Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LLP/314

Luonnonlain puolue

Luonnonlain Puolueen Lyhyt yleisohjelma


 • Puolue: Luonnonlain puolue
 • Otsikko: Luonnonlain Puolueen Lyhyt yleisohjelma
 • Vuosi: None
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

LUONNONLAIN PUOLUE

TARJOAA SUOMEN MONIMUTKAISIIN ONGELMIIN YKSINKERTAISIA RATKAISUJA

LYHYT YLEISOHJELMA

Sisällysluettelo:

1 Yleistä
2 Luonnonlain puolue (LLP)
2.1 LLP:n poliitikka perustuu
3 Luonnonlaki täydentämään kansallista lakia
4 Miksi nykyiset hallitukset ovat epäonnistuneet?
5 LLP:n kolme lähestymistapaa
5.1 Yhteiskunnan tasolla
5.2 yksilön tasolla
5.3 Luonnolta oppiminen
6 Talous
6.1 Taloudellinen vauraus ja työttömyyden tuntuva vähentäminen
6.2 Verotuksen keventäminen ilman valtionvelan lisäämistä
6.3 Tarpeettoman byrokratian poistaminen
6.4 Suomen markka ja yhtenäinen eurooppalainen valuutta
6.5 Tieteellisiä tuloksia LLP:n talousohjelmasta
7 Terveys
7.1 Täydellinen terveys
7.2 Tieteellisiä tuloksia LLP:n terveysohjelmasta
8 Kasvatus
8.1 Ihanteellinen kasvatus
8.2 Tieteellisiä tuloksia LLP:n kasvatusohjelmasta
9 Laki ja järjestys
9.1 Vähentynyt rikollisuus
9.2 Tieteellisiä tuloksia LLP:n rikollisuuuden vähentämisohjelmasta
10 Ympäristö
10.1 Energian tuotanto sopusoinnussa Luonnonlain kanssa
10.2 Saasteeton ympäristö ja silmää viehettävät kaupungit
11 Maatalous
11.2 Puhdas ja tuottoisa maanviljely
12 Kulttuuri
12.1 Ykseys erilaisuudessa
13 Sosiaalipolitiikka
13.1 Yleisen tyytyväisyyden ja vanhusten arvostuksen lisääminen
13.2 Tieteellisiä tutkimuksia LLP:n sosiaalipoliittisesta ohjelmasta
14 Ulkopolitiikka
14.1 Itsenäinen Suomi ja eurooppalainen ykseys
14.2 Pakolais- ja maahanmuutto-ongelman ratkaisu
14.3 Tieteelliset tuloksia LLP:n ulkopoliittisesta ohjelmasta
15 Puolustus
15.1 Voittamaton puolustus
15.2 Tieteellisiä tuloksia LLP:n puolustus ohjelmasta
16 Luonnonlain puolue pähkinänkuoressa

1 YLEISTÄ

Sivilisaatiomme on murroksessa. Murros on henkinen, tiedollinen, maailmankuvallinen, taloudellinen ja ekologinen. Se koskettaa jokaista ihmistä, valtiota ja kansaa. Kommunismi on romahtanut, sosialismi on hiipumassa pois, kapitalismi ja sen erilaiset sovellutukset ovat ajautuneet umpikujaan. Pelkästään ihmisen älyyn perustuvat järjestelmät eivät kykene toteuttamaan kaikkien kansanosien tarpeita ja toiveita. On tullut aika esitellä uusi järjestelmä, joka käyttää tietoisesti ja järjestelmällisesti hyväkseen luonnon älykkyyttä.

Maailma on siirtymässä kovien taloudellisten arvojen, jäykkien valtarakenteiden ja eristävien rajojen hallitsemista yhteiskuntamalleista ja maailmanjärjestyksestä itseään toteuttavien, henkisiä arvoja luovien itsenäisten ihmisten ja kansojen yhteiseen maailmaan.

Modernin tieteen viimeiset saavutukset, etenkin kvanttifysiikassa yhdistettynä vanhojen tietoperinteiden uudesti arvioituihin viisauksiin, ovat muuttaneet perusteellisesti käsitystä todellisuudesta.

Uusi maailmankuva perustuu kaikkien ihmisten, asioiden ja ilmiöiden keskinäiseen vuorovaikutukseen, erilaisuuksien perimmäiseen ykseyteen ja luonnon kokonaisuuden harmoniaan, luonnon suureen ja kaikkivoipaan älykkyyteen.

Tulevaisuuden yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan organisoinnissa on lähtökohtana luonnonlakien asettamien ehtojen huomioiminen. Valta ja vastuu hajautuu pieniin, ihmisen helposti hallitsemiin, mielekkäisiin ja tarkoituksenmukaisiin yksiköihin. Joustavat solu- ja verkkorakenteet korvaavat jäykät hierarkiat.

Itseään aidosti toteuttavat, tietoisuudeltaan kehittyneet, spontaanisti luonnonlakien kanssa sopusoinnussa elävät ihmiset ovat tulevaisuuden ihmisiä. Heitä motivoi vastuuntunne, pyrkimys sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan sekä onnellisuuteen.

Kehittynyt tietoisuus ja ihmisten henkiset voimavarat muodostavat yhteiskunnan tärkeimmän pääoman. Tietoisuus ei kehity itsestään. Se on kokemuksellinen ja tiedollinen kasvutapahtuma. Nykyinen kasvatusjärjestelmä suosii tiedon määrää mutta unohtaa kokemuksellisen lähestymistavan. Tieto rakentuu tietoisuudessa. Kokemuksellinen lähestymistapa laajentaa tietoisuutta kokemuksen kautta, jolloin laajentunut tietoisuus kykenee taas vastaanottamaan uutta tietoa sulatettavaksi.

Luonnonlain Puolue haluaa luoda mahdollisuudet jokaiselle suomalaisille kehittää henkisiä valmiuksiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan vaivattomasti ja ponnistelematta, jotta kyetään onnistuneesti viemään läpi ajan murros yhteiskunnassamme.

Pienenä kansana ja puhtaassa luonnossa sijaitsevana hyvin järjestäytyneenä valtiona, Suomi voi kohota nopeasti uuden, elinvoimaisen, kaikkia kansanosia aidosti edustavan poliittisen kulttuurin edelläkävijäksi ja siten tulla tiennäyttäjäksi uuteen maailmaan.

2 LUONNONLAIN PUOLUE (LLP) - tieteellisyyttä ja luonnon älykkyyttä politiikkaan, ratkaisuja ongelmien sijasta

Luonnonlain Puolue haluaa kyseenalaistaa paitsi yksilön voimavarojen rajallisuuden, ennen kaikkea yhteiskunnan vanhat tottumukset ja vanhojen puolueiden ongelmasuuntautuneet ajatuskuviot. Onko taloudellinen hyvinvointimme riippuvainen vain työstä ja puurtamisesta sekä kansainvälisestä kehityksestä vai jostain syvällisemmästä asiasta? Onko ainoa tapa saavuttaa EU:n tavoitteet liittää Suomen valtio Euroopan Unioniin poliittisen valtioliiton kautta? Onko aseellisen maanpuolustuksen ainoa vaihtoehto suojautua "vihollisilta"? Merkitseekö se, että "sotia on aina ollut", että niitä pitää olla tulevaisuudessa? Tuleeko sairauksia hoitaa vasta, kun ne ovat puhjenneet? Mikä on ihmisen sisäisen ja ulkoisen ympäristön suhde - ja miten näitä ympäristöjä tehokkaimmin voidaan suojella ja puhdistaa?

