vakiinnuttaessaan rauhallisia suhteita Venäjään Suomen on järkähtämättä vaadittava, että Venäjä tarkoin täyttää kaikki heimolaistemmekin hyväksi antamansa sitoumukset.

Puolustuslaitos

Suomen itsenäisyyden suoja ja sen rauhallisen kehityksen edellytys on, oikeaan suuntaan ohjatun sisä- ja ulkopolitiikan rinnalla, luja, horjumattoman puolustustahdon elähdyttämä ja taloudellisten edellytysten sallimaan suurimpaan vahvuuteen saatettu puolustuslaitos. Puolustuslaitoksen taisteluväline- ja muuta varustusta on edelleen määrätietoisesti kehitettävä ja täydennettävä jo hyväksytyn ohjelman mukaisesti. Tätä varten tapahtuvissa hankinnoissa on pidettävä silmällä myös sodanaikaisen täydennyksen mahdollisuutta.

Entistä enemmän on huolehdittava ilmapuolustuksen kehittämisestä vastaamaan maan puolustustarpeen ja nykyajan sotatekniikan vaatimuksia.

On tuettava kaikkea toimintaa, joka tähtää kansalaisten isänmaallisen hengen kasvattamiseen, ruumiillisen kunnon kehittämiseen ja aseiden käyttöön harjaannuttamiseen, jotta jokainen kansalainen saisi mahdollisimman täydellisen ja pätevän valmennuksen hallitusmuodon edellyttämään maanpuolustusvelvollisuuden täyttämiseen.

Mahdollisuuksien mukaan on poistettava kaikki ne armeijassa vallitsevat puutteellisuudet, jotka vielä ovat asevelvollisten rauhanaikaisen koulutuksen, järkiperäisen terveydenhoidon ja yleisen viihtymisen esteinä.

Kaikin keinoin on edistettävä ja tuettava armeijan uudelleenjärjestelyn tehokasta ja tarkoituksenmukaista toimeenpanoa ja siten parannettava maanpuolustusmahdollisuuksia. Suojeluskuntajärjestöä on edelleen kehitettävä ja sen toimintaa joka suhteessa tuettava, jotta se puolustuslaitoksen elimellisenä osana kykenee täyttämään sille kuuluvat tehtävät. On pyrittävä talouselämän ja hallinnon eri alojen ja puolustuslaitoksen välisten suhteiden kehittämiseen tavalla, joka helpottaa yhtenäisen ja tarkoituksenmukaisen maanpuolustussuunnitelman laatimista ja toteuttamista kaikissa osissaan nykyaikaisia vaatimuksia ja mahdollisuuksia vastaavalla tavalla.

Kieli- ja kansallisuusasia

Kansallisen kokoomuspuolueen kieli- ja kansallisuusohjelman päämääränä on pidettävä sitä, että maastamme luodaan suomalainen kansallisvaltio, jossa suomen kieli on oleva maan virallinen kieli, kuitenkin niin, että ruotsinkielisen asutusalueen väestölle taataan nykyaikaisen oikeuskäsityksen mukaiset, kielelliselle vähemmistölle kuuluvat oikeudet. Tämän päämäärän saavuttamiseksi

on valtiovallan voimakkaasti edistettävä suomalaista sivistystoimintaa, etenkin luovaa työtä, pannen kannatuksensa tinkimättömäksi ehdoksi, että tämä toiminta tapahtuu kansallisen yhteenkuuluvaisuuden pohjalla,

on tehokkaasti työskenneltävä kansallisen yhteenkuuluvaisuuden tunnon lujittamiseksi kansamme kaikkia kerroksia yhteenliittäväksi voimaksi,

valtionyliopisto ja teknillinen korkeakoulu on muutettava täysin suomalaisiksi, valtion on ylläpidettävä tai avustettava ruotsinkielisiä oppikouluja ainoastaan erikielisten väestöryhmien lukumäärän mukaisessa suhteessa,

suomenkielisissä oppikouluissa on ruotsin kieli poistettava ylioppilastutkinnon kokeista, suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistystarpeiden tyydyttämisessä on noudatettava väestölukumäärän mukaista suhdetta.

Kielilainsäädäntöä on kehitettävä siihen suuntaan, että

paikallisilta viranomaisilta yksikielisillä suomalaisilla virka-alueilla vaaditaan ruotsinkielen ymmärtämistä ainoastaan, mikäli viranhoito tai käytännöllinen tarve sitä vaatii, tuomarinviran haltijalta yksikielisellä suomenkielisellä virka-alueella ei vaadita ruotsinkielen suullista taitoa,

virka-alueet, joihin kuuluu useampia erikielisiä kuntia, ovat olevat kaksikielisiä ainoastaan tois- ja kaksikielisten kuntien osalta.

