Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/M2011/317

Muutos 2011

Muutoksen periaatelausuma


  • Puolue: Muutos 2011
  • Otsikko: Muutoksen periaatelausuma
  • Vuosi: 2010
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Muutoksen periaatelausuma

01.08.2010

Muutos 2011:n ensisijainen tavoite on Suomen kansalaisten etu ja keinot sen ajamiseksi ovat suora demokratia sekä sananvapaus. Muutos 2011 nostaa esimerkeiksi epäkohdista Suomen nykyisen maahanmuuttopolitiikan sekä yleistä oikeustajua loukkaavat tuomiot väkivalta- ja seksuaalirikoksista. Muutos 2011 tahtoo ratkaista nämä epäkohdat suoralla demokratialla. Nykyinen maahanmuuttopolitiikka sekä väkivalta- ja seksuaalirikoksista annetut tuomiot herättävät valtavasti keskustelua ja eriäviä mielipiteitä. Hallitus ja valtio ovat osoittaneet, että ne eivät osaa tai pysty ratkaisemaan näitä seikkoja. Kyse on inhimillisistä asioista, jotka myös ihmisten on ratkaistava. Kansalaiset eivät ole poliitikkoja huonompia tekemään päätöksiä, vaan monessa asiassa jopa parempia, erityisesti näiden asioiden koskettaessa kansalaisia itseään. Suomen kansalaisten on saatava äänestää sitovassa kansanäänestyksessä kaikista niistä asioista, jotka Suomen kansalaiset kokevat itselleen tärkeiksi.

Muutos 2011 ei ole puolue sanan perinteisessä merkityksessä. Pääsyy Muutoksen puolueeksi rekisteröitymisessä on, että Suomi on byrokraattisesti raskas maa ja tämän byrokratian vuoksi rekisteröityneellä puolueella on helpompi toimia kuin esimerkiksi valitsijalistoilla. Muutos 2011 on kansanliike, jonka tarkoituksena on saada valta päättää Suomen asioista kaikille Suomen kansalaisille sen sijaan, että tuo valta kuuluisi vain pienelle "eliitille".

Muutos toimii hyvin kevyellä byrokratialla muun muassa Internetin avulla. Muutoksen sääntöjä, tavoiteohjelmaa ja periaatteita ovat luoneet sadat ihmiset, joista suurin osa toisilleen tuntemattomia. Muutos ei pakota jäseniään ajattelemaan tietyllä tavalla, eikä Muutos vaadi jäseniään toimimaan heidän arvojensa vastaisesti, mitä voi tapahtua perinteisissä tiukalla ryhmäkurilla toimivissa puolueissa. Muutos 2011 vaatii jäseniltään, ehdokkailtaan ja edustajiltaan, että he hyväksyvät Muutoksen kaiken toiminnan kolme pääperiaatetta; Suomen kansalaisten etu, suora demokratia ja sananvapaus.

Tämä merkitsee sitä, että Muutoksen jäsenet, ehdokkaat ja edustajat voivat olla mitä mieltä he tahtovat esimerkiksi talouspolitiikasta tai suhtautumisesta Euroopan unioniin. Muutos antaa mahdollisuuden ehdokkaille ajaa itse tärkeäksi katsomiaan asioita ilman, että ehdokas itse joutuu kamppailemaan esimerkiksi valitsijayhdistyksen ja muun byrokratian kanssa. Edustajan tai ehdokkaan ei ole pakko pitää Muutoksen periaatteita omalta kannaltaan kaikista tärkeimpinä asioina, vaan riittää, että hän hyväksyy ne. Muutos on kansanliike ihmisille, joiden mielestä kansalaisten tulee saada päättää itse omista asioistaan ilman, että jokin suurempi taho päättää sen heidän puolestaan. Tämän tavoitteen kannalta on merkityksetöntä, onko ihminen konservatiivi vai liberaali, vasemmistolainen vai porvari.

SUOMEN KANSALAISTEN ETU

Muutos 2011:ta tavoite ja koko toiminnan punainen lanka on kaikkien Suomen kansalaisten etu. Valtio on kansalaistensa edunvalvontakoneisto. Sen tehtävänä on pyrkiä edistämään kansalaistensa hyvinvointia sille myönnettyjen resurssien puitteissa. Valtio johtaa kaiken oikeutuksensa olemassaololleen sen tehtävästä valvoa kansalaistensa etua ja pyrkiä parantamaan heidän hyvinvointiaan. Jos valtio ei noudata sen tehtävää, menettää valtio oikeutuksensa olla olemassa ja käyttää valtaa. Valtion on toteutettava sille kuuluvia tehtäviä, sillä se on ainoa tapa, miten valtio voi oikeuttaa olemassaolonsa.

