Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/LPVV/917

Liberaalipuolue - Vapaus valita

Puolueohjelma


  • Puolue: Liberaalipuolue - Vapaus valita
  • Otsikko: Puolueohjelma
  • Vuosi: 2016
  • Ohjelmatyyppi: tavoiteohjelma

PUOLUEOHJELMA

Hyväksytty puoluekokouksessa 22.10.2016

Johdanto

Liberaalipuolue – Vapaus valita on laajaa yksilönvapautta ja elinkeinovapautta edistämään pyrkivä puolue. Lähtökohtaisesti ihmisillä on oikeus elää elämäänsä vapaasti haluamallaan tavalla, kunhan he eivät loukkaa muiden ihmisten vastaavaa oikeutta tai vahingoita ympäristöä. Vapaa yhteiskunta on sekä itseisarvo että väline tuottaa hyvinvointia kaikille ihmisille.

Julkisen sektorin tulee keskittyä ydintehtäviinsä ja välttää puuttumista asioihin, joihin puuttuminen ei ole välttämätöntä. Tällä hetkellä valtio osallistuu kevein perustein liian moniin asioihin – valtio on ottanut tehtäväkseen lukuisia asioita, joihin julkisen sektorin ei pitäisi puuttua lainkaan.

Yhteiskunnan tulee huolehtia heikoimmistaan, kuten lapsista, vanhuksista, sairaista ja vammaisista. Valtion tulee taata jokaiselle kansalaiselle ihmisarvoinen kohtelu, eikä ainuttakaan väestöryhmää saa syrjiä lainsäädännöllisin keinoin. Heikko-osaisista huolehtiminen ei saa kuitenkaan johtaa koko aikuisväestön holhoamiseen.

Yksilönvapaus kuuluu kaikille

Lähtökohtaisesti jokaisella on oikeus elää elämäänsä kuten parhaaksi näkee, kunhan ei aiheuta haittaa toisille ihmisille, eläimille tai ympäristölle.

Ihmisellä on oikeus päättää elämästään ja kuolemastaan. Eutanasia tulee laillistaa.

Sananvapaus

Mielipiteitä ja ajatuksia ei tule kriminalisoida. Rikoksiin yllyttämisen, väkivallalla uhkailun ja kunnianloukkausten tulee olla jatkossakin laittomia, mutta lainsäädännön ei tule ilman painavia perusteita rajoittaa sananvapautta.

Yksityisyys

Ihmisillä on oikeus yksityisyyteen. Viranomaisilla ei tule olla oikeutta henkilön viestinnän seuraamiseen ilman oikeuden päätöstä. Kansalaisten massavalvonta ei ole missään tilanteessa hyväksyttävää tai tehokasta rikollisuuden torjuntaa, eikä viranomaisille tule antaa tähän työkaluja. Perustuslaissa säädettyä yksityiselämän suojaa ei tule heikentää.

Yhdenvertaisuus lain edessä

Kaikilla kansalaisilla on oltava lain edessä samat oikeudet ja velvollisuudet, lainsäädännön ei tule kohdella täysivaltaisia kansalaisia eri tavoilla. Sukupuoleen liittyvät eriarvoisuudet tulee poistaa kaikkien rekisteröityjen suhteiden, vanhemmuuteen liittyvien etuisuuksien, vanhemmuuden tunnistamisen sekä adoption osalta. Juridisen sukupuolen korjaamisen tulee olla mahdollista ilmoituksella, ja sukupuoltaan korjanneiden pakkosterilointi tulee lopettaa. Sukupuoli ei saa asettaa yksilöitä eriarvoiseen asemaan, esimerkiksi äitiyden kustannukset työnantajalle tai toiselle sukupuolelle vapaaehtoinen maanpuolustus.

Uskonnonvapaus

Valtion tehtävä ei ole tukea tai haitata minkään uskonnon edustusta. Kirkon ja valtion tulee erottaa toimivaltansa kokonaan. Kirkkoja ja uskonnollisia yhdyskuntia on kohdeltava samalla tavalla kuin muita yhdistyksiä. Uskontokuntien verotusoikeus tulee poistaa ja yhteiskunnan kannalta tärkeät tehtävät siirtää valtiolle. Koulujen uskonnon opetuksen oppisisältöjen tulee olla yhteneväiset oppilaiden uskonnollisesta taustasta riippumatta.