Muutenkin on lainsäädäntöä kehittämällä kaikin tavoin pyrittävä vähentämään kaksikielisyyden aiheuttamaa rasitusta.

Kansankirkon asema ja uskonnonopetus

Kansankirkon yhteistoiminta valtion kanssa on säilytettävä. Kirkolle on turvattava tarpeellinen toimintavapaus sekä itsenäisyys sen sisäisten asiain hoitamisessa ynnä kestävä taloudellinen asema. Oppikoulussa ei enempää kuin kansakoulussakaan saa vähentää uskonnonopetustuntien määrää.

Kansanopetus ja kansalaiskasvatus

Oppivelvollisuuden toteuttamisesta aiheutuvaa rasitusta on vähennettävä tarpeen mukaan myös lainsäädäntöteitse. Kunnille on myönnettävä helpotuksia oppivelvollisuuslain soveltamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä ammattiopetuksen kehittämiseen ja kansakoulun oppimäärän suorittaneen nuorison ohjaamiseen hyödylliseen työhön.

Parlamentarismin kohottaminen ja hallituskysymys

Parlamentaarisen elämän rappeutumista vastaan on taisteltava paljastamalla sen ilmiöitä ja levittämällä tietoja sen vahingollisista seurauksista.

On pidettävä huolta siitä, että maan hallitus pysyy yhteiskuntaa koossapitävien voimien käsissä.

On toimittava niin, että maan hallitus saa aseman, mikä sille valtiosäännön kirjaimen ja hengen mukaan kuuluu. On päästävä jokavuotisista hallitusten vaihdoksista ja siitä epävarmuuden tilasta, mikä on niiden seurauksena.

Eduskunnan on toiminnassaan asetettava itselleen järkeviä rajoituksia, ymmärtäen, että valtion asioita voidaan menestyksellisesti hoitaa ainoastaan, kun hallituksen on mahdollista tehokkaasti ja voimakkaasti pitää asioiden johto käsissään.

Parlamentaarisen hallitusjärjestelmän toteuttamisessa ilmenneet puutteellisuudet on poistettava.

Äänioikeus riippuvaiseksi kansalaisvelvollisuuksien täyttämisestä

Valtiollisissa ja kunnallisissa äänioikeusoloissamme vallitsevat epäkohdat ovat suurelta osaltaan vaikuttaneet sen, että valtion ja kuntien asiain hoito on muodostunut epätyydyttäväksi, jopa johtanut tuhoisiinkin seurauksiin. Tämän takia on äänioikeutta koskevat säännökset muutettava siten, että äänioikeus asetetaan nykyistä enemmän riippuvaiseksi kansalaisvelvollisuuksien täyttämisestä ja kypsyneestä vastuuntunnosta.

Tämän ohella valtiollisten olojemme parantamiseksi on pidettävä tarpeellisena, että hallituksen asemaa eduskuntaan nähden lujitetaan ja että eduskunnan toimintaa tehostetaan mm. kansanedustajien lukumäärää huomattavasti vähentämällä.

Taistelu kumousliikettä vastaan

Kommunistinen, valtio- ja yhteiskuntajärjestyksen sekä kansan kirkkomme perusteita kalvava kiihoitus ja kumouksellinen toiminta on tehokkaasti ehkäistävä.

Kommunisminvastaista, käsitteitä selventävää valistustyötä on jatkettava sekä tehostettava etenkin vähäväkisten ja kasvavan nuorison keskuudessa.

Lainsäädäntöä on täydennettävä niin, että hallitus saa kumouksellisen toiminnan tukahduttamiseen tarvittavan vallan.

Maamme nykyisen yhteiskunta- ja talousjärjestelmän muuttamista ja puolustusmahdollisuuksien heikentämistä tarkoittavaan sosialidemokraattisen puolueen ohjelmaan ja sen toteuttamiseksi tapahtuvaan toimintaan tulee kansalaisten sekä myös valtiovallan kiinnittää mitä vakavin huomio, ja on vaadittava, että yhteiskuntajärjestyksen ja lain vastainen toiminta lakkautetaan.