Luonnonlain Puolueen tavoitteena on tuoda yleiseen tietoisuuteen tieteellisesti todistettuja ratkaisumalleja elämän eri alueilla. LLP poikkeaa vanhoista puolueista paitsi perustelemalla ohjelmansa tieteellisesti myös siinä, että se intensiivisesti kampanjoi tietoisuuden merkityksen ymmärtämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn ja yhteisöllisen stressin vähentämisen puolesta. LLP:n kohderyhmänä ovat kaikki äänestäjät, jotka haluavat ongelmien tilalle ratkaisuja. LLP on ainoa puolue, joka pystyy tarjoamaan konkreettisia ratkaisuja nykypäivän polttaviin ongelmiin. Muutkin puolueet kyllä tunnetusti painivat ongelmien parissa, mutta ne eivät ole pystyneet niitä ratkaisemaan. LLP kohdistaa sanomansa kaikille niille ihmisille, jotka haluavat elää luonnollista, tietoista ja ympäristöystävällistä elämää, toisin sanoen elämää, joka on sopusoinnussa luonnonlakien kanssa. Näitä ihmisiä on enemmän kuin yleisesti uskotaan.

Tähänastisten hallitusten kyvyttömyys ratkaista ongelmia johtuu tietämättömyydestä, joka on poistettavissa yksilön ja yhteisön tietoisuutta kehittämällä. LLP käyttää hyväkseen maailmankaikkeuden (luonnon) toimintaa ohjaavan ja ylläpitävän Luonnonlain täydellistä tietoa (Luonnonlaki = universumissa toimivien kaikkien luonnonlakien kokonaisuus). LLP:n ohjelmilla voidaan ratkaista suurtyöttömyys, ylisuuri valtion velka ja raskas verotus. Yhteistyötä Euroopan alueella voidaan laajentaa tinkimättä minkään kansanosan eduista.

Tieteellisesti vahvistetuilla LLP:n ohjelmilla voidaan luoda kukoistava talous ja puhdas ympäristö. Ohjelmia riittävän laajasti soveltamalla voidaan myös vähentää rikollisuutta tuntuvasti sekä saavuttaa kaikki kasvatuksen perinteiset ihanteet.

Uusia työpaikkoja luodaan ja veroja vähennetään. Politiikassa esiintyvät vastakkainasettelut lopetetaan hyödyntämällä järjestelmällisesti tietoa Luonnonlaista. Luonnonlain Puolue pystyy tarjoamaan menetelmiä, joiden avulla kyetään poistamaan stressi yhteiskunnasta, tuomaan menestystä elämän kaikille alueille sekä täyttämään jokaisen hallituksen tärkein tehtävä: ongelmien ennaltaehkäisy ja kansan onnellisuuden lisääminen.

Vain uusi siemen antaa uuden sadon. Antaessaan äänensä toisiaan vastustaville puolueille, kansalainen äänestää ristiriitojen puolesta ja vaikuttaa siihen, että poliittinen kaaos jatkuu. Vain puolue, joka kykenee tyydyttämään kaikkien kansanosien tarpeet, ansaitsee äänestäjän tuen.

2.1 LLP:n politiikka perustuu

 • tietoon, kokemukseen ja ymmärrykseen luonnonlaeista
 • tieteellisesti vahvistettuihin ratkaisuihin
 • kansalaisten korkean tietoisuuden kehittämiseen
 • ennaltaehkäisevään, luonnolliseen terveydenhoitoon
 • kansalaisten oikeudesta tayteen, aitoon onnellisuuteen
 • aineellinen hyvinvointi lähtemiseen henkisistä arvoista
 • kaukonäköisyyteen ja elämän tarkoituksen sekä toiminnan päämäärien selkeään tiedostamiseen
 • nykyisten ongelmien ratkaisemiseen ja tulevien ennaltaehkäisyyn luonnon älykkyyttä hyväksikäyttäen
 • henkisen perinnön säilyttämiseen ja rikkaaseen kulttuurielämään
 • suojelevaan asenteesen kaikkia ihmisiä ja kaikkea elollista kohtaan
 • elinvoimaiseen maaseutuun
 • vahvaan, luonnon huomioivaan talouteen
 • myönteisen tietoisuuden kenttävaikutuksen luomiseen yhteiskuntaan
 • stressin poisto yhteiskunnasta
 • ajatukseen, että valtio on ihmisen palvelija, eikä päinvastoin
 • Luonnonlakiin pohjautuvaan, ristiriidattomaan hallintoon
 • kansallisen identiteetin vahvistamiseen
 • avarakatseiseen maailman näkemiseen ja toisten kulttuurien kohtaamiseen
 • tuhoaseita vähentävään, hyvään kansalliseen itsetuntoon ja vihollisuuksien ennaltaehkäisevään maanpuolustukseen
 • ajatteluun maapallon tasolta

3 LUONNONLAKI TÄYDENTÄMÄÄN KANSALLISTA LAKIA

Paras hallitus on luonnon hallitus - Luonnonlaki - joka hallitsee maailmankaikkeuttamme täydellisessä järjestyksessä ja ilman ongelmia. Luonnonlain perimmäinen taso muodostuu yhtenäiskentästä, jonka olemassaolo on todettu sekä ikuisen perimätiedon kautta että nykyaikaisen ydinfysiikan kautta. Neljä maailmankaikkeutta yhdistävää voimaa, heikko ja vahva ydinvoima, sähkömagnetismi sekä painovoima on ydinfysikassa onnistuttu yhdistämään yhtenäiskentän teorialla. Tämä yhtenäiskenttä, jota voidaan tietoisuuden näkökulmasta nimittää puhtaaksi tietoisuudeksi, muodostaa kaiken olemassaolon perimmäisen tason. Tämä taso luo itsestään kaikki moninaiset luonnonlait, jotka hallitsevat elämää maailmankaikkeuden kaikilla ilmentyneillä tasoilla. Yhtenäiskenttä on maailmankaikkeuden hallinnon perustuslaki. LLP haluaa tuoda luonnon älykkyydellä tehdyn maailmankaikkeuden hallinnon perustuslain, Luonnonlain, täydentämään ihmisen älykkyydellä tehtyä, kansallista lakia.

