Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LLP/310

Luonnonlain puolue

Luonnonlain Puolueen Yhteiskunnallinen uudistusohjelma


 • Puolue: Luonnonlain puolue
 • Otsikko: Luonnonlain Puolueen Yhteiskunnallinen uudistusohjelma
 • Vuosi: 1995
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Luonnonlain Puolue r.p.

Yhteiskunnallinen uudistusohjelma hyväksytty Hyvinkäällä 20.1.1995.

Kukoistava Suomi muuttuvassa maailmanperheessä

Ihmiskunta elää nopeiden ja yllätyksellisten muutosten aikaa. Suomessa muutos näkyy selkeimmin suurtyöttömyytenä sekä henkisenä ja taloudellisena lamana.

Sotien jälkeisen pitkän ja vakaan yhteiskunnallisen kehityskauden jälkeen me suomalaiset olemme joutuneet yllättäen tilanteeseen, jossa vanhat keinot: sisu, sauna, talkoohenki ja yritteliäisyys eivät enää yksin riitä.

Selviytyäksemme nykyisestä tilanteesta kunnialla, terveinä ja hyvinvoivina, meidän on etsittävä tuoreita näkökulmia ja koeteltava ennakkoluulottomasti uusia ongelmaratkaisuja.

Muutos on mahdollisuus

Luonnonlain puolueessa olemme ottaneet muutoksen vastaan haasteena ja mahdollisuutena. Näemme sen historiallisen kehityksen luonnollisena välivaiheena. Yksi tie on kuljettu loppuun ja uusi on alkamassa.

Uudet periaatteet tulevat esiin ohjaamaan kehitystä kaikilla elämänalueilla. Henkinen kasvu, eettiset arvot, luonnon huomioiminen, sisäinen ja ulkoinen rauha, asioiden näkeminen maailmanlaajuisesti ovat perustaa jolle tulevaisuus rakentuu.

Muutos uuteen tapahtuu ensin ihmisten mielissä, sitten toiminnassa ja lopulta koko yhteiskunnassa ja maailmassa. Kehitettäessä mieltä, kehittyy ymmärrys itsestä ja maailmasta. Mielen avartuessa vapautuu ihmisen luovuus ja hyvät ratkaisut löytyvät.

Irti vanhoista toimintamalleista

Kommunismi on romahtanut. Sosialismi on hiipumassa pois. Kapitalismi ja sen erilaiset sovellutukset ovat ajautuneet umpikujaan. Vanhat periaatteet eivät toimi.

Suomen valtio elää velkaisena vielä pitkälle tulevaisuuteen, jos uusia ratkaisumalleja ei oteta käyttöön. On harhakuvittelua luulla että yksinomaan ulkomaankaupan kasvuun perustuva talousajattelu ratkaisee Suomen ongelmat.

Ohjelmassamme tuomme ennakkoluulottomasti esiin uutta ajattelua ja toimintamalleja kaikille yhteiskunnan alueille. Perusväittämämme on että 'ongelmat syntyvät luonnonlakien rikkomisesta'. Uusien periaatteiden kriteeri on, että niiden tulee olla 'sopusoinnussa Luonnonlain kanssa'.

Ennaltaehkäisy on tehokasta ja taloudellista

Vallitsevassa poliittisessa käytännössä ennaltaehkäisy on lähes vieras käsite. Asioihin on totuttu puuttumaan vasta kun ne ovat puhjenneet ongelmiksi. Ongelmien tasolla asioiden hoitaminen on kallista, työlästä ja tuloksetonta.

Sairauskeskeinen terveydenhoitojärjestelmämme on hyvä esimerkki. Viidennes valtion budjetista menee sen ylläpitämiseen. Murtoosalla tästä rahasta voisimme ottaa käyttöön luonnonmukaisen ennaltaehkäisyyn perustuvan terveydenhoitojärjestelmän, jolla sairaudenhoitokulut voidaan pudottaa muutamassa vuodessa puoleen nykyisestä.

Ennaltaehkäisy on luonnonlakien mukaista ja sitä voidaan soveltaa muillekin yhteiskunnan alueille: maanpuolustuksessa voidaan ehkäistä konfliktit ennalta ilman kallista sotakoneistoa.

Hallinnossa voidaan ehkäistä turha byrokratia kehittämällä sekä henkilökunnan että järjestelmän itseohjautuvuutta. Vastuuta voidaan hajauttaa paikallistasolle, sinne missä ongelmat syntyvät.

Kukoistava Suomi syntyy elämäntaidoilla, tietoisuudella ja luonnon tuella

Spontaani itseohjautuvuus on ominaisuus joka toimii kaikissa luonnon kehittyneissä järjestelmissä. Tätä ominaisuutta voidaan kehittää niin ihmisessä kuin yhteisössäkin.

Elämäntaitoihin tulee kuulua kyky toimia spontaanisti oikein, luonnonlakien mukaisesti, aiheuttamatta ongelmia itselleen tai toisille. Siihen päästään Luonnonlain puolueen suosittelemilla kasvatusohjelmalla.

Pimeyden ongelma ei poistu pimeyttä analysoimalla. Kun valo tulee, pimeys poistuu eikä kukaan kysy minne se katosi. Ennen Luonnonlain puoluetta politiikka oli kuin pimeässä huoneessa ongelmien kanssa painimista. Kukaan ei puuttunut ongelmien perimmäiseen syyhyn: luonnonlakien rikkomiseen.

Luonnonlain puolue tuo politiikkaan uuden puhdistavan elementin: ongelmien ennaltaehkäisyn elämäntaidoilla ja tietoisuutta kehittämällä. Näin luodaan perusta Suomen kukoistavalle tulevaisuudelle Luonnon tuella.

Vanha maailma väistyy - uusi syntyy

 • Sivilisaatiomme on murroksessa. Murros on henkinen, tiedollinen, maailmankuvallinen, kulttuurillinen, tekninen, taloudellinen ja ekologinen. Se koskettaa jokaista ihmistä, valtiota ja kansaa.
 • Olemme siirtymässä kovien taloudellisten arvojen, jäykkien valtarakenteiden ja eristävien rajojen hallitsemista yhteiskuntamalleista itseään toteuttavien, henkisiä arvoja luovien itsenäisten ihmisten ja kansojen yhteiseen maailmaan.
 • Modernin tieteen viimeiset saavutukset etenkin kvanttifysiikassa yhdistettynä vanhojen tietoperinteiden uudesti arvioituihin viisauksiin ovat muuttaneet perusteellisesti käsitystä todellisuudesta.
 • Lastemme maailmankuvan perustana on totuus kaikkien ihmisten, asioiden ja ilmiöiden keskinäisestä riippuvuudesta ja vuorovaikutuksesta, erilaisuuksien perimmäisestä ykseydestä ja luonnon kokonaisuuden harmoniasta.
 • Tulevaisuuden yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan organisoinnissa on lähtökohtana luonnonlakien asettamien ehtojen huomioiminen. Valta ja vastuu hajautuu pieniin, ihmisen hallittaviin, mielekkäisiin ja tarkoituksenmukaisiin yksiköihin. Joustavat solu ja verkostorakenteet korvaavat jäykät hierarkiat.
 • Itseään toteuttavat, kehittyneen tietoisuuden omaavat, spontaanisti luonnonlakien kanssa sopusoinnussa elävät ihmiset ovat tulevaisuuden ihmisiä. Heitä motivoi vastuuntunne, pyrkimys sisäiseen tyytyväisyyteen ja ulkoiseen rauhaan.
 • Kehittynyt tietoisuus ja ihmisten henkiset voimavarat ovat tärkein pääoma huomisen yhteiskunnassa. Tietoisuuden kehittyminen on henkinen, kokemuksellinen ja tiedollinen kasvutapahtuma. Tulevaisuudessa tietoisuuden kasvu on kaiken opetuksen lähtökohta.
 • Pienenä kansana ja hyvin järjestäytyneenä valtiona Suomi voi kohota nopeasti tiennäyttäjäksi tulevaisuuden maailmaan.

Elämäntaidoilla ja Ennaltaehkäisyllä

Terveyttä ja hyvinvointia

LUONNOLLINEN KEHITYS Luonnonlain puolueen tarkoitus on tuoda politiikkaan uusi lähestymistapa ja nostaa esiin keinot, jotka saavat alulle luonnollisen kehityksen kohti lukemattomien erilaisten pyrkimysten sopusointuista toteutumista yhteiskunnassa.

MAAILMANPERHE Luonnonlain puolueen ainoa eturyhmä on koko maailman perhe. Kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa pyrimme ottamaan huomioon paitsi kaikkien suomalaisten edut myös koko maailman parhaan.

LUONNONLAKI Luonnonlaki isolla alkukirjaimella kirjoitettuna on kaikkien luonnonlakien kokonaisuus. Se sisältää koko luonnon organisoivan voiman. Tieto tästä elämän kokonaisuudesta on piilevänä jokaisen ihmisen tietoisuudessa. Yhteiskunnan kehitys voidaan saattaa harmoniaan maailmankaikkeuden erehtymättömän järjestyksen kanssa herättämällä luonnon organisoiva voima sekä yksilöiden että kansakunnan tietoisuudessa.

7000 JOOGALENTÄJÄN RYHMÄN PERUSTAMINEN perustamalla ja ylläpitämällä 7000 joogalentäjän ryhmää luonnonlain puolue kohentaa hallituksen ja kansakunnan henkistä ilmapiiriä ja kohottaa kollektiivisen tietoisuuden laatua.

STRESSITÖN ILMAPIIRI Liikenneonnettomuudet ja rikollisuus heijastavat stressin olemassaoloa yhteiskunnan yleisessä ilmapiirissä. Kollektiivisen tietoisuuden laadun parantaminen vähentää näiden kielteisten ilmiöiden määrää ja voimistaa monella tavoin myönteisiä kehityssuuntia.

KESTÄVÄ TALOUS Luonnonlain puolueen ohjelmilla saadaan 100 miljardin markan vuosisäästö ja täystyöllisyys.

ONGELMAKESKEISYYDESTÄ RATKAISUIHIN Suurtyöttömyys on osoitus luovuuden puutteesta politiikassa. Päättäjät ovat yleisen ilmapiirin ristiriitojen vankeja ratkaisuissaan. Hyvät ja luovat ratkaisut syntyvät kun yleinen ilmapiiri ja eduskunnan sekä hallituksen työympäristö on vapaa stressistä ja jännityksestä.

RISTIRIIDATON HALLINTO Harmonia kollektiivisessa tietoisuudessa palkitsee kansakunnan ristiriidattomalla hallinnolla. Politiikan arvostus kansan silmissä kasvaa.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TERVEYDENHOITO Luonnonmukainen, ennaltaehkäisevä terveydenhoito on kansalaisten hyvinvoinnin tae. Ennaltaehkäisy on paljon inhimillisempää ja yhteiskunnalle moninverroin halvempaa kuin sairauksien hoito.

EKOLOGINEN YHDYSKUNTASUUNNITTELU Tulevaisuuden yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen huomioi kaikkien luonnonilmiöiden vaikutukset elinympäristöön tervehdyttäen ihmistä ja ekosysteemiä.

RAUHAA VOIMISTAVA PUOLUSTUS Henkisesti vahva kansakunta kylvää ympärilleen ystävyyttä. Harmoninen kollektiivinen tajunta synnyttää ympärilleen positiivisuuden voittamattoman kilven, jota negatiivisuus tai vihollisuudet eivät läpäise. Vihollisuudet ehkäistään ennalta.

PUHTAAT ELINTARVIKKEET JA MYRKYTÖN MAATALOUS Tuemme omavaraista, ekologista maataloutta, jossa hyödynnetään uusinta tietoa puhtaiden ja terveellisten elintarvikkeiden tuottamisesta.

KOKONAISVALTAINEN KASVATUS Itsensä toteuttaminen lähtökohtana ? onnellisuus tavoitteena.

KULTTUURIN MONI-ILMEISYYS Korkeaan ja harmoniseen kollektiiviseen tietoisuuteen perustuva kulttuuri ravitsee elämän moniarvoisuutta sekä vahvistaa kansan itsetuntoa ja identiteettiä.

ITSENÄISYYTEEN KASVATTAVA KEHITYSAPU Taloudellisen avun rinnalla suosimme koulutusta, joka vahvistaa autettavan pyrkimyksiä henkiseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen sekä ratkaisuihin, jotka tukeutuvat autettavan omaan kulttuuriperintöön.

KAIKKIEN PUOLUEIDEN HYVIEN PYRKIMYSTEN TUKEMINEN Luonnonlain puolueen ohjelman toteutuminen edistää kaikkien puolueiden hyvien päämäärien toteutumista.

TIETEELLISESTI TUTKITUT MENETELMÄT Luonnonlain puolue perustaa ohjelmansa toimiviksi koettuihin, tieteellisesti tutkittuihin menetelmiin.

YKSILÖN JA YHTEISÖN TIETOISUUDEN KASVU ELÄMÄN PERUSTANA

Elämän tarkoitus on oman ja toisten onnellisuuden lisääminen. Kaikki ihmisen toiminta alkaa ajatusimpulsseista - tietoisuudesta. Tietoisuuden laatu ja kehitystaso luovat perustan onnistumiselle ja saavutuksille elämässä. Siksi oleellinen osa ohjelmaamme perustuu tietoisuuden kehittämiselle.

Viimeaikaiset sosiaalipsykologiset tutkimukset viittaavat siihen, että on olemassa myös ns. kollektiivinen tietoisuus. Tähän yhteisen tietoisuuden kenttään vaikutamme jatkuvasti oman tietoisuutemme kautta. Tasapainoinen ihminen vaikuttaa kollektiiviseen tietoisuuteen myönteisesti, stressaantunut tai tasapainoton negatiivisesti.

Henkisillä harjoituksilla voidaan kehittää sekä yksilöllistä että kollektiivista tietoisuutta. Yksi luonnollinen, tieteellisen tutkimuksen hyväksi havaitsema menetelmä yksilön tietoisuuden kehittämiseksi on Transsendenttinen Meditaatio. Joogalento on meditaatioon perustuva mielenharjoitus, joka parantaa yhteisön kollektiivista tietoisuutta.

Kastele juuria, nauti hedelmistä. Tietoisuuden kehittäminen on kaiken elämän perusta. Samoin kuin koko puun hyvinvointi on riippuvainen juurien saamasta ravinnosta; on ihmisen kaikki toiminta ja hyvinvointi riippuvaista hänen saamastaan henkisestä ravinnosta.

Tavoitteena yksilön ja yhteisön onnellisuus

LLP:n tavoitteet: Haluamme tuoda kaikkien kansalaisten ulottuville menetelmät, joilla voidaan lisätä ihmisen henkistä kyvykkyyttä ja kohentaa hänen taitojaan eri elämänalueilla. Tietoisuuden kehittämismenetelmien avulla voidaan vaikuttaa suotuisasti myös ihmisten terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tavoitteena on, että kaikki Suomen kansalaiset saisivat mahdollisuuden korkeampien tietoisuudentilojen saavuttamiseen. Henkisen kehityksen päämäärä ei ole pelkästään se, että voidaan vähentää erilaisia ongelmia, vaan tavoittelemassamme ihanteellisessa yhteiskunnassa jokaisella on mahdollisuus elää jatkuvassa onnellisuuden ja autuuden tilassa. Tämänhetkinen yhteiskunta on niin kaukana korkeista ihanteista, että useimmista jo sana "autuus" tuntuu epänormaalilta.

Kansakunnan kollektiivisen tietoisuuden kehittämistä varten LLP haluaa perustaa Suomen hallituksen tueksi 7000 joogalentäjän ryhmän. Näin suuri ryhmä vaikuttaa kollektiivisen tietoisuuden paranemiseen maailmanlaajuisesti. Yksilöinä ja kansakuntana voimme elää todella täyttymyksellistä elämää vasta, kun koko maailma voi hyvin.

Stressi ahdistaa ja henkinen turvattomuus pelottaa

Suomen ongelmat: Jo ennen ns. laman alkamista viidesosa suomalaisista koki työssään ensimmäisiä loppuunpalamisen oireita. Laman aikana henkiset paineet ovat vielä lisääntyneet. Erilaisten stressiongelmien tiedetään lisäävän myös yleistä sairastuvuutta. Lääketieteelliset tutkimukset viittaavat siihen, että jopa 80 % sairauksistamme on psykosomaattisia ja siten yhteydessä tietoisuutemme tilaan.

Monilla työpaikoilla tahti on niin kiivas, että paineiden ja väsymyksen kokeminen on jokapäiväistä. Samanaikaisesti kun osa kansastamme läkähdyttää itsensä työnteolla, maassamme on lähes puoli miljoonaa työtöntä. Heistä valtaosa tuntee itsensä turhautuneeksi ja tulevaisuuden suhteen hyvin epävarmaksi. Työttömyyden tai sen uhan ohella monia pelottaa maailman yleinen tilanne, lisääntyvä rikollisuus tai kasvavat ympäristöongelmat. (ks. oheinen suomalaisten pelkoihin liittyvä tutkimus).

Henkisten ongelmiemme osittaisesta tiedostamisesta huolimatta ei esim. kasvatusjärjestelmässämme on toistaiseksi tarjolla liian vähän keinoja, joilla ihmiset itse voivat vaikuttaa henkiseen hyvinvointiinsa. Myös terveydenhuoltojärjestelmästämme puuttuvat keinot ennaltaehkäisevään henkisen hyvinvointimme turvaamiseen.

Yhteiskuntamme henkinen tila kuntoon tietoisuuden kehittämismenetelmien ja 7000 joogalentäjän avulla

Perusratkaisut: Avainasia yhteiskuntamme henkistä kriisiä ratkaistaessa on, että otetaan käyttöön tietoisuudenkehittämismenetelmät, joilla voidaan tehokkaasti nostaa kansakuntamme henkistä tilaa.

Transsendenttinen Meditaatio (TM) on eniten tutkittu ja jokaisen opittavissa oleva tietoisuuden kehittämismenetelmä. TM-tekniikan vaikutuksia yksilön hyvinvointiin on tutkittu viimeisen 25 vuoden aikana varsin laajasti. Satojen eri tutkimuslaitoksissa tehtyjen tutkimusten mukaan tämä yksinkertainen rentoutumisharjoitus vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin myönteisesti ja hyvin kokonaisvaltaisesti. Siksi yksi LLP:n esittämä perusratkaisu yksilön tietoisuuden kehittämiseen on TM-tekniikan mahdollisimman laaja soveltaminen.

TM-tekniikan avulla saavutettu fysiologinen lepotila on yli kaksi kertaa syvempi kuin syvän unen aikana. Tällöin stressi poistuu hermostosta ja kehon elinvoimaisuus lisääntyy. Fyysinen terveydentila parantuu kokonaisvaltaisesti. Syvä, säännöllisesti koettu lepotila kohentaa myös ihmisen psyykkistä kyvykkyyttä: lisää luovuutta ja älykkyyttä, kehittää muistia sekä lisää joustavuutta ja sosiaalisia taitoja.

Samoin kuin meditaatio, myös joogalento perustuu syvään ymmärrykseen mielen ja luonnon toiminnan universaaleista lainalaisuuksista. Joogalentoharjoituksen aikana mieli kokee syvää hiljaisuutta sekä iloa ja vapautta. Harjoituksen aikana esitetään mielessä ajatusimpulsseja hiljaisuuden perustilassa, joka on rinnastettavissa fysiikan yhtenäiskenttään.

Vuosituhansia vanhojen perinnetekstien mukaan se alkutila, johon mieli voidaan meditaation avulla saattaa, on "kaikkien mahdollisuuksien kenttä". Joogalentoharjoituksen aikana mielessä esitetty impulssi konkretisoituu spontaaniksi toiminnaksi ja keho hypähtää ilmaan. Tämä joogalennon ensimmäinen vaihe näyttää ulkoisesti ristiistunnassa suoritetulta kevyeltä hypähtelyltä.

Oleellista harjoituksessa on, että samanaikaisesti, kun keho ponnahtaa spontaanisti ilmaan, tahdistuu aivojen toiminta merkittävästi. Asia on havainnollistettavissa kokeellisesti EEGmittauksin. Aivotoiminnan huomattava tahdistuminen voidaan laboratorioolosuhteissa havaita myös esim. viereisessä huoneessa olevan, joogalentoa harjoittamattoman henkilön aivoissa. Joogalento on harjoitus, jolla nimenomaan vaikutetaan myönteisesti paitsi omaan myös ympäristön tietoisuuteen. Ympäröivän yhteiskunnan tietoisuuteen voidaan vaikuttaa voimakkaimmin silloin, kun joogalennon harjoittajia on useita samassa paikassa. Meille kaikille yhteiseen tietoisuuden kenttään voidaan luoda sitä voimakkaampi vaikutus, mitä suurempi on ryhmän koko.

LLP:n esittämä ajatus tietoisuuden kenttäominaisuudesta ja siihen vaikuttamisesta on konservatiivisen sosiaalipsykologian piirissä vielä uusi, mutta aihetta on jo ehditty tutkia varsin laajasti. Yli neljänkymmenen jo suoritetun tutkimuksen mukaan joogalennon ryhmäharjoituksilla voidaan vaikuttaa mm. seuraaviin asioihin: yleisen elämänlaadun kohentaminen, rikollisuuden ja väkivaltaisuuden vähentäminen, sotien intensiteetin ja sotakuolemien vähentäminen, kansainvälisten suhteiden paraneminen; talouskehityksen parantaminen ja työttömyyden vähentäminen (ks. tarkemmin tutkimukset keskiaukeamalla sivulla).