Taistelu rikollisuutta vastaan

On saatava aikaan tehokas toiminta rikollisuuden vähentämiseksi maassamme.Valtiovallan on tämän tarkoituksen toteuttamiseksi päättävästi toimittava.

Sitä varten on maan poliisivoimaa vahvistettava ja sen toimintaa ja asemaa tuettava. Poliisitoimintaa vaikeuttavia rajoituksia on pyrittävä poistamaan ja sen järjestelyä kehittämään olojen ja ajan vaatimuksia vastaavaksi.

Rikoslainsäädäntöä on edelleen kehitettävä.

Rangaistusten täytäntöönpanoa on tehostettava ja niin järjestettävä, etteivät paatuneet rikoksentekijät pääse turmelemaan nuoria ja ensikertalaisia. Tarkoituksenmukaisia lievennyksiä on myönnettävä ainoastaan niille, jotka ovat sellaisia todella ansainneet.

Rajaseutuasia

Tehokasta ja valtakunnallisesti määrätietoista toimintaa rajaseutujen taloudelliseksi, sivistykselliseksi ja yhteiskunnalliseksi kohottamiseksi on edelleen kehitettävä.

Rajaseututoiminnan tulee käsittää kaikki valtakuntamme itäistä, pohjoista ja läntistä maarajaa lähinnä olevat seudut sekä Suomenlahden itäiset ulkosaaret.

Rajaseututoimintaa on mahdollisimman voimakkaasti ajettava sekä taloudellisin uhrauksin että, mikäli aihetta on, erikoisin lainsäädännöllisin ja hallinnollisin toimin. Rajaseututoiminta on yhtenäistytettävä ja järjestettävä siten, että siinä tulevat varteenotetuiksi hallintoelimien välinen yhteistoiminta sekä yleinen ja paikallinen asiantuntemus.

Maaseudun yhteiskunnalliset ja taloudelliset kysymykset

A. Johtavat periaatteet

Maaseudun yhteiskunnalliset ja taloudelliset kysymykset ovat yhteiskuntamme ydinkysymyksiä, joista on pidettävä senmukaisesti huolta.

Kaikessa maatalouden edistämistyössä on pyrittävä siihen, että maanviljelijäväestömme säilyttää itsenäisen, valtion tuesta riippumattoman toimeentulonsa.

Valtion toimenpitein on pidettävä huolta siitä, että muodostuu uusia maanomistajajoukkoja, ja että ne mahdollisimman pian pääsevät riippumattomaan asemaan siten osaltaan vahvistaen yhteiskuntaa ja valtiota. Tätä varten on valtion suoranaisin avustustoimin palstoittamalla kannattamattomia tiloja, raivaamalla uutismaata viljelykselle ja kuivattamalla vesiperäisiä maita, hankittava maatalouteen perehtyneille, ahkerille ja säästäville yrittäjille mahdollisuus päästä itsenäisiksi viljelijöiksi ilman sellaista velkataakkaa, joka alunpitäen tekee heidän asemansa kestämättömäksi.

Kotimaan markkinat on entistä suuremmassa määrässä varattava kotimaan maataloustuotteille. Tuotannon ja kotimaisen menekin lisäämiseksi on tehokasta valistustyötä tehtävä. On ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla maataloustuotanto voidaan saada entistä monipuolisemmaksi ja maatalous kehittää entistä kannattavammaksi.

Maataloudelliseen opetus-, koetoiminta- ja neuvontatyöhön on edelleen kiinnitettävä erikoista huomiota ja niissä on pantava pääpaino talouspuoleen.

Maatalouden neuvonnasta ja opetuksesta huolehtivien virkamiesten ja toimihenkilöiden käytännöllisen pätevyyden kohottamiseen on kiinnitettävä tarkkaa huomiota.

B. Maatalousohjelma pula-aikaa varten

Kunnollisia yrittäviä velkaantuneita viljelijöitä on avustettava pysymään tiloillaan. Maatalouden lyhytaikaisia velkoja on jatkuvasti vakautettava ja yleensä luotto-oloja järjestettävä erikoisesti silmälläpitäen korkokannan alentamista. Jotta myöskin yleinen ja tuntuva korkokannan lasku kävisi mahdolliseksi, on valtion ja kuntien menot saatettava entistä oikeampaan suhteeseen kansallistuloon ja pidettävä huoli, ettei rahamarkkinoita tiukenneta lainojen ottamisella valtion ja kuntien menojen peittämiseksi.

Työttömiä on etupäässä sijoitettava töihin, joilla entistä suuremmassa määrässä luodaan mahdollisuuksia uusille viljelijöille.

