Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LIB/144

Liberaalit

Vaaliohjelma


 • Puolue: Liberaalit
 • Otsikko: Vaaliohjelma
 • Vuosi: 2003
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Vaaliohjelma

Eduskuntavaalit 2003

"Kukaan ei voi pakottaa minua olemaan onnellinen hänen tavallaan, vaan jokainen etsiköön oman tiensä onneen, kunhan ei loukkaa toisten vapautta."
Immanuel Kant 1724-1804.

LIBERAALIEN LINJA EDUSKUNTAKAUDELLA 2003 - 2007:

YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS

PK-yritysten ja työllisten määrän saaminen nousuun on tärkein tavoite jota Liberaalit rp haluaa omalla toiminnallaan edistää eduskuntakaudella 2003 - 2007. Verovaroin rahoitettujen peruspalveluiden turvaaminen ja toisaalta tarve keventää erityisesti ansiotulojen verotusta edellyttävät tämän tavoitteen toteutumista.

Liberaalien tavoitteet yrittäjyyden ja työllisyyden osalta 2003 - 2007:

 • Työllisten osuus työikäisestä väestöstä on nostettava nykyisestä 67%:sta 75%:iin vaalikauden aikana.
 • Työllisten määrän lisääntyminen edellyttää PK-yritysten määrän selkeää kasvua. Tätä edistetään mm. seuraavilla toimenpiteillä:
  o Yrityksen perustamiseen ja johtamiseen liittyvää byrokratiaa on edelleen kevennettävä siirtymällä kohti yhden luukun mallia, sekä sähköistä asiointia kehittämällä.
  o Julkisen sektorin tuottamat palvelut pitää pääosin avata yksityisen sektorin avoimelle kilpailulle. Samalla julkisia palveluita pitää ryhtyä tarmokkaasti kilpailuttamaan.
  o Yritysten ALV-vapauden rajaa tulee nostaa asteittain 100 000 euroon nykyisestä 8500 eurosta.
  o Matalapalkka-alojen työllistämisen sivukuluja on porrastettava jotta myös huonommin koulutetulle työvoimalle voidaan tarjota helpommin sopivia työpaikkoja.
  o Palveluiden arvonlisäverotuksesta tulee asteittain luopua kokonaan.
 • Myös työttömiksi jääneitä pitää kannustaa nykyistä paremmin työnahakuun. Tämä edellyttää mm. seuraavia toimenpiteitä:
  o Alle 1000 € / kk tulot verottomiksi.
  o Työttömyysturvan uudistamista kannustavammaksi ottamalla käyttöön 500 € veroton perustulo.
  o Pitkäaikaistyöttömän palkkaaminen on tehtävä nykyistä kannustavammaksi.
 • Työllisten osuutta voidaan nostaa myös a) nopeuttamalla opiskeluaikoja ja b) torjumalla liian varhaista eläkkeelle siirtymistä. Tämä edellyttää mm. seuraavia toimenpiteitä:
  o Opiskeluaikoja on pyrittävä nopeuttamaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa ottamalla käyttöön kesälukukausi sekä sisäänotto 2 - 3 kertaa vuodessa. Tehokkaampi opetusohjelmien suunnittelu ja opintojen ohjaus sekä ammattiopettajien käyttö edistävät tuloksekkaampaa opiskelua. Akateeminen opiskelun vapaus on kuitenkin säilytettävä.
  o Liian varhaista eläköitymistä on torjuttava:
  - Keventämällä yli 58-vuotiaiden työn verotusta ja poistamalla työnantajan yli 58-vuotiaiden työstä maksamat sivukulut.
  - Tiukentamalla varhaiseläkkeen ja osa-aikaeläkkeen ehtoja.

[kuvio]

VEROTUS

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Ansiotulojen verotusta on kevennettävä!

Liberaalien tavoitteet verotuksen osalta 2003 - 2007:

 • Ansiotulojen verotusta on kevennettävä vähintään 5 prosenttiyksikköä kaikissa tuloluokissa.
 • Alle 1000 € / kk ansio- ja eläketulot verottomiksi.
 • Yritysverokanta on alennettava asteittain 25 prosenttiin nykyisestä 29 prosentista.
 • Yritysten osingot pitää säilyttää verottomina.
 • Pääomatulot tulee rinnastaa ansiotuloihin. Molempia tulee verottaa saman mallin mukaisesti.
 • Ruotsinsuomalaisten kaksoisverotus on poistettava.
 • Ulkomailla asuvien julkishallinnon eläkeläisten verotus on alennettava kansainväliselle tasolle.

PERUSTURVA

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Perustulojärjestelmän käyttöönotto on aloitettava!

