Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LKP/152

Liberaalinen Kansanpuolue

Kuluttajapoliittinen ohjelmakortti


  • Puolue: Liberaalinen Kansanpuolue
  • Otsikko: Kuluttajapoliittinen ohjelmakortti
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

KULUTTAJAPOLIITTINEN OHJELMAKORTTI

Yhteiskuntamme tarjoaa kuluttajalle suuren joukon valintavaihtoehtoja säästämisestä kuluttamiseen. Kuluttajansuojalait eivät yksin riitä antamaan riittävää turvaa kuluttajalle, jonka on tehtävä monenlaisia tietoja ja taitoja edellyttäviä päätöksiä.

Hänen tulisi olla myös tietoinen kulutuskäyttäytymisensä yhteiskunnallisista vaikutuksista.

KULUTTAJANEUVONTA

Kuluttajaneuvontaa järjestettäessä on sen eri toiminnoille annettava tasavertaiset toteutumismahdollisuudet. Työssä saaduista kokemuksista ja tuloksista on tiedotettava kuluttajille ja elinkeinoelämälle.

1. Paikallistason kuluttajaneuvontaa järjestettäessä on jo olemassa olevia elimiä käytettävä mahdollisimman paljon hyväksi kustannusten pienentämiseksi.

2. Kuluttajaneuvonnan sisältö ja tarjonta on suunniteltava kaikille, myös vaikeassa asemassa oleville, kuluttajille soveltuvaksi.

3. Kuluttajaneuvonnan on oltava laaja-alaista ja ristiriitoja ennalta ehkäisevää.

4. Jotta kuluttajatietoa voitaisiin oikein käyttää hyväksi, neuvonnan tulee sisältää myös taitojen kartuttamista.

TUTKIMUS

1. Yhteiskunnan ylläpitämien tutkimuslaitosten toimintamahdollisuuksia on parannettava, jotta hyödyketutkimus kykenisi tarjoamaan kuluttajien tarvitsemat tiedot.

2. Markkinointia on tutkittava myös kuluttajan näkökulmasta. Samoin on harjoitettava kuluttajan yhteiskunnallista asemaa koskevaa tutkimusta.

KOULUTUS

1. Kuluttaja-asiat koskevat jokaista kansalaista, siksi kuluttaja-asioiden opettaminen on sisällytettävä kaikenasteiseen opetustoimintaan jo peruskoulun varhaisesta vaiheesta alkaen.

2. Keski- ja korkeakouluasteen opetuksessa on kuluttajapolitiikkaa esiteltävä omana asiakokonaisuutenaan.

3. Neuvontatyöstä vastaavien toimihenkilöiden kouluttaminen on aloitettava kiireellisesti ja on huolehdittava myös henkilökunnan riittävästä täydennys- ja jatkokoulutuksesta.

Kuluttajasuojelun kehittämistä on jatkettava säätämällä laki tuotevastuusta.

LIBERAALINEN KANSANPUOLUE