Teollisuus ja kauppa

Vajaamittainen kulttuuritehtäviensä täyttämisessä ja itsenäisyyden puolustamisessa on kansa, joka ei kaikkien mahdollisten edellytystensä mukaisesti ponnista kansantalouden ja nimenomaan kansainvälisen talouselämän päätehtävissä. Sen tähden on:

1) teollisuuden, kaupan, merenkulun ja näihin liittyvien elinkeinojen toimintaedellytyksistä pidettävä tarkkaa huolta;

2) maamme metsäpolitiikassa valtiovallan toimesta mitä tehokkaimmin tuettava metsien säilymistä, samalla kun on pyrittävä niiden tuoton mahdollisimman suureen lisäämiseen sekä puunjalostuksen entistä suurempaan tarkoituksenmukaisuuteen;

3) kotimaisten teknillisten ja kaupallisten kykyjen kasvattamiseen käytäntöä varten pantava tähänastista enemmän painoa;

4) maatalouden, teollisuuden, kaupan ja merenkulun samoin kuin muidenkin elinkeinojen ymmärtäväistä ja luottamuksellista toisiinsa suhtautumista kaikin tavoin edistettävä; ja

5) tulli-, liikenne-, verotus- ynnä muussa politiikassa tasapuolisesti ja entistä tarkemmin otettava varteen kotimaisen tuotannon, liike- ja elinkeinoelämän edut.

Naisen asema

Naisen ja miehen yhdenvertaisuus valtiollisen, yhteiskunnallisen, taloudellisen ja kirkollisen elämän alalla on toteutettava.

Raittiusasia

Alkoholijuomain käyttöä on pyrittävä supistamaan mahdollisimman vähiin sekä julkisessa että yksityisessä elämässä. Aatteellista raittiustyötä on riittävillä määrärahoilla tuettava ja saatava se entistä tehokkaammaksi myöskin nuorison keskuudessa.

Laiton väkijuomaliike on valtiovallan ja vapaaehtoisen kansaIaistoiminnan avulla saatava tukahdutetuksi.

Lainsäädäntöä edelleen kehitettäessä on pidettävä päämääränä sitä, että laiton väkijuomaliike saadaan hävitetyksi, väkijuomain käyttö supistetaan mahdollisimman vähiin ja sen turmiollisia vaikutuksia ehkäistään.

Sosialiset tehtävät

Vähäväkisten kansanluokkain kohottamiseksi, kansan terveyden turvaamiseksi ja kansan yhteisyydentunteen lujittamiseksi on pyrittävä poistamaan niitä epäkohtia, jotka antavat taloudellisesti heikoille kansanaineksille aihetta oikeutettuun tyytymättömyyteen ja vaarantavat niiden terveyttä. Sosialista lainsäädäntöä kehitettäessä, samoin kuin muussakin valtion ja kuntain sosialipoliittisessa toiminnassa on kuitenkin otettava huomioon nykyinen pula-aika ja tarpeen vaatiessa uudistettava ne lait ja ne toimintamuodot, jotka aiheuttavat kohtuuttomia kustannuksia. Yhteenkuuluvat sosialipoliittiset lait on tällöin koottava ja yhdenmukaistutettava. Työmaaterrori on tukahdutettava. Työrauha on täysin turvattava. Töitä järjestettäessä on isänmaallisille työläisille varattava tilaisuus työn saantiin.

Työväen tapaturmavakuutuslaki on kiireellisesti uudistettava siten, että pienet työnantajat vapautetaan vakuutusvelvollisuudesta ja että tämä vakuutus muutoin järjestetään niin, että sen aiheuttama keinottelu lakkaa ja sen kustannukset alenevat.

Työttömille tarpeellista apua järjestettäessä on vältettävä liian avokätistä valtionvarojen käyttöä ja tarkoin valvottava, että valtion apurahoja myönnettäessä sekä niitä käytettäessä ei esiinny väärinkäytöksiä. Työttömyyttä torjuttaessa on kiinnitettävä huomio ammattitaidon edistämiseen ja yksityisten työtilaisuuksien järjestämiseen sekä yleensä huolehdittava siitä, että työttömyyden torjunnassa pääomia sijoitetaan, mikäli mahdollista, tuottaviin tarkoituksiin. Työnvälitystoiminta on saatava tehokkaammaksi ja puolueellisuus siinä ehkäistävä.

Nuorison ammattiopetusta on edistettävä.