Elinkeinovapaus

Jokaisella tulee olla oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Valtion ei tule luoda keinotekoisia elinkeinon harjoittamisen esteitä, ja elinkeinoelämän sääntelyn tulee olla merkittävästi nykyistä kevyempää.

Yrittäjäksi ryhtymisestä tulee tehdä entistä helpompaa, jotta taloudellinen toimeliaisuus Suomessa lisääntyisi. Suomen tulee pyrkiä houkuttelemaan ulkomaista yritystoimintaa nykyistä vähäisemmällä byrokratialla ja alhaisemmalla verotuksen tasolla. Lupatoiminta ei myöskään saa toimia valtion rahankeruun välineenä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi yrittämiseen liittyviä luvanvaraisuuksia tulee poistaa muuttamalla lupia ilmoitusluonteisiksi. Väärinkäytösten valvonnan tulee tapahtua ensisijaisesti rikosepäilyjen tai viranomaisten suorittamien pistokokeiden perusteella.

Konkurssilainsäädäntöä tulee kehittää. Velallinen ja velkoja on asetettava riskin suhteen tasavertaiseen asemaan. Velallisen velkakierre on voitava katkaista henkilökohtaisella konkurssilla.

Apteekkialan sääntelyä tulee purkaa. Valtion ei tule ottaa kantaa apteekkien yritysmuotoon ja omistussuhteisiin. Apteekkien paikka- ja määräsääntely tulee lopettaa. Apteekkilupa tulee myöntää ilmoitusluontoisesti – apteekin henkilökunnalle määritetään pätevyysvaatimukset erikseen. Lääkkeitä tulisi saada myydä halvemmalla kuin nykyinen lakisääteinen minimihinta sallii. Lääkkeiden postimyynti tulee sallia.
Seuraavista pakollisista luvista, passeista ja korteista tulee luopua: taksilupa, ammattiajolupa, anniskelulupa, anniskelupassi, rahankeräyslupa, tieturvakortti ja hygieniapassi.
Monopoleista ja kartelleista tulee luopua. Vahvojen alkoholijuomien myyminen ja uhkapelien järjestäminen tulee vapauttaa. Raideliikenne tulee avata kilpailulle. Sähkönsiirtoverkkojen lakisääteinen monopoli pitää purkaa.

Perustoimeentulo

Toimeentulo on taattava kaikille.

Valtion tarjoaman sosiaaliturvan tulee mahdollistaa jokaiselle kansalaiselle perustoimeentulo, ja heikompiosaisista on pidettävä huolta kaikissa tilanteissa. Saavutetun ansiotason tai elintason turvaamisen ei kuitenkaan tule kuulua valtion tehtäviin. Useilla tulonsiirtojärjestelmillä siirretään varoja sellaisille tahoille, jotka eivät niitä välttämättä tarvitse. Ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän rahoitus verovaroista tulee lopettaa.

Sosiaaliturva tulee ulottaa yhdenvertaisesti sekä opiskelijoihin, pätkätyöläisiin että yrittäjiin. Kannustinloukut on purettava esimerkiksi siirtymällä sosiaaliturvatilimalliin tai perustuloon. Työttömien asemaa tulee parantaa yksinkertaistamalla byrokratiaa ja poistamalla karenssiajat. Järkevä, perusturvan kaikissa tilanteissa takaava sosiaaliturva parantaa merkittävästi ihmisten neuvotteluasemaa työmarkkinoilla.

Asumistukijärjestelmästä on nykyisessä laajuudessaan tullut kansantaloudellisesti kestämätön. Asumisen hinta pysyy korkealla järjestelmän keinotekoisen vuokrasääntelyn avulla, ja suurimpia järjestelmästä hyötyjiä ovat vuokranantajat. Koko asumistukijärjestelmä on uusittava nopealla aikataululla vähentämällä asumiseen korvamerkittyä tukea ja välivaiheen jälkeen korvattava sosiaaliturvatilillä tai perustulolla.
Ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä on veronmaksajia epätasa-arvoisesti kohteleva, koska sen rahoitus katetaan suurimmaksi osaksi verorahoista riippumatta siitä, kuuluuko palkanmaksaja työttömyyskassaan. Ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä tulisi korvata ensisijaisesti vapaaehtoiseen työtulovakuutukseen perustuvalla järjestelmällä. Lisäksi yrittäjillä tulisi olla vastaava oikeus työtulonsa vakuuttamiseen kuin palkansaajilla.

