Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LKP/154

Liberaalinen Kansanpuolue

Kunnallispoliittinen tavoiteohjelma


  • Puolue: Liberaalinen Kansanpuolue
  • Otsikko: Kunnallispoliittinen tavoiteohjelma
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Kunnallispoliittinen tavoiteohjelma

Valta kuuluu kuntalaisille

Uusi kuntalaki suo edellytykset jättää kuntalaiset ja jopa valtuutetut vaille mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon ja antaa valta hyvinkin pienelle poliittiselle sisäpiirille. Tämän esstämiseksi mm. lautakuntien turhaa purkamista ei pidä jatkaa eikä perustaa lautakuntia pelkästään valtuutetuista. Tärkeistä kuntalaisia koskevista asioista, kuten kunnanjohtajan valinnasta, on järjestettävä kansanäänestyksiä.

1. Kuntalaisten hyvinvointi ensisijaiseksi

Kunta on väline kuntalaisten hyvinvoinnin luomisessa. Kuntalaisia on kuultava kunnassa tarjottavien palvelujen ensisijaisuudesta. Kunnan ei tarvitse itse tuottaa kaikkia palveluja. Sen tehtävänä on valvoa, että tarpeelliset palvelut ovat asianmukaisesti järjestetyt ja kaikkien kuntalaisten saatavilla. Palvelujen käyttäjiä kiinnostaa, miten palvelut on tuotettu ja mitä mitä he niistä hyötyvät ja heillä on myös oikeus riittävään tiedonsaantiin esimerkiksi palvelujen kilpailuttamisesta.

2. Kunnan on luotava edellytykset työllisyyden parantamiselle

Menestyvä kunta ei välttämättä itse työllistä. Kunnan tehtävänä on sen sijaan kehittää toimintaedellytykset vireälle elinkeinotoiminnalle huolehtimalla mm. kaavoituksesta ja infrastruktuurista joustavasti. Kunnissa on otettava käyttöön erilaisia työllisyyteen kannustavia keinoja, mm. nuorten kesätyöt vapaiksi kunnallisveroista. Nuorten sijoittumista työelämään on tuettava myös oppisopimuskoulutusta lisäämällä. Kuntien elinkeinoasiamiesten ja työvoimaviranomaisten on ryhdyttävä aktiivisesti auttamaan työllistäviä yrityksiä ja itsensä työllistäviä ammatinharjoittajia.

3. Turvallinen ympäristö

Kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa on otettava huomioon terve ja turvallinen ympäristö. Järkevällä kaavoituksella on säilytettävä kunnan ominaispiirteet. Myös rakennettua ympäristöä on suojeltava niin, että mm. kulttuurillisesti arvokkaat alueet säilyvät. Kunnan on kaikessa toimittava niin, että kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat ja ne ovat myös kaikkien tiedossa. Kuntien on järjestettävä jätehuoltonsa niin, että toiminta kannustaa kuntalaisia jätteiden kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön.

4. Kunnat entistä itsenäisemmiksi - vapaaehtoista yhteistyötä lisättävä

Valtio ei jakaannu kuntiin, vaan kunnat muodostavat valtion. Kunnista muodostuu myös maakuntia ja talousalueita. Kuntien välistä yhteistyötä on tiivistettävä ja laajennettava niin, että tarvittaessa palvelut ja myös osa hallintoa voidaan järjestää naapurikuntien yhteistyöllä. Kuntien tiivis yhteistyö auttaa myös yhteyksien luomisessa muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin.

5. Avoimien ovien politiikkaa

Päätöksenteko on tuotava mahdollisimman lähelle kuntalaisia kehittämällä kunnanosahallintoa ja käyttäen hyväksi kansanäänestyksiä tai mielipidekyselyjä. Kunnan tulee tehokkaasti tiedottaa päätöksistään ja myös valmistelun alla olevista hankkeista..