Vastaavasti valtion on pitäydyttävä tarkasti niissä tehtävissä, jotka sille kuuluvat. Kaikessa julkisen vallan toiminnassa on pidettävä lähtökohtana mahdollisimman pientä puuttumista kansalaisten vapauksiin. Valtion tehtävänä ei ole myöskään esimerkiksi maksaa toisten valtioiden velkoja tai pitää sotilaita vieraan maan alueella. Valtiolla on oikeus toimia näin vain ja ainoastaan, mikäli se saa tähän toimintaan välittömän hyväksynnän kansalaisiltaan. Valtion kansalaiset ja heidän tahtonsa on ainoa asia, johon valtio voi hyväksyttävästi perustaa toiminta.

Suomen kansalaisten etu on asia, jonka ainoastaan Suomen kansalaiset voivat tietää. Se, mikä on eduksi ihmisille, riippuu ihmisistä itsestään. Tästä johtuu, että mikään kansan ulkopuolinen taho ei voi tietää, mikä on kansan edun mukaista. Hallitus, puolueet tai valtio eivät voi koskaan tietää, mikä on eduksi kansalle ja mikä ei. Hallituksen, puolueiden ja valtion tehtävänä ei ole pyrkiä muodostamaan mielipiteitä kansalaisten puolesta. Niiden tehtävänä on kertoa faktat objektiivisesti kansalle sellaisina kuin ne ovat, jotta kansa voi käyttää tietoja oman harkintansa mukaan mielipiteensä muodostamisessa.

Suomen kansalaisten etu ei ole puolueiden, median tai erilaisten etujärjestöjen päätettävissä oleva asia. Ainoat, joilla on oikeus sanoa, mikä on kansalaisten etu, ovat kansalaiset itse. Tämän vuoksi Suomen kansalaisten etu toteutuu sitä paremmin, mitä paremmin Suomen valtion ja poliittisten päättäjien toiminta vastaa Suomen kansalaisten tahtoa. Muutos 2011 näkee, että Suomen kansalaisten tahto voidaan selvittää kahdella toisiaan tukevalla tavalla; sananvapaudella ja suoralla demokratialla.

SANANVAPAUS

Sananvapaus on demokratian kulmakivi. Demokratia ei voi toteutua ilman sananvapautta, sillä ainoastaan sananvapaus mahdollistaa vapaan mielipiteiden vaihdon, ajatuksien ja ideoiden esilletuonnin ja niiden kritiikin. Sananvapaus on ainoa keino, millä voidaan ymmärtää, mistä yhteiskunnallisissa asioissa todellisuudessa on kysymys. Ainoastaan antamalla mahdollisuuden kritisoida vallassaolevaa järjestelmää ja sen puutteita voidaan varmistaa, että nämä puutteet voidaan löytää ja korjata. Sananvapaus on välttämätöntä, jotta voimme parantaa yhteistä hyvinvointiamme.

Vaikka sananvapaus mahdollistaa loukkaamisen, on se liian kallisarvoinen asia tällä perusteella uhrattavaksi. Puutteellisesti perustellut pyrkimykset rajoittaa sananvapautta ja ihmisten oikeustajun vastainen tapa soveltaa lakia luovat itsesensuurin ilmapiiriä, jossa kansa on liian peloissaan huutaakseen, että keisarilla ei ole vaatteita. Demokratia ei voi toimia näin. Sananvapautta ei voida rajoittaa siksi, että ihmisillä voi olla sanottavaa hallitsevia järjestelmiä vastaan. Sananvapauden loukkaamaton ydin on varmistaa ihmisten oikeus kritisoida hallitsevaa järjestelmää.

SUORA DEMOKRATIA

Suora demokratia antaa kansalaisille välineet käyttää itse sille kuuluvaa valtaa politiikan ja byrokratian yli ja ohi. Kansanvalta merkitsee sitä, että valta on viimekädessä kansalla. Suoralla demokratialla kansa voi milloin tahansa ottaa poliitikkojen päätettävänä olevan asian itse päätettäväkseen ilman, että poliitikot voivat puuttua tähän. Vastaavasti kansa voi suoralla demokratialla tuoda poliittisesti päätettäväksi minkä tahansa sellaisen asian, jonka se kokee tärkeäksi, mutta joka ei ole kiinnostanut poliitikkoja riittävästi, että he olisivat aktivoituneet käsittelemään sitä. Suora demokratia antaa kansalaisille oikeuden käyttää samaa valtaa kuin poliitikoilla ja samalla se vähentää poliitikkojen valtaa kansalaisten yli. Suora demokratia tekee hallintoalamaisista kansalaisia ja se tuo tasa-arvoa päätöksentekoon.