Eläkkeet

Nykyinen eläkejärjestelmä ei ole reilu tämänhetkisten veronmaksajien kannalta, koska suurin osa eläkemaksuista menee nykyisten eläkeläisten eläkkeiden maksuun. Eläkejärjestelmän kestävyys on voitava taata kaikille, jotka sen rahoittamiseen osallistuvat.

Suuria eläkkeitä tulee leikata, ja säästyneellä summalla tulee pienentää eläkemaksuja. Julkiseen eläkejärjestelmään osallistumisen tulisi olla pakollista ainoastaan perustoimeentulon tarjoavalta osalta väestöä, ja nykyistä eläkejärjestelmää tulisi uudistaa perustoimeentulon takaavaan suuntaan nykyistä ansiosidonnaista mallia keventämällä.

Työmarkkinat vapaammiksi

Suomeen tarvitaan markkinaehtoisesti toimivat työmarkkinat. Liberaalipuolue kannattaa työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumista ja paikallisen sopimisen lisäämistä työmarkkinoiden liikkuvuuden ja joustavuuden lisäämiseksi. Työmarkkinoiden sääntelystä päättäminen kuuluu vaaleilla valitulle eduskunnalle – ei työmarkkinajärjestöille. Työmarkkinajärjestöjen erivapaudet tulee poistaa eikä niiden tule saada päättää niihin kuulumattomien työehdoista.

Työllistämisen riskiä työnantajalle tulee vähentää. Työntekijän on voitava jättää työ ilman pelkoa perustoimeentulon menettämisestä. Irtisanomisen helpottamisen vastapainoksi tulee sosiaaliturvaa parantaa siten, ettei se rankaise työstä kieltäytymisestä tai irtisanoutumisesta.

Työehtosopimusten yleissitovuudesta tulee luopua.

Verotus – alhaisempi taso ja oikea kohdistaminen

Suomen verotusjärjestelmä on päätynyt tilaan, jossa monien toimijoiden toimintaedellytykset ilman erilaisia verohelpotuksia tai suoria tukia ovat usein heikkoja. Kokonaiset toimialat voivat olla riippuvaisia verohelpotuksista tai tuista. Nykyisellään tarpeettoman monimutkaisesta verotusjärjestelmästä tulee tehdä markkinoita vääristämätön, selkeä ja läpinäkyvä. Valtion tulee kerätä tarvitsemansa verot mahdollisimman tehokkaasti.

Kokonaisveroastetta tulee laskea merkittävästi karsimalla julkisia menoja. Liberaalipuolue kannattaa yksittäisten veromuotojen korotuksia ainoastaan siinä tapauksessa, että muita veroja lasketaan vähintään vastaavalla summalla. Verotuksen tulisi kohdistua ensisijaisesti ansiottomaan arvonnousuun sekä muille aiheutettuihin haittoihin.

Verojärjestelmän tulee olla mahdollisimman läpinäkyvä ja yksinkertainen. Lakisääteiset maksut tulee laittaa palkkakuitille näkyviin. Tuloja pitää kohdella samalla tavalla riippumatta niiden lähteestä. Markkinoita vääristävistä ja verojärjestelmää monimutkaistavista verovähennyksistä pitäisi luopua samalla kun työn verotusta lasketaan merkittävästi. Poistettavia vähennyksiä ovat esimerkiksi asuntolainojen korkovähennys, oman asunnon myyntivoiton verovapaus sekä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeus. Poistettavia veroja ovat esimerkiksi autovero, ajoneuvovero sekä varainsiirtovero.

Työn verotusta tulee laskea merkittävästi
Työn verotusta ovat kaikki palkkasidonnaiset maksut, esimerkiksi eläkemaksut, sosiaalivakuutusmaksut, kunnallisvero ja valtion tulovero.