Liberaalien tavoitteet perusturvan osalta 2003 - 2007:

 • On aloitettava siirtyminen kohti perustulojärjestelmää. Ensimmäisessä vaiheessa perustulon piiriin tulevat työttömät, myöhemmin opiskelijat. Perustulon sopiva koko on 500 € / kk verottomasti.
 • Palveluseteleiden käyttöä eri sosiaali- ja terveyspalveluiden ostossa on määrätietoisesti edistettävä:
  o Päivähoitoseteli on otettava käyttöön mahdollisimman nopeasti. Sen myötä vanhemmille tulee vapaus valita lapsen hoitopaikka (esim. päiväkoti tai perhepäivähoito). Vanhemmat voivat käyttää setelin myös itse kotihoidon tukena.
  o Koulutus- ja seniorisetelin käyttöönottoa on tutkittava eduskuntakauden aikana.
 • Ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän muuttaminen vakuutuspohjaiseksi on aloitettava vaalikauden aikana. Muutoksen myötä luovutaan veroluonteisista työttömyysvakuutusmaksuista.
 • Harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta voidaan perustulon myötä pääosin luopua.
 • Yrittäjille on taattava sama perusturva kuin palkansaajillekin.
 • Eläkeindeksi on uudistettava ja tehtävä eläkeläisten indeksiturva oikeudenmukaisemmaksi.
 • Eläkkeiden kaksinkertainen leikkaaminen on lopetettava kaikilta kokonaan.
 • Kansaneläkkeisiin on tehtävä tasokorotus.
 • Toisen puolison joutuessa pitkäaikaishoitoon kotiin jäävän puolison taloudellinen asema on turvattava lakisääteisesti.
 • Sotainvalidien ja -veteraanien poistumasta säästyneet varat tulee käyttää elossa olevien hyväksi.
 • Ensimmäisistä lapsista saatavaa lapsilisää on korotettava.

TERVEYDENHUOLTO

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Valtiovallan on pystyttävä antamaan kansalaisilleen hoitotakuu!

Liberaalien tavoitteet terveydenhuollon osalta 2003 - 2007:

 • Nykyinen ansiotuloihin sidottu sairausvakuutusjärjestelmä pitää muuttaa aidoksi vakuutus-pohjaiseksi järjestelmäksi. Valtio subventoi lakisääteisen sairausvakuutuksen hintaa niin, että sen kustannukset pysyvät kohtuullisina kaikille vakuutettaville.
 • Kansalaisille on annettava hoitotakuu julkisin varoin kustannettaviin hoitoihin. Hoitotakuu antaa kansalaisille mahdollisuuden valita hoitopaikkansa.
 • Julkisen terveydenhuollon resurssit tulee kohdentaa hallinnosta hoitohenkilökuntaan. Pätkätöillä keinottelu on lopetettava.
 • Julkisin varoin kustannettavaa palvelutuotantoa on avattava yksityiselle kilpailulle. Samalla palveluita on ammattitaitoisesti kilpailutettava, kriteereinä palveluiden laatu ja niiden kustannukset.
 • Yksityisen palvelutuotannon korvaukset pitää nostaa samalle tasolle kuin julkisen palvelun todelliset kustannukset.
 • Ennaltaehkäisevä päihdevalistus ja haittojen minimointi ovat parasta päihdepolitiikkaa. On edistettävä asiakaslähtöistä päihdeongelmien hoitoa eri vaihtoehdoin.

KOULUTUS

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Lisää valinnanvapautta koulutukseen!

Liberaalien tavoitteet koulutuksen osalta 2003 - 2007:

 • Peruskoulun resurseja on lisättävä siten, että voidaan kiinnittää huomioita niin heikoimpien kuin edistyneimpienkin oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.
 • Keski-asteella on lisättävä oppisopimuskoulutusta. Maahanmuuttajien olemassaolevaa koulutusta ja ammattitaitoa on pyrittävä hyödyntämään. On otettava käyttöön osaamispassijärjestelmä.
 • Koulutusseteleiden käyttöönottoa tulee kokeilla kouluissa ja alemman asteen oppilaitoksissa vaalikauden aikana. Julkisen vallan ei tarvitse olla koulutuksessakaan ainoa palveluiden tuottaja.
 • On aktiivisesti haettava keinoja ns. pakkosuomen ja pakkoruotsin korvaamiseksi kouluissa kannustavammilla ja vapaaehtoiseen valintaan perustuvilla keinoilla.
 • Kouluille tulee antaa mahdollisuus jatkaa kevätlukukautta kesäkuun puoleen väliin ja aloittaa syyslukukausi syyskuun alussa.

TYÖELÄMÄ

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Naisten asema on saatava tasa-arvoiseksi työmarkkinoilla!

