Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/KP2/306

Kansanpuolue

Kansanpuolueen ohjelma


  • Puolue: Kansanpuolue
  • Otsikko: Kansanpuolueen ohjelma
  • Vuosi: 1932
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

KANSANPUOLUEEN OHJELMA

(Hyväksytty virallisessa perustavasssa kokouksessa Ylivieskassa elokuun 21 p:nä 1932)

1. Kansanpuolue kannattaa parlamenttaarista, todelliseen kansanvaltaan perustuvaa tasavaltaista hallitusmuotoa. Valtiollisen ja yhteiskunnallisen toiminnan ylimpänä päämääränä on oleva suomalais-kansallisen talouselämän tukeminen ja kehittäminen sekä sen turvissa menneiltä sukupolvilta perittyjen henkisten arvojen säilyttäminen ja kartuttaminen ja vakavaan uskonnolliseen pohjaan perustuvan rauhallisen kansalaiselämän turvaaminen.

2. Talouselämä on saatettava terveelle pohjalle:

a) Nykyisen lainsääädännön suojassa pankkien harjoittama häikäilemätön koronkiskonta on valtiovallan toimenpiteillä nopeasti estettävä ja korko lailla määrättävä talouselämän mahdollisuuksia vastaavaksi.
b) Pankkitoimintaan kohdistuvaa valvontaa on valtiovallan tehostettava niin, ettei pankkiliikettä voida harjoittaa keinottelutarkoituksessa ja siten vaarantaa myös tallettajien etuja ja järkyttää talouselämää.
c) Hintataso on nostettava vuoden 1928 tasolle ja rahapolitiikkaa johdettava siten, että vastaisuudessakin säästytään rahan arvon tuhoisilta vaihteluilta.
d) Hädässä olevien omaisuuden laillistettu ryöstö on heti keskeytettävä siksi, kunnes taloudelliset kysymykset ovat tulleet tyydyttävästi ratkaistuiksi, ja nyt jo tiloiltaan sortuneille maanviljelijöille on asutustoiminnalla varattava mahdollisuus ammattinsa harjoittamiseen.
e) Nykyiset sosiaaliset lait ovat kansaa ylenmäärin rasittavina kokonaan uusittava siten, että niiden määräämät suunnattomat menot saadaan supistetuiksi.

3. Kotimaista maataloustuotantoa on maan pääelinkeinona ja maanpuolustukselle ensiarvoisen tärkeänä voimakkasti tuettava ja kehitettävä, sekä kaikkinainen epäterveellinen ulkomainen kilpailu, joka maatalouden kehitystä vahingoittaa, on estettävä.

4. Kotimaista teollisuutta ja kauppaa on tuettava ja kehitettävä mahdollisuuksien mukaan.

5. Osuustoimintaa on edelleen kehitettävä kaikilla niillä aloilla, joilla tähänastiset kokemukset ovat antaneet myönteisiä tuloksia. Yksityisyritteläisyyttä talouselämän perusvoimana on säilytettävä ja kehitettävä.

6. Asutustoiminnalla on tilattomalle väestölle varattava mahdollisuuksia päästä itsenäisiksi maatalouden harjoittajiksi ja siten osalle työttömistä varattava tilaisuus omistautua omaan työhön.

7. Työttömyyden torjumiseen on valtion varoja käytettavä siten, että niillä suoritettu työ on tuottavaa laatua ja avaa uusia työmahdollisuuksia. Maamme pääelinkeino, maatalous, on tällöin asetettava etualalle ja jokien perkauksilla, vesiperäisten maiden kuivaamisella y.m. laajennettava viljelysmahdollisuuksia. Palkkataso on pysytettävä sellaisena, että työssä oleva työmies kykenee elättämaän ei ainoastaan itsensä, vaan myös perheensä, niin ettei se joudu kunnan huoltoon.

8. Virastojärjestelmä on liian moninaisena ja kankeana perusteellisesti uusittava ja supistettava. Maan virkamiehistöä vähentämällä on virkamiesten työmäärää lisättavä niin, että useampien virkojen hoitaminen ja viransijaisilla keinotteleminen tulee ehkäistyä. Virkamiesten palkkaus on tasoitettava todellisen työmäärän ja vastuun, eikä arvoasteikon mukaan. Sopimusluontoinen palkkaustapa on valtion viroissa lakkautettava ja suhteettoman korkeat palkat tuntuvasti alennettava. Eläkkeet ovat kokonaan lakkautettavat.

9. Yksityisten, osakeyhtiöiden ja osuuskuntien palveluksessa maksetut ylettömän korkeat palkat ovat tasoitettavat tehokkaalla asteittain ylenevällä verotuksella.

10. Tunnustaen todellisen henkisen valveutumisen suuren merkityksen Kansanpuolue katsoo, että maalaisväestölle avautuu siihen mahdollisuuksia vasta silloin, kun voimakas taloudellinen pohja on luotu.

11. Kansanopetus on kehitettävä maamme mahdollisuuksia vastaavaksi ja uskonnonopetusta kouluissa on lisättävä. Oppivelvollisuuslaki on kansan taloudelliselle kantokyvylle liian raskaana tarkistettava. Liiallisen virkamiestulvan ja n.s. sivistyneen köyhälistön muodostumisen ehkäisemiseksi on oppikouluja huomattavasti vähennettävä. Valtion yliopisto on viipymättä suomalaistettava ja ruotsin kieli tehtävä vapaavalintaiseksi oppiaineeksi oppikouluissa.

12. Kansanpuolue pitää tärkeänä maanpuolustuslaitoksen kehittämisen ja lujittamisen. Puolustustusmäärärahoja määrättäessä on kuitenkin otettava huomioon maan taloudellinen kantokyky, sillä puolustuskuntoisuutta ei määrää ainoastaan siihen käytettyjen varojen runsaus, vaan taloudelliseen elinvoimaan pohjautuva puolustustahto. Puolustuslaitoksen upseeristolta on vaadittava voimakasta siveellistä ryhtiä, etteivät esimiesasemassa ollen heikonna maanpuolustustahtoa.

13. Itsenäisen valtion ulkomaista edustusta puolue pitää välttämättömänä, mutta on siihen käytettäviä varoja säästäväisyysperiaatetta noudattaen myönnettävä.