Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LIB/145

Liberaalit

Valprogram


 • Puolue: Liberaalit
 • Otsikko: Valprogram
 • Vuosi: 2003
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Valprogram

Riksdagsvalet 2003

"Ingen kan tvinga mig att vara lycklig på andras villkor, var och en bör söka sin egen lycka, men akta sig för att hindra andras frihet".
Immanuel Kant 1724-1804.

LIBERAALIT-LIBERALERNA RP:s MÅL UNDER RIKSDAGSPERIODEN 2003 - 2007:

FÖRETAGSAMHETEN OCH SYSSELSÄTTNINGEN

En klar ökning av små och medelstora företag, samt ökning av sysselsättningen är Liberaalit-Liberalernas viktigaste mål under riksdagsperioden 2003 - 2007. För att förverkliga detta mål måste arbetets inkomstbeskattning minskas samtidigt som man vinnlägger sig om att grundservicen kan finansieras med skattemedel.

Liberalernas mål beträffande företagsamhet och sysselsättning 2003 - 2007:

 • Andelen sysselsatta bland den arbetsföra befolkningen måste ökas från nuvarande 67% till 75% under inkommande valperiod.
 • Ökningen av sysselsättningen förutsätter en klar ökning av små och medelstora företag. Detta åstadkommer vi bl.a. genom följande åtgärder:
  o Byråkratin vid grundandet och ledandet av företag måste ytterligare kraftigt förenklas genom att upprätta ett "en lucka"-system och genom ökning av elektronisk betjäning.r
  o Service som nu produceras av den offentliga sektorn bör huvudsakligen öppnas för konkurrens inom den privata sektorn Offentliga tjänster bör samtidigt öppnas för fri konkurrens.
  o Gränsen för företagens MOMS-frihet bör höjas till 100.000 euro i året, från nuvarande 8500 euro.
  o Sysselsättning av lågavlönade bör sporras genom fördelning av sidokostnaderna så, att även mindre skolad arbetskraft kan erbjudas bättre arbetsmöjligheter.
  o MOMS på tjänster bör stegvis slopas helt och hållet.
 • Man måste göra det lönsamt för arbetslösa att söka och ta arbete.Detta förutsätter följande åtgärder:
  o All inkomst under 1000 € / kk bör vara skattefri.
  o Arbetslöshetsskyddet bör förnyas genom att gå oin för ett grundskydd på 500 €/mån skattefritt.
  o Anställning av långtidsarbetslösa måste göras lönsammare.
 • Ökning av de sysselsattas andel kan även åstadkommas genom a) förkortning av studietiden b) förhindrandet av alltför tidig pensionering. Detta förutsätter bl.a. följande åtgärder:
  o Studietoden bör förkortas i yrekesskolor och universitet genom att införa en studieperiod under sommaren, samt inträde 2-3 gånger om året. En effektivare planering av studierna, samt ökad studierådgivning samt användandet av yrkeslärare förbättrar mäjligheterna till bättre studieresultat. Akademiska studiernas frihet bör dock bevaras.
  o Alltför tidig pensionering bör förhindras:
  - Genom skattelättnader för över 58-åriga anställda, samt genom att slopa arbetsgivarens sidokostnader för över 58-åriga anställda.
  - Strängare villkor för förtidspensionering och deltidspensionering.

[BILD]

BESKATTNINGEN

Nyckelmålet för 2003 - 2007: Inkomstbeskattningen bör minka!

Liberalernas beskattningsmål 2003 - 2007:

 • Inkomstbeskattningen måste minka minst 5 procent i alla inkomstkategorier.
 • Inkomster och pensioner under 1000 € /mån bör vara skattefria.
 • Företagsbeskattningen bör sänkas stegvis från nuvarande 29% till 25%.
 • Företagens vinstandelar bör förbli skattefria.
 • Kapitalinkomster bör likställas med förtjänstinkomster. De bör beskattas likvärdigt.
 • Dubbelbeskattning för Sverigefinländare bör slopas.
 • Skatterna för offentliga sektorns pensionärer som bosätter sig utomlands bör sänkas till internationell nivå..

GRUNDSKYDDET

Nyckelmål för perioden 2003 - 2007: Övergången till grundsskyddssystemet bör påbörjas!