Yrityksen tulosta ei tule verottaa, ellei sitä nosteta yrityksestä pois. Pienten yritysten osalta tulee luopua arvioon perustuvasta yhteisöveron ennakkomaksusta. Osinkoverotuksen tulee olla yhtenäinen kaikkien yritysten kesken. Pienet pääomatulot pitäisi nykytilanteessa saattaa verovapaiksi omistamisen kannustamiseksi.

Asumisen verotus
Varainsiirtovero tulee poistaa. Kiinteistöveron rakennuksiin kohdistuva osa tulee poistaa. Oman asunnon myyntivoiton verovapaudelle ei ole perusteita.

Auton omistamisesta ja hankkimisesta tulee siirtyä autoilun aiheuttamien kustannusten verottamiseen. Auton omistamiseen kohdistuva ajoneuvovero sekä Suomeen tuotaviin autoihin kohdistettu autovero tulee poistaa. Autoilun verotuksen painopistettä tulee siirtää polttoaineiden verotukseen ja tienkäyttömaksuihin.

Julkisen sektorin kokoa on pienennettävä

Julkisesti rahoitetuille tehtäville on oltava vankat perusteet. Valtion tulee omistaa tai säännellä luonnollisia monopoleja, perusinfrastruktuuria ja toimintoja, joissa huoltovarmuus tai muut seikat tekevät valtion osallisuudesta välttämätöntä.

Lähtökohtana tulee olla, että julkisin varoin kustannetaan vain ne yhteiskunnan toiminnot, joita ei pystytä järjestämään toimivasti tai turvallisesti ilman viranomaisvalvontaa. Vähiten tarpeellisen julkisen toiminnon pitää tuottaa enemmän hyvinvointia kuin mitä haitallisin verotuskohde tuottaa haittaa. Julkisesti rahoitettujen toimintojen ei välttämättä tarvitse olla julkisesti tuotettuja, mikäli sama tai parempi kustannustehokkuus voidaan saavuttaa muilla tavoin.

Esimerkkejä julkisen sektorin säästökohteista

Puoluetuet

Puoluetukiin käytettävää summaa on pienennettävä. Puoluetukijärjestelmää tulisi muuttaa oikeudenmukaisemmaksi niin, että puoluetuen määrä määräytyisi saatujen äänien perusteella.

Yle-vero vapaaehtoiseksi

Ihmisten tulee saada itse päättää, osallistuvatko he muun kuin välttämättömän tiedotustoiminnan rahoittamiseen.

Ansiosidonnainen työttömyysturva

Valtion tulee taata perusturva jokaiselle, mutta ansiotason tai elintason ylläpito ei kuulu valtion tehtäviin. Verorahojen osuus ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoituksesta tulee minimoida.

Eläkeyhtiöiden hallinto

Lakisääteisten eläkkeiden varojen hallintaa hoitavat Suomessa useat päällekkäiset eläkevakuutusyhtiöt, joiden kilpailu on vain näennäistä. Julkisia järjestelmiä tulee olla yksi, ja sen tulee olla hyvä ja tehokas.

Solidium

Sijoittaminen yrityksiin ei kuulu valtion tehtäviin.

Yritystuet

Yritystuet vääristävät kilpailua, lisäävät byrokratiaa eivätkä paranna kannattavien projektien toteuttamismahdollisuuksia. Suorat yritystuet ja verohelpotukset tulee lopettaa. Siirtymäaikana yrityksille voidaan myöntää korvaavaa lainamuotoista tukea.

Suuret eläkkeet

Eläkkeet ovat ylivoimaisesti suurin sosiaalinen tulonsiirto. Järjestelmä on epäoikeudenmukainen, koska suurin osa eläkerahoista menee nykyisten eläkkeiden maksuun, ei tulevaisuuden eläkkeisiin.

Team Finland

Viennin ja tuotekehityksen keskusjohtoinen kehittäminen aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä.

TE-toimistot

TE-toimistot ovat tehottomia työnvälitystoimissaan. Yksityiset yritykset pystyvät hoitamaan työnhakijan opastus- ja työnvälitystehtävän tehokkaammin.

