Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LIIK/1438

Liike Nyt

Aluevaaliohjelma 2022


 • Puolue: Liike Nyt
 • Otsikko: Aluevaaliohjelma 2022
 • Vuosi: 2021
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Aluevaaliohjelma 2022

 • Liike Nyt ei hyväksy hallituksen sote-ratkaisua, koska rahaa menee hallintoon, ei hoitoon, ei palveluihin
 • Hyvinvointialueita on liikaa ja niiden määrää tulee vähentää. Alueiden toimintaympäristö ja maksukyky on erilainen, eikä niille siksi pystytä järjestämään yhdenvertaista verotusoikeutta
 • Vasemmistohallituksen ideologia ajaa yksityiset yritykset pois palveluista
 • Vanhustenhoito olisi pitänyt jättää kuntiin, koska kunnat tuntevat heidät paremmin
 • Työvoimapula on akuutti: hoitajamitoitus hankaloittaa palveluiden järjestämistä ja sulkee palveluita. Hallitus ei huomioi sote-ratkaisussaan lääkäreiden ja hoitajien riittävyyttä
 • Kela-korvausta pitää nostaa ja palveluseteli ottaa laajemmin käyttöön, jotta ihmiset pääsevät hoitoon ja hoitojonoja saadaan purettua
 • Sote-uudistus ajaa kunnat taloudelliseen ahdinkoon ja pakkoliitoksiin
 • Perhelääkärimalli
 • Lääkekorvauksen nosto pienituloisille eläkeläisille

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä pelastustoimen järjestämistä koskeva ratkaisu ei toimi. Liike Nyt ei hyväksy hallituksen sote-ratkaisua. Ahkerasti veroja maksavat suomalaiset ansaitsevat parempia palveluja ja tällä uudistuksella niitä ei saada.

Liike Nytin tavoitteena on olla tulevissa aluevaltuustoissa ja seuraavassa hallituksessa korjaamassa uudistusta sellaiseksi, että resursseja ei hukata hallintoon, vaan ohjataan hoitoon ja parempiin palveluihin.

Sote-ratkaisussaan hallitus on keskittynyt keskusjohtoisen hallintohimmelin luomiseen. Uudistuksen valmistelua on sokeasti ohjannut poliittiset ideologiat ja valtapelit kansalaisten hyvinvoinnin sijaan. Rakenteellisia ongelmakohtia on monia. Hyvinvointialueita on liikaa. Yksityiset palveluntarjoajat ajetaan ahtaalle. Rahoitusmalli on kestämätön. Uuden hallinnon pystyttäminen tulee maksamaan monia miljardeja. Uudistuksen rakenteet ovat lähtökohtaisesti pielessä.

Hoitoon pääsyä jonottaa yli 100 000 ihmistä. Vanhustenhoidon resurssit ovat riittämättömiä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ei toimi. Työntekijäpula sote-sektorilla on akuutti. Liike Nyt haluaa ratkaista näitä ongelmia, emme lisätä hallintoa ja veroja. Me vaadimme, että resurssit käytetään hoitoon ja palveluihin.

Aluevaaliohjelmassaan Liike Nyt nostaa esille kritiikin hallituksen sote-ratkaisua kohtaan sekä esittää puolueen vaaliteemat ja ratkaisut. Me teemme päätöksiä asiat edellä, ei ideologiat. Kuuntelemme ihmisiä ja teemme päätöksiä heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Suomen ja sote-uudistuksen rakenteet kaipaavat muutosta.

Rahat hoitoon ja palveluihin, ei hallintoon

Hyvinvointialueita on liikaa. Alueelliset erot ovat suuret eikä yhdenvertaista verotusoikeutta saada alueilla tästä syystä järjestettyä. Tällä kestämättömällä mallilla kulut karkaavat ja jotkut alueista ovat riskissä päätyä pian konkurssiin. Kriisikunnat muuttuvat kriisialueiksi, mikään ei siis muutu.

Uuden hallinnon rakentamisesta 21 alueelle muodostuu monien miljardien lasku veronmaksajille. Valmistelutyö on täysin kesken, joten todellisista kustannuksista ei ole vielä tietoa. Julkisten projektien historian valossa on suuri riski, että budjetit ylittyvät.

Kunnat joutuvat uudistuksessa ojasta allikkoon. Kuntiin jää paljon velkaa ja rahoitus vähenee oleellisesti. Kuntien taseet kutistuvat ja sen myötä investointimahdollisuudet heikkenevät. Kuntiin jää paljon turhia kiinteistöjä kun palveluja organisoidaan alueilla uudelleen. Uudistus ajaa kunnat ahdinkoon ja pakkoliitoksiin.

