Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LKP/174

Liberaalinen Kansanpuolue

Verotuksen epäkohdat korjattava


  • Puolue: Liberaalinen Kansanpuolue
  • Otsikko: Verotuksen epäkohdat korjattava
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

VEROTUKSEN EPÄKOHDAT KORJATTAVA

Ahkeruus, työ ja yrittäminen on saatettava arvoonsa verotuksessa. Säästämistä on kannustettava. Siksi tuloon ja varallisuuteen kohdistuvaa verotusta on alennettava.

Verorasituksen painopistettä on siirrettävä välittömästä työn, yrittämisen ja säästämisen verotuksesta välilliseen, kulutuksen verottamiseen.

Verotusta on yksinkertaistettava. Päämääränä on nk. palkkavero, jolloin verottajalle palautettu verokirja pääsääntöisesti riittää veroilmoitukseksi.

VALTIONVEROTUKSESSA

1. Veroleikkuri eli veroasteikkojen ja -vähennysten inflaatiokorjaus on tehtävä automaattiseksi lakisääteisesti sekä sidottava se kuluttajahintaindeksiin.

2. Tuloveron progressiota on lievennettävä niin, että keskituloisten kohdalla tulon lisäyksestä, kuten palkankorotuksesta aiheutuvat verot alenevat huomattavasti nykyisestä.

3. Varallisuusveroa aiheuttava asunnon arvon raja on sidottava rahanarvon muutokseen.

KUNNALLISVEROTUKSESSA

1. Veroäyrin hinnan nousu on pysäytettävä tarkistamalla valtion ja kuntien tehtäväjakoa sekä siirtämällä osa välillisten verojen tuotosta kuntien hyväksi.

2. Perusvähennys on nostettava nykyisestä 2300 markasta 6 000 markkaan.

3. Verottajan harjoittama yrittäjien mielivaltainen harkintaverotus on lopetettava.

4. Verovilpin estämiseksi on verotarkastusta tehostettava. Verolainsäädännön "porsaanreiät" on tukittava.

KUNNALLIS- JA VALTIONVEROTUKSESSA

1. Vähennysoikeudet on yhdenmukaistettava kunnallis- ja valtionverotuksessa.

2. Lapsivähennyksen ikäraja on nostettava 16 vuodesta 18 vuoteen.

3. Koulutusvähennys on otettava kunnallisverotukseen ja ulotettava 18 vuoteen.

4. Sairauskulut on voitava vähentää kokonaisuudessaan verotuksessa.

5. Lapsen päivähoidosta aiheutuvat kulut, myös kotiapulaisen palkka, on voitava vähentää verotuksessa tulon hankkimisesta aiheutuvina menoina.

6. Verojen yhteismäärälle on säädettävä pitävä katto.

ELINKEINOVEROTUKSESSA

1. Työnantajien sosiaaliturva- ja eläkemaksut on maksettava liikevaihdon eikä työntekijöiden palkkojen perusteella.

2. Pienten yritysten valtionverotuksessa vuodelta -65 olevat veronalennusrajat on nostettava rahan arvon muutoksen vuoksi tulon osalta 3O OOO markkaan ja varallisuuden osalta 120 000 markkaan.

3. Yritystoimintaan sidotun pääoman on oltava verovapaata varallisuutta yritysmuodosta riippumatta.

4. Osakesäästämisen edistämiseksi on osakeomistus ja osinkotulot vapautettava kohtuulliseen rajaan saakka sekä valtion- että kunnallisverosta.

5. Liikevaihtoverojärjestelmästä on luovuttava ja siirryttävä arvonlisäverojärjestelmään. Tämä on toteutettava siten, ettei se korota investointien kustannuksia ja yritysten rahoitustarvetta eikä aseta suomalaisia tuotteita ulkomaisia heikompaan asemaan.

6. Liike- ja maatilayritysten sukupolvenvaihdosta on helpotettava perintöverotuksen uudistuksella.

7. On selvitettävä mahdollisuudet maksujen ja verohelpotusten käyttöön taloudellisena kiihokkeena saastumisen ehkäisemisessä sekä luonnonvarojen ja energian tuhlauksen vähentämisessä.

LIBERAALINEN KANSANPUOLUE