Poliittisten nuorisojärjestöjen tuet

Valtion tehtäviin ei kuulu poliittisten nuorisojärjestöjen tukeminen.

Tuulivoiman syöttötariffi

Tuulivoiman syöttötariffi tekee tuulivoiman rakentamisesta keinotekoisesti liian kannattavaa. Muut, ympäristöystävällisetkään, energiantuotantomuodot eivät saa vastaavia tukia. Valtion ei tule ottaa kantaa energiantuotantomuotoihin.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus

Yhdistysten jäsenmaksut tulee kustantaa jäsenten omista varoista.

Terveydenhuolto

Kaikille kansalaisille tulee taata mahdollisuus terveydenhoitoon. Viime kädessä pääsy tarpeellisiin terveyspalveluihin tulee turvata julkisen sektorin toimesta. Kansalaisten valinnanvapautta terveyspalveluiden valinnassa tulee lisätä.

Terveydenhuollon vakuutus- ja tilipohjaisten rahoitusmallien sopivuutta Suomeen pitää tutkia. Julkinen sektori voi lainsäädännöllä parantaa potilaiden mahdollisuuksia vertailla palveluntuottajia, esimerkiksi velvoittamalla kaikkia palveluntuottajia julkaisemaan hinnastonsa.

Päihteiden käyttö on kansanterveydellinen ongelma. Päihteiden käytöstä ei tule määrätä rangaistusta, koska rikosoikeudelliset seuraamukset aiheuttavat syrjäytymistä ja muita sosiaalisia ongelmia

Koulutus

Valtion tulee taata kansalaisilleen tasapuoliset mahdollisuudet kehittää itseään. Tasapäistämistä pitää kuitenkin vähentää, ja lahjakkaille oppilaille tulee antaa mahdollisuudet opiskella nopeammin.

Oppilaiden yksilöllisen huomioimisen ja valinnanvapauden tulee olla tärkeällä sijalla koululaitosta kehitettäessä. Maksullisten yksityisten koulujen perustamisen tulee olla mahdollista vaihtoehtoisen opetustarjonnan tai monipuolisempien opetusmenetelmien valinnan mahdollisuuksien lisäämiseksi. Kaikkien koulujen opetuksen tulee pohjautua ensisijaisesti valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen opetussisältöjä tulee kehittää vastaamaan paremmin muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin. Koulun tehtävä ei ole antaa opetusta yksittäisissä uskonnoissa, vaan uskonnon opetus tulee yhdistää osaksi muita oppiaineita. Koululaitoksen tulee antaa yksilöille nykyistä paremmat kielelliset valmiudet toimia EU:n alueella sekä sen ulkopuolella. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kielten opetuksen valinnaisuutta tulee lisätä nykyisestä. Toisen kotimaisen kielen pakollisesta opetuksesta tulee luopua.

Yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnoissa siirtymistä oppilaitoksesta toiseen ja oppilaitoksista työelämään tulee helpottaa. Tutkintokeskeisyydestä tulee siirtyä kohti osaamiskeskeisyyttä. Yliopistojen autonomista asemaa tulee vahvistaa ja poliittista ohjausta vähentää.

Kaikille lapsille tulee taata mahdollisuus varhaiskasvatukseen, mikä parantaa heikko-osaisimpien mahdollisuuksia ja vähentää syrjäytymistä.

Tiedepolitiikka

Perustutkimuksen perusrahoituksen tulee olla kestävällä tasolla, jotta yleishyödyllinen tutkimustyö onnistuu tulevaisuudessakin. Perustutkimuksen rahoituspohjaa tulee laajentaa esimerkiksi mahdollistamalla joukkorahoitus.

Julkisen rahoituksen avulla tuotetun tutkimustiedon tulee olla paremmin kaikkien kansalaisten saatavilla. Avoimen datan julkaisemista tulee edistää. Maksumuurin takana olevien julkaisujen osuutta tulee ohjeistaa vähennettäväksi.