Maailmankaikkeuden hallitus, Luonnonlain muuttumaton älykkyys, hallitsee itseohjautuvasti, vaivattomasti ja ongelmitta koko maailmankaikkeutta, kaikkia sen eri tasoja. Luonnon hallitus ohjaa maailmankaikkeuden toimintaa, galakseja, linnunrataamme, maapalloa, maanosia, Suomea, lääniä, kuntaa, perheitä, yksilöä, yksilön solua, atomia, atomin perusosia (protoneja, neutroneja ja elektroneja), atomien perusosien alkeishiukkasia kvarkkeja, leptosomeja jne. sekä lopulta yhtenäiskenttää, joka on pelkästään energiaa värähtelevä kenttä. Luonnonlain älykkyyden perusta, yhtenäiskenttä, luo pysyvän, muuttumattoman pohjan kaikelle maailmankaikkeuden ilmentyneelle toiminnalle, kaikilla sen eri tasoilla. Maailmankaikkeuden hallitus hallitsee Luonnonlain älykkyyden kautta vaivattomasti, ongelmitta ja ilman tarpeetonta byrokratiaa esimerkiksi ihmiskehon toimintaa kaikilla sen tasoilla. Ihmisen fysiologiassa tapahtuu joka hetki miljardeja biokemiallisia reaktioita koko ajan täydellisessä sopusoinnussa toistensa kanssa. Pelkästään yhden ihmisen kehon hallinta on huomattavasti monimutkaisempi kuin Suomen poliittinen hallinto. Jokainen solu sisältää oman älykkyyden, jonka avulla solu ohjaa toimintaansa erehtymättömällä tarkkuudella halliten oman toimintansa sekä paikkansa kokonaisuudessa. LLP haluaa täydentää kansallista lakia Luonnonlailla elävöittämällä tietoisuuden teknologialla Luonnonlain älykkyyden perustaa, yhtenäiskenttää, mikä aikaansaa jatkuvan myönteisen ja organisoivan kenttävaikutuksen kansalliseen tietoisuuteen. Kansallisen tietoisuuden nousu saattaa elämän sopusointuun Luonnonlain kanssa yhteiskunnan elämän kaikilla aloilla lisäten hallituksen kahta tärkeintä ominaisuutta: kykyä ennaltaehkäista ongelmia sekä kykyä suojella kansalaisia.

Ongelmat syntyvät luonnonlain rikkomisesta. Yhteiskunnan stressi ja ongelmat muodostuvat, koska ihmiset eivät tiedä, kuinka elää spontaanisti sopusoinnussa Luonnonlain kanssa. Kun ihmisten ajatukset ja teot eivät ole elämää tukevia, kun ne eivät ole yhdensuuntaisia Luonnonlain ravitsevan vaikutuksen kanssa, silloin rikotaan Luonnonlakia. Kaikille on tuttua käytös, joka aiheuttaa sairautta ihmisruumiiseen tai saastuttaa ympäristöä. Tällaiset väestön päivittäiset teot aiheuttavat stressiä ja jännitystä yksilölliseen ja kansalliseen tietoisuuteen, järkyttävät elämän tasapainoa luoden valtavia ongelmia, joita hallitus kohtaa päivittäin.

Koska yhteiskunnan kaikki ongelmat johtuvat pohjimmaltaan Luonnonlain rikkomisesta, on olemassa vain yksi perustavaa laatua oleva ratkaisu yhteiskunnan kaikkiin ongelmiin: palauttaa elämän tasapaino tuomalla kansankunnan tietoisuus sopusointuun luonnonlain kanssa. Luonnonlain puolueella on käytännölliset, tieteellisesti vahvistetut ohjelmat tämän tavoitteen aikaansaamiseksi. Kansallinen tietoisuus saadaan sopusointuun luonnonlain kanssa luomalla ja ylläpitämällä jatkuva myönteinen, organisoiva sekä harmonisoiva vaikutus kansan kollektiiviseen tietoisuuteen. Luonnonlain asiantuntijat aikaansaavat tämän vaikutuksen kansan kollektiiviseen tietoisuuteen elävöittämällä Luonnonlain yhtenäiskenttää - Luonnonlain koko älykkyyttä.

Luonnonlain yhtenäiskenttää elävöittävä teknologia on tietoisuuden teknologia - tekniikat ovat Transsendenttinen Meditaatio (TM) sekä TM-sidhiohjelma, joka sisältää joogalentotekniikan. Ryhmä joogalentäjiä elävöittää Luonnonlain yhtenäiskenttää samanaikaisesti sekä omassa tietoisuudessaan että koko kansakunnan tietoisuudessa ryhmäohjelmansa kautta. Tämä tuo maailmankaikkeuden hallituksen tuen kansalliseen elämään, neutraloiden Luonnonlain rikkomisesta syntyneen stressin sekä siirtäen kehityksen kulkemaan luonnollisesti myönteiseen suuntaan. Jopa joogalennon perustilassa, missä keho kohoaa ilmaan ja siirtyy eteenpäin pienten hyppyjen sarjassa, joogalentäjät tuntevat kuplivaa autuutta ja onnellisuutta. Ryhmässä harjoitettuna joogalentäjät aiheuttavat myönteisyyden ja harmonian kenttävaikutuksen ympäristöön. Tätä vaikutusta kutsutaan Maharishi-ilmiöksi.

Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että joogalento luo aivotoimintaan koherenssihuipun (suuren tahdistuneisuuden aivoaaltoihin, mikä aiheuttaa aivoille optimaalisen toiminnan ilmentyen mm. lisääntyneenä mielihyvänä, luovuuden kasvamisena, kykynä ajatella kirkkaammin). Fyysisenä ilmiönä keho kohoaa ylös maasta joogalentoharjoituksen aikana joogalentäjän esittäessä mielensä syvimmissä osissa viattoman impulssin yhtenäiskentän tasolla. Laajat tieteelliset tulokset osoittavat tämän tietoisuuden teknologian tehokkuuden sekä sellaisten negatiivisten kehityssuuntien vähentämisessä kuten rikollisuus, onnettomuudet ja taudit; että sosiaalisten ja taloudellisten kehityssuuntien parantamisessa.

Luonnonlain Puolue haluaa perustaa Suomeen valtion palkkaamana pysyvän 7000 joogalentäjän ryhmän, "ryhmän hallituksen tukena". Nämä uudet valtion virkamiehet, tietoisuuden asiantuntuntijat saavat kunnian ja ilon nauttia täydellisestä ammatista luoden samalla Suomeen ja Eurooppaan jatkuvan myönteisyyden ja sopusoinnun kenttävaikutuksen, joka elävöittää kansakunnan tietoisuudessa luonnon hallituksen kauniit piirteet, luoden perustan tehokkaammalle hallinnolle sekä ratkaisut yhteiskunnan kaikkiin ongelmiin.

4 MIKSI NYKYISET HALLITUKSET OVAT EPÄONNISTUNEET?

Hallitus on kansan viaton peili. Hallituksen jäsenet eivät ole voineet kyetä parempaan, koska he toimivat kansan kollektiivisen tietoisuuden alaisina. Kansakunnan tietoisuuden laatu määrää koko hallinnon laadun.

Hallitukset eivät ole ymmärtäneet, että on välttämätöntä ylläpitää kollektiivista tietoisuutta sopusoinnun, luovuuden ja myönteisyyden ylimmällä tasolla niin, että myönteisyys ja sopusointu opastaisivat kansallisen hallituksen toimia.

Menneisyydessä ei ollut tiedossa kollektiivisen tietoisuuden käsitettä. Ei tiedetty, että kollektiivinen tietoisuus hallitsee hallitusta. Siksi kollektiivinen tietoisuus ei palvellut hallitusta. Siksi hallitus jatkoi tehotonta toimintaansa. Nyt tiedetään, miksi hallitukset eivät ole kyenneet täyttämään tehtäviään kansakunnalle.

Kollektiivisen tietoisuuden vaikutuksen hallitukseen on tuonut esille viimeaikainen Luonnonlain yhtenäiskentän löytäminen ydinfysiikassa sekä maailmankaikkeuden perustuslain löytäminen Luonnonlain yhtenäiskentän rakenteessa.