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia palvelujen parantamiselle ja lisää asiakkaiden valinnanvapautta. Yksityisten palveluntarjoajien jo olemassa olevia digipalveluja tulee kehittää ja ottaa osaksi julkista terveydenhuoltoa. Olemassa olevien digiratkaisujen hyödyntäminen on usein tehokkaampaa kuin uusien luominen. Päijät-Hämeessä kehitetty digiklinikka on hyvä esimerkki siitä, miten digipalveluja pystytään kehittämään.

Liike Nyt ei hyväksy, että huonosti rakennettua rahoitusmallia ja lisäresurssien tuhlausta uuden hallintotason rakentamiseksi kompensoidaan veronkorotuksilla tai kasvavilla asiakasmaksuilla.

Liike Nytin ehdotus on, että sote-uudistus tehdään viiden yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueiden ympärille, joihin myös terveyskeskukset liitettäisiin. Näin pystyttäisiin luomaan yhdenvertaiset ja dynaamiset alueet, jotka olisivat kestävämmällä rahoituspohjalla.

Vanhustenhoito kuntoon!

Jokaiselle ikäihmiselle kuuluu arvokas vanhuus. Olemme juuri sen arvoisia millaista huolta pidämme vanhuksista, jotka ovat tämän yhteiskunnan rakentaneet.

Liike Nyt on sitoutunut lisäämään hoitohenkilökuntaa kotihoitoon, palvelutaloihin sekä tehostettuun palveluasumiseen. Jokaisella vanhuksella tulee olla mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoivapalvelua lähellä kotipaikkaansa.

Ikäihmisille tulee tarjota kuntoutusta ja toimintaa. Ketään ei saa jättää yksin. Ennalta ehkäisevää kuntoutusta, yhteisöllistä toimintaa ja muita ikäihmisten elämää aktivoivia asioita voidaan järjestää esimerkiksi laajentamalla palveluseteliä yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Liike Nyt haluaa tukea omaishoitajien arvokasta työtä. Omaishoitajien saamaa rahallista tukea sekä arvostusta tulee lisätä, ja mahdollisuuksia toimia omaishoitajana edistää. Liike Nyt haluaa edullisempia lääkkeitä ikäihmisille. Lääkekorvauksen tasoa eläkeläisten lääkkeiden osalta tulee nostaa. Nyt käy liian usein niin, että pienellä eläkkeellä elävällä ikäihmisellä ei ole varaa tarvitsemiinsa lääkkeisiin. Tämä ei ole yksilön eikä terveydenhuollolle koituvien kustannusten kannalta hyvä asia.

Yritykset oltava osa toimivaa sote-palvelutuotantoa

Hallituksen sote-ratkaisussa on haluttu ideologisesti rajata yksityiset palveluntuottajat mahdollisimman tehokkaasti ulos. Se on kuitenkin mahdotonta ja tulee aiheuttamaan ongelmia. Julkinen puoli ei pysty yksinään hoitamaan kaikkia kansalaisia nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Yksityiset yritykset tukevat ja mahdollistavat kunnianhimoisia tavoitteita. Julkisen palvelutuotannon sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ei pitäisi olla itseisarvo. Hoitoon pääsy ja kustannustehokkaasti tuotetut laadukkaat palvelut on tärkeintä.

Liike Nyt ajaa Kela -korvauksen nostoa ja palvelusetelien laajentamista hoitojonojen selvittämiseksi. Koronaepidemian myötä hoitojonot ovat kasvaneet ja nyt on tärkeintä saada ihmiset nopeasti ja kustannustehokkaasti laadukkaaseen hoitoon.

Sote-alan yrityksiä on noin 18 000 ja suurin osa niistä on enintään neljän hengen yrityksiä. On tärkeää, että julkiset hankinnat suoritetaan niin, että myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus olla mukana tarjoamassa palveluitaan.

Liike Nyt edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Kustannustehokkaimmat keinot laadukkaiden palvelujen järjestämiseksi saadaan edistämällä kustannusten läpinäkyvyyttä. Palveluntarjoaja pitää valita sen kustannustehokkuuden ja palvelun laadun arvioinnin kautta.

Lasten ja nuorten asiat on saatava kuntoon

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin pitää saada lisää resursseja. Lapsen ja nuoren mielenjärkkyminen on tragedia. Yhteiskunnan pitää tukea, että lapset ja nuoret pääsevät takaisin tasapainoiseen elämään eivätkä syrjäydy tai ajaudu päihteiden käyttöön. Liike Nyt kannattaa terapiatakuuta.

Mielenterveyspalvelujen lisäksi sosiaalipalveluihin täytyy panostaa. Sosiaalipalvelut toimivat tärkeänä ennaltaehkäisevänä tukitoimintona. Sosiaalipalvelujen ja alan työntekijöiden arvostusta tulee lisätä antamalla tarvittavat resurssit ja parantamalla työoloja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapula on ratkaistava

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva työvoimapula on akuutti. Tarvitsemme lisää työntekijöitä, jotta kaikki suomalaiset saavat laadukkaita lakisääteisiä palveluja.

