Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LKP/166

Liberaalinen Kansanpuolue

Pois laitosajattelusta


  • Puolue: Liberaalinen Kansanpuolue
  • Otsikko: Pois laitosajattelusta
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

POIS LAITOSAJATTELUSTA

Yhteiskunnan teollistuminen ja kaupungistuminen on merkinnyt perheen roolin voimakasta muuttumista. Yksipuolinen laitosajattelu ulottuu lähes koko yhteiskuntaan.

Perheen perinteiset tehtävät, lastenhoito ja kasvatus sekä vanhuksista huolehtiminen, on siirretty suurelta osin laitosten vastuulle. Päiväkoti on usein lapsen kasvuympäristö jo heti äitiysloman päätyttyä. Vanhainkoti on monelle vanhukselle ainoa vaihtoehto.

Myös terveydenhuolto- ja kriminaalihuoltojärjestelmä on laitoskeskeinen. Poikkeavasti käyttäytyvät eristetään liian usein suljettuihin laitoksiin, mielisairaaloihin ja vankiloihin. LKP:n mielestä kehityksen kääntämiseksi tarvitaan yksilön valinnanmahdollisuuksien radikaalia lisäämistä. Tämä tapahtuu parhaiten kehittämällä laitoshoidon ja -huollon vastapainoksi vaihtoehtoisia järjestelmiä, jotka ovat inhimillisempiä ja usein myös yhteiskunnalle edullisempia.

Samaan aikaan on laitosten laatua parannettava. Omatoimisuutta, tehokasta kuntoutusta sekä hallinnollista joustavuutta on saatava aikaan passivoivan hoidon ja alistavan kurin sijaan.

LIBERAALI LINJA:

1. Päivähoidon eri muodot on saatava keskenään tasavertaiseen asemaan.

2. Lastensuojelun ja nuorison ohjaamisen pääpaino on asetettava omatoimisuutta kehittäville ja tukeville avohuollon menetelmille.

3. Huostaanoton on oltava poikkeuksellinen ratkaisu, johon turvaudutaan vain kaikkein pahimmissa tapauksissa.

4. Ehdottomien vapausrangaistusten asemesta on voitava käyttää enemmän muita rangaistusmuotoja erityisesti sakkorangaistuksia.

5. Suljettujen laitosten asukkaiden inhimillisiä perusoikeuksia on kunnioitettava.

6. Vapautuneiden vankien työn ja asunnon saantia on helpotettava.

7. Alkoholistien laitoshuolto on perusteltua vain, kun alkoholistin käyttäytyminen on vaaraksi ympäristön turvallisuudelle tai kun alkoholistin terveydentila vaatii pikaista hoitoa laitoksessa. Alkoholiongelmista kärsiville on tarjottava ensisijaisesti avohuollon hoitomuotoja kuten katkaisuhoitopaikkoja sekä hoitokoteja.

8. Terveydenhoidon painopistettä on siirrettävä avohoitoon mm. kotisairaanhoitoa tehostamalla.

9. Vanhuksille ja vajaatyökykyisille on rakennettava kotihoidon takaava monipuolinen palvelujärjestelmä. Lisäksi on olemassa olevia yhteiskunnallisia palveluja, kuten esim. postilaitosta, kehitettävä tarjoamaan yksineläville yhteiskunnallisia palveluja.

10. Laitoshoidon ja avohoidon palveluksessa olevien työntekijöiden koulutusta on lisättävä ja palkkausta parannettava tehtävien vastuullisuutta vastaavasti.

LIBERAALINEN KANSANPUOLUE