Mailmankaikkeuden hallinnon perusta tunnetaan, koska nyt tiedetään Luonnonlain olevan olemassa. Tiedetään, että onnistuneen hallinnon malli perustuu kansalliseen tietoisuuden nostamiseen - luomalla myönteisyyden ja sopusoinnun kenttävaikutuksen kansalliseen tietoisuuteen perustamalla 7000 henkilön ryhmä joogalentäjiä, "ryhmä hallituksen tukena" ja täten tuomalla hallintoon itseohjautuvuus - joka on hallinnon ylimmän tehokkuuden taso. Muodostamalla ryhmä hallitukselle kyetään takaamaan hallitukselle onnistuminen sen tärkeimmässä tehtävässä - kyvyssä ehkäistä ongelmat ennen niiden syntymistä.

Nykyiset hallitukset ovat suunnanneet tietoisuutensa ongelmien ratkaisuun ongelmien tasolla. Jos ongelmien perussyihin ei puututa, hallitus joutuu jatkamaan nykyistä oireiden hoitoa vuodesta toiseen ja ylläpitämään yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla toimivaa suurta ja kallista ongelmaratkaisukoneistoa. Jatkuvat ongelmien ratkaisuyritykset ongelmien tasolla syövät valtavasti kansakunnan voimavaroja. LLP:n mielestä hallituksen olennaisin tehtävä on parantaa hallinnon laatua, mikä tarkoittaa kansallisen tietoisuuden nostamista. Koska hallitus on kansallisen yhtenäisyyden suora heijastuma, hallinnon laatu nousee ainoastaan kehittämällä Suomen kollektiivista tietoisuutta, mikä aikaansaa ristiriidattoman politiikan ja ongelmattoman hallituksen. Jos auton vaihteisto on viimeisillään, pellit ruostuneet, kytkin kulunut ja penkit lopussa, ei ajon laatua kyetä enää nostamaan pelkästään vaihtamalla kuljettajaa vuodesta toiseen.

5 LUONNONLAIN PUOLUEEN KOLME LÄHESTYMISTAPAA

Luonnonlain Puolueella on kolme lähestymistapaa:
1. yhteiskunnan taso
2. yksilön taso
3. luonnolta oppiminen

5.1 Yhteiskunnan tasolla

LLP haluaa perustaa 7000 joogalentäjän ryhmän. Eri maissa tehdyissä tieteellisessä tutkimuksissa on osoitettu, että ryhmässä harjoitettu joogalentotekniikka poistaa stressiä yhteiskunnasta, jolloin myönteiset kehitysuunnat alkavat vahvistua ja kielteiset kehityssuunnat alkavat heikentyä. Parantuneita, myönteisiä kehityssuuntia ovat olleet mm. talouden kasvu mitattuna inflaation ja työttömyyden kuukausittaisella indeksillä, kaupunkien, eri seutujen, kansallisen ja kansainvälisen elämän laadun parantuminen, valtioiden päämiesten kehitystä koskevat positiivisemmat lausunnot, parantuneet kansainväliset suhteet sekä lisääntynyt kehitys kohti konfliktien rauhanomaista sopimista. Vähentyneitä kielteisiä kehityssuuntia olivat mm. pienetynyt rikollisuus ja rauhattomuus yhteiskunnassa, sodan intensiteetin väheneminen sekä vähentyneet sotakuolemat. Tutkimuksia on julkaistu mm. seuraavissa arvostetuissa tiedejulkaisuissa: Journal of Conflict Resolution, Journal of Mind and Behaviour, Social Indicators Research, Social Science Perspectives Journal, Journal of Crime and Justige, Dissertations Abstracts International, Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics Section, Business and Economical Statistics Section, Proceedings of the Midwest Management Society.

5.2 Yksilön tasolla

Luonnonlain Puolueella on 20 erilaista lähestymistapaa yksilön sisäisen ja ulkoisen ympäristön parantamiseksi. Lähestymistapojen tuloksellisuuudesta yksilötasolla on yli 500 tieteellistä tutkimusta 27 eri maassa yli 200 eri tutkimuslaitoksessa, mm. Harvardista ja Oxfordista. Mm. seuraavia tutkimustuloksia on saatu eri alueilla:
- terveys: vähentynyt sairaalassaolo, lääkärissä käyntien väheneminen, verenpaineen lasku verenpainepotilailla, vähentynyt tarve resepti- ja reseptittömiin lääkkeisiin, terveempi suhtautumistapa stressiin, parantuneet terveystottumukset, hidastunut vanheneminen, lisääntynyt elinikä, elinvoimaisuuden lisääntyminen, parantunut fysiologinen toiminta mitattuna ihon sähkövastuksella, hengitystiheydellä, sydämenlyönneillä ja veriplasman laktaatilla
- kasvatus: aivotoimintojen tahdistuminen (lisää mm luovuutta ja käsiteoppimista), lisääntynyt itsensä toteuttaminen, parantuneet opiskelutulokset, lisääntynyt älykkyys
- kuntoutus: vähentynyt alkoholin ja huumeiden käyttö, vähentynyt rikosten uusiminen
- talous: lisääntynyt työtyyväisyys, lisääntyneet työsuoritukset, vähentynyt halu vaihtaa työtä, vähentyneet työhön liittyvät terveysongelmat, kuten fyysiset tuntemukset, impulsiivisuus, emotionaalinen epävakaisuus, taipumus neurooseihin, ahdistuneisuus

5.3 Luonnolta oppiminen

Luonnon älykkyydellä toimiva maailmankaikkeuden hallitus, Luonnonlaki, ohjaa universumin koko toimintaa sen kaikilla tasoilla vaivattomasti ja ongelmitta. Joitakin luonnon täydellisen hallituksen piirteistä voidaan kuvata seuraavasti:

Luonnonlaki on älykkäin - sen ääretön luova älykkyys ja organisoiva voima ylläpitävät koko maailmankaikkeutta täydellisessä järjestyksessä.

Luonnonlaki on taloudellisin - halliten koko maailmaa luonnon pienimmän liikkeen periaatteella, maksimitehokkuudella, ponnistelematta ja virheittä.

Luonnonlaki käyttää automaattisuutta hallinnossa - halliten koko maailmaa ilman stressiä ja ponnisteluja, ilman epäonnistumisen mahdollisuutta.

Luonnonlaki on vakaa - ylläpitäen laajentuvaa maailmankaikkeutta miljardeja vuosia.

Luonnonlaki on luotettava - maa kiertää aina aurinkoa; omenapuu saa aina alkunsa omenan siemenestä.

Luonnonlaki on ravitseva - tukien luomisen jokaista jyvää, ylläpitäen samalla kokonaisuuden kiinteyttä.

Luonnonlaki on uudistuva - ikuisesti kehittyen itsestään lähtien, tuoden tyydytystä kaikille. Luonnonlaki on rehti - raviten ja tukien tasapuolisesti kaikkien kehitystä, antaen oikeutta kaikille.

Luonnonlaki on voittamaton - koskaan epäonnistumatta täyttämään tehtäväänsä maailmankaikkeudessa, joutumatta teoissaan koskaan lyödyksi.

Luonnonlaki on yltäkylläisin - se luo joukkojen, villielämän sekä luonnon aarteiden rikkaan yltäkylläisyyden.

Luonnonlaki on täydellisesti lakia noudattava - toimien muuttumatta omien muuttumattomien lakiensa mukaan.