Perustutkimuksen aihepiirien tulisi olla tutkijalähtöisiä. Tutkimuksen laadunarvioinnin tulisi pohjautua ensisijaisesti tiedemaailman sisäiseen vertaisarviointiin. Julkisesti rahoitetuissa tutkimusprojekteissa tulisi lisätä yksityisten tahojen osallistumista, jotta verkostoituminen yliopistomaailman ja elinkeinoelämän välillä paranisi.

Patenttijärjestelmässä keksinnöllisyyden kynnyksen on oltava riittävän korkealla. Patenteista perittäviä vuosimaksuja tulee nostaa ja suoja-ajan lyhentämistä tulee harkita.
Teoksen suoja-aikaa tulee lyhentää. Nykyinen 70 vuoden suoja tekijän kuoleman jälkeen on aivan liian pitkä.

Työperäinen maahanmuutto

Työperäisen maahanmuuton esteet tulee poistaa. Kaikille, joilla on mahdollisuus elättää itsensä, tulee myöntää toistaiseksi voimassa oleva oleskelulupa. Oleskeluluvan tulee päättyä, jos henkilö ei pysty elättämään itseään omalla työllään. Kaikilla maassa jo olevilla pitäisi olla oikeus tehdä vapaasti töitä.

Yliopistoista ja korkeakouluista valmistuville ulkomaan kansalaisille tulee myöntää nykyistä suuremmat vapaudet työnhakuun. Maahanmuuttajien työvoiman tarveharkinnasta tulee luopua – valtion ei tule valvoa, onko maahanmuuttajan saamalle työlle erityinen tarve Suomessa.

Humanitaarinen maahanmuutto

Ihmisten auttaminen konfliktien lähialueilla tulee olla ensisijainen humanitaarinen tavoite. Kannustimet turvapaikan hakemiseen Suomesta muusta kuin humanitaarisesta syystä tulee poistaa. Maahanmuuttopolitiikan painopisteen tulee olla laadukkaassa kotouttamisessa jo maassa oleskeleville hakijoille. Suomesta tulee voida hakea turvapaikkaa humanitaarisista syistä, mutta Suomen tulee voida rajoittaa tulijoiden määrää, mikäli kotoutusta ei pystytä järjestämään riittävän tehokkaasti.

Mikäli turvapaikanhakija työllistyy turvapaikkaprosessin aikana, hänelle tulee myöntää toistaiseksi voimassa oleva oleskelulupa, joka ei raukea, vaikka turvapaikkahakemuksesta tulisi negatiivinen päätös. Jokaisen, joka pystyy elättämään perheensä, tulee saada tuoda perheensä Suomeen omalla kustannuksellaan.

Turvapaikkahakemusten käsittelyä tulee nopeuttaa riittävällä resursoinnilla.

Euroopan Unionin merkitys talousliittona

EU:lla on tärkeä rooli suuren vapaakauppa-alueen standardien luojana ja käytäntöjen yhtenäistäjänä. EU:n tulee keskittyä turvaamaan vapaakauppaa ja vapaata liikkuvuutta. Vapaakauppa ei vaadi yhteisvaluuttaa. EU:sta ei tule tehdä tulonsiirtounionia.

Suomen tulee vapaakaupan osalta integroitua paremmin EU:n kanssa. Tällä hetkellä kaupankäynti useilla tuotteilla, kuten autoilla ja alkoholilla, ei ole samalla tasolla muiden EU-maiden kanssa.

Kehitysapu

Vapaa kaupankäynti on parasta kehitysapua. Tuontirajoituksia ja tulleja karsimalla voidaan huolehtia, että kehitysmaissa tuotetut tuotteet pääsevät Suomen markkinoille. Korruptiolle alttiit epämääräiset kehityshankkeet tulee lopettaa.

Turvallisuuspolitiikka

Kansalaisten turvallisuuden varmistaminen kuuluu valtion ydintehtäviin. Puolustuksen pohjana tulee olla Suomen oma armeija, lisäksi Suomen tulee hakea Naton jäsenyyttä uskottavan puolustuksen aikaansaamiseksi.

Asevelvollisuusjärjestelmää tulee kehittää. Koko ikäluokka tulee kutsua kutsuntoihin, joissa vapaaehtoisten joukosta valitaan soveltuvimmat. Reserviläisarmeija on mahdollista muodostaa myös vapaaehtoisesti varusmiespalveluksen suorittaneista.

