Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LKP/147

Liberaalinen Kansanpuolue

Oman asunnon kynnys alemmaksi


  • Puolue: Liberaalinen Kansanpuolue
  • Otsikko: Oman asunnon kynnys alemmaksi
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

OMAN ASUNNON KYNNYS ALEMMAKSI

Asuntotuotannon viime vuosien tuntuvasta lisääntymisestä huolimatta ei ole kyetty turvaamaan kaikille kansalaisille hänen oloihinsa sopivaa viihtyisää, turvallista ja kohtuuhintaista asuntoa.

Tilanteen korjaamiseksi on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

1. Tarvittavan asuntotuotannon rahoittamiseksi on erityisesti kuntien panosta lisättävä sekä luotava yhtenäinen, valtion, kuntien ja rahalaitosten välinen asuntotuotannon rahoitusjärjestelmä. Jo nyt tulisi puolikunnallista asuntotuotantoa voimakkaasti lisätä ja kehittää.

2. Valtion osalainoittaman vuokra-asuntotuotannon rakennuttaminen on oltava kuntien tehtävänä.

3. Asunnontarvitsijoiden on päästävä 5 %:n omalla pääomalla ensimmäiseen omaan asuntoonsa. Tämä voidaan toteuttaa mm. täydentämällä valtion lainoitusta kunnan lainoituksella. Tämä ns. puolikunnallinen omistusasuntotuotanto on lakisääteisesti sisällytettävä kuntien asuntotuotantosuunnitelmiin.

4. Asumiskustannusten saamiseksi kohtuulliselle tasolle on rakennus-, käyttö- ja tonttikustannukset pidettävä kurissa.

5. Ensimmäisen vapaarahoitteisen omistusasunnon omarahoitusrajaa on laskettava. Yleisiä lainaehtoja on muutettava siten, että laina-ajat tulevat yhtä pitkiksi kuin valtion lainoittamassa asuntotuotannossa.

6. Aravavuokra-asuntojen joustava omaksilunastaminen on toteutettava. Aravalainojen määritysperusteissa on otettava huomioon hakijan tulojen lisäksi myös muut varallisuuteen vaikuttavat tekijät, esimerkiksi opintolainat.

7. Pientalotuotannon lisäämiseksi on yhteiskunnan tarjottava riittävästi kohtuuhintaisia tontteja. Lisäksi on luotava tehokas rakennusneuvontajärjestelmä.

8. Omaan asumiseen liittyvä verotus on poistettava.

9. Vanhojen hyväkuntoisten asuntojen purkamista on vältettävä ja edistettävä perusparannustoimintaa.

LKP vaatii, että sekä vuokra- että omistusasuntoja on oltava riittävästi tarjolla kaikille tulonsaajaryhmille. Jokaisella on oikeus omaan kotiin.

LIBERAALINEN KANSANPUOLUE