Yli 500 tieteellistä tutkimusta osoittaa kaikkien näiden piirteiden vahvistuvan Luonnonlain Puolueen tietoisuuden teknologian harjoittamisesta.

6 TALOUS

6.1 Taloudellinen vauraus ja työttömyyden tuntuva vähentäminen

Luonnonlain Puolue virkistää taloutta soveltamalla tieteellisesti tutkittuja ohjelmia, jotka lisäävät luovuutta, motivaatiota ja kekseliäisyyttä sekä kehittävät kykyä tehdä spontaanisti oikeita päätöksiä. Kansan henkisten voimavarojen lisääntyminen johtaa luonnostaan talouden tervehtymiseen ja työttömyyden vähenemiseen

6.2 Verotuksen keventäminen ilman valtionvelan lisäämistä

Maamme on tilassa, jossa verovelkoja on maksamatta yli 10 miljardia markaa ja harmaa talous on kymmeniä miljardeja markkoja. Tämä osoittaa selvästi, kuinka nykyinen verotusjärjestelmä on Luonnolain vastainen. Luonnonlakiin perustuva
hallinto alentaa kustannuksia. Tämä yhdessä lisääntyneiden tulojen kanssa mahdollistaa tuloveron asteittaisen keventämisen ja kokonaisveroasteen alentumisen. Säästöt tulevat yksinkertaistetusta hallinnosta sekä kustannuksia säästävien LLP:n ohjelmien käyttöön ottamisesta. Lisääntyneet tuotot perustuvat kansalaisten luovuuden, kekseliäisyyden, yritteliäisyyden, valppauden sekä intuitiivisen päätöksentekokyvyn lisääntymiseen.

6.3 Tarpeettoman byrokratian poistaminen

Valtion hallinnon kokoa ja kustannuksia voidaan merkittävästi pienentää ottamalla käytöön Luonnonlain ymmärtämiseen perustuva automaatinen (itseohjautuva) hallinto. Luonnonlaki hallitsee koko maailmankaikkeutta täydellisellä tehokkuudella ilman ongelmia. Kun riittävän laajasti harjoitetaan tekniikoita, joilla voidaan lisätä ymmärrystä Luonnonlaista, tämä johtaa automaattisesti vähempiin virheisiin, vahinkoihin ja ongelmiin kaikilla elämän alueilla.

6.4 Suomen markka ja yhtenäinen eurooppalainen valuutta

Luonnonlain Puolue kannattaa yhtenäistä eurooppaista valuuttaa silloin, kun se ei varjosta Suomen markan asemaa. Kansallisesta itsenäisyydestä ei voida tinkiä.

6.5 Tieteelliset tulokset LLP:n talousohjelmasta

Seuraavilla sivuilla esittettyjen tutkimusten lisäksi on julkaistu monia tutkimuksia, joissa on tehty samansuuntaisia havaintoja esim. lisääntyneestä tehokkuudesta, käsityskyvyn laajenemisesta sekä valppauden ja itseluottamuksen kasvusta. Lisäksi LLP:n ohjelmat vähentävät lisäksi väsymystä ja jännittyneisyyttä sekä parantavat suhteita esimiehiin ja työtovereihin.

[kaavio: Talous - Lisääntynyt tuottavuus; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Talous - Vähentyneet terveysongelmat; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Talous - Vähentynyt inflaatio ja työttömyys; kts. PDF-tiedosto]

7 TERVEYS

7.1 Täydellinen terveys

Nykyisin sairauksia hoidetaan pääasiallisesti vasta niiden ilmetessä sairautena, mikä saa aikaan paljon turhaa kärsimystä sekä turhia kustannuksia. Luonnonlain puolueen tavoitteena on kolmen vuoden kuluessa vähentää sairastaminen puoleen ja saavuttaa vuositasolla 20 miljardin markan säästöt. Tavoitteiden saavuttamisen mahdollistaa siirtyminen ennaltaehkäisevään luonnonmukaiseen terveyden hoitoon.

Terveiden ihmisten yhteiskunnan syntymistä edistetään soveltamalla ennaltaehkäisyyn suuntautunutta luonnollista terveydenhoitojärjestelmää, Maharishi Ayur-Vedaa. Luonnonlain puolue tukee myös uusien ja kansanperinteen mukaisten terveydenhoitomenetelmien kriittistä tutkimusta ja perusteltua käyttöönottoa. Kutakin 3000 ihmistä kohti perustetaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon terveyskasvatuskeskus, missä aletaan soveltaa järjestelmällisesti LLP:n kannattaman ennaltaehkäisevän ja luonnollisen terveydenhoitojärjestelmän lähestymistapoja. Näitä lähestymistapoja ovat mm:
- pulssiluenta kehotyypin ja epätasapainotilojen määrittämiseksi
- ravintosuositukset kehotyypin, epätasapainotilojen ja luonnon rytmien mukaisesti
- liikuntasuositukset kehotyypin, epätasapainotilojen ja luonnon rytmien mukaisesti
- yksilölliset suositukset yrttilisäravintoaineiden käytöstä
- kehon puhdistushoito
- luonnonrytmien mukainen musiikkiterapia
- aromaterapia kehotyypin ja epätasapainotilojen mukaan
- jooga-asanat
- hengitysharjoitukset
- TM-tekniikka
- TM-sidhitekniikka, joka sisältää joogalentoharjoituksen
- vedalainen matematiikka tulevaisuuden vaarojen välttämiseksi
- luonnollinen kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu elinympäristön parantamiseksi
- lyhyet, kaikille ikäryhmille suunnatut koulutusohjelmat ennaltaehkäisevän terveydenhuollon erilaisista lähestymistavoista.

7.2 Tieteelliset tulokset LLP:n terveysohjelmasta

[kaavio: Terveys - Vähentyneet sairaala- ja lääkärissä käynnit; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Terveys - Vähentyneet sairaalakäynnit eri sairausryhmissä; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Terveys - Parantunut fysiologinen toiminta; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Terveys - Vähentynyt yleinen ahdistuneisuus; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Terveys - Erilaisten lepotilojen vertailu; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Kuntoutus - Vähentynyt huumeiden ja alkoholin käyttö; kts. PDF-tiedosto]

8 KASVATUS

Itseään toteuttavat, luonnonlakien kanssa sopusoinnussa elävät, korkean tietoisuuden omaavat ihmiset ovat tulevaisuuden ihmisiä. Heitä motivoi vastuuntunne, pyrkimys sisäiseen tyytyväisyyteen ja ulkoiseen rauhaan. Tietoisuus ei kehity itsestään. Se on henkinen, kokemuksellinen ja tiedollinen kasvutapahtuma. Nykyinen koulujärjestelmä suosii tiedon määrää - mutta unohtaa laadun ja henkisen kasvatuksen merkityksen. Ihmisen henkiset voimavarat ovat tärkein pääoma huomisen tietoyhteiskunnassa. Luonnonlain puolue haluaa luoda jokaiselle suomalaiselle mahdollisuuden kehittää henkisiä valmiuksiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan.

8.1 Ihanteellinen kasvatus

Tieto rakentuu tietoisuudessa. Opiskelijan sisäisen tietoisuuden kehittyminen on perusta kaikelle oppimiselle. Nykyinen koulujärjestelmä huomioi vain tiedon objektiivisen puolen, unohtaen subjektin (oppilaan) ja tiedonhankintamenetelmät. Tieto on täydellistä vasta kun kaikki nämä kolme tekijää on täysimääräisesti huomioitu.