Tähän asti joogalennosta tehdyn tutkimuksen perusteella koko maailman tietoisuuden parantamiseen vaaditaan 7000 joogalentoa harjoittavan asiantuntijan ryhmä. Koska tiedämme, että maailman tietoisuus on eräs taso, jonka kanssa Suomi ja sen henkinen tila on riippuvaisuussuhteessa, pyrkii Luonnonlain puolue mahdollisimman nopeasti rakentamaan tällaisen ryhmän. Ryhmä voidaan kouluttaa esimerkiksi tällä hetkellä työttömänä olevista henkilöistä, puolustusvoimissa kehitteillä olevista kriisivalmiusjoukoista, tavallisista varusmiehistä tai siviilipalvelumiehistä.

Yksilön tietoisuus kehitettävissä luonnonlakien mukaisen kasvatuksen avulla

Ratkaisut tietoisuuden eri osaalueilla: Luonnonlain puolue toivoo, että yhteiskunnassamme suhtauduttaisiin myönteisesti kaikkiin vilpittömiin itsensäkehittämisen pyrkimyksiin. Tieteellistä tutkimusta tällä alueella tulisi tukea ja hyväksi osoittautuneita menetelmiä soveltaa tutkimusten perustelemassa laajuudessa. Toistaiseksi on olemassa tieteellisiä tutkimuksia paitsi Transsendenttisen Meditaation tietoisuutta kehittävistä vaikutuksista myös ainakin joogan ja muutamien muiden rentoutumisharjoitusten myönteisistä vaikutuksista.

Yksilön ja yhteisön tietoisuuden kasvua tukevia yksittäisiä keinoja ovat:

 • Rentoutumis ja itsensäkehittämisharjoitusten opetuksen sisällyttäminen osaksi kasvatusjärjestelmäämme sen kaikilla tasoilla (ks. tarkemmin Kasvatus). Tärkeää on myös mahdollisimman nopeasti lisätä kasvatusjärjestelmämme eri tasoille tietoa uusista sosiaalipsykologisista löydöksistä, jotka paljastavat tietoisuuden kenttäominaisuuden. (ks. keskiaukeama).
 • Luonnollisen, ennaltaehkäisevän terveydenhoitojärjestelmän, Maharishi Ayur-Vedan, tietoisuuden kehittymistä edistävät menetelmät otetaan käyttöön kasvatus ja terveydenhoitojärjestelmässämme. Yhtenä esimerkkinä menetelmistä on esim. luonnon omiin rytmeihin perustuva, mielen toimintaa tasapainottava musiikki.
 • Taiteen ja tieteen arvo tietoisuutemme kehittymisen tärkeinä rakennuspalikoina tunnustetaan. Molempien harjoittamista ja syventämistä tuetaan.
 • Liikunnan arvo henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta tärkeänä tekijänä huomioidaan. Suomessa vallitsevaa liikuntamyönteistä ilmapiiriä vahvistetaan.
 • Sosiaalisten jännitteiden syntyminen pyritään aina, kun vain on mahdollista ehkäisemään ennalta (ks. Kasvatus tai Laki ja järjestys).
 • Inspiroidaan tiedotusvälineitä elämänmyönteiseen, syviä elämänarvoja ja kansalaisten tunneelämää kunnioittavaan tiedonvälitykseen.
 • Huomioidaan entistä laajemmin, että fyysinen ympäristömme vaikuttaa tietoisuutemme kehittymiseen ja henkiseen hyvinvointiimme. Kaunista, eri aistejamme miellyttävää kaupunki ja ympäristösuunnittelua suositaan. Annetaan arvoa puhtaasti viljellylle, terveelliselle ravinnolle ja kokonaisvaltaiselle luonnonsuojelulle.
 • Tuetaan sellaista työvoima ja sosiaalipoliittista kehitystä, joka suo vanhemmille mahdollisuuden viettää nykyistä enemmän aikaa lastensa kanssa. Suositaan perherakennetta, jossa useampi sukupolvi voi olla jatkuvassa kanssakäymisessä toistensa kanssa.
 • Kansallisten perinteidemme ja kulttuurimme monimuotoisuutta vaalitaan.
 • Uskonnonharjoitus on tärkeä henkisen kasvun alusta. Kirkolla on merkittävä tehtävä. LLP pitää tärkeänä kaikkien erilaisten uskontojen ja maailmankatsomusten elämää rikastavaa osaa. Kunnioitamme jokaista uskontoa.

Lopuksi: On tärkeä älyllisesti tiedostaa, että kaikki elämässämme ja ympärillämme vaikuttaa tietoisuuteemme ja henkiseen hyvinvointiimme. Vastaavasti on tärkeä huomata tietoisuuden kehittämisen arvo kaikilla elämän alueilla, esim. rikollisuuden, terveyden, talouden ja puolustuksen ongelmia ratkottaessa. Erityisen tärkeää on huomioida tietoisuuden kehittämisen ongelmia ennaltaehkäisevä vaikutus.

LLP:n tietoisuusohjelmaa tukevia tutkimuksia

Transsendenttisen Meditaation vaikutuksista ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin on julkaistu yli 500 tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksia on suoritettu 27 maassa 215 eri tutkimuslaitoksessa. Suuri osa tutkimuksista on koottu kuusiosaiseen julkaisuun Scientific Research on Maharishi´s Transcendental Meditation and TMSidhi program, MVU Press. Holland. Tutkimuksia TM-tekniikan hyödyistä löytyy kädessäsi olevan ohjelman jokaisesta osiosta. Katso esim. Kasvatus tai Terveys.

Joogalennon ryhmädynamiikkaan liittyviä tieteellisiä tutkimuksia on suoritettu 42 (ks. keskiaukeama sivu).

Työllisyys ja talousvaikutus

Luonnonlain puolueen yhteiskunnallisen uudistusohjelman vaikutus työllisyyteen ja talouteen on pitkälti riippuvainen juuri siitä, miten laajasti tarjoamiamme tietoisuuden kehittämismenetelmiä sovelletaan. Määrällistä vaikutusta on kuitenkin mahdotonta arvioida tarkasti.

Vanhan politiikan aikoina elämän tärkeimmät tavoitteet liittyivät materiaaliseen menestykseen tai itsekkääseen ulkoisen kunnian hankkimiseen. Uuden aikakauden yhteiskunnassa ihminen tuntee oikeudekseen sisäisen onnellisuuden jatkuvan kokemisen ja velvollisuudekseen yhteisönsä tietoisuuden jatkuvan rikastamisen.

YKSINKERTAISTETTU, SUJUVA JULKINEN HALLINTO

Luonnonlain puolueen tavoitteena on reipas, mutta kuitenkin sopuisasti toteutettu byrokratian purkaminen. Kansan tietoisuutta kehittämällä voidaan hallinnon sujuvuutta parantaa tuntuvasti. Vanha, ristiriitainen oppositiopolitiikka ei sisälly uuteen toimivaan yhteiskuntamalliin.

LLP:n tavoitteet: Vaalikauden aikana LLP pyrkii seuraaviin tavoitteisiin:

 • 20 % vähennys julkiseen hallintoon palvelutasoa leikkaamatta
 • Hallitukselle tuntuvasti parantunut kyky ennaltaehkäistä ongelmia sekä pitää huolta kansalaisten ja heidän omaisuutensa turvallisuudesta
 • Puolueille kyky tehdä ristiriidatonta politiikkaa ja ajaa kaikkien kansalaisten etua
 • Siirtyminen poliittisista virkanimityksistä asiantuntemukseen perustuvaan nimityskäytäntöön yhteiskunnan kaikilla aloilla
 • Hallinnon itseohjautuvuuden tuntuva lisääntyminen
 • Terveellisemmät työskentelytavat eduskuntaan

Hallitus, joka ei pysty ratkaisemaan kansan ongelmia, muodostuu itse ongelmaksi

HALLINNON ONGELMIA:

Vanhan politiikan ristiriitojen ja ongelmien taustalla on puutteellinen käsitys syistä ja seurauksista

Vanhassa politiikassa hallitukset kukin vuorollaan ratkaisevat ongelmia ongelmien tasolla. Vanha politiikka ja koko julkinen hallinto on vain valtava, pelkästään ihmisen älyä hyväksi käyttävä ongelmanratkaisukoneisto. Tehottomasti ja monimutkaisesti, riidellen ja kilpaillen se yrittää ratkoa ongelmia, jotka vuodesta toiseen syövät yhteiskunnan voimavaroja. Vanha politiikka on täynnä riitelyä niin puolueiden välillä kuin niiden sisälläkin.

Vanhaan politiikkaan perustuva hallitseminen ei tunne kollektiivisen tietoisuuden käsitettä eikä sitä, että kansan tietoisuuden taso määrää hallituksen toimintakyvyn tason.

Vanhassa politiikassa puolueet ajavat enemmän tai vähemmän itsekkäästi vain edustamansa kansanosan etua. Kun hallituspuolueet keräävät etuja omille äänestäjilleen, opposition edustamien kansalaisten keskuudessa tyytymättömyys ja jännitys lisääntyvät.

Vanhassa politiikassa opposition tehtävä on repiä rikki hallituksen ehdotuksia, riippumatta siitä, mitä ne ovat. Eri mieltä ollaan enemmän periaatteen, kuin kansan saaman hyödyn vuoksi. Oppositiopuolueet vaihtuvat usein, mutta vastustamisen periaatteet säilyvät.

Vanhan politiikan toimintatavoilla on mahdotonta edes teoreettisella tasolla saada parannettuksi kaikkien suomalaisten elämää, saatikka ymmärtää, että edes pelkästään kaikkien suomalaisten etujen ajaminen ei riitä. Useimmat nykyiset ongelmamme kun ovat ratkaistavissa vain maailmanlaajuisessa mittakaavassa.

Mikäli vanhan politiikan tavoin ja toimintaperiaattein johdettaisiin perheitä tai yrityksiä, olisivat ne hajoamassa tai konkurssissa heti syntyessään.

Vanhassa politiikassa koko yhteiskunnan huomio keskittyy hallituksen ja hallinnon henkilöihin, heidän henkilökohtaisiin kykyihinsä johtaa tilannetta tai ratkaista ongelmia. Vuodesta toiseen vaihdetaan henkilöitä kuvitellen, että uusi vahva johtaja kykenee ratkaisemaan tilanteen. Aina uuden valinnan jälkeen uusi presidentti tai hallitus aloittaa tarmokkaasti työnsä ja kansalla sekä medialla on suuret odotukset.

Vanhassa politiikassa hallitus suuntaa kaiken tarmonsa ongelmien ratkaisemiseen ongelmien tasolla ja keskittyy organisoimaan vain toiminnan tasoa. Kun liikutaan pelkästään ongelmien tasolla, ristiriidat ja ongelmat oikeastaan johtavat hallitusta. On kyse loputtomasta puuhastelusta seurausten, ei perussyiden kanssa.

Kansan kollektiivinen tietoisuus kuitenkin sitoo johtajien toimintaa ja puolen vuoden kuluttua media on repinyt uudet johtajat alas jalustalta: työttömyys, valtionvelka sekä sairaudet ovat ottaneet johdon käsiinsä.

Jos auton moottori on kulunut loppuun, ei pelkkä kuljettajan vaihto auta paljoakaan. Jotta ajo olisi taas mukavaa, pitää kunnostaa moottori. Kansan moottori on sen tietoisuus, ei toiminta. Epäonnistunut toiminta ja käytännön elämän ongelmat ovat vain seurauksia siitä, että automme moottori - tietoisuus - ei ole kunnossa.

Vanhan politiikan demokraattiseen ajatteluun kuuluu ajatus, että määräajoin suoritettavan äänestyksen avulla kaikki voivat vaikuttaa yhteiskuntansa politiikkaan. Tosiasia on, että äänestäjä voi vaikuttaa yhteiskunnan tilaan noin sekunnin ajan, silloin kun hän antaa äänensä jollekin ehdokkaalle. Seuraaviin vaaleihin asti politiikka kulkee omaa rataansa ja äänestäjä ei saa juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa poliittiseen elämään. Riippumatta siitä, miten menestyksellisesti politiikkaa tehdään, puolueiden talous turvataan kuitenkin verovaroista maksettavien puoluetu-kien avulla.

Uusi politiikka - ristiriidaton, ongelmaton hallitus

Perusratkaisu: LLP esittelee uuden poliittisen kulttuurin, joka perustuu vaikuttamiseen yksilön ja kansakunnan tietoisuutta kehittämällä. Tässä uudessa kulttuurissa äänestäjä voi äänestää joka päivä omaa ja siten myös yhteisönsä tietoisuutta kehittämällä. Kun yksilö kehittää tietoisuuttaan, hän kykenee pitämään parempaa huolta itsestään ja lähimmäisistään. Myös yksilön vaikutus ympäristön tietoisuuden kenttään on positiivinen. (ks. keskiaukeama sivu)

Hallitus ja presidentti ovat vain kansakunnan tietoisuuden viaton peili. Heidän luovuutensa ja toimintamallinsa ovat aina sidoksissa kansan henkiseen valmiuteen. Hallituksen toimenpiteet ovat aina sitä, mitä kansa on ansainnut. Hallintoa voidaan ratkaisevasti parantaa vain kansan kollektiivista tietoisuutta kehittämällä. Muodostamalla hallituksen tueksi 7000 joogalentäjän ryhmä nostetaan helposti kansakunnan tietoisuutta, jolloin kansalaiset alkavat spontaanisti käyttäytyä luonnonlakien mukaan. (ks. Tietoisuusohjelma)

Maailmankaikkeuden luova älykkyys hallitsee koko universumia ja maapalloa, myös ihmisen kehoa ja mieltä. Ihmisruumiissa tapahtuu joka hetki miljardeja biokemiallisia reaktioita häiriöittä, ilman byrokratiaa ja itseohjautuvasti. Ihmisruumistakin hallitseva luonnon älykkyys pohjautuu fysiikan yhtenäiskenttään, joka on kaiken elämän perustaso. Tältä tasolta luonnon luova älykkyys voidaan elävöittää myös Suomen poliittiseen elämään. Hallituksen tueksi perustettavan edellä mainitun ryhmän tarkoituksena on nostaa kansallista tietoisuutta. Vähitellen, pehmeästi ja sopuisasti jokaisen ihmisen tajuntaan elävästi kirjoitettu Luonnonlaki täydentää kansallista lakia ja alkaa ohjata toimintaa lisäten itseohjautuvuutta ja spontaania kykyä ehkäistä ongelmia kaikilla elämän alueilla.

Hallintoa hajautetaan ja kaikki eduskuntapuolueet otetaan mukaan hallitukseen

Osaalueratkaisut:

 • Hallituksen on edustettava koko Suomen kansaa. Siksi ehdotamme välitöntä siirtymistä käytäntöön, jossa kaikki eduskuntapuolueet kuuluvat hallitukseen. Samalla kiinnitetään tietoisesti huomiota sopuisuuden vaalimiseen hallituksen työskentelyssä. Toisin kuin tähän asti, kansan johtajien tulee näyttää kansalle inspiroivaa esimerkkiä myönteisistä, joustavista, toiset huomioivista toimintatavoista.
 • Poliittisista virkanimityksistä siirrytään asiantuntemukseen perustuvaan nimityskäytäntöön yhteiskunnan kaikilla alueilla.
 • Hallinto hajautetaan pääasiassa kuntatasolle ja keskusjohtoisuutta vähennetään. Kun kaikki ongelmat ratkaistaan paikallisesti, sisäisiä valtiollisia ongelmia ei synny. Kunta on perusyksikkö, johon luovuus ja päätösvalta suunnataan, koska siellä on paras asiantuntemus lähempänä ihmistä.

Luonnonlain puolue ei kannata puoluetukea. Luonnonlain puolueen tuki ohjataan yhteiskunnan hallintoa helpottavan 7000 joogalentäjän ryhmän perustamiseen.

Vanhan politiikan aikoina kansanedustajat keskittyivät paljolti puolueensa etujen ja oman uudelleenvalintansa ajamiseen. Uuden aikakauden yhteiskunnassa kansanedustajien tavoitteena on kaikkien puolueiden hyvien päämäärien saavuttaminen. He eivät ole kiinnostuneita puoluepolitiikasta, vaan ongelmien mahdollisimman tehokkaasta ratkaisemisesta ja ennaltaehkäisemisestä.

HYVINVOIVA KANSA LUO KESTÄVÄN TALOUDEN

Talous kuntoon vuoden 1998 loppuun mennessä

LLP:n tavoitteet: Uudistusohjelmamme lisää suomalaisten onnellisuutta, terveyttä ja yleistä hyvinvointia. Sivutuotteena syntyy yli 100 mrd markan vuosittainen potentiaali parantaa Suomen kansantaloutta seuraavan neljän vuoden aikana ilman palvelutason laskua. Ohjelmaa kokonaisvaltaisesti soveltamalla saadaan vuoteen 1998 mennessä aikaan seuraavat asiat:

 • Täystyöllisyys
 • Valtion budjettivajeen poistuminen
 • Sairastuvuuden väheneminen 50 % (ks. tarkemmin kohdasta Terveysohjelma)
 • Rikollisuuden väheneminen 40 % (ks. tarkemmin kohdasta Laki ja järjestys)
 • Työpoissaolojen väheneminen 50 %
 • Julkishallinnon yksinkertaistumisesta 20% säästö palvelutasoa leikkaamatta
 • Liikenneonnettomuuksien vähentyminen 30 %
 • Valtion ja kuntien verotulojen lisääntyminen 20 % kasvavan tuotannon ja kehittyneiden palvelujen ansiosta
 • Valtion tuloveron tuntuva keventyminen julkisen sektorin kasvaneiden tulojen ja saavutettujen säästöjen ansiosta
 • Valtion ja kuntien verotulojen lisääntyminen 20 mrd mk harmaan talouden loppuessa.

Suomen henkinen ja taloudellinen hätä

Suomen ongelmat: Hyvinvointivaltiomme on ajautunut pahoinvointiin. Ihmisillä on huono olo ja turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Jatkuvat palvelujen leikkaukset heikentävät kansalaisten terveyttä. Suurtyöttömyys on ajanut tuhansien perheiden talouden vakavaan ahdinkoon. Heikko kotimainen kysyntä vaikeuttaa kymmenien tuhansien yritysten toimintaa.

Kasinotalouskuplan puhkeaminen ja pankkijärjestelmän kriisi ovat paljastaneet taloutemme juurettomuuden. Budjettivajeemme on noin kolmannes budjetin loppusummasta. Valtion velkaantuminen on korkeimpia EU:ssa ja verotus vie puolet suomalaisen työn tuloksista.

Ihmisen älyyn perustuva vanha politiikka on ajautunut täydelliseen umpikujaan ja nostanut kätensä pystyyn; täystyöllisyydestä ei edes haaveilla. Enää ei uskota budjettivajeen poistumiseen, valtionvelan maksamisesta puhumattakaan. Vanhan politiikan luovuus riittää vain pakonomaiseen verojen nostamiseen sekä kustannusten supistamiseen palveluja leikkaamalla.

Luonnonlain elävöittäminen kansakunnan taloudessa

Perusratkaisut: LLP:n talouspolitiikan pääkeinot ovat Luonnonlain elävöittäminen kansakunnan tietoisuudessa, jokaisen suomalaisen henkisten voimavarojen lisääntynyt käyttöönotto sekä kansakunnan terveydentilan parantaminen. Näiden seurauksena syntyvät täystyöllisyys ja kasvava bruttokansantuote, sopusuhtainen verotus ja parantunut yritysten elinvoimaisuus. Valtionvelka voidaan maksaa vähitellen pois. Luonnonlakien mukainen verotus sekä yksinkertaistunut julkinen hallinto poistavat harmaan talouden.

Talouden ongelmat johtuvat pääasiassa luovuuden puutteesta. Suomen kansakunnan tietoisuutta haittaa tukos, joka estää taloutta elvyttävän luovuuden virtaamisen. Kansan luovuus ja organisoiva voima saadaan käyttöön, kun kansakunnan tietoisuus puhdistuu 7000 joogalentäjän muodostaman stressiä poistavan ryhmän avulla (ks. tarkemmin keskiaukeama).

Yrityselämän henkilötasolla otetaan laajaan käyttöön henkisiä valmiuksia lisäävät tietoisuudenkehittämisohjelmat.

Kollektiivisen ilmapiirin puhdistuminen ja yksilöiden luovuuden kasvaminen vaikuttaa taloudessamme monin tavoin.

Työntekijöiden kannalta:

 • Henkilöstön luovuus kasvaa
 • Pirteys ja valppaus lisääntyvät
 • Ymmärrys ja käsityskyky paranevat
 • Työteho lisääntyy
 • Itseluottamus vahvistuu
 • Yhteistyökyky lisääntyy luottamuksen kanssaihmisiin kasvaessa
 • Luottamukselliset suhteet kohottavat työpaikan ja kodin ilmapiiriä
 • Työpaikan pysyvyys parantuu yrityksen elinvoiman noustessa
 • Ansiot kasvavat yrityksen menestyessä paremmin

Yritysjohdon kannalta:

 • Luovuus lisääntyy
 • Pelko vähenee ja luottamus yrityksen menestymiseen kasvaa
 • Johtamistaito paranee
 • Työllistämiskynnys laskee yritysjohdon ja yrittäjän itseluottamuksen lisääntyessä ja byrokratian vähentyessä

Yrityksen kannalta:

 • Tuottavuus, tehokkuus ja kannattavuus paranevat
 • Suorituskyky paranee. Tämä ilmenee tuotteiden ja palvelujen parantuneena laatuna ja parempana yrityskuvana.
 • Yhteistyö yrityksessä lisääntyy ja työpaikan ilmapiiri paranee
 • Itseohjautuvuus lisääntyy ja organisaatio kevenee
 • Henkilöstön poissaolot vähenevät
 • Ylityöt vähenevät (ks. tutkimukset)

Kansantalouden kannalta:

 • Luovuuden räjähdysmäinen lisääntyminen johtaa kestävään ja terveeseen kansantalouteen. Verotusta voidaan merkittävästi keventää valtionvelkaa lisäämättä.
 • Syntyy paljon luonnonlakien kanssa sopusoinnussa olevia uusia ammatteja esim. ongelmien ennaltaehkäisyn ja uuden tuotannon alueilla.
 • Vaurauden lisääntymisen myötä palveluammatit lisääntyvät.
 • Suomen riippuvuus maailmantalouden heilahteluista vähenee, koska voimakas ja määrätietoinen Luonnonlain elävöittäminen nostaa myös naapurivaltioiden tietoisuutta ja maailmantalous alkaa rauhoittua. Lisäksi lisääntyneen luovuuden ja valppauden ansiosta on helppoa reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.
 • Kun puolueiden, etujärjestöjen, kansalaisten sekä kaikkien valtion sidosryhmien tavoitteet muuttuvat vähitellen spontaanisti samansuuntaisiksi, vallitsee yhteiskunnassa rauha ja harmonia. Myönteisyys vapauttaa mahdollisuuksien ja uusien luovien ratkaisujen etsintää. Vastakohtaasettelu politiikassa ja talouselämässä katoaa vähitellen itsestään. Suomeen kehittyy kestävä talous ja hyvinvointi.

