Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LKP/161

Liberaalinen Kansanpuolue

Perhe yhteiskunnan perusyhteisö


  • Puolue: Liberaalinen Kansanpuolue
  • Otsikko: Perhe yhteiskunnan perusyhteisö
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

PERHE YHTEISKUNNAN PERUSYHTEISÖ

Yhteiskunnan velvollisuus on tukea ja suojella perhettä sekä luoda edellytykset perheenjäsenien kasvulle ja kehitykselle. Lähtökohtana on oltava vastuuntunnon herättäminen avioliittoa ja perheenmuodostusta kohtaan. Perhepolitiikan tavoitteena on turvata lapsen kehittyminen vapaaksi, vastuuntuntoiseksi ja terveeksi ihmiseksi.

TASA-ARVO PARANTAA ELÄMISEN LAATUA

1. Kotitalouksissa tehdyn työn rahallinen arvo kansantaloudessa on tunnustettava.

2. Kodissa on aikaansaatava oikeudenmukainen työnjako perheenjäsenten kesken.

3. Naisen syrjintä on lopetettava työnvälityksessä, palkkauksessa ja ammatillisessa etenemisessä. Irtisanomissuojaa on parannettava.

4. Pienten lasten vanhemmat on pyrittävä vapauttamaan yö- ja vuorotyötä.

5. Osapäiväisen työnteon mahdollisuuksia on lisättävä ja liukuvaa työaikaa kehitettävä.

6. Naisille on annettava mahdollisuudet ammattiin palaamiseen kotonaolon jälkeen.

7. Äitiysloma on vanhempainlomana jatkettava vuoden mittaiseksi. Lasten vanhemmilla niin halutessaan tulisi olla mahdollisuus jatkaa pienen lapsen hoitolomaa taloudellisesti turvattuna kunnes lapsi täyttää kolme vuotta.

PÄIVÄHOIDON ERI MUODOT TASAVERTAISEEN ASEMAAN

1. Lapsen kotihoidon ja laitoshoidon on oltava taloudellisesti tasavertaisessa asemassa.

2. Lasten kotihoidon tukea on kehitettävä, jotta useammat vanhemmat voisivat järjestää lapsen hoidon kotona ensimmäisten ikävuosien aikana.

3. Kunnallisen päivähoidon on tarjottava virkepalveluja myös kotihoidossa oleville lapsille, päivähoitolaitoksissa on järjestettävä mahdollisimman yksilölliseksi ja virikkeelliseksi.

4. 7-10-vuotiaiden koululaisten ohjattu päivähoito on järjestettävä.

5. Lastenhoito kotona on hyväksyttävä työsuorituksena työeläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmässä.

6. Yksinhuoltajuuden alkaessa on alettava maksaa määräaikaista "kriisiajan eläkettä" sille, joka joutuu jäämään kotiin hoitamaan pientä lasta.

7. Perhe-eläkettä on maksettava myös miesleskelle, kun hänen hoidettavakseen jää pieniä lapsia.

LIBERAALINEN KANSANPUOLUE