Tiedon perusta on kaikkien luonnonlakien kokonaisuus, Luonnonlaki, joka ravitsee ja ylläpitää kaikkien luonnon erilaisten ilmiöiden olemassaoloa ja kehitystä tasapuolisesti ja harmonisesti. Se tulee ymmärtää sekä älyllisesti että kokemuksellisesti. Luonnonlain puolueen kasvatuksen tavoitteena on ihminen, joka ajatuksissaan, puheissaan ja teoissaan ilmentää spontaania sopusointua luonnonlakien kanssa. Hän on onnellinen, itseään toteuttava, kanssaihmisiä kunnioittava ja ympäristöstä huolehtiva "maailman kansalainen".

Luonnonlain puolue tarjoaa tietoisuuden kehittämisohjelmia, kokonaisvaltaista tietoa ja kokemuksia luonnonlaeista käytettäväksi koulutuksen kaikilla tasoilla. Kokemukset viimeisen 35 vuoden ajalta useissa maissa koulutuksen eri tasoilta varmentavat Luonnonlain puolueen koulutusohjelmien toimivuuden.

8.2 Tieteellisiä tuloksia LLP:n kasvatusohjelmasta

Tutkimukset osoittavat opiskelijoiden luovuuden ja älykkyyden kehittymistä, opintosuoritusten paranemista, lisääntynyttä itseluottamusta ja itsen toteuttamista, laajentunutta käsityskykyä, parantunutta keskittymiskykyä ja opiskelumotivaatiota, kehittynyttä moraalista arviointikykyä, älyllisen ja tieteellisen näkemyksen syventymistä, vähentynyttä alkoholin ja huumeiden käyttöä sekä vähentynyttä syrjäytymistä ja lisääntynyttä itsen toteuttamista taloudellisesti huonompiosaisten nuorten keskuudessa.

[kaavio: Kasvatus - Lisääntynyt älykkyys; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Kasvatus - TM ja itsensä toteuttaminen; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Kasvatus - Aivotoimintojen tahdistuminen; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Kasvatus - Parantuneet opiskelutulokset; kts. PDF-tiedosto]

9 LAKI JA JÄRJESTYS

9.1 Rikollisuuden väheneminen

Rikokset johtuvat stressin kertymisestä. Tietoisuutta puhdistava 7000 hengen ryhmä, joka harjoittaa TM-tekniikkaa ja joogalentoa, poistaa stressin ilmapiiristä ja ylläpitää järjestystä. Vain Luonnonlain puolueen ohjelma mahdollistaa EU:n vapaiden rajojen politiikan rikollisuuden kuitenkaan leviämättä. Stressin ja rikollisuuuden syntyminen ennaltaehkäistään ottamalla käyttöön tehokkaat kasvatusohjelmat. Luonnonlain puolue opettaa seuraavan sukupolven käyttäytymään spontaanisti sopusoinnussa Luonnonlain kanssa. Uusinta-rikollisuutta vähennetään välittömästi tieteellisesti vahvistetuilla kuntoutus-ohjelmilla.

9.2 Tieteellisiä tuloksia LLP:n rikollisuuden vähentämisohjelmista

[kaavio: Laki ja järjestys - Maharishhlmiö: Vähentynyt kuolleisuus; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Laki ja järjestys - Maharishi-efekti: Vähentynyt rikollisuus; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Kuntoutus - Vähentynyt rikosten uusinta; kts. PDF-tiedosto]

10 YMPÄRISTÖ

10.1 Energian tuotanto sopusoinnussa Luonnonlain kanssa

Luonnonlain Puolue tukee mahdollisimman saasteettoman energiantuotannon käyttöönottoa. LLP ei kannata ydinvoiman lisäämistä, vaan siitä asteittain ja sopuisasti luopumista. LLP kannattaa uusien, mahdollisimman saatettomien energiamuotojen - kuten tuuli- ja aurinkoenergian - intensiivistä tutkimista ja kehittämistä. Myös energian kokonaiskulutusta vähennetään.

10.2 Saasteeton ympäristö ja silmää viehättävät kaupungit

Kaiken saastuttamisen alkusyy on luonnonlakien rikkominen. Kansalaisten tietoisuudentasoa kohottamalla vapaudutaan luonnonlakien rikkomisen kierteestä.Yksilön tietoisuuden kehittyessä hänen asenteensa ja toimintansa muuttuvat ympäristöystävälliseksi spontaanisti, ilman kieltojen ja sääntöjen lisäämistä. Kaupunkisuunnittelussa otetaan huomioon arkkitehtuurin ja ympäristösuunnittelun vaikutukset tietoisuuteen ja terveyteen. Estetään yhteisöllisen stressin tiivistyminen alhaista rakennustiheyttä suosimalla. Ilmapiiriä puhdistavia puistoja ja vesialueita kaupungeissa lisätään. Rakentamisessa käytetään paikallisperinteen mukaista rakennustyyliä sekä luonnollisia ja myrkyttömiä rakennusmateriaaleja.

11 MAATALOUS

11.1 Puhdas ja tuottoisa maatalous

Siirrytään kokonaan luonnonmukaiseen maanviljelyyn, jossa ei käytetä kemiallisia lannoiteita, kasvinsuojelu- tai säilöntäaineita. Keskieurooppalaiset kuluttajat ovat selvitysten mukaan valmiita maksamaan puhtaista, luonnonmukaisista tuotteista huomattavasti tavanomaista hintatasoa enemmän. Laatuun ja puhtauteen sekä uudenlaatuiseen markkinointiin panostamalla Suomen maatalous voi kukoistaa EU:n sisälläkin.

12 KULTUURI

12.1 Ykseys erilaisuudessa

Luonnonlakiin perustuvilla ohjelmilla vahvistetaan erilaisia paikallisia ja sosiaalisia kulttuuriperinteitä ja samalla ylläpidetään suomalaista ykseyttä.

13 SOSIAALIPOLITIIKKA

13.1 Yleisen tyytyväisyyden ja vanhusten arvostuksen lisääminen

Vanhusten ja muiden sosiaalituen tarpeessa olevien elämänlaatua kohotetaan tietoisuuden kehittämisohjelmilla. Näin voidaan vahvistaa henkistä ja ruumiillista terveyttä sekä lisätä hyvää oloa ja onnellisuutta. LLP:n tavoite on yhteiskunta, jossa vanhukset ovat viisain ja arvostetuin kansanosa.