Kansantalouden kannalta tärkeitä ovat lisäksi kansan työllisyyden parantuminen, kansalaisten terveydentilan kohentuminen, rikollisuuden ja liikenneonnettomuuksien väheneminen.

Tieteelliset tutkimustulokset tukevat LLP:n talousohjelmassa suositeltujen menetelmien käyttöä (ks. tarkemmin tutkimukset).

TALOUDEN OSAALUEET:

Täystyöllisyys saavutetaan luovuudella ja yhteistyöllä

Kaikessa valtion tukemassa työllistämisessä ja työllistämiskoulutuksessa otetaan huomioon, ettei uusilla toimepiteillä viedä työpaikkoja jo kyseisellä alalla työskenteleviltä.

Suurtyöttömyys johtuu maamme sairaasta taloudesta, muun maailman talouden heilahteluista sekä hallituksen kyvyttömyydestä nostaa kansallista tietoisuutta. Yksilötason lisääntynyt henkinen kyvykkyys on avainasemassa työllisyysongelmaa selvitettäessä.

Tavoitteemme: LLP:lle ei riitä pelkästään täystyöllisyys, vaan pitkällä tähtäyksellä tavoite on, että jokainen sijoittuu ponnistelematta itselleen sopivaan tehtävään. Kaikki saavat toiveidensa ja tarpeidensa mukaisen työpaikan.

Suomen ongelmat: Työttömyys on tällä hetkellä Suomen suurin yhteiskunnallinen epäkohta. Päättäjät eivät ole esittäneet siihen ratkaisua. Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 1995 arvioidaan työttömyysasteen alenevan vain lievästi. Maassamme on siinä tilanteessa vielä yli 400 000 työtöntä. Työttömyysturva ja työvoimapoliittiset toimenpiteet kuluttavat kansantalouden varoja lähes 20 mrd mk.

Perusratkaisu: Työttömyys poistuu automaattisesti talouden tervehtyessä.

Osaalueratkaisut: Seuraavassa luetellaan yksittäisiä käytännön ratkaisuja, joilla täystyöllisyyden syntyä voidaan vauhdittaa.

 • Rohkaistaan työttömiä työttömyyskorvauksen tai mahdollisen kansalaistoimeliaisuusrahan vastineeksi osallistumaan määräajaksi yhteiskuntamme kannalta hyödylliseen työhön esim. julkisella sektorilla ja kansalaisjärjestöissä.
 • Puretaan reippaasti byrokratiaa, joka hankaloittaa pienten yritysten toimintaa ja työttömien osa ja väliaikaista työntekoa. Yksinkertaistetaan ja järkeistetään sosiaali ja työttömyyskorvauksien maksuperusteita.
 • Tuetaan KTM:n ja uusyrityskeskusten tapaisia pienyrityspalvelujen kehittämistä ja ylläpitoa tukevia organisaatioita. Pienyrittäjän tulee saada kaikki yrityksen perustamiseen tarvittava yleis ja lakitieto yhdestä osoitteesta.
 • Työttömät terveydenhoidon ammattilaiset koulutetaan ennaltaehkäisevään terveydenhoidon alueella sekä sijoitetaan vanhaan järjestelmään auttamaan ja vähentämään ylisuuriksi paisuneita työpaineita.
 • Työttömät tie ja rakennusalan ammattilaiset alkavat parantaa ja kaunistaa ympäristöä ja kaupunkeja korjaamalla vanhoja rakennuksia sekä rakentamalla lisää viihtyisyyttä lisääviä, kaupunkiilmapiirin stressiä vähentäviä puistoja ja suihkulähteitä.
 • Jotta suomalaisille jäisi riittävästi vapaaaikaa, tavoitteena on päästä tulevaisuudessa enintään 6 tunnin päivittäiseen työaikaan. Tavoitetta ei pyritä saavuttamaan pakolla, vaan työajan muutoksen on oltava luonteva ajan ollessa siihen kypsä ja sen on sopivan kehyksen sisällä sallittava jokaiselle tavoittelemansa työaika.
 • Suomi on nyt tilassa, jossa kaikkien työpanos tarvitaan välittömästi. On järjetöntä, että toisten miltei nääntyessä työn alle, toiset turhautuvat työn puutteesta.
 • Valtion on edullista tukea vanhempia siten, että heistä toinen voi halutessaan jäädä kotiin hoitamaan ja seuraamaan lastensa kehitystä hyvällä omallatunnolla ilman eläkeetujen heikentymistä.
 • Päivähoitojärjestelmä pidetään korkealaatuisena. Myös työelämässä mukana olevien vanhempien tulee voida järjestää paras mahdollinen hoito lapsilleen.
 • LLP:n erikoisratkaisuna nykyisessä katastrofaalisessa työllisyystilanteessa ehdotamme vapaaehtoista lukion tai ammattikoulutuksen päättäville tarkoitettua vuoden lisäkoulutusjaksoa, joka voidaan toteuttaa esim. nykyisin puolittain tyhjillään olevissa kansanopistoissa. Opiskeluun liitetään oleelliseksi osaksi tietoisuuden kehittymiseen johtavat ja muut elämäntaitoja lisäävät opinnot.

Menettelyllä vältetään tuhansien uorien joutuminen työttömiksi ja saadaan vuosi lisäaikaa parantaa olosuhteita kansallista tietoisuutta kohottamalla. Vuoden aikana vastavalmistuneet oppivat tuntemaan paremmin itseään ja kypsyvät henkisesti työelämän tuleviin haasteisiin.

VUOSITTAINEN POTENTIAALI PARANTAA KANSANTALOUTTA VUODEN 1998 LOPPUUN MENNESSÄ (miljardeina markkoina)

[taulukko poistettu]

Kohtuullinen verotus

Tavoitteet:

 • Lyhyellä tähtäyksellä tuloverotuksen tuntuva keventäminen ja nopea verotuksen yksinkertaistaminen.
 • Pitkällä tähtäyksellä valtion tuloveron ja arvonlisäveron poistaminen.

Ongelmat: Raskas verotus johtuu yksinkertaisesti julkistalouden liian pienistä tuloista ja liian suurista menoista, jotka puolestaan heijastavat talouden epätasapainotiloja sekä alhaista kansallista tietoisuutta. Lisäksi maksamattomia verovelkoja on jo yli 15 mrd mk ja harmaan talouden arvioidaan olevan yli 20 mrd mk vuodessa. Lisää verottamalla valtion taloutta ei saada kuntoon.

LLP:n osaalueratkaisut: LLP:n talousohjelman tavoitteena on tuottaa vuosisäästöä valtiolle yli 30 mrd mk ja kunnille yli 15 mrd. Ohjelma lisää tuloja valtiolle yli 30 mrd mk vuodessa ja kunnille yli 20 mrd. Lisäksi yksityinen sektori saa säästöjä yli 20 mrd vuositasolla. LLP:n talousohjelma tuottaa vaalikauden lopussa yli 100 mrd mk:n parannuksen kansantalouteen.

Valtion parantunut tila mahdollistaa budjettivajeen poistumisen. Kuntien parantunut talous mahdollistaa valtion tuen vähentämisen vaalikauden lopulla yli 30 mrd markkaa. Valtion tuloveroa voidaan pienentää tuntuvasti.

 • Tuemme kaikkia toimenpiteitä, joilla verotusta yksinkertaistetaan.
 • Valtion taloustilanteen parantumisesta koituvan ylijäämän haluamme kohdentaa valtionvelan pienentämiseen ja tuloverotuksen keventämiseen.

LLP parantaa ensin julkisen talouden tilan ja keventää sen jälkeen veroja tasaisesti koko yhteiskunnassa. Edustamme niin köyhiä kuin rikkaitakin. Periaatteena on: "Ota vaurautta vastaan luonnon tarjoama määrä ja nauti siitä vapaasti".

Luonnonlain elävöityessä kansakunnan tajunnassa hallinnon itseohjautuvuus sekä ongelmien ennaltaehkäisykyky lisääntyvät. Kun taloustilanteen suotuisa kehitys tulee jatkumaan myös ensi vuosituhannella, voidaan asteittain luopua arvonlisäverostakin. Jo sitä ennen aletaan maksaa pois valtionvelkaa. Julkinen talous tarvitsee verotuloista pelkästään valmisteverot sekä kunnallisverot.

Tutkimuksia talousohjelmamme menestyksen taustalla olevien menetelmien vaikutuksista:

 • Lisääntynyt luovuus: Henkilöillä, jotka olivat oppineet TM-tekniikan, havaittiin huomattavaa luovuuden lisääntymistä verrattuna kontrolliryhmään. Mittaus tehtiin kolmella luovuuden eri mittayksiköllä viiden kuukauden aikana. (Journal of Creative Behaviour 13 (1979):169) Muut tutkimukset ovat osoittaneet lisääntyvää älykkyyttä ja aivojen järjestäytyneisyyttä.
 • Lisääntyneet voitot ja tuottavuus: Tuottavuus ja voitot eräässä suuryrityksessä lisääntyivät progressiivisesti yli kuuden vuoden aikana sen jälkeen kun TM-tekniikka oli opetettu työntekijöille. (Enlightened Management: Building High Peformance People, 1989).
 • Lisääntyneet työsuoritukset: TM-tekniikan sovellutukset liikeelämässä ovat tuottaneet lisääntynyttä tuottavuutta, parantuneita työsuorituksia, työtyytyväisyyttä, vähentyneitä poissaoloja ja parantuneita suhteita työtovereihin ja esimiehiin. (Academy of Management Journal 17 (1974). 362)
 • Vähentynyt työttömyys: Viimeaikainen taloudellisia indikaattoreita koskeva tutkimus USA:ssa ja Kanadassa on tuonut esiin koherenssia luovan joogalentoryhmän myönteisen vaikutuksen indeksissä, joka kuvaa inflaation ja työttömyyden kehitystä. (American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section (1987):799; (1988):491; (1989): 565)
 • Teollisuustyöntekijöiden terveys: Japanin työministeriön tiedemiehet Teollisuusterveyden Instituutista havaitsivat tutkiessaan lähes 700 työntekijää suurimmissa japanilaisissa tuotantolaitoksissa, että ne, jotka oppivat TM-tekniikan tulivat henkisesti ja fyysisesti terveemmiksi. Myös heidän unettomuutensa ja tupakoinnin tarpeensa väheni. (Japanese Journal of Industrial Health 32 (1990): 656; Japanese Journal of Public Health 37(1990):729)
 • Vähentynyt terveydenhoitopalvelujen tarve: Viiden vuoden tutkimus sairausvakuutustilastoista niiden yli 2000 henkilön osalta, jotka harjoittivat TM-tekniikkaa, toi esiin, että heidän lääkärissä käyntinsä ja sairaalassa olonsa olivat vähemmän kuin puolet verrattuna samaan ikä, sukupuoli ja ammattiryhmään. Parannukset havaittiin jokaisessa sairauden pääluokassa. Sydän ja verisuonisairauksissa vähennys oli 87 %. (Psychosomatic Medicine 49 (1987): 493).
 • Vähentyneet terveydenhoitokustannukset: Eräässä tutkimuksessa Quebecissa Kanadassa 599 koehenkilön hoitokustannukset putosivat eimeditoiviin kontrolliryhmiin verrattuna 36 % kolmen vuoden aikana, sen jälkeen kun he olivat aloittaneet Transsendenttisen Meditaation. Niillä henkilöillä, joilla oli korkeimmat hoitokustannukset ennen TM:n oppimista, havaittiin vielä suurempi vähennys hoitokustannuksissa. Heidän hoitokustannuksensa vähenivät 54 %. (Dissertation Abstracts International 53 (1993): 12 A)
 • Vähentyneet työpoissaolot: Kun TM-tekniikan ohjelma opetettiin kemiallisen tuotantolaitoksen työntekijöille, poissaolopäivät sairauksien takia putosivat noin 50 % kuuden vuoden aikana. (Enlightened Management: Building High Peformance People, 1989).

Vanhan politiikan aikoina valtion taloustavoitteet määriteltiin vain markoissa. Uuden aikakauden yhteiskunnassa päätavoite on jokaisen onnellisuus. Vauraus ja hyvinvointi ovat luonnollisia luovuuden, onnellisuuden ja harmonian lisääntymisen seurauksia.

TERVE KANSAKUNTA ENNALTAEHKÄISYN KEINOIN

Valtaosa sairauksista voidaan ennaltaehkäistä, kun riittävän laajasti sovelletaan olemassaolevaa tietoa ennaltaehkäisyn alueelta. Tavoitteemme on sairauksien hävittäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi Luonnonlain puolue esittelee laajan ennaltaehkäisyyn ja luonnonlääketieteeseen perustuvan terveysohjelman, joka on todettu tehokkaaksi sadoissa tutkimuksissa.

Ohjelman avulla voidaan vähentää sairastaminen puoleen nykyisestä vaalikauden aikana. Näin syntyy kansantaloudessa miljardien säästöt. Inhimillisen kärsimyksen lievittämisen tuoma hyöty on mittaamaton.

Sairastaminen 50 % vähemmäksi vaalikaudessa

LLP:n tavoitteet: Haluamme muuttaa koko Suomen kansan asenteen omaa terveyttään kohtaan. Jokaisen tulee itse kantaa enemmän vastuuta omasta terveydestään ja toimia siten, että sairaudet voidaan ennaltaehkäistä.

Perimmäisenä tavoitteena on kehittää sairauksista vapaa yhteiskunta, jossa jokainen voi vanhuusikään asti pysyä täysin terveenä.

Tieteen eri alueilla tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan LLP:n ohjelmaa soveltamalla sairastaminen vähentää puoleen nykyisestä vaalikauden aikana.

Vanha terveydenhoitojärjestelmä kriisissä

Suomen ongelmat:

 • Tiedotusvälineet ovat kertoneet mm. seuraavaa:
  -Sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon käyttöasteet ovat vuonna 1994 lisääntyneet 10%.
  -Masennuslääkkeiden käyttö on muutamassa vuodessa viisinkertaistunut. Pelkästään masennuspotilaiden hoidon suoranaiset kulut ovat vuosittain miljardi markkaa, välilliset kustannukset moninkertaiset.
  -Huolimatta terveydenhoitojärjestelmämme jatkuvasti kasvavista kuluista, jotka olivat vuonna 1992 noin 40 mrd mk, kansamme sairastaminen ei ole juurikaan vähentynyt. Osin jopa päinvastoin, sillä uusia sairauksia näyttää syntyvän.

Nykyinen terveydenhoitojärjestelmä ei kykene poistamaan valtaosaa sairauksista; kustannukset vain lisääntyvät ja lääkehoidoista seuraa usein vakavia sivuvaikutuksia. Arvioiden mukaan jopa 30% kaikista sairauksista syntyy hoitojen tai lääkkeiden sivuvaikutuksista.

 • Yksi kansamme terveydentilan kohenemista hidastava tekijä on kansalaisten asenne omaan terveyteen. Usein omaa kehoa kohdellaan kuin autoa, jota ei juurikaan huolleta, vaan viedään lääkärille vasta "koneen hajotessa". Omasta terveydestä ei oteta riittävästi vastuuta, koska terveyskasvatus on puutteellista.
 • Merkittävä puute terveydenhoitojärjestelmässämme on edelleen myös kokonaisvaltaisen terveydenhoidon vaillinainen ymmärtäminen. Terveytemme ongelmat ovat pitkälti kasvatukseen liittyviä. Niiden ehkäisemisessä tulee ottaa huomioon kaikki yhteiskunnan alueet, kuten ympäristö, maatalous, liikenne jne.

PERUSRATKAISUT:

Sairauden syihin vaikuttaminen ensiarvoisen tärkeää

Terveydenhoidon kriisin ratkaisemiseksi esittelemme esimerkkinä tehokkaan ennaltaehkäisevän lääketieteen ohjelman, joka perustuu Maharishi Ayur-Vedaan. Ayur-Veda on olemassaolevista terveydenhoitojärjestelmistä vanhin ja laajaalaisin. Se kattaa suuren joukon olemassaolevia luonnonmukaisia hoitomuotoja.

Maharishi Ayur-Vedan perustana on Luonnonlaki ja kehon sisäisen älykkyyden vahvisaminen. Sen avulla pyritään auttamaan terveydenhuollosta vastaavia löytämään uusi lähestymistapa, jolla sairauksien kehittyminen voidaan estää jo ennalta. Kustannukset siitä ovat vähäiset eikä haitallisia sivuvaikutuksia ole.

Ennaltaehkäisyssä korostamme terveyskasvatuksen merkitystä. Yksilön ja kansakunnan heikon terveydentilan syynä on Luonnonlain rikkominen. LLP:n terveyskasvatusohjelma opettaa ajattelemaan ja toimimaan sopusoinnussa luonnon kokonaisuuden kanssa, jolloin sairauden ja kärsimyksen perussyy poistuu.

Luonnonlain kanssa sopusoinnnussa eläminen edellyttää tietoisuuden kehittämistä. Siksi Ayur-Vedan yksi keskeisimmistä lähestymistavoista on meditaatio. Kaikkiaan Maharishi Ayur-Vedaan kuuluu 20 toisiaan täydentävää lähestymistapaa terveyden parantamiseen ja ylläpitämiseen.

Terve kansakunta

Valtakunnallisessa terveyspolitiikassa kollektiivisen terveyden käsite on uusi. Kansan kokonaisvaltaisen tervehtymisen kannalta on tärkeää vähentää yleisen ilmapiirin eli kollektiivisen tietoisuuden jännitystilaa. Rikokset, väkivaltaisuus, levottomuus, talouden ongelmat ja muut kielteiset piirteet voidaan nekin nähdä terveyden häiriöinä. Stressi kollektiivisessa tietoisuudessa on poistettava, jotta luonnonlakien mukainen elämä kansan tasolla toteutuu.

Terveen ja tasapainoisen yhteiskunnan kehittymistä voidaan edistää perustamalla erityinen joogalentäjäryhmä tukemaan hallitusta ja huolehtimaan kollektiivisesta terveydestä. Tämän ratkaisun merkitys kielteisten tendenssien vähentäjänä ja myönteisten lisääjänä elämän eri alueilla on havaittu yli 40 tutkimuksessa.

OSAALUERATKAISUT:

Sairauksien ehkäisy itsehoitomenetelmin

LLP pyrkii perustamaan ennaltaehkäisevän terveydenhoidon keskuksia, yhden jokaista kolmeatuhatta asukasta kohti. Niissä tulee olemaan ennaltaehkäisevään lääketieteeseen perehtynyt henkilö tukemassa ja opastamassa ihmisiä itsehoitoon. Neuvonta sisältää mm:

 • Ohjausta siihen, miten kehon ja mielen tasapaino voidaan ravinto ja liikuntatottumuksia sekä päivärytmiä sopivasti muuntelemalla palauttaa jo ennen todellisen sairauden puhkeamista.
 • Ohjausta luonnollisten, elimistön vastustuskykyä ja kehon toimintaa tasapainottavien yrttivalmisteiden käyttöön.
 • Puhdistustoimenpiteitä kuonaaineiden, epäpuhtauksien ja epätasapainotilojen poistamiseksi kehosta. Nämä toimenpiteet sekä parantavat että ennaltaehkäisevät sairauksia.
 • Omasta terveydestä huolehtimista voidaan edistää opettamalla erityisiä itsehoidon menetelmiä, kuten pulssinluentaa, jolla elimistön häiriötilat voidaan tunnistaa jo ennen sairauden ilmenemistä, aivan sen alkuvaiheessa.
 • Haluamme myös edistää luonnollisten, terveellisten, ravitsevien ja myrkyttömien ruokaaineiden tuottamista ja auttaa ihmisiä vähitellen yhä enemmän suosimaan sekä terveellistä että taloudellista kasvisruokavaliota (ks. maatalous).
 • Tieteellinen tutkimus on osoittanut kohtuullisen liikunnan olevan luonnonlakien mukaista ja eduksi terveydelle. LLP kannattaa hyvien liikuntamahdollisuuksien ylläpitoa sekä tukee kasvatusta ja valistusta tällä alueella.

LLP:n terveysohjelman talousvaikutus

Vuonna 1992 Sosiaali ja terveysministeriön tilastoissa sairaus ja terveys pääryhmän menot olivat Suomessa 40 miljardia markkaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että LLP:n ohjelmilla sairastaminen vähenee ainakin 50%[1]. Tästä koituu 20 miljardin vuosittaiset säästöt.