Liberaalien tavoitteet työelämän osalta 2003 - 2007:

 • Äitiys- ja vanhempainpäivärahojen kustannukset on jaettava lapsen molempien vanhempien tai heidän työnantajiensa kesken.
 • Äitiysajan turva opiskeluaikana ton taattava 500 € perustulon avulla.
 • Naisten ja miesten palkkauksen tasa-arvoisuutta samoista tehtävistä on edistettävä.
 • Valtion ja kuntien systemaattinen pätkätöiden teettäminen on lopetettava.
 • PK-yritysten sopimusvapautta on edistettävä.

TURVALLISUUS

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Väestösuojelu- ja kriisivalmiutta on parannettava!

Liberaalien tavoitteet turvallisuuden osalta 2003 - 2007:

 • Puolustusvoimien ja väestönsuojelun valmiutta ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia vaarantavan terrorismin ja onnettomuuksien torjuntaan on tehostettava.
 • NATO-optio on pyrittävä säilyttämään siinäkin tapauksessa, että liittoutumattomuus osoittautuisi nykyolosuhteissa paremmaksi vaihtoehdoksi.
 • Suomen sotilaallista valmiutta on kehitettävä niin, että se antaa hyvät valmiudet kansainväliseen kriisienhallintaan ja rauhankumppanuusyhteistyöhön.
 • Asevelvollisuusarmeijan lisäksi on tutkittava voidaanko tulevaisuudessa siirtyä pienempään mutta iskukykyisempään länsieurooppalaistyyliseen armeijaan, missä riittävän suuri reservi koostuisi koulutusajalta palkkaa saaneista vapaaehtoisista.

DEMOKRATIA

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Kohti kansalaisyhteiskuntaa!

Liberaalien tavoitteet demokratian osalta 2003 - 2007:

 • Lakien ja asetusten määrän kasvua on hillittävä karsimalla turhia ja vanhentuneita lakeja ja asetuksia.
 • Henkilön fyysisen koskemattomuuden ja omaisuuden suojaa on parannettava lainsäädännössä.
 • Eduskunta-, euro- ja kunnallisvaalien vaalijärjestelmä on uudistettava suoraksi suhteelliseksi henkilövaaliksi (STV) nykyisin vaalilistojen käyttöön perustuvan järjestelmän sijaan.
 • Äänestysprosentin jäädessä alle 50 on kyseinen vaali uusittava.
 • Perustuslain asemaa on vahvistettava perustuslakituomioistuimen avulla.
 • Kansalaisille taataan julkiset palvelut omalla äidinkielellään omakielisissä ja kaksikielisissä kunnissa sekä valtionhallinnossa. Tämä oikeus koskee myös saamelaisalueita.

IHMISOIKEUDET JA YKSILÖNVAPAUS

Liberaalien tavoitteet ihmisoikeuksien ja yksilönvapauden osalta 2003 - 2007:

 • Tasa-arvo:
  o Samaa sukupuolta olevien parien lasten asema tulee turvata sallimalla perheen sisäinen adoptio.
 • Sananvapaus
  o Yleisradion ohjelmasisältöä on tarkasteltava kriittisesti niin, ettei se kilpaile yhteiskunnan tukemana esim. viihteessä mainosrahoitteisten kanavien kanssa. TV-lupamaksut on poistettava ja selvitettävä muita tapoja rahoittaa Yleisradion yhteiskunnallista toimintaa.
  o Internetin vapaus on turvattava jatkossakin.
 • Uskonnonvapaus
  o Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko on asetettava lainsäädännöllisesti samalle tasolle kuin muutkin yhteisöt poistamalla asteittain niiden lakisääteinen erityisasema ja erioikeudet sekä yritysten kirkollisvero.
 • Yhdistymisvapaus
  o Pakkojäsenyys esimerkiksi yliopistojen ylioppilaskunnissa on lopetettava.
 • Elinkeinovapaus
  o Elinkeinolupia jaettaessa tulee kaikilla aloilla olla ainoana kriteerinä se, täyttääkö hakija elinkeinonharjoittamisen vaatimukset. Mielivaltaisesta tarveharkinnasta on luovuttava.
  o Kauppojen, ravintoloiden, apteekkien, pankkien jne. aukioloaikojen sääntely on poistettava.
  o Ruokaviinien, vahvan oluen sekä itsehoitolääkkeiden myynti päivittäistavarakaupoissa sallittava.
 • Alkoholi- ja ihmissuhdeasioissa on pyrittävä yleiseurooppalaiselle vapaamieliselle linjalle.

JULKISEN SEKTORIN UUDISTAMINEN

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Ei yhtään uutta lakisääteistä etuoikeutta!