13.4 Tieteellisiä tutkimuksia LLP:n sosiaalipoliittisesta ohjelmasta

[kaavio: Vanheneminen - Hidastunut vanheneminen; kts. PDF-tiedosto]

[kaavio: Vanheneminen - Vanhuusväestön lisääntynyt elinikä; kts. PDF-tiedosto]

14 ULKOPOLITIIKKA

14.1 Itsenäinen Suomi ja eurooppalainen ykseys

Euroopan Unioniin liittyminen ei tule ratkaisemaan Suomen taloudellisia ja työttömyysongelmia. Oleellista on kansallisen tietoisuuden vahvistaminen. LLP luo jatkuvan myönteisen vaikutuksen Euroopan kollektiiviseen tietoisuuteen perustamalla 7000 hengen tietoisuuden teknologian asiantuntijaryhmän. Käytetyt tekniikat ovat Transsendenttinen Meditaatio (TM) sekä joogalento. Joogalento on TM-sidhiohjelman viimeinen harjoitus, jolla on voimakas aivotoimintaa ja mieltä harmonisoiva vaikutus. Joogalennon aikana mielen ja kehon välinen yhteys paranee ja keho hypähtää spontaanisti ilmaan. Harmonia ilmenee myös ns. kenttävaikutuksena ympäristön tietoisuudessa eli ilmapiirissä. Seitsentuhantinen TM-sidhiohjelman joogalentoa harjoittava ryhmä luo ympäristön tietoisuuteen myönteisen, maailmanlaajuisesti ilmenevän vaikutuksen (luku 7000 edustaa prosentin neliöjuurta maailman väestöstä). Joogalennon ryhmäharjoitus vahvistaa yhteiskunnan myönteisiä kehityssuuntia ja vähentää kielteisiä kehityssuuntia, mikä on vahvistettu yli 40 kansainvälisellä tutkimuksella. Tahdistettu (koherentti) kollektiivinen tietoisuus ylläpitää ja vahvistaa kaikkien Euroopan valtioiden itsenäisyyttä samalla kun kansakunnat saavuttavat luonnollisen ykseyden. Todellista Unionia ei voi saavuttaa poliittisesti valtioiden välisellä liitolla, mutta koherenssivaikutus jokaisen maan tietoisuuden kentässä edistää jokaisen maan tarpeita, toivomuksia ja taipumuksia sekä erikseen että kansojen ollessa yhdessä. Luonnonlain Puolue kannattaa itsenäisten kansojen voimakasta liittoa.

14.2 Pakolais- ja maahanmuutto-ongelman ratkaisu

Pakolaisongelma voidaan ratkaista vain koko maailman tasolla. LLP tarjoaa ratkaisuksi Joogalentoa harjoittavan 7000 ryhmän. Tällainen ryhmä jokaiseen maanosaan sijoitettuna ylläpitää globaalia tyytyväisyyttä ja ykseyttä poistaen pakolais- ja maahanmuutto-ongelmat.

14.3 Tieteellisiä tuloksia LLP:n ulkopoliittisesta ohjelmasta

[kaavio: Tieteellinen tutkimus osoittaa joogalennon ryhmäharjoituksen lisäävän positiivisuutta ja harmoniaa; kts. PDF-tiedosto]

15 PUOLUSTUS

15.1 Voittamaton puolustus

Luonnonlain puolueen puolustuspolitiikkaan kuuluu Luonnonlain mukaisen kehityksen edistäminen. Puolustuksen vahvistaminen tapahtuu tehoikkaimmin kansan kollektiivista tietoisuutta tukemalla. Mitään sotaa tai välikohtausta ei voi syntyä, koska vihollisuudet aiheuttava kollektiivinen stressi puretaan.

15.2 Tieteellisiä tutkimuksia LLP:n puolustus ohjelmasta

[kaavio: Puolustus - Globaalinen Maharishi-efekti: Vähentyneet kansainväliset konfliktit ja terrorismi; kts. PDF-tiedosto]

16 LUONNONLAIN PUOLUE PÄHKINÄNKUORESSA

Jokaisen suomalaisen henkisten kykyjen herättäminen ja luonnon organisoivan voiman hyödyntäminen ovat avain Suomen menestykselle yhdentyvässä maailmassa.

LUONNON VIISAUS - POLITIIKAN UUSI VOIMA

Vain uusi siemen voi kasvattaa uuden sadon. Luonnonlaki - luonnon organisoiva voima - on jokaisen elävän olennon tietoisuudessa. Yhteiskunnan kehitys voidaan saattaa harmoniaan maailmankaikkeuden erehtymättömän järjestyksen kanssa herättämällä luonnon organisoiva voima kansakunnan tajunnassa.

TIETEELLISESTI TUTKITUT MENETELMÄT

LLP perustaa ohjelmansa hyväksi koettuihin, tieteellisesti tutkittuihin menetelmiin. Se on ainoa puolue, jonka ohjelman toimivuus on tieteellisesti perusteltu.

HENKINEN PÄÄOMA KÄYTTÖÖN

Luonnonlain Puolue vapauttaa kansalaisten piilevät henkiset kyvyt tarjoamalla jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden ja menetelmät itsensä henkiseen kehittämiseen. Materiaalinen hyvinvointi syntyy henkisestä pääomasta. Kasvava talous ilman henkistä sisältöä synnyttää eriarvoisuutta, turhautumista, vieraantumista ja stressiä yhteiskunnassa.

ONGELMAKESKEISYYDESTÄ RATKAISUIHIN

Talouskriisi ja suurtyöttömyys ovat osoitus luovuuden puutteesta talouspolitiikassa. Päättäjät ovat yleisen ilmapiirin ristiriitojen vankeina ratkaisuissaan. Hyvät ja luovat ratkaisut syntyvät, kun yleinen ilmapiiri ja eduskunnan ja hallituksen työympäristö on vapaa stressistä ja jännityksestä.

ENNALTAEHKÄISEVÄ LUONNOLLINEN TERVEYDENHOITO

Luonnonmukainen, ennaltaehkäisevä terveydenhoito on kansalaisten hyvinvoinnin tae. Ennaltaehkäisy on yhteiskunnalle moninverroin halvempaa kuin sairauksien hoito.

EKOLOGINEN YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Tulevaisuuden yhdyskuntasuunnittelu ja rakentaminen huomioi kaikkien luonnonilmiöiden vaikutukset elinympäristöön tervehdyttäen ekosysteemiä ja ihmisiä.

STRESSITÖN ILMAPIIRI

Liikenneonnettomuudet, rikollisuus ja vankiloiden täyttyminen heijastavat stressin kasvua yhteiskunnan yleisessä ilmapiirissä. Kollektiivisen tajunnan laadun paraneminen vähentää näiden kielteisten ilmiöiden määrää.

PUHTAAT ELINTARVIKKEET JA MYRKYTÖN MAATALOUS

LLP tukee omavaraista, ekologista maataloutta, jossa hyödynnetään uusinta tietoa puhtaiden ja terveellisten elintarvikkeiden tuottamisesta.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mikä on Luonnonlaki?

Luonnonlaki on kaikkien luonnonlakien kokonaisuus. Luonnonlakien toiminta on kokonaisvaltaista ja perustuu yhtenäiskenttään. Kaikki universumissa tapahtuu tämän yhtenäiskentän pohjalta ja se on myös inhimillisen luonteen perusta. Tämä kaikkien luonnonlakien yhtenäiskenttä on samalla myös kaiken älykkyyden lähtökohta.

Miksi oma puolue?

Luonnonlain Puolue tuo luonnon älykkyyden politiikkaan. Kun hallitus toimii luonnonlakien kanssa sopusoinnussa, se kykenee ratkaisemaan ongelmat jo ennen kuin ne syntyvät. On olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että LLP:n ohjelmat tarjoavat ratkaisun yhteiskunnan tämänhetkisiin ongelmiin. Tästä syystä nämä ohjelmat on otettava käyttöön ja siihen tarvitaan politiikkaa.

Mitä joogalento on?