Maamme osallistuessa kansainväliseen sosialiseen lainsäädäntöön on otettava huomioon maamme maantieteelliset, historialliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset olot sekä oikeusjärjestyksemme yleinen rakenne.

Valtion viran- ja toimenhaltijat

Yhteiskunnan koossapysymisen ja lujittamisen välttämättömänä edellytyksenä on valtiokoneiston kunnossapitäminen ja sen toimihenkilöitten taloudellisen aseman järjestäminen tavalla, joka turvaa menestyksellisen toiminnan maan ja kansan hyväksi. Mahdollisuuksia virkakoneiston yksinkertaistuttamiseksi ja virkamiesten lukumäärän vähentämiseksi on harkittava.

Tullikysymys

Nykyisissä oloissa, kun valtion rahantarve pyrkii vain lisääntymään ja kun välittömien verojen taakka on niin raskas, että mitään mahdollisuutta sen lisäämiseen ei ole, ei myöskään ole edellytyksiä tulliverotuksella saatujen valtion tulojen vähentämiseen. Tullipolitiikassa on otettava huomioon sekä maataloutemme että teollisuutemme tarvitsema tullisuoja.

Verotulleja on pantava lähinnä ylellisyystavaroille ja muille vähemmän tarpeellisille tavaroille. Suojelustulleja määrättäessä on pidettävä silmällä talouselämälle välttämättömän kotimaisen tuotannon etua sekä työnsaanti- ja ansiomahdollisuuksien varaamista maan väestölle, jolloin kuitenkin on vältettävä varsinkin vientiä tarkoittavan maatalous- ja teollisuustuotannon tarpeetonta rasittamista. Maan puolustuskuntoisuuden ja itsenäisyytemme turvaamisen kannalta on myös välttämätöntä tarpeellisella tullisuojeluksella pitää huolta niitä palvelevien tuotannonhaarojen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Eri tuotannonhaarojen tullisuojan tarpeellisuus ja suuruus on kussakin tapauksessa erikseen tarkoin tutkittava talouselämän kokonaisuutta ja maan yleisiä tarpeita silmälläpitäen sekä myös huomioonottaen ulkomailta tapahtuva polkumyynti (dumping).

Välittömät verot

Välittömiä veroja koskevassa lainsäädännössä on joukko sekä veron määriin että verotusmenetteIyyn kohdistuvia epäkohtia, jotka on saatava korjatuiksi. Verotuspolitiikassa on maan pääelinkeinojen tarpeet otettava huomioon.

Kunnalliset kysymykset

Kunnallinen itsehallinto on edelleen säilytettävä mahdollisimman laajana. Valtion ja kuntain talouden keskinäisen suhteen vastainen järjestäminen olisi perusteellisesti selvitettävä, ja selvityksen pohjalla olisi vakaannutettava ne yleiset periaatteet, joita julkisten tehtävien ja menojen suorittamista koskevassa lainsäädännössä olisi noudatettava. Säädettäessä lakeja, jotka sitovat kuntien varoja tahi asettavat kunnille varsinaisten kunnallisten toimien ulkopuolella olevia valtion tehtäviä, on meneteltävä hyvin varovaisesti.

Valtion valvonta ei saa vaikeuttaa kuntien järkiperäistä taloudenhoitoa, vaan sen tulee rajoittua kevytmielisen kunnallispolitiikan ja varainkäyttelyn ehkäisemiseen; kunnille erityisissä laeissa säädettyjen, varoja kysyvien velvollisuuksien täyttämisessä ei ole asetettava suurempia vaatimuksia, kuin on välttämätöntä ja kuntien talous voi kohtuudella kestää. Tarkoituksenmukaisen hallinnon ja taloudenhoidon järjestelyn kautta on kuntien pyrittävä säästäväisyyteen ja vakiinnuttamaan taloudellista asemaansa.

On pyrittävä asteittain toteuttamaan pääasiassa vain niitä kunnan tulolähteiden käyttöä vaativia uudistuksia, jotka lainsäädännön velvoituksesta tai kuntien omasta aloitteesta jo on pantu alulle. Veronmaksukyvyn koroittamiseksi on kuntien pidettävä toimintansa erikoisena päämääränä sellaisten tehtävien suorittamista, joiden avulla edistetään kunnan asukkaiden ja maan yleistä taloudellista hyvinvointia.

Kuntien on lähitulevina vuosina kiinnitettävä erikoinen huomio kunnallisverotuksen alentamiseen.