LLP:n ehdottamia ratkaisuja tukevat tutkimukset

Viimeisten 25 vuoden aikana on LänsiEuroopan ja USA:n johtavissa yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehty satoja tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet LLP:n luonnollisen terveydenhoitoohjelman ehkäisevän sairauksia, vähentävän lääketieteellisen hoidon tarvetta, lievittävän sekä yksittäisten ihmisten että yleistä stressiä, edistävän mielen ja ruumiin terveyttä ja rikastavan elämää kokonaisuudessaan.

Tutkimuksia on julkaistu kansainvälisissä lääketieteen ja muiden tieteenalojen julkaisuissa. Niissä on tullut esiin suosittelemamme ohjelman hyödyllisyyden kaikkiin sosiaali ja ikäryhmiin kuuluville ihmisille.

Sairaanhoidon tarve vähenee

USA:ssa tutkittiin viiden vuoden ajan 2000:n hengen ryhmää, joka harjoitti TM-meditaatiota. Tutkimuksen mukaan sairaanhoidon tarve väheni normaaliväestöön verrattuna tässä ryhmässä yli 50%. Sairaalahoidot vähenivät merkittävästi kaikissa 17:ssä tutkitussa sairausryhmässä, sydän ja verisuonisairauksien osalta 87%:lla, kasvainten osalta 55%:lla, hengityselinten sairauksien osalta 73%:lla ja hermoston sairauksissa 86%:lla. Toisessa tutkimuksessa, jossa tutkittavat käyttivät myös muita Maharishi Ayur-Vedan ennaltaehkäiseviä ohjelmia, oli koehenkilöiden sairaanhoidon tarve 79% vähemmän kuin muilla. Kustannukset Maharishi Ayur-Veda ryhmällä olivat kaikkiaan 75% pienemmät kuin vertailuryhmällä.

Lähteet: Psychosomatic Medicine 49, 1987, 493507; Journal of Iowa Academy of Science 95(1), (1988):A 56.

Sairaanhoidon kustannusten väheneminen

Kanadan Quebeckissa 599 TM-tekniikan aloittaneen ihmisen sairaanhoidon kustannukset vähenivät kolmessa vuodessa 36%:lla kontrolliryhmään verrattuna. Ne, joilla oli suurimmat kustannukset ennen TM:n oppimista, hyötyivät taloudellisesti vielä enemmän - jopa 54%. Yli 50vuotiailla, joilla sairaanhoitokulut tavallisesti lisääntyvät, kustannukset olivat vähentyneet 57%:lla.

Lähde: Dissertation Abstracts International 53 (1993)12A

Tehokas sairauksien ennaltaehkäisy

Laboratoriotutkimuksissa on havaittu, että Maharishi Ayur-Vedan yrttivalmisteilla on ennaltaehkäisevä vaikutus vakavia sairauksia, kuten syöpää, sydäntauteja, Alzheimerin tautia ja nivelreumaa aiheuttavia tekijöitä vastaan. Ne esim. suojaavat vapaiden radikaalien vahingollisilta vaikutuksilta. Vapaat radikaalit liittyvät läheisesti vanhenemisilmiöön ja niiden katsotaan olevan osallisia jopa 80%:iin sairauksista yleisimpien sairauksien ryhmässä. Laboratorioolosuhteissa näiden yrttivalmisteiden on havaittu myös parantavan immuunijärjestelmän toimintaa ja vähentävän syövän kasvua.

Lähteet: Pharmacology, Biochemistry & Behavior 35 (1990): 767-773; European Journal of Pharmacology 183(2), (1990): 193; Biochemical Archives 6 (1990): 267-274; Clinica& Terapia Cardiovasculare 8(3),(1989): 227-230; Journal of Research and Education in Indian Medicine 10(3) (1991): 18; Pharmacology, Biochemistry & Behavior 39 (1991): 649-652; Indian Journal of Clinical Practice 1(8), (1991): 23-27; Anticancer Research 11 (1991): 209-216; Nutritional Research 12 (1992): 51-61; Indian Journal of Clinical Practice 2(7), (1991): 15-26; Neuropharmacology 31(1992): 599-607; Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids 46(1992): 145-150.

Terveyden riskitekijöiden väheneminen

Maharishi Ayur-Vedan lähestymistapojen, mm. yrttivalmisteiden, meditaation ja elimistön puhdistustoimenpiteiden on havaittu vähentävän sairauksien, myös sydänsairauksien ja syövän, yleisimpiä syitä. Tutkimuksissa on tullut esiin mm. korkean verenpaineen lasku, veren kolesterolitasojen aleneminen, lipidiperoksidaation väheneminen (mikä auttaa sydänsairauksien ehkäisyssä), tupakoinnin, alkoholinkulutuksen ja muiden kuin reseptilääkkeiden käytön väheneminen, stressin tuntuva väheneminen ja lisääntynyt stressinsietokyky.

Lähteet: Personality, Elevated Blood Pressure, and Essential Hypertension. Washington D.C., Hemisphere Publishing (1992): 291316; Psychosomatic Medicine 48(1986): 242-248; Journal of the Israel Medical Association 95(1978):12; Journal of Human Stress 5(1979): 24-27; Erfahrungsheilkunde Acta Medica Empirica Zeitschrift fur die ärzliche Praxis 2(1988):720-729; Pharmacology, Biochemistry and Behavior 43(1992): 175-1182; Biochemical Archives 8(1992): 267-272; International Journal of the Addictions 26(3), (1991): 293-325; Japanese Journal of Public Health 37(1990):729; Journal of Counseling and Development 64(1985): 212-215; Journal of Clinical Psychology 45(1989): 957-974.

Kroonisten sairauksien lievittyminen

Hollannissa tutkittiin kolmen kuukauden ajan 126 kroonikkopotilasta, joille annettiin Maharishi Ayur-Vedan yrttivalmisteita ja ohjausta ravintoasioissa. Kullakin heistä oli jokin kymmenestä yleisestä sairaudesta (nivelreuma, keuhkoastma, kohonnut verenpaine, krooninen nenän sivuontelotulehdus, ekseema, psoriasis, krooninen keuhkoputkentulehdus, krooninen ummetus, päänsärky tai sokeritauti). Potilaat olivat sairastaneet keskimäärin 18 vuotta. Kolmen hoitokuukauden jälkeen 79% potilaista oli selvästi paremmassa kunnossa. Maharishi Ayur-Veda hoito koettiin hyvänä eikä sivuvaikutuksia havaittu.

Lähde: Nederlands Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde 5(35), (1989): 586594.

Mielenterveyden koheneminen

Maharishi Ayur-Vedaan ja TM-tekniikkaan liittyvissä tutkimuksissa on havaittu ahdistuneisuuden, masennuksen ja aggressiivisuuden vähenemistä, itseluottamuksen ja itsensätoteuttamisen tunteen lisääntymistä, unettomuuden vähentymistä ja yleistä lääkevalmisteiden käyttötarpeen ja väärinkäytön vähenemistä.

Yhteensä 146 eri tutkimuksen tilastollisessa metaanalyysissa TM-tekniikan havaittiin olevan ahdistuneisuuden vähentäjänä kaksi kertaa niin tehokas kuin muut meditaatiot ja rentoutusmenetelmät. Toisessa metaanalyysityyppisessä tutkimuksessa tutkittiin itsensätoteuttamisen kehittymistä. Transsendenttinen Meditaatio oli kolmeneljä kertaa tehokkaampi kuin muut toimenpiteet.

Lähteet: Journal of Clinical Psychology 45(1989): 957-974; Journal of Social Behavior and Personality 6(5), (1991): 189-247; Journal of Clinical Psychology 33 (1977):1076-1078; British Journal of Psychology 73(1982):57-69; Journal of Counseling and Development 64 (1985): 212-215; Läkartidningen 74(1977): 4212-4214; Journal of Psychology 124(1990): 177-197; Japanese Journal of Industrial Health 32(1990):656; Journal of Social Behavior and Personality 5(3),(1990):127; Japanese Journal of Public Health 37(1990): 729; International Journal of the Addictions 25(3), (1991): 293-325.

Hidastunut vanheneminen

TM-tekniikan soveltamisella on havaittu olevan myös seuraavia vaikutuksia: vähentynyt biologinen ikä ja eliniän piteneminen, luovuuden ja älykkyyden lisääntyminen, muistin ja oppimiskyvyn paraneminen, parempi aistien toiminta sekä mielen ja ruumiin yhteistoiminta, suurempi työtyytyväisyys ja työkyky, lisääntynyt tyytyväisyys ja harmonia avioliitossa.

Lähteet: International Journal of Neuroscience 16 (1982): 53-58; Journal of Personality and Social Psychology 57(6) ,(1989): 950-964; Journal of Personality and Individual Differences 12(10),(1991):1105-1116; Memory and Cognition 10(3), (1982): 207-215; British Journal of Educational Psychology 55(1985): 164-166; Journal of Social Behavior and Personality 5(3), (1990): 127; Experimental Neurology 79 (1983): 77-86; International Journal of Psychosomatics 37(1990): 25-29; Journal of Social Behavior and Personality 6(5), (1991): 189-247; Academy of Management Journal 17(1974):362-368; Psychological Reports 51(1982): 887-890.

KOKONAISVALTAINEN KASVATUS

Itsensä toteuttaminen lähtökohdaksi - onnellisuus tavoitteeksi

LLP:n tavoitteet: Näemme, että kasvatusjärjestelmän tehtävä on ohjata mahdollisimman moni kansalainen ihmisenä olemisen ja maailmankaikkeuden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen niin älyllisesti kuin kokemuksellisestikin. Haluamme, että jokainen löytää oma ainutlaatuisen elämäntehtävänsä.

Ihanteemme on ihminen, joka ajatuksissaan, puheissaan ja teoissaan ilmentää spontaania sopusointua luonnonlakien kanssa. Hän on onnellinen, itseään toteuttava, kanssaihmisiä kunnioittava ja ympäristöstä huolehtiva "maailmankaikkeuden kansalainen".

Tieto lisääntyy ja maailma kasvaa - pysymmekö mukana?

Suomen ongelmat: Koulujärjestelmän sisäisen uudistamisen tarve on ilmeinen. Tiedon valtava lisääntyminen, ympäristön maailmanlaajuiset uhat, työelämän kasvavat haasteet ja suurtyöttömyyden aiheuttama epävarmuus tulevaisuudesta kohdistavat opiskelijoihin ennennäkemättömiä paineita.

Antoisaan sosiaaliseen kanssakäymiseen ja käytännön arkielämässä tarvittaviin taitoihin ei nykyinen järjestelmämme anna riittävän hyviä valmiuksia.

Opetusalan kansainvälisten järjestöjen suorittamien tutkimusten mukaan on koulutus Suomessa tällä hetkellä keskitasoa yksittäistietojen opetuksen osalta, mutta kokonaisuuksien hallintaa ja omaaloitteista työskentelyä Suomessa opetetaan vähemmän kuin muissa teollistuneissa maissa keskimäärin.

Nykyinen opetuskäytäntö suosii ulkoisen tiedon määrää oppimisen laadun kustannuksella. Oppilaan sisäisen kasvun merkitystä ei ole riittävästi huomioitu. Opetusjärjestelmästä ovat suurelta osin puuttuneet menetelmät joilla voidaan kehittää tietoisuutta.

Tieto rakentuu tietoisuudessa

Perusratkaisut: Kasvatusjärjestelmän vastuulla on kansakunnan tulevaisuus, hyvinvointi ja menestyminen. Opiskelijan sisäisen tietoisuuden kehittyminen on perusta kaikelle oppimiselle. Vain sisäistetty tieto kantaa hedelmää. Kehittyneen tietoisuuden omaava ihminen pystyy omaksumaan tietoa ja käyttämään sitä parhaalla tavalla itsensä ja ympäristönsä hyväksi. Korkea tietoisuuden tila [2] ja laaja ymmärryskyky voivat jollekulle olla synnyinlahjoja, mutta useimmille henkisen, kokemuksellisen ja tiedollisen kasvutapahtuman tulos. Tietoisuuden kehittämisen merkitystä kasvatusjärjestelmässä ei tule sivuuttaa.

Ulkoisen tiedon tulee antaa opiskelijalle viitekehys, jonka avulla hän pystyy hahmottamaan ja jäsentämään maailmaa. Sisäisen tiedon tulee auttaa häntä kokemaan itsensä tietoisena ja vastuullisena olentona ihmisyhteisön, ympäristön ja maailmankaikkeuden harmonisessa kokonaisuudessa. Yhdessä ne ovat "kartta ja kompassi" kaikin puolin tyydyttävää ja antoisaa elämää varten.

Kokonaisvaltainen tieto - tieto Luonnonlaista

Tiedon perusta on kaikkien luonnonlakien kokonaisuus, Luonnonlaki, joka ravitsee ja ylläpitää kaikkien luonnon erilaisten ilmiöiden olemassaoloa ja kehitystä tasapuolisesti ja harmonisesti. Se tulee ymmärtää sekä älyllisesti että kokemuksellisesti.

Tieto luonnonlaeista on täydellistä vasta kun kaikki tiedon osatekijät: subjekti (eli opiskelija itse), objekti (eli opittava tieto) ja tiedonhankintamenetelmät (eli oppimistapahtuma) on kokonaisuutena huomioitu.

Esimerkki menetelmästä lisätä subjektiivista ymmärrystä Luonnonlaista on Transsendenttinen Meditaatio. (ks. sivu)

Jo puoli tuntia aikaansaa ihmeitä

Osaalueratkaisut: Luonnonlain puolueen suosittamilla menetelmillä voidaan ennaltaehkäistä ja lievittää merkittävästi kaikkia kielteisiä ilmiöitä koululaisten ja opiskelijoiden keskuudessa. Tutkimusten mukaan ne mm. lisäävät oppimiskykyä ja motivaatiota sekä vähentävät oppilaiden sosiaalisia ongelmia.

Tietoisuuden kehittämiseen perustuvilla opetusohjelmilla voidaan onnistuneesti täydentää nykyistä koulujärjestelmää olemassaolevia rakenteita hajoittamatta.

Useissa maissa eri puolilla maailmaa on viimeisen 35 vuoden aikana kehitetty ja kokeiltu kouluissa ja yliopistoissa LLP:n ehdottamaa opetuskäytäntöä. Saadut kokemukset ja tutkimukset varmentavat kasvatusohjelman toimivuuden ja ylivertaisuuden nykyiseen käytäntöön verrattuna.

Peruskoulussa ja keskiasteella voidaan tietoisuuden kehittämisohjelma ja rentoutumisharjoitukset helposti liittää koululaisten lukujärjestykseen vapaaehtoiseksi oppiaineeksi. Jo puolen tunnin ohjelmalisä auttaa koululaisia hyötymään merkittävästi enemmän myös muusta päivän aikana oppimastaan tiedosta.

Ammattiopinnot, korkeakoulut ja yliopistot

Yhdistämällä ulkoisen tiedon hankinta omakohtaiseen tietoisuuden kehittämisohjelmaan, voidaan opiskelijoille taata kaiken kasvatuksen tärkein anti: onnellinen elämä.

LLP:n kasvatusohjelma kehittää tutkimusten mukaan sellaisia ominaisuuksia jotka ovat tärkeitä sekä henkilökohtaisessa elämässä että ammatillisessa onnistumisessa: valppaus, luovuus, energia, joustavuus, itseluottamus, itsenäisyys, kommunikointikyky, stressinsietokyky ja positiivisuus.

Tärkeä asia menestymiselle elämässä on luonnon tuen saaminen. Se tarkoittaa kykyä toiveiden toteuttamiseen ja asioiden saavuttamiseen ympäristön spontaanilla tuella. Ns. Vedatiede on esimerkki uudesta tieteenalasta, joka yhdistää muinaisen subjektiivisen tiedonhankinnan menetelmät nykytieteen viimeisimpiin saavutuksiin ja käsitykseen maailmasta. Siinä pyritään tiedon kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Se syventää käsitystä luonnon ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta.

Yliopisto-opiskelun päämääränä tulee olla maailmankaikkeuden perimmäisen ykseyden ymmärtäminen ja kokeminen. Tätä tarkoittaa myös englannin sana 'University' jonka kantasana on 'universum'. Uni = ykseys, versum = moninaisuus. Maailmankaikkeus on moninaisuuden ykseys.

LLP:n kasvatusohjelma painottaa lisäksi seuraavia asioita:

 • Lähdemme siitä, että jokainen ihminen on ainutkertainen ja oppii omalla yksilöllisellä tavallaan.
 • Tähdennämme oppilaiden omaaloitteisuuden kehittämistä.
 • Tuemme yksityisten koulujen ja oppilaitosten perustamista ja ylläpitoa.
 • Kannatamme perus ja keskiasteen koulujen itsehallinnon lisäämistä.
 • Esitämme tietoisuuden kehittämisohjelmia kansalais ja työväenopistojen sekä kansanopistojen ja kansankorkeakoulujen valtiontuen piiriin.
 • Haluamme lisätä työpaikkakoulutusta, jossa lähtökohtana on tietoisuuden, luovuuden ja itseohjautuvuuden kehittäminen ja yleisen hyvinvoinnin ja terveyden parantaminen.
 • Esitämme tietoisuuden kehittämiseen ja tutkimiseen erikoistuneiden oppilaitosten perustamista ja tukemista.
 • Haluamme edistää Luonnonlain tuntemukseen perustuvaa johtamiskoulutusta kasvatus ja kouluhallinnon kaikilla tasoilla. Näin varmistetaan tehokas ja tarkoituksenmukainen inhimillisten voimavarojen käyttö ja kehittäminen.
 • Filosofian opetukseen on mahdollista palauttaa antiikin periaate ja lähtökohta: 'Tunne itsesi'.

LLP:n kasvatusohjelmalla kymmenien miljardien välilliset säästöt ja tulonlisäykset

Tutkimusten mukaan LLP:n kasvatusohjelmalla voidaan aikaansaada kymmenien miljardien markkojen säästöt mm. seuraavista syistä:

 • opiskelutulosten ja ammatillisten valmiuksien paraneminen
 • luovuuden lisääntyminen
 • tehokkuuden lisääntyminen yksilöillä ja organisaatioissa
 • työhön sijoittumisen paraneminen
 • uusien työpaikkojen syntyminen
 • terveysongelmien väheneminen
 • sosiaalisten ongelmien väheneminen
 • rikollisuuden väheneminen
 • kansalaisten itseohjautuvuuden lisääntyminen ja sitä kautta byrokratian ja kansalaiskontrollin tarpeen väheneminen
 • innovaatiot

(Välilliset vaikutukset tulevat esiin yhteiskunnan useilla eri alueilla - ks. taulukko ohjelman talousosassa.)

Kasvatusohjelmaa tukevat tieteelliset tutkimukset

Transsendenttisesta Meditaatiosta tehdyt sadat tieteelliset tutkimukset osoittavat opiskelijoiden luovuuden ja älykkyyden kehittymistä, opintosuoritusten paranemista, lisääntynyttä itseluottamusta ja itsensätoteuttamista, laajentunutta käsityskykyä, parantunutta keskittymiskykyä ja opiskelumotivaatiota, kehittynyttä moraalista arviointikykyä, älyllisen ja tieteellisen näkemyksen syvenemistä, vähentynyttä alkoholin ja huumeiden käyttöä sekä vähentynyttä syrjäytymistä ja lisääntynyttä itsensätoteuttamista taloudellisesti huonompiosaisten nuorten keskuudessa.

Lähteitä: Journal of Counselling Psychology 20 (1973): 565566; British Journal of Psychology 73 (1982): 5768; American Journal of Physiology 235 (1978) R89R92; Memory and Cognition 10 (1982): 207215; Education, 107 (1986): 4954

Luonnonlain puolue tukee kaikkia kasvatusmenetelmiä, joiden ihmiselämälle myönteisistä vaikutuksista on tutkittua näyttöä.

TIETOISUUS ON KENTTÄ

Nykyfysiikassa on teoreettinen ajatusmalli, jonka mukaan kaiken aineen ja materian perusta on ns, yhteiskenttä. Tämä kaikkien luonnonlakien perustaso on jokaisen koettavissa oman mielensä hiljaisemalla, transsendenttisella tasolla. Yhtenäiskentän ominaisuudet ovat yhtenevät transsendenttisen tietoisuudentilan ominaisuuksien kanssa.

Esimerkki kenttäilmiöstä luonnossa: radioaallot kulkevat sähkömagneettisen kentänvälittäminä radioläettimestä radiovastaanottimeen. Tietoisuus on kenttä kuten sähkömagneettinen kenttä tai painovoimakenttä. Samalla tavoin kuin radioaallot kulkevat sähkömagneettisen kentän välityksellä, mielialamme heijastuvat ympäröiviin ihmisiin ja yhteisön ilmapiiriin eli kollektiiviseen tietoisuuteen. Jos olemme stressaantuneita heijastamme ympäristöön negatiivisia tunteita ja ajatuksia. Vastavuoroisesti kollektiivisen tietoisuuden laatu vaikuttaa meidän mielialaamme häiritsevästi tai kohottavasti. Useilla on tästä omakohtaisia kokemuksia kotona, työpaikalla tai koulussa.

Meditaatiossa mieli harmonisoituu ja asettuu hiljaiseen perustilaansa. Harmonia leviää ympäristöön. Transsendenttinen Meditaatio eli TM on luonnonmukainen tietoisuuden kehittämismenetelmä. Tavallisesti sitä harjoitetaan mukavasti istuen parikymmentä minuuttia kahdesti päivässä. Tekniikan voi kuka tahansa helposti omaksua. Meditaation aikana koetaan valveilla ollen syvä fyysinen rentoutuminen. Tätä kokemusta kutsutaan valppaaksi lepotilaksi tai transsendenttiseksi tietoisuudeksi. Valppaan lepotilan kokeminen on yhtä luonnollinen ja tärkeä toiminto ihmisen mielelle ja hermostolle kuin nukkuminen, syöminen tai työnteko. Valppaan lepotilan toistuva päivittäinen kokeminen kehittää tietoisuutta ja lisää itsetuntemusta.