Koulutettavien varusmiesten määrä tulee asettaa vastaamaan puolustusvoimien todellisia tarpeita. Varusmiesten päivärahoja tulee korottaa, jotta ihmisiä hakeutuu riittävästi kaikkiin maanpuolustustehtäviin. Palveluksesta kieltäytymisestä ei tule rangaista.

Suomen tulee irtautua Ottawan sopimuksesta.

Aselakeja ei tule kiristää. Aselupajärjestelmää tulee kehittää suuntaan, jossa yhdellä luvalla voi omistaa useamman aseen.

Maan tapa on lopetettava

Julkisen sektorin omistamiin yrityksiin on sovellettava samoja avoimuusvaatimuksia kuin muihin julkisiin toimijoihin.

Suurten yhdistysten ja säätiöiden kirjanpidon on oltava avointa.

Vallan väärinkäytön, korruption, pitää johtaa tuntuviin rangaistuksiin.

Korruption ilmiantajia pitää suojella työpaikan menettämiseltä.

Jokaiseen julkiseen virkaan pitää palkata pätevin hakija, puoluekirjalla ei saa olla merkitystä.

Virkamiehillä tulee olla todellinen virkavastuu. Virkamiehet tulee aina saattaa vastuuseen tahallisesta lainvastaisesta toiminnasta.

Perustuslain valvontaa tulee kehittää. Suomeen tarvitaan perustuslakituomioistuin.

Energiapolitiikka

Energiantuotannosta syntyviä haittoja tulee verottaa haittaverolla, joka vastaa suuruudeltaan parasta arviota näiden haittojen korjaamisen kuluista. Valtion ei tule päättää, millä tavoin energiaa tuotetaan tukemalla tiettyjä energiamuotoja. Kaikille valtion määrittelemät kriteerit täyttäville toimijoille tulee myöntää toimilupa, myös ydinvoimalan rakentamiseksi. Sääntelyä täytyy purkaa siten, että myös pienempien ydinvoimaloiden rakentaminen on mahdollista.

Tuuli- ja aurinkovoiman tukeminen on hyötysuhteeltaan heikkoa sekä kilpailua vääristävää. Voimassa olevista syöttötariffeista tulee luopua.

Ympäristöpolitiikka

Luonto kuuluu kaikille kansalaisille ja ympäristöstä tulee pitää huolta. Valtion tulee taata puhdas ympäristö tuleville sukupolville. Yhteiskunnallisesti arvokkaiksi katsottujen luontoalueiden tulee olla valtion suojeluksessa. Ympäristöhaitan aiheuttajalla tulee olla täysi vastuu ympäristövahinkojen korjaamisesta.

Maataloutta on uudistettava

Tuottajilla tulee olla nykyistä suurempi mahdollisuus vaikuttaa itse tuotteidensa hintoihin. Suoramyynnin sääntelyä sekä muuta maatalouden uudistumista jarruttavaa sääntelyä tulee keventää.

Maatalouden riippuvuutta tulonsiirroista tulee vähentää, ja kansallisia maataloustukia tulee porrastetusti karsia, huoltovarmuutta kuitenkaan vaarantamatta. Laajan kansallisen maataloustukijärjestelmän hyödyt eivät ylitä sen rahoittamiseksi kerättyjen verojen aiheuttamia haittoja. Tukijärjestelmän keventämisen tarkoituksena ei ole ajaa suomalaista maaseutua alas. Markkinaehtoisempi maatalous asettaisi maaseudun taloudelliset resurssit tehokkaampaan käyttöön.

Huoltovarmuus on taattava. Huoltovarmuuden takaaminen on mahdollista muilla keinoilla kuin nykyisen laajuisella tukijärjestelmällä.
Elintarvikkeisiin liittyvät tuontitullit tulee poistaa.
Luomutuotannon suurempi tuki vääristää tuotantopäätöksiä. Luomutuotantoa ei pidä tukea sen enempää kuin muuta elintarviketuotantoa.
Maataloustukia ei tule maksaa aluepoliittisin perustein.