Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LIIK/1384

Liike Nyt

Yleisohjelma


  • Puolue: Liike Nyt
  • Otsikko: Yleisohjelma
  • Vuosi: 2020
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Yleisohjelma

Liike nyt perustettiin muuttamaan päätöksentekoa niin, että yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja niistä päättäminen olisi mahdollisimman helppoa. Ajatus Liikkeestä syntyi yksinkertaisesta kysymyksestä: Miten meitä kaikkia koskevia päätöksiä voisi tehdä paremmin?

Vastaus on vuorovaikutus ja joukkoistaminen. Ihmisten avoin vuoropuhelu on avain parempaan päätöksentekoon.

Päätöksenteon joukkoistaminen tarkoittaa sitä, että entistä useampi pääsee osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksenteon eri vaiheisiin. Päätöksenteko ei ole vain äänestämistä, sillä suurin osa työstä tehdään sitä ennen. Kansalaiset täytyy saada mukaan miettimään ratkaisuja heitä itseään koskeviin asioihin.

Asioista tulee kysyä heiltä, joita ne koskettavat. Kaikesta ei voi päättää pienessä päättäjien sisäpiirissä. Mitä useampi meistä on mukana miettimässä, keskustelemassa ja päättämässä, sen parempi. Me haluamme luoda alustan sille, mitä päätöksenteko voisi parhaimmillaan olla. Haluamme kuulla erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, keskustella ja vähentää eripuraa. Vastakkainasettelun aika ei ole ohi, mutta hyvä vastakkainasettelu on asiaan keskittyvää dialogia, jossa paras argumentti voittaa. Vastakkainasettelu tai argumentointi ei saa olla henkilöön tai toisen ideologiseen taustaan menevää pilkkaa tai väheksyntää. Myös kompromissit kuuluvat päätöksentekoon.

Ottamalla kansalaiset laajemmin mukaan sekä poliittiseen valmisteluun että päätösten tekoon a) kansalaisten luottamus politiikkaan vahvistuu, b) osallistuminen yhteiseen tekemiseen on helpompaa, c) kiinnostus ja ymmärrys politiikasta laajenee, d) päätösten laatu paranee, e) päätösten hyväksyttävyys vahvistuu ja f) yhteiskunnasta tulee ketterämpi.

Politiikan joukkoistaminen on nyt ajankohtaista ja tarpeellista, koska yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttuvat. Olemme siirtyneet teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan ja siirrymme edelleen kohti vuorovaikutusyhteiskuntaa. Politiikan teon tapojen on vastattava yhteiskunnan muutokseen.

Joukkoistaminen ei ole sama asia kuin suora demokratia. Joukkoistaminen on edustuksellisen demokratian kehittämistä. Päättäjät valitaan edelleen vaaleilla ja päättäjät myös lopulta päättävät. Edustuksellisen demokratian kehittäminen tarkoittaa sitä, että vaikka vaaleilla valitut tekevät päätökset, ihmisillä olisi helpompaa osallistua päätösten valmisteluun, politiikan dialogiin ja osin myös varsinaiseen päätöksentekoon sekä asettua mahdollisimman mutkattomasti itse ehdokkaiksi vaaleissa.

Hyvää ajattelua löytyy kaikkialta yhteiskunnasta, myös poliittisista puolueista. Idea, mielipide tai ajatus voi olla hyvä ja toimiva sen esittäjästä riippumatta.

Haluamme tuoda päätöksentekoon avoimuutta ja selkeyttä sekä huolellisen, ratkaisukeskeisen toimintatavan, jossa tuloksia saadaan sujuvasti ja jonka vaikutukset näkyvät ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Haluamme, että päätöksenteossa nojataan asiantuntijuuteen, tutkimukseen ja ihmisten kokemuksiin.

Liike Nyt avaa päätöksenteon ja tuo sen kaikkien saataville, pois suljetuista huoneista, kabineteista ja saunoista. Teknologia tukee päätöksentekoa, sillä se yhdistää ihmiset ja antaa jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Haluamme keskittyä enemmän ongelmien ratkaisuun, vähemmän aatteisiin. Aatteilla on toki merkitystä, mutta ne eivät itsessään ratkaise ongelmia. Ilman toimintaa ei synny tekoja. Avoimen ja toisiamme kunnioittavan keskustelun kautta voimme oppia uutta ja nähdä asiat monesta eri näkökulmasta.

Poliittisen toimintamme lähtökohtana on kuusi perusperiaatetta. Niiden varaan syntyy luottamus ja tilaa erilaisille näkemyksille. Erilaiset poliittiset mielipiteet eivät ole uhka. Niistä syntyy uusia oivalluksia.

Kuusi yhteistä periaatetta ovat nämä:

  • Jokaisesta on pidettävä huolta
  • Markkinatalous on toimiva tapa kehittää yhteiskuntaa, kunhan sen säännöt ovat reilut
  • Ilmastonmuutos on totta ja päätökset on tehtävä ympäristön kannalta kestävällä tavalla
  • Yrittäjyys on tehokkain tapa tehdä asioita, jos sille annetaan tilaa
  • Yksilön arvostaminen
  • Eurooppa-myönteisyys

Tätä kaikkea Liike Nyt edistää. Haluamme kokeilla käytännössä erilaisia ajatuksia siitä, miten olisi hyvä toimia. Tavoitteemme on uudistaa sitä tapaa, jolla päätöksiä joka päivä tehdään.