VIISAS ENERGIANTUOTANTO JA PUHDAS YMPÄRISTÖ

Luonnonlain puolueen kasvatusohjelmat tarjoavat täydellisen tiedon Luonnonlaista ja kyvyn toimia spontaanisti sovussa luonnon kanssa.

Nämä ohjelmat elvyttävät luonnon viisautta ja luovuutta ihmisen tietoisuudessa sekä yksilön että koko kansan tasolla. Kansan lisääntynyt luovuus poistaa ympäristöstä saasteongelmat, jotka johtuvat rajoittuneesta luovuudesta ja sitä seuranneesta virheellisestä toiminnasta.

Toimimalla läheisessä yhteistyössä liikeelämän, teollisuuden ja kaikkien suomalaisten kanssa LLP edistää tasapainoista energia ja ympäristöpolitiikkaa seuraavin keinoin:

 • kasvatusohjelmat
 • energiansäästöohjelmat
 • siirtyminen uusiutuviin ja puhtaampiin energiantuotantomuotoihin
 • teollisuuden ja liikenteen luontoa kuormittavien vaikutusten minimointi edistämällä mahdollisimman saasteettomien ratkaisujen kehitystä
 • ympäristönsuojelutekniikan kehittäminen
 • ekologisen arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun käyttöönotto
 • ympäristökäsitteen laajentaminen

Tavoitteena kauniit ja puhtaat asuinalueet

LLP:n tavoitteet: Tavoitteenamme on kaunis ja harmoninen tulevaisuus: aika, jolloin järviemme vesi ja kaupunkiemme ilma ovat puhtaat; uusiutuva, saasteeton ja edullinen energia on laajasti saatavilla; luonnonvarat ovat järkevässä hallinnassa; metsien ja muun luonnon tuho on pysäytetty; kaupungit on kaunistettu uusilla puistoilla, puutarhoilla ja suihkulähteillä. Uusia työpaikkoja luodaan ympäristöystävällisen teollisuudenpiirissä. Maailmanlaajuista yhteistyötä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi laajennetaan ja tehostetaan.

Energian tarpeen ja ympäristön vaatimuksien tasapainottaminen ajankohtaista

Suomen ongelmat: Ympäristösaasteet ovat seurausta Luonnonlain rikkomisesta jo useiden edellisten sukupolvien aikana. Kaiken saastuttamisen taustalla ovat vanhat ajattelutottumukset ja luonnolle vieraat toimintatavat. Sekä nykyinen kaupunkisuunnittelu että suurteollisuuden toiminta Suomessa ja naapurimaissa luovat ympäristöongelmia, jotka sekä näkyvät, kuuluvat, haisevat että maistuvat. Myös energian, raakaaineiden ja rakennusmaan jatkuvasti kasva käyttö lisää ympäristöongelmia. Suomen elintaso ja taloudellinen elinvoima riippuvat tarpeiden oikeasta tasapainottamisesta. Vaikka ympäristösuojelun alalla Suomella on jo huomattavia saavutuksia, kehitys perustuu edelleen paljolti fossiilisten polttoaineiden varaan. Suomelta puuttuu laaja ja kauaskantoinen energiansäästöohjelma ja suunnitelma siirtymisestä uusiutuviin, puhtaisiin energiantuotantomenetelmiin.

Kokonaisvaltaista, syvällistä tietoa ympäristöstä, sen moniulotteisista vuorovaikutuksista ja siitä, miten ihmisen ajattelutottumukset ja toiminta vaikuttavat luontoon, ei ole yleisesti saatavilla. Se estää toimivan, tasapainoisen energia ja ympäristöpolitiikan kehittämisen. Suurin osa ympäristön suojelu ja parannusaloitteista on tehottomia tai niiden vaikutuksia on vaikea ennustaa. Inhimillinen äly ei ole pystynyt hahmottamaan tai ymmärtämään globaalisen ympäristön monimutkaisuutta, siksi luonnonlakien rikkominen on ollut väistämätöntä. Luonnonlakien vastainen toiminta on kasannut stressiä ja horjuttanut ekologista tasapainoa. Tältä pohjalta syntyvät ympäristöongelmat ja luonnonkatastrofit.

Kasvatusohjelmat kansan ympäristötietoisuuden parantamiseksi ja hallitukselle tietoisuutta puhdistava ryhmä

Perusratkaisut: Vain kosminen älykkyys voi ratkaista monitahoiset ympäristöongelmat. Onneksi ihmismielellä on mahdollisuus olla kosketuksessa tähän kosmiseen älykkyyteen esim. meditaation avulla. Tietoisuuden kehittäminen avaa Luonnonlain koko potentiaalin ihmisen tajunnalle. Joogalentoharjoitus elävöittää tietoisuuden perustason, luonnonlakien yhtenäiskentän yksilön toiminnassa ja ajattelussa.

Tietoisuus on elämän perustekijä, joten kaikki luomakunnassa ja ympäristössämme on tietoisuuden heijastumaa. Tietoisuuden perustan elävöittäminen tulee lisäämään luovuutta luomakunnan jokaisessa osasessa, myös jokaisessa ihmisessä ja yhteisössä. Luovuuden lisääntyminen kaikilla tasoilla poistaa ympäristöstä luovuuden puutteen aiheuttaman menneisyyden saasteen.

Kaikki yksilöt ovat vastuussa luomastaan ympäristöstä. Kuitenkin ihmisen lähiympäristöön vaikuttaa myös koko kaupungin, koko kansan ja koko maailman kollektiivinen luovuus. Luonnonlain puolueella on käytössään tieto Luonnonlaista ja sitä tukevista menetelmistä, kuten TM-tekniikasta ja joogalennosta, jotka elävöittävät kehityksellisiä, luovia Luonnonlain ominaisuuksia elämän kaikilla tasoilla - sekä yksilön että koko kansan tasolla. Tällä tavalla kyetään poistamaan saasteet, jotka ovat kasaantuneet luonnonlakien rikkomisen seurauksena jo menneidenkin sukupolvien aikana.

Joogalennon ryhmäharjoitus luo koherenssin kollektiivisessa tietoisuudessa elävöittämällä Luonnonlain henkisessä ympäristössämme. Se neutraloi yhteiskunnan stressin ja luo puitteet yleisten asenteiden, arvojen ja käytöksen spontaanille kehitykselle kohti tasapainoista energia ja ympäristöpolitiikkaa. Vasta siten voidaan aikaansaada ympäristön laadun paraneminen ja esteetön yhteiskunnan kehitys. Siksi Luonnonlain puolue haluaa perustaa Suomeen 7000 hengen joogalentoryhmän.

Energiansäästö ja uusiutuva saasteeton energiantuotanto sekä luonnonmukainen kaupunkisuunnittelu

YMPÄRISTÖNHOIDON OSAALUERATKAISUT:

Saastumiseen ja ympäristöön liittyvien käsitteiden uudelleenymmärtämisen tärkeys

Luonnonlain puolue korostaa ympäristönhoidon kokonaisvaltaisuutta. Ympäristösaasteet eivät ole pelkästään kemiallisia. Tajuntaamme ja hyvinvointiimme vaikuttavat paljon esim. tiedotusvälineet. Muita merkittäviä hyvinvointiimme ja terveyteemme vaikuttavia ympäristötekijöitä ovat esim. ympäristön esteettisyys ja melu (ks. tutkimukset). Ympäristösuunnittelussa tulee huomioida kaikkien aistien kautta tulevat vaikutteet. Kokonaisvaltainen ympäristökäsite tulee liittää kaikkeen rakentamista ja kaupunkisuunnittelua koskevaan koulutukseen.

Vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttöönoton edistäminen

Energian tarpeen ja ympäristövaatimusten tasapainottamista Suomessa on hoidettava samanaikaisesti kahdella tavalla: vähentämällä energian kulutusta ja kehittämällä uusiutuvia, saasteettomia energiantuotantomenetelmiä.

Luonnonlain puolue toteuttaa nämä tavoitteet seuraavilla keinoilla:

 • Tutkimukset energian tehokkaasta hyödyntämisestä, vaihtoehtoisista energiamuodoista, energian varastoinnista sekä energiaa säästävistä ja saasteettomista kulkuneuvoista.
 • Standardit energiaa kuluttaville tai saastetta lisääville tuotteille.
 • Energian tehokkaampi hyödyntäminen ja saasteiden vähentäminen kodeissa ja työpaikoilla.
 • Ympäristöystävällisten tuotantolaitosten suosiminen ja lisääminen.

Ydinenergiasta: Radioaktiivisten ydinjätteiden pitkäaikainen varastointi ja ydinonnettomuusriski on nykyistä ydinteknologiaa vastaan. Lisäksi mahdollisuus käyttää ydinreaktorien polttoainetta ydinaseiden valmistukseen aiheuttaa ihmiskunnalle vaaran, jonka hyväksymistä ei voida perustella taloudellisilla eduilla. Siksi Luonnonlain puolueen kanta ydinenergiatuotantoon nykymenetelmillä on kielteinen.

Ympäristön uusiminen Suomen kaupungeissa ja maaseudulla

Suomalaiset ovat perinteisesti luonnonläheinen kansa. Luonnonlain puolue ottaa käyttöön pitkälle kehittyneet suunnittelu ja rakentamismenetelmät mahdollistaakseen elämän täydessä sovussa luonnonvoimien kanssa. Seuraavat luonnonmukaisen arkkitehtuurin periaatteet perustuvat sekä muinaiseen että moderniin tietoon suunnittelusta ja rakentamisesta:

 • Katujen ja rakennusten tarkka sijoittaminen ilmansuuntien mukaan, jotta saataisiin paras mahdollinen Luonnonlain tuki ihmisten elämään.
 • Riittävä luonnollinen valaistus ja ilmanvaihto rakennuksissa terveyden edistämiseksi.
 • Luonnonmateriaalien käyttö.
 • Kaupunkisuunnittelu, joka takaa laajat viheralueet, vähäisen melun ja saasteen sekä matalan stressi ja rikollisuustason ja vahvistaa yhteishenkeä asuinalueella.
 • Asuinalueiden väljä asutustiheys stressittömän ilmapiirin saavuttamiseksi.
 • Kauniit vesialtaat, suihkulähteet ja kasvillisuus yleisissä puistoissa.
 • Ihanteelliset kyläyhteisöt ja kaupunginosat kaupunkien ympärille keskustan vapauttamiseksi stressistä ja ruuhkasta.

Lisäksi Luonnonlain Puolue tukee tehokkaita toimia ilman puhtauden puolesta. Itsestään selvää on, että kannatamme luonnonpuistojen, vesistöjen ja meren suojelemista (ks. lisää Maatalous ja metsänhoito). Luonnonvarojen käytön, tuotannon ja jätehuollon kokonaisratkaisujen tulisi olla mahdollisimman tarkoituksenmukaisia - kierrätys kannattaa usein, mutta ei aina.

Uusien ympäristöä säästävien työpaikkojen luominen.

Luonnonlain puolue uskoo, että talouskehitys ja uusien työpaikkojen luominen eivät ole ristiriidassa ympäristönsuojelun kanssa. Työpaikkoja ei pitäisi luoda luonnonvarojen ja ympäristön kustannuksella. Sen sijaan on perustettava uusia työpaikkoja kehittämällä modernia, ympäristöystävällistä teollisuutta, omavaraista metsä ja maataloutta sekä muuta tuotantotaloutta ja palvelualueita, jotka voivat edistää sekä taloutta että ympäristön hyvinvointia.

Teknologian ja kansan tarpeiden kehitys tuo luonnollisesti muutoksia liikeelämään, teollisuuteen ja työmarkkinoihin. Vanhentuneen tuotannon tilalle tulisi kehittää ajanmukaista, ihmisten todellisiin tarpeisiin ja luonnon vaatimuksiin sopeutuvaa uutta tuotantoa. Vanhaa, keinotekoisten tarpeiden tyydyttämiseen luotua, ympäristölle haitallista tuotantoa ei ole syytä ylläpitää, koska se vain jarruttaa kehitystä.

Luonnonlain puolueen tarjoamat kasvatusohjelmat auttavat elämän palauttamista sopuun luonnon kokonaisuuden kanssa. Tällöin nousevat itsestään esille luontoystävällisemmät elämänarvot ja kulutustarpeet. Ihminen, joka elää henkisesti rikasta, onnellista elämää, vähentää automaattisesti aineellista kulutustaan. Luonnonlain puolue haluaa tehdä Suomesta johtavan maan ympäristöystävällisen teollisuuden ja maatalouden alueilla.

Suhtautuminen luontoon ja luonnonvaroihin riippuu kansalaisten tietoisuuden ja elämän arvoista.

LLP:n ympäristöohjelmaa tukevat tutkimukset

 • Tutkimusaineisto Transsendenttisen Meditaatiosta ja joogalennosta osoittaa monta ympäristöpolitiikalle tärkeää positiivista vaikutusta kuten:
  - Kyky nähdä asiat laajemmassa perspektiivissä ilman, että kadotetaan kyky keskittyä yksityiskohtiin.
  - Korkeampi moraalinen arviointikyky.
  - Parempi sopeutumiskyky sosiaalisessa ympäristössä.
  - Korkeampi luovuus ja älykkyys.
  - TM-meditaation ja joogalennon ryhmäharjoituksien positiiviset vaikutukset ympäristöön (yli 40 tutkimusta elämän laadun parantamisesta koko yhteiskunnassa (ks. sivu ja muut ohjelman osat).
 • Kuopion yliopistossa tehty tutkimus osoitti melun olevan nykykaupungeissa varteenotettava stressitekijä. (Lähde: "Ihmisen reaktioita äänille. Melu stressitekijänä", Björk Erkki, Kuopion yliopisto. Tutkimus julkaistu Kuulolehdessä nro 47 / 1987.)

Talous ja työllisyysvaikutus

Pitkällä tähtäyksellä ympäristön huomioiminen on taloudellisesti kannattavaa. Työllisyystilanteen myönteinen kehitys on mahdollista ympäristön kuormitusta samanaikaisesti vähentäen, kun huomioidaan mahdollisuudet uuden, ympäristöystävällisen teknologian ja uusiotuotannon sekä muun ympäristöystävällisen tuotannon alueilla (ks. esim. maatalous).

Vanhan politiikan aikoina ajateltiin, että ihminen on luonnon herra. Luonnon resursseja tuhlattiin taloudellisen tai aineellisen hyödyn varjolla. Luontoa pyrittiin suojelemaan vain kielloilla ja määräyksillä. Uuden aikakauden yhteiskunnassa ihminen tuntee itsensä osaksi luonnon kokonaisuutta, jonka kanssa hänen on opittava elämän sovussa. Ympäristön resursseista tärkein on sen luova älykkyys - luonnon organisoiva voima. Luonnon tuho estetään nostamalla kansalaisten tietoisuutta kohti täydellistä spontaania sopusointua Luonnonlain kanssa.

SUJUVA LIIKENNE JA TIETOLIIKENNE

Liikenteen kehityksessä on otettava tärkeällä sijalla huomioon ympäristökysymykset. Ihmisen terveyttä ja Suomen luontoa ei saa uhrata taloudellisuuden ja tehokkuuden nimissä. Luonnonlain puolue suosii rautatieverkoston pääväylien kehittämistä. Moottoriteiden rakentamisen ja autoliikenteen haittoja vähennetään. Suosimme sähköautojen ja muiden luontoystävällisten kulkuneuvojen käyttöä ja intensiivistä kehittämistä. Kuljetuksista parhaita ovat ne, joita ei tehdä.

Liikenneonnettomuuksien yksi taustavaikuttaja on yhteisöllinen stressi. Tähän voidaan vaikuttaa kollektiivista tietoisuutta harmonisoivan joogalentoryhmän avulla. Joidenkin tutkimushavaintojen mukaan tällä ratkaisulla voidaan vähentää onnettomuuksien määrää kymmenillä prosenteilla.

Tietoliikennealalla Suomi kuuluu mailmaan johtaviin maihin. Voimme kaikki tuntea asiantilan johdosta ylpeyttä. LLP tulee toimimaan siten, että edistyksellisyyttämme tällä alueella hyödynnetään yhä enemmän nimenomaan elämän tärkeimpien tarpeiden täyttämiseen. Tässä asiassa luovuuden ja organisoituneen älykkyyden kehittäminen ovat avainasemassa.

Jotta viestintäteknologian nopea kehitys ei toisi elämäämme lisää stressiä tai keinotekoisuutta, on elintärkeää panostaa samanaikaisesti kansan henkiseen kasvuun. Tällöin kansalaiset kykenevät sopeutumaan nopeaan liikenne ja viestintäteknologian kehitykseen kadottamatta elämän kiirettömyyttä ja luonnonläheisyyttä.

TUOTTOISA MAATALOUS JA SAASTEETON, ELÄVÄ MAASEUTU

LLP:n maatalouspolitiikan perustana ovat yhteisöllisen tietoisuuden kehittäminen ja luonnonmukaiseen, puhtaaseen viljelyyn siirtyminen. Perustavanlaatuiseen maatalouspolitiikan muutokseen on erinomainen mahdollisuus juuri nyt, kun maatalous joka tapauksessa on muutostilassa.

Luonnonmukainen viljely takaa suomalaisille laadukkaan, myrkyttömän ravinnon ja entistä puhtaamman sekä viihtyisämmän maalaisympäristön. Se tarjoaa myös ennennäkemättömän lupaavat vientimahdollisuudet muualle Eurooppaan. Laatuun ja puhtauteen sekä tehokkaaseen paikallis ja etämarkkinointiin panostamalla Suomen maatalous voi kukoistaa EU:n sisälläkin. Samalla viihtyisä suomalainen maaseutuyhteisö herää jälleen henkiin.

Tavoitteena puhdas ravinto ja saasteeton, elävä maaseutu

LLP:n tavoitteet: Luonnonlain puolue näkee suomalaiset viljelijät kansakunnan ravitsevina ja ruokkivina vanhempina. Viisaat vanhemmat eivät tietenkään halua laittaa lastensa terveyttä vaakalaudalle syöttämällä heille kemiallisia lannoitteita tai säilöntäaineita. Moni suomalainen viljelijä on jo oivaltanut tehoviljelyn haitat ja haluaisi käyttää vähemmän kemiallisia lannoitteita. LLP:n ohjelman linjauksilla parannetaan kuluttajien ymmärrystä ja tehdään mahdolliseksi viisaiden viljelijöiden toiveen välitön täyttyminen.

Tavoitteemme on rehevä, kokonaan luonnonmukaisesti [3], ilman kemiallisia lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita viljelty kukoistava maaseutu. Sekä maan että metsänviljelyn muuttaminen luonnonmukaisiksi on pitkällä tähtäyksellä kannattavaa sekä terveydellisestä, ympäristöllisestä, työvoimapoliittisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Käytännössä siirtymä voidaan toteuttaa noin viiden vuoden kuluessa.

LLP:n maatalousohjelmaan liittyvän koulutuksen avulla viljelijät saavat käyttöönsä Luonnonlain kaikki mahdollisuudet. Näin voidaan varmistaa runsas sato ja runsaat tulot pienimmällä mahdollisella vaivalla, silti säilyttäen maan ja vesistöjemme ekologinen tasapaino. Kansamme tietoisuuden kehittyessä on mahdollista herättää uudelleen henkiin koko viihtyisä maaseutuyhteisö pientiloineen, kyläkauppoineen ja kouluineen.

Maanviljelijän talous turvattava, ekologisten ja terveydellisten ongelmien kasaantuminen estettävä

Suomen maatalouden ongelmat: Suomalainen maanviljelijä elää parhaillaan elämänsä epävarminta aikaa. EU:hun liittymisen kauaskantoisia vaikutuksia ei voi vielä kukaan tarkasti hahmottaa. Useat ovat kuitenkin sillä kannalla, että nykyinen viljely ja markkinointitietous eivät riitä turvaamaan suomalaisen maanviljelijän taloudellista hyvinvointia. LLP haluaa korjata myös sen epäkohdan, että maanviljelijöiden ja maataloustyön arvostus on laskenut ansaitsemattomasti.

Menneinä vuosikymmeninä maataloudessa on saavutettu taito käyttää yksittäisiä, eristettyjä luonnonlakeja, mm. kohottamalla kylvösiemenen geneettistä laatua ja ravitsemalla maaperää erilaisilla kemikaaleilla. Kuitenkin, tällainen luonnonlakien osittainen soveltaminen on aiheuttanut vakavan epätasapainon ympäristöömme. Maatalous on esim. järviemme suurin saastuttaja. Myös maaperän eroosio ja happamoituminen ovat Suomessakin täydessä vauhdissa. On huomattavan ristiriitaista, että samanaikaisesti kun tuetaan "tuottoisaa " tehomaataloutta, maksetaan korvauksia siitä, että viljelyskelpoista maata jätetään viljelemättä.

Ravintomme sisältämät epäpuhtaudet ja kemikaalit ovat vaarantaneet koko kansakuntamme terveyden. Kemiallisilla lisäaineilla on monia tuntemattomia sivuvaikutuksia. Lääketieteen asiantuntijat epäilevät useiden sairauksien johtuvan juuri ravinnon epäpuhtauksista. (ks. tutkimukset)

Maaseutu on elävänä asuinympäristönä kuihtunut: kyläkaupat ja koulut on monin paikoin lakkautettu, tuhannet asumiskelpoiset, viihtyisät pientilat ja talot ovat autioituneet. Kuitenkin jatkuvasti kasvava joukko kaupungeissa asuvista suomalaisista haluaisi muuttaa takaisin viihtyisään maalaisympäristöön.