Liberalernas mål beträffande grundskyddet för perioden 2003 - 2007:

 • Övergången till grundskyddssystemet bör påbörjas.I första skedet bör det omfatta de arbetslösa, därefter studerande. Grundskyddets torlek, 500 € / mån, skattefritt, är skäligt.
 • Man bör målmedvetet befrämja användandet av servicesedlar vid inköp av oliga social- och hälsovårdstjänter:
  o Dagvårdssedlar bör tas i bruk möjligast snabbt. Därmed är föräldrarna fria att att välja dagvårdsplats för sina barn (t.ex. daghem eller familjedagvård). Föräldrarna kan även använda sedlarna själva, som stöd för hemvård. Man bör pilotera användandet av servicesedlar inom utbildningen och pensionärsvården under kommande valperiod.
 • Omstruktureringen av förtjänstbundna arbetslöshetsbidrag från offentliga sektorn till försäkringssektorn bör påbörjas. Därmed slopas arbetslöshetspremierna som beskattningsform.
 • Värderingsbaserat utkomstskydd kan huvudsakligen slopas genom införseln av grundsskyddet.
 • Företagare bör garanteras samma grundsskydd som löntagare.
 • Peniosnindexet bör förnyas och pensionärernas indexskydd bör göras råttvisare.
 • Dubbelavdragen från pensionavgifterna bör slopas helt, frrån samtliga pensioner.
 • Folkpensionsnivån måste höjas.
 • Man bör i lag skydda inkomsten för gemålen då andra parten kräver långtidsvård i hemmet.
 • Barnbidraget för de första barnen i familjen bör höjas.

HÄLSOVÅRDEN

Nyckelmålet för perioden 2003 - 2007: Staten bör garantera adekvat vård för sina medborgare!

Liberalernas hälsovårdsm ål under perioden 2003 - 2007:

 • Det nuvarande, inkomstbundna skjukförsäkringssystemet bör bytas ut mot ett riktigt sjukförsäkringssystem. Staten stöder den lagstadgade sjukförsäkringens premier så att kostnaderna förblir skäliga för alla försäkringstagare. Befolkningen bör erhålla vårdgarantier för vård som bekostas med offentliga medel. Vårdgarantin ger befolkningen en möjlighet att välja vårdplats.
 • Resurserna för offentlig hälsovård bör flyttas från administration till vårdpersonal. Spelandet med tillfälliganställning bör slopas.
 • Den offentliga sektorns produktion av vårdtjänster bör öppnas för fri konkurrens. Tjänsterna bör värderas professionellt, med kvalitet och kostnader som enda kriterier.
 • Ersättning för privatvård bör höjas till samma nivå som de verkliga kostnaderna för de offentliga tjänsterna.
 • Preventiv information om missbruk av rusningsmedel, samt förhindrande av skador är den bästa politiken. Vården av drogproblem bör utgå från patienterna. Olika alternativ bör prövas fördomsfritt.

UTBILDNINGEN

Nyckelmål för perioden 2003 - 2007:Större valfrihet vid utbildningen!

Liberalernas utbildningsmål för valperioden 2003 - 2007:

 • Resurser för grundskolan bör ökas så, att man uppmärksammar såväl svagare som mer avancerade elevers individuella behov.
 • I mellanskolan bör man öka möjligheterna till läroavtal.Man bör bättre utnyttja invandrarnas medförda utbildning och yrkeskunskap. Ett kvalifikationspass-system bör upprättas.
 • Under valperioden bör man undersöka möjligheterna att ta servicesedlar i bruk för undervisning och åldringsvård. Den offentliga sektorn behöver inte nödvändigtvis vara den enda producenten av utbildning.
 • Man bör aktivt undersöka möjligheter att ersätta den sk. tvångssvenskan eller tvångsfinskan i skolorna med metoder som är mera uppmuntrande och frivilliga, utan att därmed göra mista avkall på behovet av aktiv tvåspråkighet i Finland.
 • Skolor bör beredas möjlighet att förlänga läsåret till medlet av juni och börja följande läsår i medlet av september.

ARBETSLIVET

Nyckelmål för peroden 2003 - 2007: Kvinnornas ställning bör göras mer likställd i arbetslivet!