Luonnonlait perustuvat yhtenäiskenttään, joka on kaiken universumissa tapahtuvan lähtökohta, siis myös inhimillisen luonteen, niin mielen kuin ruumiinkin. Myös moderni luonnontiede on kallistumassa sille kannalle, että tämä yhtenäiskenttä on kaikkien luonnonlakien ja siten myös älykkyyden perusta. Tämän puhtaan älykkyyden kentän voi kuka tahansa kokea tietoisesti. Yksinkertaisn ja luonnollisin tapa kokea se on Transsendettisen Meditaation eli TM-tekniikan avulla ja sen jatkotekniikan avulla, johon kuuluu myös joogalento. Joogalennon aikana meditoija tuntee sisäisen onnen tunteen, jolla ei tunnu olevan rajoja. Kun älykkyyden lähteelle mennään tällä tavalla tietoisesti kokien, mennään siis kaikkien luonnolakien alkulähteelle, ja näin tehden elävöitetään luonnonlakeja. Ja kun 7000 joogalentäjää yhdessä harjoittaa tätä tekniikkaa, on vaikutus niin voimakas, että se säteilee koko maahan. On tehty yli 500 tieteellistä tutkimusta, jotka vahvistavat, että harmonia, luovuus, elämänilo ja terveys lisääntyvät tällöin spontaanisti. Yhteiskunnallisella tasolla on huomattavissa stressin, negatiivisuuden ja vihamielisyyden vähenemistä, ja kun järjestäytyneisyys lisääntyy, vähenevät esim. auto-onnettomuudet, sairastuvuus ja etenkin rikollisuus.

Kuinka LLP:n rahoitus on järjestetty?

LLP rahoitetaan jäsenmaksujen ja kotimaisten lahjoitusten avulla.

Mitä ovat tietoisuus ja kollektiivinen tietoisuus?

On tärkeää ymmärtää, että tietoisuus ei suikaan ole vain elämän aikana kerättyjen tietojen kokoelma, kuten usein väärin oletetaan. Tästä syystä ei tietoisuutta myöskään voi muuttaa oleellisesti vain sillä tavalla, että ihmiseen syötetään uutta tietoa ulkoapäin. Tietoisuus on ihmiselle ominainen, synnynnäinen ominaisuus, jonka piiriin kuuluu kaikki ajattelu ja älykkyys. Ihminen käyttää henkisestä potentiaalistaan nykyisin vain noin 5 - 10 %. Kun ihmisen luovuus kehitetään täyteen mittaansa, myös tietoisuus kasvaa, niin että ihminen toimii spontaanisti luonnon lainalaisuuksien kanssa sopusoinnussa.

Maan kansalaiset muodostavat yhdessä kollektiiivisen tietoisuuden. Tämä kollektiivinen tietoisuus, aivan kuten yksilön tietoisuus, voi olla täysin toimiva, toisin sanoen täynnä luovaa voimaa, älyä, valppautta, tai sitten kollektiivista tietoisuutta voivat varjostaa negatiivisuus, stressi, pelot, huolet ja epätoivo, kuten usein on laita nykyään. Kun 7000 joogalentäjää harjoittaa tekniikkaa yhdessä, poistuu stressi ja negatiivisuus kollektiivisesta tietoisuudesta niin täysin, että sekä yksilötason että kollektiivitason tietoisuus heijastaa yhteiskuntaan pelkästää elämää tukevaa positiivista energiaa.

Miksi LLP ei itse perusta 7000 joogalentäjän ryhmää?

Palkkakustannukset henkilösivukuluineen sekä tarvittavine rakennusprojekteilleen tekevät kaikkiaan 1,5 mrd mk, mikä on 0, 7 % valtion vuosibudjetista. Valtion tehtävä on huolehtia kansalaistensa hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, joiden paraneminen joogalentoryhmän avulla on tieteellisesti vahvistettu. Yksityisin varoin on mahdotonta ylläpitää 7000 ryhmää jatkuvasti vuodesta toiseen.

Miksi LLP:n ohjelmia ei oteta käyttöön yksityisellä sektorilla? Miksi siihen tarvitaan oman puolueen perustaminen?

Yli 30 vuotta on näitä ohjelmia, joita myös nyt LLP ajaa, tarjottu käyttöön yksityisellä sektorilla. Ympäri maailmaa on perustettu kaikkiaan 1500 oppilaitosta, useita satoja kouluja ja yliopistoja sekä 70 terveyskeskusta, jotka tarjoavat näitä ohjelmia yleiseen käyttöön. Viisi miljoonaa ihmistä on tähän mennessä osallistunut ohjelmien toteuttamiseen. Yksityisen sektorin ponnistelut jatkuvat tahollaan, mutta koska yli 500 tieteellistä tutkimusta on vahvistanut näiden ohjelmien positiiviset vaiktukset, LLP kokee velvollisuudekseen esitellä ne yhteiskunnassa kaikille kansanosille ja saada ne tehokkaasti laajamittaiseen käyttöön. Siihen tarvitaan politiikkaa ja valtion mukaantuloa.

Mikä suhde on LLP:llä ja Maharishi Mahesh Yogilla?

Maharishi Mahesh Yogia pidetään nykyään suurimpana asiantuntijana luonnonlakien toiminnan suhteen. Hän on viimeisen 37 vuoden aikana aktiivisesti toiminut sekä yksilön henkisen kehityksen että kollektiivisen tietoisuuden puolesta ja kehittäyt tähän tarkoitukseen TM-tekniikan. Tämän lisäksi hänet tunnetaan Maharishi Ayur-Vedan, ennaltaehkäisyyn perustuvan kokonaisvaltaisen terveydenhoitojärjestelmän käyttöönottajana. Nämä menetelmät on hyväksytty tieteellisesti ja siksi ne on otettu käyttöön LLP:ssa.

Eikö LLP:n ohjelma muistuta Vihreiden ohjelmaa?

LLP:n ohjelmat ovat paljon laajempia kuin Vihreiden, vaikka yhtäläisyyksiäkin on. LLP:n ohjelmat saattavat elämän sopusointuun luonnonlakien kanssa, jotka hallitsevat kaikkea universumissa ilman ristiriitoja, täydellisen harmonian ja järjestyksen vallitessa. On tärkeää, että ihmisen sisäinen ja ulkoinen potentiaali otetaan 100%:sti käyttöön. Sitäpaitsi jo Vihreiden lähtökohta on erilainen, hehän yrittävät estää tai vähentää saatuttamisen määrää yksilö- ja yhteiskuntatasolla, kun taas LLP:n käsityksen on, ettei tässä onnistuta täydellisesti muuta kuin muuttamalla ajattelua, niin että jokainen yksilö alkaa spontaanisti käyttäytyä luonnonmukaisesti = luonnon edellyttämällä tavalla ts lakkaa toimimasta vastoin luonnonlakeja.

Tekeekö LLP yhteistyötä muiden puolueiden kanssa?

Periaatteessa mikä tahansa puolue voi ottaa LLP:n esittämät asiat ohjelmaansa ja toteuttaa ne. Jokainen puolue, joka on valmis ottamaan luonnon loputtoman organisointikyvyn ja älykkyyden mukaan politiikaan, on LLP:lle potentiaalinen yhteistyökumppani. LLP:n jäsenet voivat kuulua muihin puolueihin tai järjestöihin.