Luonnonlain täysi tuki Suomen viljelijöille

Perusratkaisut: Maailmankaikkeus on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Näin myös yhteiskunnan kollektiivisella ilmapiirillä on vaikutusta luonnontilaan ja päinvastoin. Tärkeä tekijä maataloutemme kannalta on Suomen yhteiskunnallisen tietoisuuden kohottaminen. Kollektiivisen tietoisuuden puhdistuessa ja kehittyessä jopa ilmasto muuttuu suotuisammaksi. Asia on voitu havaita joissakin tutkimuksissa (ks. tutkimukset) sekä käytännössä mm. Senegalissa ja Mosambikissa [4]. (ks. Puolustus)

Yhteiskunnan tietoisuuden kehittyessä kuluttajien laatutietoisuus kasvaa. Paremmin omia tarpeitaan tiedostavat ihmiset haluavat luonnostaan ostaa laadukkaampaa ravintoa. Samalla maanviljelyn ja maanviljelijöiden arvostus lisääntyy. Kollektiiviseen tietoisuuden kenttään eli ilmapiiriin voidaan tehokkaimmin vaikuttaa perustamalla iso yhteisöllistä stressiä vähentävä joogalentoryhmä (ks. keskiaukeama sivu).

Toinen tärkeä asia on, että maanviljelijöiden koulutuksessa ja uudelleenkoulutuksessa tarjotaan heille mahdollisuus oppia henkisiä tekniikoita, joiden avulla he spontaanisti voivat paremmin elää ja viljellä sopusoinnussa Luonnonlain kanssa.

Maanviljelijöiden koulutusta parannetaan, puhdasta pienimuotoista maataloutta tuetaan

Ratkaisut maatalouden osaalueilla: Nykyisin puoliksi tyhjillään olevissa maatalousalan oppilaitoksissa aletaan välittömästi kouluttaa viljelijöitä luonnonmukaisen viljelyn viimeiseen tietämykseen. Nykyaikainen tekniikka yhdistettynä viimeisimpään tietämykseen luonnonmukaisen viljelyn mahdollisuuksista tarjoaa hyvän perustan tuottoisalle kestävän kehityksen maataloudelle.

Tärkeää on, että myös kuluttajia kasvatetaan tiedostamaan, mitä hyötyä on puhtaista elintarvikkeista. Kokonaiskustannukset huomioon ottaen puhtaiden, myrkyttömien ja lisäaineettomien tuotteiden käyttö on kansantaloudellisesti edullista (ks. tutkimukset). Tieto asiasta tulee tuoda kuluttajille välittömästi maatalousministeriön toteuttaman valistuksen avulla ja vähitellen koulutusjärjestelmämme kautta.

Tehomaataloudesta luonnonmukaiseen maatalouteen siirryttäessä on tärkeää tukitoimien oikea, kestävää kehitystä tukeva kohdentaminen. Luonnonlain puolue haluaa varmistaa viljelijöidemme taloudellisen hyvinvoinnin sekä siirtymäajalla että sen jälkeen. Jo lähivuosina maanviljelijöiden riippuvaisuutta valtiosta voidaan kuitenkin vähentää. Kansalaisten kulutustottumusten tervehtyessä suomalaisten maataloustuotteiden kysyntä kasvaa. Maatalouden kokonaistuottavuus paranee ja maataloustukea voidaan keventää.

Suomen maatalouden ja maaseudun uutta nousua edistäviä yksittäisiä seikkoja ovat:

 • Maanviljelijöiden arvokkaan työn yhteiskunnallisen arvostuksen lisääminen.
 • Pienimuotoiseen, luontoa vähemmän kuormittavaan ja tekijälle suurempaa tyydytystä tuottavaan viljelyyn ja perheyrityksiin palaaminen. Pienimuotoinen viljely mahdollistaa pääomakustannuksia pienentävän ja maan kulumisen kannalta edullisen kevyempään viljelykalustoon siirtymisen.
 • Maanviljelijöiden koulutuksen uudistaminen. Käytännön markkinointitietoon liittyvää opetusta tehostetaan. Koulutukseen lisätään menetelmät tietoisuuden kehittämiseksi. Lisäksi koulutuksen yhteydessä maanviljelijöille annetaan nykyistä enemmän tietoa sairauksien ennaltaehkäisystä ja kokonaisvaltaisesta työsuojelusta.
 • Toteutetaan laaja kuluttajavalistus puhtaiden, luonnonmukaisten suomalaisten elintarvikkeiden eduista.
 • Puretaan byrokratiaa ja muita tekijöitä, jotka hankaloittavat maan saatavuutta, pienmaatalouden aloittamista ja harjoittamista tai tiloilta tapahtuvaa suoramyyntiä.
 • Monimuotoista viljelyä ja omavaraisuutta suositaan. Tarvittaessa otetaan paketoidut ja muutoin käytöstä poistetut, esiisiemme raivaamat pellot uudelleen viljelykäyttöön.
 • Yrttiviljelyn voimakas kehittäminen. Suomessa on yrttiviljelyn kannalta mitä mainioin ilmasto. Maassamme voidaan viljellä monia yrttejä, joiden viljely muutoin on mahdollista vain alppiilmastossa.
 • Vähittäinen epäpuhtaan tehoviljelyn purkaminen voidaan aloittaa esim. lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden verovähennysoikeuden poistamisesta.
 • Tukkuliikkeiden rinnalle ja osittain niiden tilalle kehitetään paikallisverkostot, jotka toimittavat maataloustuotteet suoraan kuluttajille. Vanhaa paikallisten markkinoiden yhteisöllisesti arvokasta perinnettä tuetaan.
 • Tehokkaalla markkinoinnilla luodaan Eurooppaan vahva imago puhtaista suomalaisista elintarvikkeista. Jo nyt suuri osa eurooppalaisista arvostaa ja haluaa käyttää luonnonmukaisia tuotteita (ks. tutkimukset).

Luonnonmukaisen viljelyn ja maataloustuotannon lisäetu on sen työllisyyttä parantava vaikutus. Ihmisten ja elämän palatessa maaseudulle suomalaisen maaseudun vetovoima lisääntyy. Maatilamatkailu ja muut lisäelinkeinot tuovat lisätuloja maaseudun asukkaille.

Eläintenhoidossa vältetään kärsimystä ja tuetaan pienimuotoisuutta

 • Toimitaan ja vaikutetaan Euroopan Unionissa siten, että hormonilihan ja vastaavankaltaisten tuotteiden tuotanto sekä eläimille tarpeettomia kärsimyksiä aiheuttava, tehdasmainen karja ja muu eläintalous lopetettaisiin.
 • Tuetaan terveydellisesti perusteltua lisääntyvää kasvisravinnon käyttöä suhteessa liharavintoon (ks. tutkimukset). Lisääntynyt kotimaisten kasvisten käyttö on toteutettavissa välittömästi mm. kaikissa valtion laitoksissa sekä valtion ja kuntien hallitsemassa koulutusjärjestelmän ruokataloudessa.

Metsätaloudessa suositaan luonnonmukaisuutta ja pienimuotoisuutta. Erämaametsien suojelua kannatetaan.

 • Metsänhoidossa suositaan sekametsiä ja luonnonmukaisia hakkuita sekä työvoimavaltaista luonnonmukaista metsänviljelyä.
 • Metsiin mätänevän energiapuun talteenotto varmistetaan luomalla metsänomistajien ja mahdollisen työvoiman välille suorat informaatiokanavat.
 • Suomen laajojen, koko Euroopassa ainutlaatuisten aarnio ja erämaametsien suojelemista kannatetaan. Luonnon ja metsien tarpeetonta kuluttamista vältetään suosimalla tarkoituksenmukaista paperi ym. valmisteiden kierrättämistä ja käytön vähentämistä.

LLP:n maatalousohjelmaa tukevia tutkimuksia

 • Epäpuhtaan ravinnon terveysvaikutuksista on olemassa useita tutkimuksia. Mm. joidenkin syöpäsairauksien sekä streliteetin otaksutaan johtuvan ravinnon epäpuhtauksista ja kasvinsuojeluaineista.
  Lähteitä: Reeves, J.D.; Driggers, D. A.; Killey, V. A. (1981): The Lancet, August 8 1981, p. 300; Senanayake, N.; Karalliedde, L. (1987): Neurotoxic effects of organophosphorus ins... The new england journal of medicine 316, p.761-808.
 • Alustavien tutkimusten mukaan parantuneen kollektiivisen tietoisuuden kenttävaikutus on nähtävissä maataloudelle tärkeänä ilmaston tasapainottumisena.
  Lähde: Scientific Research on Maharishi's Transcendental Meditation Program and TMSidhi Program, Collected Papers, vol 4, tutkimus nro 324, MVU Press, Holland.
 • Luonnonmukainen, kestävän kehityksen maatalous lisää pitkällä tähtäimellä taloudellista tuottavuutta.
  Lähteet: American Journal of Alternative Agriculture, 1, (1987): 153; Texas Department of Agriculture, "Texas Agriculture: Growing a Sustainable Economy", 1990.
 • Mielipidetiedustelujen mukaan esim. saksalaisista melkein joka toinen haluaisi käyttää luonnonmukaisesti viljeltyä ravintoa, vaikka se olisi 40% tavallista kalliimpaa.
  Lähde: Hamm, U. Market for organic Products and marketing strategies today in Hecq, W. et Vaessen, A. de Marche de produit de lágriculture dans lÚnion Europeennne, p. 1420, Bryssel, 1994.
 • Monipuolisen kasvisravinnon terveyttä edistävät vaikutukset on todettu jo yli sadassa tutkimuksessa. (Katso esim. British Medical Journal, 308, Juni 1993: 1667-1670.)

Työllisyys ja talousvaikutus

Ohjelman työllisyysvaikutus: Useita kymmeniätuhansia työpaikkoja vuosittain.

Ohjelman talousvaikutus: Pitkällä tähtäyksellä parantuneen maatalouden kokonaistuottavuuden ja ympäristöhaittojen vähenemisen johdosta miljardeja markkoja vuodessa.

Yleisenä periaatteena on: tee vähemmän, saavuta enemmän. Siemen itää ja kasvaa oikeissa olosuhteissa itsestään.

Vanhan politiikan aikoina maanviljelystuotteet arvioitiin lähinnä niiden hinnan halpuuden perusteella - viljelijöitä ei paljoakaan arvostettu.

Uuden aikakauden yhteiskunnassa viljelystuotteet arvioidaan maun ja ravintoarvojen perusteella - viljelijöitä kunnioitetaan Suomen kansan ravitsevina vanhempina.

RIKOLLISUUDESTA VAPAA YHTEISKUNTA

Rikos johtuu patoutuneen stressin purkautumisesta. Stressin ja siten myös rikollisuuden syntyminen voidaan ehkäistä ottamalla käyttöön tehokkaat kasvatusohjelmat, joiden avulla kaikki kansalaiset oppivat elämään sopusoinnussa Luonnonlain ja siten myös toistensa kanssa.

Maailmanlaajuisen rikollisuusongelman poistamiseksi on oleellisen tärkeä poistaa stressi myös kollektiivisen tietoisuuden kentältä - maailman tietoisuudesta. Tässä on avainratkaisuna 7000 joogalentäjän ryhmä.

LLP:n tavoitteet: Tavoitteemme on turvallinen, syvästä luottamuksen ilmapiiristä nauttiva Suomi. Jo nyt Euroopan mittakaavassa turvalliseksi luokiteltu yhteiskuntamme voidaan edistyksellisin ratkaisuin kehittää oikeudenmukaisuuden ja luottamuksen mallimaaksi koko maailmassa.

Tavoitteenamme on rikollisuuden dramaattinen vähentäminen. Tieteellisesti tutkitut ja käytännössä laajasti testatut kasvatus ja kuntoutusohjelmat käyttöönottamalla voidaan vähentää tuntuvasti yksilön taipumusta rikollisuuteen. Yhteiskunnan ilmapiiriä puhdistavan joogalentoryhmän avulla voimme vaikuttaa rikollisuuteen vähentävästi yhteiskunnan tasolla. Soveltamalla LLP:n tarjoamaa ohjelmaa kokonaisuudessaan voidaan rikollisuutta vähentää vuositasolla ainakin 40%.

Rajojen auetessa huume ja muun rikollisuuden pelko on lisääntynyt

Suomen ongelmia: Tilastojen mukaan rikollisuus ei ole Suomessa viime vuosina juurikaan lisääntynyt. Vankiloihimme suljettujen lukumäärä on kuitenkin Euroopan keskitasoa korkeampi.

Rajojemme auetessa itään ja länteen on ennakoitu riskitekijöiden kasvavan. Erityisen pelottavalta ongelmalta näyttää huumausaineiden käyttöön liittyvä rikollisuus. Myös suuren nuorisotyöttömyyden ja siitä johtuvan syrjäytymisen on ennakoitu lisäävän rikollisuutta.

Laajaksi paisunut talousrikollisuus on vaikea oikeudenmukaisen yhteiskunnan perusteita ravisteleva sairaus. On osoittautunut, että ongelmaa on erittäin hankala hoitaa perinteisin lainsäädännöllisin toimenpitein. Ellei sitä pystytä ehkäisemään, johtaa se helposti kansakuntamme moraalin hajoamiseen.

Perinteiset menetelmät eivät ole ratkaisseet rikollisuusongelmaa millään alueella. "Ollaan kovia ja rangaistaan rankemmin" mentaliteetti vetoaa nyt yllättävän suureen osaan suomalaisista. Rangaistusten koventamiseen tai vankilatuomioiden pidentämiseen ei kuitenkaan ole selkeitä tutkimusten vahvistamia perusteita. Taloudellisia kustannuksia rangaistusten koventaminen kyllä lisää.

Rikollisuus voidaan ennaltaehkäistä

Perusratkaisut: Ainoa tapa rikosten aiheuttamien ongelmien poistamiseksi yhteiskunnassa on kasvattaa väestö spontaanisti ajattelemaan ja toimimaan luonnonlakien mukaan. Erityisen tärkeää on nuorison kasvatuksen uudelleen muotoilu (ks. tarkemmin Kasvatusohjelma).

Välitön dramaattinen rikollisuuden vähentyminen saadaan aikaan luomalla koherenssia eli tahdistuneisuutta kansalliseen tietoisuuteen suuren joogalentäjäryhmän avulla. Tällainen ryhmä elävöittää ns. puhtaan tietoisuuden kenttää ja heijastaa järjestystä ja harmoniaa ympäristöön. Stressi yhteiskunnassa vähenee ja koko väestö alkaa ajatella ja toimia sopuisammin. Tämä on ainoa tieteellisesti vahvistettu ohjelma, joka johdonmukaisesti, välittömästi ja olennaisesti vähentää rikollisuutta koko yhteiskunnassa.

Luonnonlain puolueen tärkein tehtävä on muodostaa 7000 joogalentoa ammatikseen harjoittavan virkamiehen ryhmä. Tämän ryhmän tarkoitus on poistaa stressiä Suomen kansan ja koko maailman kollektiivisesta tietoisuudesta. Rikollisuuden vähenevä suuntaus voidaan havaita muutamassa viikossa ryhmän perustamisen jälkeen. Vähenevä suuntaus jatkuu niin kauan kuin ryhmää ylläpidetään. Yhteiskunnan ilmapiirin harmonisoitumisen myönteinen vaikutus tulee ilmi myös siviililainsäädännön alueella.

Kokeellisesti ratkaisumalli on testattu jo useasti, viimeksi Washingtonissa kesällä 1993. Siellä rikollisuus väheni 2500 4000 hengen joogalentäjäryhmän ansiosta 18%. Englannin Merseysidessä kuusivuotta toiminut joogalentäjäryhmä on vähentänyt rikollisuutta 60%. (ks. lisää tutkimukset)

Testatut kuntoutusohjelmat vankeinhoitoon

Osaalueratkaisut:

 • Haluamme tuoda vankeinhoitoon käytännön olosuhteissa testattuja, tehokkaiksi osoittautuneita kuntoutusohjelmia. Vahvasti vartioiduissa vankiloissa tehtyjen tutkimusten perusteella erityisen suositeltava kuntoutusohjelma on Transsendenttisen Meditaation harjoitusohjelma.
  Senegalin vankeinhoitolaitoksessa opetettiin vuosina 1987-1988 TM-tekniikka 11 000 vangille ja 900 henkilökuntaan kuuluvalle. Seurauksena uusintarikollisuus laski 90%:sta 8%:iin. Vankien lukumäärä aleni puoleen ja joitain vankiloita voitiin sulkea. Vastaavansuuntaisia tuloksia on saatu myös USA:n vankiloissa.
 • Tuemme Suomessa käyttöönotetun sovittelujärjestelmän edelleenkehittämistä
 • Kannatamme siviililainsäädännön yksinkertaistamista. Sen kehittämisen kannalta

LLP:n ohjelmaa tukevia tutkimuksia

 • Kaupungeissa (n=24), joissa yli 1% oli oppinut TM-tekniikan, aleni rikollisuus keskimäärin 16% verrattuna muihin vastaaviin kaupunkeihin. Lähde: Journal of Crime and Justice, 4 (1981): 25-45. Tutkimus on toistettu useita kertoja vastaavin tuloksin.
 • Henkilöt, jotka harjoittavat TM-tekniikkaa, vähentävät automaattisesti kaikentyyppisten päihteiden väärinkäyttöä. (International Journal of the Addictions, 12 (1977): 729-754 ja Journal of the Addictions 26 (1991): 293-325.
 • Useat tutkimukset osoittavat, että suuret joogalentäjäryhmät vähentävät rikollisuutta poistamalla stressiä ja luomalla harmoniaa kansakunnan tietoisuudessa. Rikollisuuden vähentyminen tapahtuu välittömästi kun ryhmä kokoontuu. (ks. tutkimukset keskiaukeamalla sivu)

Vanhan politiikan aikoina rikollisuus yritettiin ratkaista kovien rangaistusten uhalla. Uuden aikakauden yhteiskunnassa rikollisuus ennaltaehkäistään poistamalla sen taustalla oleva kollektiivinen stressi ja tyytymättömyys.

KULTTUURI KANSAKUNNAN EHEYTTÄJÄKSI JA YHDISTÄJÄKSI

Nopea teknillinen kehitys ja teollistuminen on kuluneella vuosisadalla vierottanut länsimaisen ihmisen elämäntavan ja yhteiskunnan perinpohjin luonnon rytmistä ja harmoniasta. Elämän keskipisteeksi ovat tulleet koneet, kulutus, tuotanto ja raha.

Kulttuurin perinteiset ihmisiä yhdistävät ja kansakuntaa lujittavat arvot ovat jääneet elämän pinnallisuuden ja kiihtyvän kiirehtimisen varjoon.

Luonnonvastaisen kehityksen seurauksena on stressin määrä lisääntynyt valtavasti sekä ihmisten elämässä että yhteisöissä ja koko yhteiskunnassa.

Luonnonlain puolueessa korostamme kulttuuriarvojen merkitystä yhteiskuntaa koossapitävinä rakennuspuina. Elämä sopusoinnussa luonnonlakien kanssa tarkoittaa myös sopusointua kansallisten kulttuuriarvojen kanssa ja kansallisen kulttuurin harmonista rinnakkaiseloa maailman kaikkien kulttuurien kanssa.

LLP:n kulttuuriohjelman perusajatukset:

 • Nykyaikainen kehitys ei ole ristiriidassa perinteisten kulttuuriarvojen kanssa. Ne voidaan ja tulee sovittaa yhteen.
 • Kulttuuriarvot ovat yksilön ja yhteiskunnan kehityksen, hyvinvoinnin ja elämän täyttymyksen perusta.
 • Kulttuuriarvojen perusta on elämän transsendenttisella tasolla, samalla tasolla missä Luonnonlaki ohjaa elämää.
 • Tietoisuuden avautuessa Luonnonlain tuntemiselle meditaatiossa tai taiteessa, kulttuurin perusta rakentuu joka päivä uudelleen rikastuttamaan elämää.
 • Tiedon pirstaleisuus ja rajoittuneisuus on ollut syynä siihen, että Luonnonlain kokonaisvaltaista luonnetta ei ole ymmärretty.
 • Kokonaisvaltaisen tiedon puute on johtanut monilla alueilla luonnonlakien rikkomiseen ja tuonut ihmislajin tuhoutumisen mahdollisuuden mm. ydinaseiden ja seurauksiltaan arvaamattoman geenimanipulaation muodossa.
 • Kansakunnan vahvuus ei perustu talouteen, sotilaalliseen voimaan tai poliittiseen konsensukseen, vaan henkiseen tasoon ja kansallisen kulttuurin eheyteen.
 • Voimakas ja elävä kansallinen kulttuuri kykenee sulattamaan itseensä vieraista vaikutteista parhaat itseään heikentämättä. Samalla se ravitsee toisia kulttuureita omilla arvoillaan.
 • Kulttuurin syvin olemus on kaikkien ilmiöiden ykseys transsendenttisella tasolla. Vain elämän pintatasolla muutos jatkuu vapaasti.
 • Kansallisen kulttuurin omaleimaisuus säilyy kun luonnonlait ovat elävinä ihmisten tietoisuudessa. Ihmiset tuntevat silloin olevansa kotona kaikkien kulttuurien keskellä.
 • Kaikilla kulttuureilla on yhteinen perustansa luonnonlakien yhtenäiskentässä, puhtaan tietoisuuden tasolla. Puhtaan tietoisuuden elävöityminen yhdistävänä tekijänä tuo ykseyden ja rauhan kansakuntien perheeseen.

Tiede elämän palvelijaksi

Sirpaletiedosta kokonaisuuteen

Nykytieteen lyhyt 300-400-vuotinen historia on ollut inhimillisen älyn löytöretki luonnon salaisuuksien maailmaan. Jokainen uusi löytö on lisännyt ymmärrystä maailmankaikkeuden laeista ja jokainen uusi keksintö on valjastanut käyttöön uusia voimia ja mahdollisuuksia luontoäidin loputtomista rikkauksista.