Eduskunnassa päätetyt hoitoon pääsyn takuuajat tai hoitajamitoitus eivät automaattisesti tarkoita sitä, että asia olisi hoidettu. Päätöksiä voidaan tehdä, mutta todellisuudessa työntekijöitä ei löydy.

Yleisiä asioita, joita sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla tulee parantaa työn houkuttavuuden ja alan työntekijöiden lisäämiseksi ovat työn organisointi, palkkauksen taso ja hoitajien sekä lääkärien koulutuspaikkojen lisääminen.

Palkkaharmonisaatio tulee maksamaan arviolta 400-500 miljoonaa. Liike Nyt kannattaa, että sote ja pelastusalan palkkoja nostetaan kohdistetusti, niin että työvoiman saatavuus paranee ja palkkaus on oikeudenmukaista. Emme kannata, että kaikille työntekijöille automaattisesti maksetaan palkkaa alueen suurimman palkkatason mukaan.

Hoitajamitoitus on peruttava. Se ei tuo yhtään lisää hoitajaa työvoimapulasta kärsivälle alalle. Se tulee yhä kurjistamaan vanhusten asemaa kun osastoja joudutaan sulkemaan ja kotihoidosta tinkimään. Tarvitaan lisää resursseja ja paremmat työolot henkilöstölle.

Suomen tulee olla avoin ja kilpailukykyinen ulkomaalaiselle työvoimalle. Tulijoiden pätevyyden tunnustamiselle pitää olla reilut säännöt ja heille pitää olla tarjolla jatkokoulutusmahdollisuuksia sekä kieliopintoja. Suomi tarvitsee ulkomaalaista työvoimaa ja saadaksemme sitä meidän pitää olla kilpailukykyinen kohde heille verrattuna lähimaihimme.

Perhelääkärimalli

Useissa Länsi-Euroopan maissa on käytössä perhelääkärimalli. Mallin ajatuksena on, että perhelääkäri näkee potilaan kokonaisuutena, ja osana potilaan yhteisöä. Perhelääkäri pyrkii selvittämään oireen taustalla olevia tekijöitä laajasti. Monen sairauden kulussa perheellä ja koko sukupuulla saattaa olla suuri merkitys.

Perhelääkärimallin merkittävimpiä etuja on, että potilas saa perusteellisen hoidon ja säästyy turhilta lääkärikäynneiltä. Lisäksi tämä tuo säästöjä sekä potilaalle että terveydenhuoltojärjestelmälle. Perhelääkärimalli toimii myös hyvin ennalta ehkäisevän hoidon näkökulmasta.

Liike Nyt kannattaa perhelääkärimallin tuomista Suomeen. Hyvä esimerkki onnistuneesta mallin käyttöönotosta voidaan ottaa esimerkiksi Norjasta. Lääkärit voivat toimia mallissa työntekijöinä terveyskeskuksissa tai yksityisinä ammatinharjoittajina. Suomessa tarvitaan resursseja perusterveydenhuoltoon, jotta kansalaiset saavat nopeammin ja yhdenvertaisemmin laadukasta hoitoa.

Ihmisiä on kuunneltava alueen palvelujen järjestämisessä

Liike Nyt haluaa osallistaa ihmiset mukaan päätöksentekoon. Demokratian uudistaminen on Liikkeen ykköstavoitteita. Me haluammme olla norsunluutornien sijaan rakentamassa alhaalta ylöspäin tapahtuvaa päätöksentekoa. Vuorovaikutusta ja rakentavaa keskustelua tulee edistää yhteiskunnassa. Se luo luottamusta, ymmärrystä ja parempia päätöksiä.

Nyt kun rakennetaan uutta hallintojärjestelmää on tärkeää, että ihmisten osallisuus ja kuunteleminen on alusta alkaen mukana hyvinvointialueiden toimintatavoissa. Liikkeen aluevaltuutetut tulevat kuuntelemaan ja ottamaan huomioon ihmisten mielipiteen palvelujen järjestämisestä hyvinvointialueilla.

Pelastustoimi

Pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille aiheuttaa yli 80 miljoonan euron rahoitusvajeen vuoteen 2030 mennessä. Samanaikaisesti alalla tarvitaan yli 1000 uutta pelastajaa eläköitymisen ja toiminnan muutoksen takia.

Pelastajien ja ensihoitajien toimintaedellytykset on turvattava. Paloautot ja ambulanssit on pidettävä lähellä ihmisiä, koska nopea apu on tärkeää. Pelastustoimen toimintavalmius ja suorituskyky pitää perustua tutkittuun tietoon ja suunnitelmallisuuteen alueellisesti, jotta kansalaisten yhdenvertaisuus säilyy hädän hetkellä.

Sopimuspalokuntajärjestelmän toimintaedellytykset on turvattava ja niitä on edelleen vahvistettava alueilla, joille ei saada liikkeelle päätoimisia pelastajia.