Liberalernas mål beträffande arbetslivet under valperioden 2003 - 2007:

 • Moders- och föräldradagpenningskostnaderna bör fördelas mellan barnets båda föräldrar och deras arbetsgivare.
 • Moderskapsersättning under studietiden garanteras av grundsskyddet $ 500/mån.i
 • Man bör förbättra sammanställningen av lönenivån för män och kvinnor.
 • Statens och kommunernas systematiska tillfällig-arbetspolitik bör slopas.
 • Man bör befrämja avtalsfriheten för små och medelstora företag.

SÄKERHETEN

Nyckelmål beträffande säkerheten för perioden 2003 - 2007: Befolkningsskyddet och krisberedskapen bör förbättras!

Liberalernas mål beträffande säkerhet för valperioden 2003 - 2007:

 • Försvarsmaktens och befolkningssyddets beredskap inför terrorism och storolyckor som hotar omgivningen och befolkningens välstånd bör målmedvetet förbättras.
 • NATO-optionen bör bevaras även i fall att neutralitet för tillfället anses utgöra det bästa alternativet.
 • Finlands militärberedskap bör utvecklas så att den bereder ett gott utgångsläge för internationellt samarbete inom krisförvaltningen och fredspartnerskap.
 • Man bör undersöka möjligheterna att i framtiden och paralellt med beväringssystemet övergå till en mindre, men slagkraftigare armé enligt väösteuropeisk modell, där en tillräckligt stor reserv utgörs av frivilliga, som får lön under skolningstiden.

DEMOKRATIN

Nyckelmål beträffande demokratin för perioden 2003 - 2007: Vi går in för ett medborgarsamhälle!

Liberalernas mål beträffande demokratin under valperioden 2003 - 2007:

 • Ökandet av antalet lagar och föreskrifter bör hejdas genom att rata onödiga och föråldrade lagar. Individens fysiska integritet och egendomsskydd måste förbättras i lag.
 • Valsystemen vid riksdagsval, EU-val och kommunalval måste förnyas och göras till direkta avvägda personval (STV) i stället för det nuvarande, som grundar sig på vallistor.
 • Val där röstningsprocenten är under 50%, bör förnyas.
 • Grundlagens ställning bör förbättras genom införsel av en neutral grundlagsdomstol.
 • Medborgare garanteras offentlig service på sitt egna modersmål i egenspråk- och tvåspråkiga kommuner, samt vid statsförvaltningen. Denna rätt omfattar även samerna.

INDIVIDUELL FRIHET OCH DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

Liberalernas mål beträffande de mänskliga rättigheterna och den individuella frihete:

 • Jämlikheten:
  o Situationen för små barn i familjer där föräldrarna är av samma kön bör skyddas genom att tillåta intern adoption.
 • Yttrandefriheten:
  o Rundradions programinnehåll bör ställas inför kritisk bevakning så, att den inte med samhällsstöd tävlar tex. Inom underhållningen med reklamfinansierade TV-kanaler. TV-licensavgifterna bör slopas samtidigt som man söker alternativa och politikst fristående metoder att finansiera produktion av för samhället behövligt TV- och radioprogram.
  o Internet-friheten bör bevaras även i framtiden.
 • Religionsfriheten:
  o Finlands evangelisk-lutherska kyrka och Finlands ortodoxa kyrka bör i lag placeras på samma nivå som andra samfund genom att stegvis slopa deras lagenliga privilegier. Företagens kyrkoskatt bör slopas.
 • Föreningsfriheten
  o Tvångsmedlemskap tex. i universitetens studentkårer bör slopas.
 • Näringslivets frihet
  o Vid beviljandet av liscenser för idkandet av näring bör man i alla branscher ha som enda kriterium att sökaren fyller kraven på ifrågavande näringsidkande. Godtycklig behovsvärdering bör slopas.
  o Regleringen av öppenhållningstider för butiker, restauranger, apotek, banker etc. bör slopas.
  o Försäljning av bordsviner, starköl, samt alternativa läkemedel bör tillåtas i dagligvaruaffärer.
 • Man bör sträva till en liberal, västeuropeisk linje i fråga om alkohol- och samlevnadspolitiken.

REFORM AV DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Nyckelmålet för perioden 2003 - 2007: Slut på nya lagenliga privilegier!