Vasta Hiroshiman atomipommin jälkeen herättiin laajasti tiedostamaan vaarat, jotka tieteen seikkailuretkellä voivat uhata koko ihmiskuntaa. Mitä perustavammalla tasolla luonnon järjestykseen puututaan, sitä suuremman tuhon voimat ovat käytettävissä.

Luonto on kokonaisuus, ja sen osittaisesta manipuloimisesta voi olla arvaamattomia seurauksia. Nykytiede on osittunutta, se tutkii ja käyttää hyväksi vain osia luonnon kokonaisuudesta. Puutteellinen ymmärrys kokonaisuudesta ja osittainen luonnonlakien hyväksikäyttö voi vaarallista. Siitä voi tulla poliittisen vallan tai taloudellisen hyödyn tavoittelun väline.

Geenimanipulaatio esimerkkinä Luonnonlain osittaisen hyödyntämisen ongelmista

Luonnon hienoin taso on älykkyys, organisoiva voima, joka kasveissa, eläimissä ja ihmisissä on tiivistynyt solujen geenirakenteeseen. Sattumalla ei ole sijaa luonnon älykkyyden toiminnassa. Omenan siemenestä tulee aina omenapuu. Luonnon kokonaisuuden harmonian kannalta kaikki on aina tarkoituksenmukaista.

Uusi geenitekniikka on mahdollistanut ihmiselle puuttumisen luonnon älykkyyden toimintaan tavalla joka voi muuttaa luonnon sisäistä järjestystä peruuttamattomasti sukupolviksi eteenpäin. Geenimutantit eivät ole enää tieteiskirjojen tarinoita, vaan reaalinen mahdollisuus. Laboratorioissa voidaan kehittää hyönteis tai eläinlaji, joilla ei ole luontaisia vihollisia. Keinotekoinen virus voi levitä ekojärjestelmään ja jäädä sinne pysyvästi. Tehtyä virhettä on vaikea tai mahdoton korjata.

Vasta viime aikoina tiedeyhteisö on havahtunut käsillä olevaan vaaraan. Geenitekniikka on kuitenkin maailmanlaajuinen liiketoimi ja sen vaarojen eliminoiminen on mahdollista ainoastaan maailmanlaajuisella yhteistyöllä.

Luonnonlain puolueessa nähdään, että taloudellisien intressien takia ei saa vaarantaa ihmisiä, eläimiä tai ekosysteemiä. Geenitekniikan kaupallista kehittelyä ei pidä jatkaa ennen kuin sen vaarat on laajasti punnittu riippumattomalla kansainvälisellä foorumilla.

Tieteen on otettava vastuu elämän kokonaisuudesta

Osittunut länsimainen tiede on tänään tienhaarassa. Nykyinen kehitys johtaa yhä kasvavaan ongelmavyyhteen, jossa jokainen uusi keksintö ja ratkaisu luo uusia, toinen toistaan vaikeampia ongelmia.

On tärkeää tiedostaa osittuneen tieteen vaarat. Välttyäkseen vaaroilta, tiedeyhteisön pitää arvioida lähtökohtansa uudestaan. Tieteessä on otettava huomioon Luonnonlaki.

Nykyfysiikassa Luonnonlaki tunnetaan kaikkien luonnonvoimien yhtenäiskenttänä, äärettömän vuorovaikutuksen tasona, kaikkien mahdollisuuksien alueena.

Yhtenäiskenttä on jakamaton kokonaisuus. Se sisältää sekä subjektin, objektin että niiden välisen vuorovaikutuksen lukemattomat eri ilmenemismuodot. Yhtenäiskentässä tutkijaa (subjektia) ei voi eristää tutkittavasta (objektista), niin kuin tieteessä on objektiivisuuden nimissä tähän asti pyritty tekemään.

Tieteen uusi suunta kohti kokonaisuuden huomioimista johtaa tietoisuuden tutkimiseen ja ymmärtämiseen.

Luonnonlain puolueessa olemme kaukonäköisiä ja perustamme koko lähestymistapamme tietoisuuden tutkimiseen ja teknologiaan. Kaikkien ratkaisujemme lähtökohta on Luonnonlain kokonaisuuden tunteminen ja luonnonjärjestyksen vastuullinen huomioiminen.

Taide vapaan hengen valtakunnaksi

Ihminen, taiteilija, on välikappale Luojan työssä, maailmankaikkeuden rytmisessä sykkeessä, elämän ikuisessa kierrossa.

Taiteilija luotaa työssään tietoisuutensa syvyyttä, laajuutta ja kauneutta. Samalla hän on herkkä näkijä, kollektiivisen tietoisuuden kirkas peili.

Taiteilijan arvokkain kutsumus on parantaa, eheyttää, yhdistää, etsiä ratkaisuja, luoda näköaloja ja herättää toisia näkemään.

Kun henkinen ilmenee taiteilijassa, näkyy se hänen työnsä ajankohtaisuudessa ja koskettavuudessa. Hänen luomuksensa ylevöittää katsojan ja kuulijan mielen.

Pystyäkseen tähän on taiteilijan kypsyttävä ihmisenä. Henkinen kasvu ja sisäinen avartuminen on taiteilijalle yhtä tärkeää kuin kaikkien taiteellisessä työssä tarvittavien tekniikoiden ja välineiden hallitseminen tai esteettisen näkemyksen harjoittaminen.

Taiteen voima on vapaan hengen voimaa. Taiteen seesteisyys on vapaan hengen seesteisyyttä. Hengen ja aineen vuorovaikutuksen tasapainoinen kehittäminen ovat taiteilijalle suuria haasteita rikkonaisessa ja uhkakuvia tulvivassa maailmassa.

Taide on kauneuden saareke tämän päivän kovien materiaalisten ja teknisten arvojen maailmassa. Kun tietoisuus kehittyy kaipuu kauneuteen kasvaa. Yleisen viihtyvyyden parantamisessa ja stressittömän ilmapiirin luomisessa taiteilijoilla on rajattomasti annettavaa.

Monet taiteilijat ovat pitäneet kiinni henkisestä vapaudestaan ja irroittaneet itsensä yhteiskuntaa nykyisin ohjaavista aineellisista arvoista. Luonnonlain puolueessa arvostamme taiteilijoita näkijöinä jotka pyrkivät elämään todeksi ihanteitaan henkisestä vapaudesta. Haluamme luoda koko yhteiskunnastamme vapaan hengen ja kauneuden valtakunnan, jossa jokainen voi turvallisesti elää todeksi arvokkaimmat unelmansa.

Amerikkalaisten astronauttien katsellessa ensimmäisen kerran kuun pinnalta maata heitä hätkähdytti ilmestysmäinen näky: aamuauringon hohteessa maapallomme loisti paratiisimaisena kauniina sinisenä helmenä mittaamattoman avaruuden syleilyssä. Moderni ihminen kohtasi Luojan luomuksen kaikessa kauneudessaan.Tällaisena meidän tulisi maailma nähdä ja kokea - sekä toimia sen mukaisesti.

HYVINVOIVA PERHE, TOIMIVA SOSIAALIPOLITIIKKA

Luonnonlain puolue tarjoaa käytännöllisen, tieteellisen tutkimuksen tukeman lähestymistavan yhä vaikeammaksi käyviin sosiaalisiin ongelmiin. Sosiaalisten jännitteiden ja stressin poistaminen ovat avainasemassa perheen hyvinvointia kehitettäessä. Suuri osa sosiaalisista ongelmista on poistettavissa kun perheiden henkinen tasapaino lisääntyy.

Elävöittämällä Luonnonlain kehitystä tukevia ominaisuuksia sekä yksilön että koko yhteiskunnan yleisen henkisen ilmapiirin tasolla, pyrimme vahvistamaan perheen perinteisiä arvoja. Tarjoamme tietoa tasapainoisesta ja Luonnonlain mukaisesta elämästä - elämästä paremmassa henkisessä ilmapiirissä, mikä merkitsee yksittäiselle ihmiselle nykyistä tyydyttävämpää elämää samalla kun koko yhteiskunnan tarpeet tulevat huomioiduiksi.

LLP:n tavoitteet: Haluamme lisätä ihmisten kykyjä ja taitoja huolehtia itse itsestään. Sosiaalietuuksien perusteita haluamme yksinkertaistaa, mutta sosiaalituen määrää ei tule vähentää ennen kuin sen tarve on yhteiskunnan tervehdyttyä laskenut.

Sosiaalipalvelujen parantaminen tuen tarvetta vähentämällä

Perusratkaisut: Taloudellisen tuen rinnalle tarjotaan koulutusohjelmia, jotka lisäävät luovuutta, parantavat terveyttä ja ohjaavat ihmisiä spontaanisti ja yhä enemmän luonnonlakien mukaiseen toimintaan. Näin on mahdollista saavuttaa suurempi itsenäisyys, päästä tavoitteisiin helpommin ja tulla luonnostaan vähemmän riippuvaiseksi yhteiskunnan tuesta.

Viranomaisilla tulee olemaan suuremmat mahdollisuudet jakaa yhteiskunnan tukea sitä todella tarvitseville, kun julkiset menot vähenevät hallinnon yksinkertaistuessa, sosiaalisten ongelmien vähentyessä ja kansallisen luovuuden lisääntyessä.

Pyrkimyksemme on luoda yhtenäinen kansallinen tietoisuus sekä joogalentäjien ryhmän avulla poistaa lisäksi stressiä ja mahdollistaa voimakkaan, myönteisen ilmapiirin kehittyminen yhteiskunnassa. Sellaisessa ravitsevassa ympäristössä, missä yhteisöjen sisäinen ilmapiiri käy nykyistä suopeammaksi, on mahdollista kehittää enemmän vastavuoroista, yhteisöllistä apua ja nykyistä tukevammat perhesiteet.

Näissä olosuhteissa on luonnollista, että yksittäiset ihmiset ja yhteisöt voivat rakkauden hengessä antaa tukensa sitä tarvitseville.

OSAALUERATKAISUT:

Stressitön perhe terveen yhteiskunnan vahva perusta

Vanhempien terveys ja tyytyväisyys on kansan terveyden perusta. On ensiarvoisen tärkeää suojata perhettä huoltavat vanhemmat stressiltä.

Vanhempien stressaantuminen haittaa lasten kehitystä. Lasten heikkous johtaa koko kansan heikkouteen. Tämä näkyy syrjäytymisenä, huumeongelmina, työttömyytenä ja rikollisuutena. Tärkeintä lapselle on kodin antama rakkaus ja lämpö. Näillä eväillä varustettuna heistä tulee kestävämpiä ja mieleltään vakaita.

Perhepoliittisen ohjelmamme tarkoituksena on tukea perheitä hyvään yhdessäoloon vähentämällä paineita sekä yhteiskunnan taholta perheisiin vaikuttavassa yleisessä ilmapiirissä että perheenjäsenten yksilöllisessä tietoisuudessa.

Vanhemmilla tulee olla todellisia vaihtoehtoja ansiotyön tekemisen ja lasten hoitamisen välisen ristiriidan luonnolliseksi ratkaisemiseksi. Valintaa tulisi ohjata ensisijaisesti perheen hyvinvoinnin vaatimuksien, ei esim. työvoimatilanteen tai talouden.

LLP suosittaa kaikkia toimenpiteitä, jotka lujittavat perhettä. On esim. hyvä hieman lyhentää työpäiviä, jotta perheenjäsenet saavat enemmän aikaa sosiaaliseen kanssakäymiseen toistensa kanssa.

Ihmisoikeuksien turvaaminen

Ihmisoikeuksien rikkominen on samalla Luonnonlain rikkomista. Ihmisoikeudet toteutuvat vapaimmin ja parhaiten silloin, kun ajatukset ja teot ovat sopusoinnussa Luonnonlain kanssa.

Vain elävöittämällä Luonnonlakia yksilön ja yhteiskunnan tasolla ja saattamalla kaikki toiminta sopusointuun Luonnonlain kanssa, voidaan taata ihmisoikeudet kaikille yksilöille ja ryhmille, esim. eri kulttuuriperinteiden edustajille ja kehitysmaiden asukkaille. Jokaisella on oikeus käyttää kaikkia lahjojaan ja nauttia täydestä Luonnonlain tuesta.

Päätöksenteon painopiste lähemmäksi ihmistä

LLP:n sosiaaliohjelmaa vahvistaa myös päätöksenteon ja vastuun siirtyminen yhä suuremmassa määrin paikallistasolle, sinne missä ongelmat ovat alkaneetkin. Ne, jotka parhaiten tietävät, mitä tarvitaan, voivat tehokkaimmin auttaa tarvitsevia.

LLP:n sosiaaliohjelmaa tukevia tutkimuksia

LLP:n kasvatus ja terveysohjelmiin liittyvissä tutkimuksissa on havaittu, että suosittelemillamme menetelmillä älykkyys ja luovuus lisääntyvät, työsuoritukset paranevat, työtyytyväisyys lisääntyy ja stressi vähenee (ks. kyseisiä ohjelmia). Muut tutkimukset ovat vahvistaneet ohjelmiemme tehon rikollisuuden, väkivaltaisuuden ja yhteiskunnassa esiintyvän levottomuuden vähentäjänä (ks. keskiaukeama sivu).

IKÄIHMISILLE PAREMPI ASEMA YHTEISKUNNASSA

LLP:n ohjelma tarjoaa välineitä sen kunnioituksen ja arvonannon palauttamiseksi, mikä vanheneville ihmisille yhteiskunnan tukipilareina perinteisesti kuuluu. Ohjelmamme auttavat heitä elämään pidempään terveinä ja elinvoimaisina ja sillä tavoin hyödyttämään muita elämänkokemuksellaan ja viisaudellaan.

LLP:n tavoitteet: Haluamme toimia niin, että ikääntyvät ihmiset olisivat omatoimisempia, muista riippumattomampia sekä kykenisivät enemmän osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Vanhemman väestön henkisten kykyjen ylläpito ja kehittyminen mahdollistavat sen, että he enenevässä määrin voivat viisautensa ja elämänkokemuksensa avulla edistää yhteisönsä hyvinvointia. Heidän osallistuva läsnäolonsa on tasapainoisessa, hyvinvoivassa yhteiskunnassa tärkeää niin muiden aikuisten kuin lastenkin kannalta.

Enemmän terveyttä ja elinvoimaa

Perusratkaisu: Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon ohjelmamme on todettu parantavan vanhusten terveyttä, hyvinvointia, mentaalisia toimintoja ja lisäävän elinikää, niin että he voivat nauttia elämästään samalla kun antavat kokemuksensa yhteisönsä käyttöön.

Tutkimusten mukaan voidaan lääketieteellisen hoidon tarvetta vanhemman väestön osalla vähentää jopa 70 % pelkän yksinkertaisen TMrentoutusharjoituksen avulla. (ks. tutkimukset Terveysosassa)

Kun hallitus saa joogalentäjistä koostuvan tukiryhmän, ryhmän voimakkaasti yleiseen ilmapiiriin kohdistuva myönteinen vaikutus poistaa asteittain ympäristöstä stressin ja rikollisuuden. Vaikutus tuntuu luonnollisesti myös vanhemman väen elämässä.

Vanhempi väestö yhteiskunnan tukipylväiksi

Osaalueratkaisut:

 • LLP haluaa selvitettävän mahdollisuutta vähentää oikeusjärjestelmän mutkikkuutta ja kustannuksia palauttamalla osa yhteisöjen oikeudellisista, sovitteluluonteisista toimista yhteisön seniorijäsenille. Kokemuksensa ja viisautensa nojalla vanhemmat kansalaiset voisivat toimia yhteiskunnan nuorempien jäsenten eräänlaisina neuvonantajina kylänvanhimpien tapaan. Näin palautettaisiin seniorit kunniapaikalleen yhteiskunnan tukipylväiksi. Yksinkertaistamalla oikeudenkäyttöä ja ottamalla vanhempi väestö aktiivisesti mukaan, asioiden käsittely muuttuisi nopeammaksi, yksinkertaisemmaksi ja kustannuksiltaan kohtuulliseksi.
 • Lisäksi tulemme lisäämään ikääntyvien ihmisten mahdollisuutta osallistua lasten ja nuorten koulutukseen ja kasvatukseen. Tällä tavoin opettajien rasitteet vähenevät ja lapset saavat mahdollisuuden hyötyä vanhempien viisaudesta. Myös yhteiskunnan muilla alueilla seniorien viisaudesta voisi olla suurta apua.

Sukupolvien välinen kanssakäyminen ja tuki

Luonnonlain Puolueen ohjelmat kaventavat sukupolvien välistä kuilua, sillä sosiaaliset ja perheelämää koskevat arvot lujittuvat Luonnonlain elävöityessä kansan tietoisuudessa. Näin kehittyy yhteiskunnan eri ryhmien välille luontevasti mahdollisuuksia vastavuoroiseen tukeen. Ikääntyvien halutessa kasvattaa, tukea ja rohkaista nuoria, nämä puolestaan pyrkivät huolehtimaan vanhemmista ja tarvittaessa auttamaan heitä. Näin eri sukupolvet tasapainottavat toisiaan.

Näkemyksemme mukaan kukin ikäryhmä tuo oman tärkeän panoksensa yhteiskuntaelämään - nuoret elinvoimaisuudellaan ja vanhemmat opastaessaan nuoria. Luonnonlain elävöityessä ja koko yhteiskunnan vahvistuessa ikääntyvä väestö voi yhä enenevässä määrin vaikuttaa myönteisellä tavalla yhteiskunnan ja kansakunnan asioihin, edistää toiminnan saattamista Luonnonlain mukaiseksi ja samalla nopeuttaa omaa henkistä kasvuaan tietoisuuden yhä korkeampia tasoja kohti. Vanhemman väestön elämisen laatu paranee ja sosiaaliset ongelmat vähenevät samaan tahtiin kuin ympäröivässä yhteisössäkin.

LLP:n ohjelmaa tukevia tieteellisiä tutkimuksia

 • Useissa tutkimuksissa on havaittu fysiologisen ikääntymisen hidastuvan TM-tekniikkaa harjoittavilla. Eräässä tutkimuksessa heidän biologinen ikänsä osoittautui olevan jopa 12 vuotta pienempi kuin muulla samanikäisellä väestöllä.
  Lähde: International Journal of Neuroscience, 16 (1982): 5358.
 • Eräässä tutkimuksessa opetettiin vanhustenkodin asukkaille erilaisia keinoja huolehtia henkisestä vireydestään. Transsendenttisen Meditaation oppineet vanhukset elivät selvästi pidempään kuin muut.
  Lähde: Journal of Personality and Social Psychology, 57 (1989): 950964.
 • Terveyden parantumiseen liittyviä tutkimuksia Terveysosassa.

Vanhan politiikan aikoina vanhuksia ei paljoakaan arvostettu. Heidät nähtiin ennemminkin vain taloudellisesti yhteiskuntaa rasittavaksi taakaksi. Uuden aikakauden yhteiskunnassa vanhemmalla väestöllä on kunniapaikka yhteiskunnan tukipilareina. He jakavat viisauttaan ja elämänkokemustaan koko muulle yhteiskunnalle sekä toimivat läsnäolollaan tasapainon ja harmonian arvostettuina ylläpitäjinä.

SUOMELLE VOITTAMATON PUOLUSTUS

Armeija on tarkoituksenmukainen vain, kun se on voittamaton ja kykenee ehkäisemään ennalta vihollisuuksien syntymisen. Näin tapahtuu, kun puolustusvoimat liittoutuvat Luonnonlain voittamattoman voiman kanssa. Luonnon organisoiva voima pitää spontaanisti huolta maailmankaikkeuden kaikkien alueiden vakaudesta ja turvallisuudesta.

LLP:n turvallisuuspolitiikan ydinasia on ennaltaehkäisevän joukkoosaston luominen jokaisessa armeijassa. Näin voidaan saavuttaa voitto ilman sotaa ja kansakunta voi elää vapaudessa. Pysyvän maailmanrauhan edellytys on vihollisuuksien ennaltaehkäiseminen koko maailmanperheessä.

LLP:n tavoitteet: Suomen kansalla, kuten maailman muillakin kansoilla on oltava tavoitteena ikuinen maailman rauha. Tähän päästään vain poistamalla ihmisten ja kansojen välinen epäluulo sekä vihamielisyys. Vihan ja epäluulon tunteet ovat seurausta stressistä. Vihamielisyys poistuu, kun stressi ja negatiivisuus yksittäisten ihmisten ja yhteisön tietoisuudessa poistetaan.

Tehokkaasti toimivaa puolustuslaitosta ei ole missään maassa

Suomen ja maailman ongelmat: Kylmän sodan päättyminen on tuonut kansainvälisen yhteisön uuden ajan kynnykselle. Kun suurvaltojen keskinäinen epäluulo ei enää sido suuria voimavaroja, ovat mahdollisuudet maailmanrauhan rakentamiseen paremmat kuin pitkään aikaan. Kuitenkin olemme nähneet paikallisten ristiriitojen nousevan esiin muutosten kuohuista. Sotia käydään ja terrorismin luoma anarkia uhkaa monien maiden yhteiskuntajärjestystä. Missään maassa kansalaiset eivät tunne oloaan täysin turvalliseksi.

Jos puolustuslaitos ei kykene takaamaan turvallisuutta, se on epäonnistunut tehtävässään. Aseiden lisääminen ei varmista turvallisuutta, sillä se lisää pelkoa ja jännitystä naapurimaissa. Aseellinen voima merkitsee vain kykyä tuhota itsensä. Rauhansopimukset eivät nekään takaa turvallisuutta. Viimeisten 3000 tuhannen vuoden aikana on 8000 erilaisen rauhansopimuksen tai artiklan voimin yritetty rakentaa maailmanrauhaa - tunnetuin tuloksin. Viime vuosikymmenten aikana todella ironiseksi maailmantilanteen on tehnyt se, että samat maat, jotka ensin toimittavat aseita sotiviin maihin, ovat hetken kuluttua eri keinoin mestaroimassa rauhaa ja yrittämässä sodan lopettamista.