Liberaalien tavoitteet julkisen sektorin uudistamisen osalta 2003 - 2007:

 • Liberaalien tavoitteena on supistaa julkisen sektorin rooli takaisin sen perustehtäviin, jotka ovat a) terveydenhuolto b) koulutus ja c) sisäinen ja ulkoinen turvallisuus. Kaikki muut julkisen sektorin vastuulle lakien tai muiden poliittisesti tehtyjen valintojen kautta asetetut tehtävät voidaan vähintäänkin kyseenalaistaa.
 • Verovaroin kustannettavaksi ei tule säätää uusia lakisääteistä (subjektiivisia) etuoikeuksia.
 • Valtion velkataakkaa ei saa kasvattaa.
 • Valtionyritysten myyntiä on määrätietoisesti jatkettava. Yritysten myynnissä on tavoiteltava mahdollisimman suurta myyntivoittoa valtio-omistajalle sekä laitettava yritykset kilpailukykyiseen kuntoon ennen myyntiä.
 • Valtion ja kuntien ei pidä harjoittaa kilpailevaa yritystoimintaa.
 • Valtion ja kuntien tehtävänä on taata lakisääteiset palvelut kuten terveydenhuolto ja koulutus. Niiden tehtävänä ei ole kuitenkaan välttämättä tuottaa näitä palveluita. Avaamalla tämä palvelutuotanto julkiselle kilpailulle voidaan saadaa aikaan merkittäviä säästöjä sekä samalla lisätä näiden palveluiden laatua ja asiakastyytyväisyyttä valinnanvapauden myötä.
 • Julkisen sektorin (valtio, kunnat ja muut julkiset virastot) hallintobyrokratiaa on kevennettävä. Konkreettisia keinoja ovat mm.:
  o Läänit lakkautetaan turhana väliportaana. Läänien tehtävät siirretään ministeriöihin ja osittain kuntiin (tai maakuntahallintoon).
  o Kuntien yhdistämiseen on kannustettava, mutta siihen ei saa pakottaa.
  o Kuntien välistä yhteistyötä julkisten palveluiden tilaamisessa ja toteuttamisessa on edistettävä voimakkaasti.
  o Monet valtionhallinnon virastot voidaan käytännössä lakkauttaa kokonaan tai siirtää niiden olennaisimmat tehtävät toisiin virastoihin.

YMPÄRISTÖ

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Jokaisella on oikeus asua terveellisessä ympäristössä!

Liberaalien tavoitteet ympäristön osalta 2003 - 2007:

 • Kuntien on laadittava kattavat ympäristöterveysohjelmat, joissa asetetaan hyvän asuinympäristön alueelliset tavoitteet. Ohjelmissa on kiinnitettävä huomiota ihmisten suojeluun rakennetussa ympäristössä.
 • Työpaikkojen, julkisten tilojen ja asuintalojen kuntoon on kiinnitettävä riittävää huomiota ja korjattava terveyttä vaarantavat puutteet.
 • Puolue tukee yksirunkoisten öljytankkerien käytön kieltämistä Itämerellä.
 • Asettamalla päästömaksut ja haittakorvaukset kaikille saastuttajille suhteessa aiheutettuun vahinkoon, tehdään ympäristönsuojelusta kannattavaa ja tehokasta, sekä valjastetaan yritteliäisyys ympäristöongelmien torjumiseen.
 • Päästömaksu- ja kiintiöhuutokauppatulot käytetään verotuksen keventämiseen. Tämä myös tekee palvelut (mm. korjaamisen ja kierrätyksen) kilpailukykyisiksi uustuotantoon verrattuna.

KANSAINVÄLISYYS JA GLOBALISAATIO

Avaintavoite kaudelle 2003 - 2007: Tullimuurit alas kehitysmaiden tuotteilta!

Liberaalien tavoitteet demokratian osalta 2003 - 2007:

 • Liberaalien mielestä paras tapa auttaa köyhimpiä maita on poistaa niiltä kaupan esteet ja valvoa loppuun asti kehitysavun päätyminen oikeisiin kohteisiin.
 • Suomen on kannettava oma vastuunsa maailman pakolaisongelmasta ja annettava pakolaisille mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintaan tasavertaisina yhteisön jäseninä.
 • Suomi tarvitsee tulevaisuudessa vierastyövoimaa. Tänne saapuvat pitää auttaa yhteiskunnan jäseniksi mahdollisimman nopeasti. Oikeita keinoja ovat mm.:
  o Tarjota kieli-, kultturi- ja kansalaistaidon koulutusta maahanmuuttajille.
  o Kansalaisuuden saamista on helpotettava, kriteeriksi tulee riittää muutaman vuoden maassa asuminen ja läpäistyt kieli- ja kansalaistaidon kokeet. Hakuprosessi ei saa kestää vuotta pidempään.
  o Rasisminvastaista asennekasvatusta edistetään parhaiten tarjoamalla asianmukaista tietoa ja luomalla mahdollisuuksia eri kulttuurien väliseen kanssakäymiseen.