Liberalernas mål för reform av den offentliga sektorn under valperioden 2003 - 2007:

 • Liberalernas mål är att reducera den offentliga sektorns roll tillbaka till dess grundsuppgifter, dvs. a) hälsovården, b) utbildningen och c) den inre och yttre säkerheten. Allt annat ansvar och alla andra uppgifter som tilldelats den i lagar och genom andra politiska åtgärder kan åtminstone ifrågasättas.
 • Inga flere lagar bör upprättas som med offentliga medel ger subjektiva privilegier.
 • Statens skuldbörda får inte växa.
 • Man bör målmedvetet fortsätta utförsäljningen av statsägda företag. Man bör sträva efter möjligast stor försäljningsvinst för staten-ägaren, samt försätta företagen i konkurrenskraftigt tillständ före utförsäljningen. Staten och kommunerna bör inte idka företagsverksamhet i konkurrens med fri företagsamhet.
 • Statens och kommunernas uppgift är att erbjuda lagstadgade tjänster, såsom hälsovård och utbildning. Deras uppgift är däremot inte nödvändigtvis att producera dessa tjänster. Genom att öppna denna serviceproduktion för fri konkurrens kan man åstadkomma betydande inbesparingar samt öka kvaliteten på dessa tjänster, samtidigt som kundtillfredställelsen ökar i form av större valfrihet.
 • Administrationsbyråkratin inom den offentliga sektorn (staten, kommunerna och andra offentliga myndigheter) bör minskas. Konkreta åtgärder är bl.a:
  o Länen slopas som onödiga. Länsstyrelsernas uppgifter går över till ministerierna och delvis till kommunerna.
  o Man bör satsa på sammanslagning av kommuner, men man bör inte utöva påtryckning.
  o Man bör kraftigt befrämja samarbetet mellan kommunerna i fråga om beställning och produktion av offentliga tjänster.
  o Flere myndigheter inom statsförvaltningen kan man i praktiken helt eller överföra funktionerna på andra myndigheter.

OMGIVNINGEN

Nyckelmål beträffande omgivningen för perioden 2003 - 2007: Var och en har rätt att bo och verka i en hälsosam miljö!

Liberalernas mål inom miljövården för valperioden 2003 - 2007:

 • Kommunerna bör göra upp omfattande miljövårdsprogram, där man slår fast de regionala målsättningarna för god bostadsmiljö. Programmet bör skydda människorna i en bebyggd miljö.
 • Arbetsplatsernas, de offentliga utrymmenas och bostädernas tillstånd bör beaktas noga och hälsovådliga missförhållanden bör.
 • Liberalerna stöder förslaget om förbud av tarfik i Östersjön med enkelskrov-tankers.
 • Man bör göra miljövården lönsam och effektiv genom att upprätta utsläppsskatt och skadeersättning för alla miljöförstörare i förhållande till åstadkommen skada. Samtidigt motiverar man företag och företagare att delta i miljövården. Utsläppsavgifter och inkomster från kvotauktioner används till skattelättnader. Därmed blir tjänster och service (bl.a. reparationsverksamheten och återvinningsföretagsamhet) ett konkurrenskraftigt alternativ till nyproduktion.

INTERNATIONALISM OCH GLOBALISERING

Nyckelmål för valperioden 2003 - 2007: Ner med tullmurarna för produkter från utvecklingsländerna!

Liberalernas mål beträffande globaliseringen 2003 - 2007:

 • Liberalerna anser att bästa sättet att hjälpa fattiga länder är att slopa alla hindre för handel och noga övervaka att u-hjälp verkligen når ända fram till sitt rätta mål.
 • Finland bör påta sig sin del av ansvaret för världens flyktingsproblem och ge flyktingarna möjlighet att medverka i samhället som likvärdiga medlemmar.
 • Finland behöver invandrare i framtiden. Invandrare måste hjälpas att anpassa sig till samhället möjligast snabbt och smärtfritt. Rätta metoider är bl.a:
  o Erbjuda språk-, kultur och medborgarkunskapsundervisning för invandrare.
  o Medborgarskap bör befrämjas. Som kriterium räcker att man bott i landet något år och begått prov i språkkunskap och medborgarkunskap. Ansökningsprocessen får inte ta mer än ett år.
  o Det bästa medlet mot rasistiska fördomar är att erbjuda saklig information samt erbjuda möjlighet till samverkan mellan olika kulturer.