Suomen mittavat noin 10 mrd markan puolustusmenot muodostavat miltei 5% valtion menoista. Mielestämme rahat pitää pystyä sijoittamaan tuottoisammin.

Puolustusvoimille kriisit ennaltaehkäisevä joukko-osasto

Perusratkaisu: LLP:n puolustusratkaisu on kehittää maailman tietoisuus sellaiseksi, että kaikki maailman kansalaiset saavat elää positiivisessa ilmapiirissä vailla pelkoja.

Tieteellisen tutkimuksen perusteella tietoisuuden kenttää elävöittävä joogalennon ryhmäharjoitus vaikuttaa yhteiskunnan ilmapiiriin tasapainottavasti. Koko maailman tietoisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tarvitaan 7000 tietoisuuden ryhmädynamiikan asiantuntijan ryhmä. Suomen armeijaan tulee perustaa tämänkokoinen kriisejä ennaltaehkäisevä joukko-osasto. Esimerkiksi puolustusvoimiin kehitteillä olevalle kriisivalmiusosastolle voidaan antaa koulutus sekä menetelmät kansallisen tietoisuuden vahvistamiseksi ja harmonisoimiseksi.

Tällainen Suomeen perustettu ryhmä voi ehkäistä väkivallan ja vihollisuudet jo ennen niiden syntymistä - sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Näin suomalaisten rauhanturvaajien perinteikäs ura saa arvoisensa jatkon.

Turvallisuuden vakiintuessa aseellinen varustautuminen on tarpeetonta

Osaalueratkaisut:

 • Luonnonlain puolue tukee kaikkea maailmanlaajuista sopua rakentavaa kansojen ja kansanjohtajien välistä kanssakäymistä.
 • Asehankintoja ja armeijan ylläpitokustannuksia karsitaan siinä tahdissa kuin kansan lisääntynyt luottamus ja turvallisuudentunne sallivat.
 • Varusmiesten koulutukseen lisätään elämäntaitojen ja tehokkaiden rentoutumismenetelmien opiskelu. TM-meditaatioharjoitusten avulla voidaan kehittää varusmiesten fyysistä kuntoa ja lisätä valppautta sekä vähentää sairastuvuutta.
 • Koko armeijan kantahenkilökunta koulutetaan ymmärtämään kollektiivisen tietoisuuden kehittämisen merkitys maanpuolustuksen kannalta. Halukkaille annetaan mahdollisuus kouluttautua ennaltaehkäisevän joukkoosaston opettamiseen ja ylläpitoon.
 • Varusmiespalvelusta suorittavien mahdollisuuksia suorittaa yhteiskunnallisesti arvokasta työtä varuskunnan ulkopuolella lisätään. Tällaiseen työhön voi sisältyä esim. avun tarpeessa olevien veteraanien auttaminen.

Talousvaikutus

Ensimmäisinä vuosina varustuksen hankinta ja ylläpitokustannusten vähentyessä säästetään noin 0,5 mrd mk vuodessa. Myöhemmin säästöt nousevat miljardeihin markkoihin.

LLP:n puolustusohjelmaa tukevia tutkimuksia:

 • Libanonin sodan intensiteetti ja sotakuolemat vähenivät 79,5%, kun lähistölle perustettiin kollektiivista tietoisuutta tasapainottava joogalentoryhmä.
  Lähde: Journal of Conflict Resolution 32 (1988): 776-812
 • Tieteelliset tutkimukset ovat vahvistaneet, että joogalennon ryhmäharjoitukset parantavat elämisen laatua, vähentävät levottomuutta ja väkivaltaa, vähentävät paikallisia kiistoja, lisäävät positiivisia kehityssuuntia kansainvälisten konfliktien aikana sekä edistävät rauhanomaista kehitystä.
  Lähteitä: Journal of Conflict Resolution, 32, 1988, 776 ja 34, 1990, 756; Journal of Mind and Behavior 8 (1987): 67-104 ja 9(4), (1988): 457486; Journal of Crime and Justice 4 (1981): 25-45; Social Indicators Research 22 (1990) 399-418; Dissertation Abstracts International 49 (1988) 2381A, ja 50 (1989); Social Science Perspectives Journal 2(4), (1988): 80-94.

Suosittamiemme kasvatusohjelmien avulla voidaan parantaa myös puolustusvoimien henkilökunnan ja varusmiesten terveyttä sekä henkistä hyvinvointia.

Lähteitä: Parempi terveys (Psychosomatic Medicine 49 (1987): 493; Japanese Journal of Industrial Health 32 (1990): 656)
- Lisääntynyt luovuus (The Journal of Creative Behavior 13 (1979): 159)
- Lisääntynyt älykkyys (Personality and Individual Differences 12 (1991): 105; Perceptual and Motor Skills 62 (1986): 731)
- Stressin jälkeisen trauman lieventyminen (Journal of Counseling and Development 64 (1985): 212)
- Vähentynyt päihteiden käyttö (International Journal of the Addictions 12 (1977): 729)

(ks. myös tutkimukset Terveys ja Kasvatusosioissa)

Maharishi-efekti käytännön elämää palvelemassa

Kokemuksia Mosambikista kun siellä opetettiin hallituksen toimesta TM-tekniikka ja joogalento tuhansille ihmisille

Ote Mosambikin puolustusvoimien entisen komentajan, kenraaliluutnantti Tobias Dain raportista:

"Maharishi-efektin tulokset ennustettiin ennen ohjelman käyttöönottoa. Meille kerrottiin, että lisääntyvä koherenssi kollektiivisessa tietoisuudessa saisi aikaan kestävän rauhan, parantaisi rikollisuustilastoja, vähentäisi liikenneonnettomuuksia, kohentaisi maan taloutta ja kaiken kukkuraksi lisäisi luonnon tasapainoa niin, että viisi vuotta kestäneen täydellisen kuivuuden jälkeen saisimme taas sateita. (Eteläisessä Afrikassa oli vuosisadan pahin, viisivuotinen kuivuuskausi.) On tunnustettava, että tähän viimeiseen ennustuksen suhtauduimme melko skeptisesti.

Kun TM-tekniikka oli Mabutossa opetettu tuhansille sotilaille ja muille ihmisille, voitiin vuoden 1993 ensimmäisen neljänneksen aikana havaita 20% lasku rikollisuuden määrässä. Tämä oli yllättävää, sillä yleensä sotien loppuessa on odotettavissa rikollisuuden lisääntymistä. Aivan sama ilmiö oli havaittavissa Quelimanen kaupungissa ja Manican alueella. Kun ryhmät lopettivat ohjelman tekemisen joukkojen koulutuksen tai kotiuttamisen takia, rikollisuusluvut kääntyivät taas nousuun.

Vuoden 1993 aikana autokanta lisääntyi maassa 34 kertaiseksi, minkä lisäksi autojen liikkuminen maassa lisääntyi dramaattisesti, koska ensi kertaa 28 vuoteen oli taas mahdollista matkustaa vapaasti joka puolella maata. Tästä huolimatta liikenneonnettomuuksien määrä ei kasvanut jurikaan edelliseen vuoteen verrattuna ja liikennekuolemien määrä pieneni vuoteen 1992 verrattuna.

Vuonna 1993 odotettiin 6% kasvua kansantaloudessa, mutta itse asiassa nousu olikin yllättäen 19%, johtuen suurelta osin parantuneen luonnon tuen mukanaan tuomista säännöllisistä sateista.

Vuoden 1993 sateet tukevat väitettä, että kun suuri joukko ihmisiä harjoittaa joogalentoa, tapahtuu luonnossa tasapainottumista, Luonnon tuki astuu kuvaan. Sateita odotettiin saatavan vasta heinäkuussa, mutta ne alkoivatkin jo 6 kk sitä ennen helmikuussa eli heti sen jälkeen kun tuhannet ihmiset olivat saaneet opetusta TM-meditaatiossa ja joogalennossa. Toisaalta, heti kun nämä suuret ryhmät lopettivat ohjelman tekemisen (tammikuun viimeisellä viikolla) sateet lakkasivat välittömästi, kuten oli ennustettu. Tämänkaltaiset "yhteensattumat" eivät välttämättä vakuuta ihmisiä, jotka eivät tunne asiaa tarkemmin, mutta vaalien jälkeen tulemme antamaan uuden näytön tässä asiasssa, heti kun saamme suuret koherenssiryhmät jälleen toimimaan Mosambikin puolustusvoimien uudistetuissa yksiköissä."

Hyvien tulosten johdosta TM ja joogalento on puolustusministeriön ohjeesta sisällytetty koko armeijan henkilökunnan ja turvallisuusyksikön koulutukseen.

VOITTAMATTOMUUDEN SUOJAKILPI

Luonnonlain puolue ottaa käyttöön voittamattomuuden puolustusstrategian, joka perustuu luonnon lakiin. Yleinen periaate luonnossa on, että sisäisesti yhtenäisillä (koherenteilla) järjestelmillä on kyky suojautua tuhoavia vaikutuksia vastaan, kun taas epäyhtenäisiin järjestelmiin epäjärjestys voi helposti tunkeutua ulkoapäin.

Tämä voittamattomuuden periaate on selvästi kuvattuna fysiikassa Meissnerin efektinä. Vastaavankaltainen periaate tunnetaan valtion toiminnassa Maharishi-efektinä eli voimakkaana harmonian vaikutuksena yhteiskunnassa. Tämä on seurausta pienen väestönosan harjoittamasta Transsendenttisesta Meditaatioista ja joogalennosta.

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että Maharishi-efekti voidaan luoda jopa niin pienellä määrällä kuin prosentin neliöjuuri väestöstä, läänistä tai isommasta kaupungista, kun henkilöt harjoittavat joogalentoa yhtenä ryhmänä samassa paikassa. Yhden 7000 joogalentäjän ryhmän (prosentin neliöjuuri koko maailman väestöstä) on havaittu saavan aikaan Maharishi-efektin maailmanlaajuisesti.

Meissnerin efekti: Tavallisessa sähköisessä johtimessa ei-koherentit, eli järjestäytymättömät elektronit eivät estä ulkoisen magneettikentän tunkeutumista. Suprajohteessa koherentti, kollektiivinen elektronien toiminta spontaanisti sulkee pois ulkoisen magneettikentän vaikutuksen ja säilyttää läpäisemättömän olotilansa.

Yllä kuvattu esimerkki voittamattomuudesta ei ole ainoa laatuaan luonnossa. Vastaavia ilmiöitä voittamattomuudesta voidaan löytää monien fysikaalisten ja biologisten tieteiden piiristä. Jokaisessa tapauksessa järjestelmän kyky vastustaa epäjärjestystä perustuu aina koherenttiin, kollektiiviseen toimintaa.

Toinen fysikaan esimerkki voittamattomuudesta sisäisen koherenssin kautta on sekin suprajohtavuuden alueella. Tavanomaisessa nesteessä, missä atomit toimivat järjestäytymättömästi ei-koherentilla tavalla, lämmön virtaus sattumanvaraisesti ulkoapäin häiritsee nesteiden atomeja. Kuitenkin, jos sama neste on suprajohtavuuden tilassa, kaikki siinä olevat atomit toimivat järjestäytyneesti (koherentisti) toinen toistensa kanssa. Näissä olosuhteissa mikä tahansa lämmön virtaus siirtyy järjestäytyneenä aaltona suprajohtavan nesteen läpi ulos ilman, että sen sisäinen koherenssi häiriintyy.

Maharishi-efekti: Samoin valtion tasolla: Maharishi-efekti saadaan aikaan joogalentäjien ryhmän avulla, jolloin harmonia, positiivisuus ja koherenssi kasvavat yhteiskunnallisen elämän joka tasolla. Jos tämä vaikutus on riittävän voimakas ja yhtenäinen, saadaan aikaan koko valtion sisäinen koherenssi.

Lopputuloksena on valtion ympärillä voittamattomuuden suojakipi, joka automaattisesti estää vahingollisia vaikutuksia häiritsemästä maan sisäistä rauhaa ja harmoniaa.

Maharishi-efektistä on vuoden 1994 loppuun mennessä tehty yhteensä 42 tieteellistä tutkimusta. Tutkimuksia on julkaistu mm. seuraavissa kansainvälisissä tiedejulkaisussa: Journal of Conflict Resolution 32 (1988):776-812, 34 (1990):756-768. Journal of Mind And Behaviour 8 (1987):67-104, 9 (1988):457-486. Social Indicators Research 22 (1990):399-418. Social Science Perspectives Journal 2 (4), (1988):80-94. Journal of Crime and Justice 4 (1981):25-45. Dissertation Abstracts International 49 (1988):231A. Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics Section (1990):297-302. Proceedings of the American Statistical Association, Business and Economics Statistics Section (1989):565-570. Proceedings of the Midwest Management Society (1989):183-190.

Vanhan politiikan aikoina sotilas tappoi tai kuoli itse isänmaansa pelastaakseen. Uuden aikakauden yhteiskunnassa sotilas pelastaa, suojelee ja rikastuttaa elämää. Vanhan politiikan aikoina puolustus perustui vihaan, tuhoon ja kuolemaan. Uuden aikakauden yhteiskunnassa puolustuksen perustana ovat voittamattomuus, myötätunto ja rakkaus. Vanhan politiikan aikoina armeijan vastuulle kuului tuhoavan voiman lisääminen ja ylläpitäminen. Uuden aikakauden yhteiskunnassa armeijan vastuulle kuuluu korkean tietoisuuden kehittäminen ja ylläpito.

VAHVA KANSALLINEN TIETOISUUS JOHTAA TASAPAINOISEEN ULKOPOLITIIKKAAN

Suomen liittyminen Euroopan Unioniin on herättänyt kansalaisissa huolta kansallisen identiteetin häviämisestä ja päätösvallan menettämisestä. Toisaalta liittymisen uskotaan olevan edullista vapaakaupan ja talouden yhdentymisen vuoksi. Luonnonlain puolue korostaa, että unioniin liittyminen ei sinällään ratkaise ongelmia eikä välttämättä vie päätösvaltaa tai yhdenmukaista kulttuuria. Mikäli Suomen kansallinen tietoisuus on riittävän vahva, voimme säilyttää riippumattomuuden ja omaleimaisen kulttuurin sekä ratkaista taloudelliset ongelmamme. Luonnonlain puolueen ohjelmilla voidaan saavuttaa tarvittava henkinen vahvuus, jolla kukoistamme yhdentyvän Euroopan itsenäisenä osana.

Ykseys moninaisuudessa - harmoninen maailmanperhe

LLP:n tavoitteet: Luonto on äärettömän moninainen, mutta toimii silti yhtenä kokonaisuutena. Samalla tavalla haluamme nähdä kansainvälisen yhteisön kokonaisuutena, joka muodostuu omaleimaisista, itsenäisistä osista. Katsomme, että jokaisen ihmisen on hyvä elää siinä maassa ja kulttuurissa, jossa on syntynyt, kuitenkaan unohtamatta kansainvälistä kanssakäymistä ja kulttuurirajat ylittävää ymmärrystä. LLP haluaa aktiivisesti olla mukana rakentamassa harmonista, itsenäisten kansojen muodostamaa maailmanperhettä.

Suomen ulkopoliittiset haasteet

Suomen ongelmat: Suomen ulkopolitiikan ongelmia ovat lähialueiden epävarma yhteiskunnallinen tilanne sekä koko maailmaa koskettavat ympäristöongelmat. Suuria haasteita lähiajan tulevaisuudessamme ovat myös oman äänen kuuluville saaminen Euroopan yhteisössä sekä maailmanlaajuisen pakolaisongelman kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaiseminen.

Kehitysapu tulee muuttaa riippuvuutta aiheuttavasta valmiuksia lisääväksi.

Ulkoisen uhan ennaltaehkäisy

Perusratkaisut: Suomi on maailmalla saanut julkisuutta rauhantekijänä niin ETYprosessin kuin rauhanturvaajienkin kautta. Olemme ulkopolitiikassa toimineet sovittelijoina ja jännitteiden poistajina. Tämän roolin jatkaminen ja edelleen kehittäminen on tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa entistäkin tärkeämpää.

Luonnonlain puolueen ulkopolitiikka pyrkii ennaltaehkäisemään ulkoiset uhat auttamalla ongelmien ratkaisussa siellä, missä ne syntyvät. Ennen kaikkea tuemme tietoisuutta kehittävän koulutuksen ja menetelmien soveltamista sekä Suomessa että kriisialueilla. Tämän avulla voidaan luoda harmonisempi ilmapiiri, niin että konfliktit pystytään helpommin ratkaisemaan rauhanomaisin keinoin (ks. Puolustus). Olemme nähneet, miten rauhanomainen kehitys on edistynyt Mosambikissa, jossa hallitus on käyttänyt LLP:n suosittamia menetelmiä. Vaikutus on heijastunut positiivisesti myös EteläAfrikkaan. Samansuuntainen kehitys on meneillään LähiIdässä ja PohjoisIrlannissa. Uskomme, että samoilla menetelmillä voidaan entisen Neuvostoliiton alueen levottomuuksia vähentää ja elintasokuilua Suomen itärajalla kaventaa.

Pakolaisongelma voidaan tyydyttävästi ratkaista vain koko maailman tasolla. Maailmanlaajuiseen kollektiivisen tietoisuuden harmonisoitumiseen voidaan parhaiten vaikuttaa puolustusohjelmassa esitellyn asiantuntijaryhmän avulla.

Osaalueratkaisut:

 • Näkemyksemme on, että valtioiden, jotka eivät ole pystyneet ratkaisemaan omia sisäisiä asioitaan, kuten esim. laajaa rikollisuutta, ei tulisi puuttua muiden valtioiden asioihin. Maailmanpoliisien sijasta tarvitaan nyt rauhan hengessä toimivia tietoisuuden kohottajia muita valtioita tukemaan.
 • Tuemme kansalaisjärjestöjä, jotka toteuttavat ruohonjuuritason kehitysapua niin kotimaassa kuin avunsaajamaissakin.
 • Edistämme kestävän maatalouden, ympäristöteknologian ja energiansäästön kehittämistä ja vientiä. Tällä alueella suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet maailmanlaajuisilla markkinoilla.
 • Kannatamme sellaista kehitysapua, joka tapahtuu vastaanottajamaan ehdoilla ja sen kulttuuria ymmärtäen. Erityisesti suosimme auttamista periaatteella, että autetaan pulassa olevia auttamaan itse itseään.

[1] Pelkkä Transsendenttisen Meditaation soveltaminen vähentää yksilötasolla sairastuvuutta noin 50%. Kollektiivista tietoisuutta puhdistava joogalentoryhmä arviolta noin 20%. Maharishi Ayur-Veda terveydenhoitojärjestelmää kokonaisvaltaisesti soveltavat kansalaiset sairastavat tutkimusten mukaan jopa noin 80% keskimääräistä vähemmän. LLP:n suosittamien ympäristö ja maatalousohjelmien terveysvaikutus on sekin huomattava.

[2] Tieto on erilaista eri tietoisuuden tiloissa. Näkemys ja ymmärrys maailmasta laajenee ja syvenee, kun tietoisuus kehittyy. Tavanomaisten tietoisuuden tilojen, syvän unen, unennäön ja aktiivisen valvetilan lisäksi on olemassa korkeampia tietoisuuden tiloja, joiden kehittyminen edellyttää mielen kokemista sen koko laajuudessa, aina hiljaisimpaan perustilaan, transsendenttiseen tilaan asti.

Nykyisestä oppijärjestelmästä puuttuu tieto korkeampien tietoisuuden tilojen olemassaolosta ja merkityksestä.

LLP suosittaa korkeakoulujen, yliopistojen ja aikuiskasvatuksen ohjelmaan poikkitieteellistä koulutusohjelmaa, jossa kaikkia tieteenaloja tarkastellaan luonnonlakien yhtenäiskentän kokonaisuuden ja tietoisuuden kentän kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.

[3] Luonnonmukaisella tarkoitetaan viljelyä, jossa ei käytetä kemiallisia lannoitteita eikä kemianteollisuuden valmistamia torjuntaaineita. Sen sijaan viljelyssä annetaan suuri arvo ihmisen ja luonnon välisen elävän vuorovaikutuksen kehittämiselle. Tuottavuutta voidaan tehostaa esim. maan ravinteiden kierrätystä parantavan suunnitelmallisen viljelykierron avulla. Lannoittaminen hoidetaan esim. kompostoinnin, tuhkan tai viherlannoituskasvien avulla. (Lannoituksen perustuessa luonnon omiin aineisiin ja menetelmiin, kasvien vastustuskyky tauteja ja erilaisia tuholaisia vastaan lisääntyy. Luonnonmukaisesti lannoitetut kasvit ovat ravinnerikkaita ja maukkaita. Yleensä ne myös säilyvät paremmin kuin helppoliukoisella typellä lannoitetut kasvit.)

Tällä hetkellä vallitsevan käsityksen mukaan luonnonmukaisen viljelyn tuottamat hehtaarisadot ovat jonkin verran pienempiä kuin ns. tehoviljelyssä. Menetelmät kuitenkin kehittyvät jatkuvasti. Pienistä käyttökustannuksista ja ympäristöystävällisyydestä ym. eduista johtuen luonnonmukaisen viljelyn kokonaistuottavuus on jo nyt selvästi tehoviljelyä parempi.

[4] Mosambikin hallitus on käyttänyt LLP:n suosittamaa lähestymistapaa ja presidentti Joaqhim Chissanon mukaan juuri sen ansiosta kuivuus on päättynyt ja maan ilmasto on viljelyn kannalta huomattavasti parantunut. (ks. lisää Puolustus)