Jatkuvasti keskittyvä valta muodostaa suuria uhkia ja se hämärtää, kuka on todellisuudessa vallassa. Mitä raskaammaksi ja keskittyneemmäksi hallinnolliset koneistot muodostuvat, sitä heikommin ne voivat reagoida jatkuvasti muuttuvaan yhteiskuntaan, ja sitä todennäköisemmin ne tulevat romahtamaan. Kaikki valtakoneistojen päätökset vaikuttavat suoraan inhimilliseen elämään, mutta koska valtakoneistot itse ovat byrokraattisia ja lainsäädännöllisiä järjestelmiä, ne eivät voi koskaan ymmärtää tätä inhimillistä elämää. Suora demokratia purkaa hallinnollisia valtakeskittymiä ja se palauttaa päätösvallan takaisin ihmisille, joiden elämään kaikki tehdyt päätökset vaikuttavat.

Maailma monimutkaistuu, kehittyy ja moniarvoistuu jatkuvasti. Keskittyneet valtakoneistot eivät pysty pysymään tämän mukana. Koska suora demokratia antaa kansalaisille mahdollisuuden tuoda päätettäväksi sellaisia asioita, joihin valtakoneistot eivät olisi muuten reagoineet, se tuo päätöksentekoon joustavuutta ja antaa mahdollisuuden täysin uudenlaisille ratkaisuille. Politiikka ja byrokratia eivät voi koskaan luoda mitään sellaisia ratkaisuja, mitä ihmiset voivat.

PERUS- JA IHMISOIKEUDET

Perus- ja ihmisoikeudet ovat välttämättömiä demokratian kannalta. Sananvapaus on välttämätöntä, jotta ihmiset saavat mielipiteensä kuuluviin. Yksityisyydensuoja on välttämätöntä, jotta ulkopuolisilla tahoilla ei ole mahdollista esimerkiksi selvittää yksilön poliittisia näkemyksiä ilman yksilön myötävaikutusta. Oikeus koulutukseen antaa ihmisille mahdollisuuden hankkia päätöksenteon kannalta olennaisia taitoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Käytännössä kaikki perus- ja ihmisoikeudet liittyvät välittömästi demokratiaan ja kansanvaltaan. Demokratia ei voi toteutua, jos kansalaisten perustavanlaatuisimmat oikeudet eivät toteudu.

Perusoikeuksia ei voida rajoittaa mielivaltaisesti edes enemmistöpäätöksellä. Perus- ja ihmisoikeuksien yksi pääasiallisista tarkoituksista on suojata yksilöä ulkopuolisten taholta tulevia mielivaltaisia puuttumisia kohtaan. Perus- ja ihmisoikeuksien rajoittaminen mielivaltaisesti ei ole hyväksyttävää edes silloin, kun niihin puuttuva laki on tehty muodollisesti enemmistöpäätöksellä. Jos enemmistöpäätöksellä puututaan mielivaltaisesti perusoikeuksiin, silloin puututaan myös siihen asiaan, joka alunperinkin oikeutti koko enemmistöpäätöksenteon. Demokratia ei tarkoita samaa kuin enemmistödiktatuuri, vaan yksilöiden oikeudet ovat olennainen osa demokratiaa.

Uskonnolliset tai ideologiset syyt eivät ole milloinkaan hyväksyttäviä perusteita rajoittaa perusoikeuksia. Vastaavasti uskonnollisten tai ideologisten syiden perusteella ei voida milloinkaan vaatia minkäänlaista erityiskohtelua. Yhdenvertaisuus on yksi länsimaisen oikeusajattelun ja perusoikeusjärjestelmän jakamaton ydin. Yhdenvertaisuutta ei tule milloinkaan uhrata yhdenkään jumalan alttarille.

Perus- ja ihmisoikeudet pätevät myös Internetissä. Internet ei ole lainsäätäjien tai päättäjien villi länsi, jossa he saavat temmeltää vapaasti ilman rajoituksia. Internet on etupäässä kansalaisten apuväline, ja päättäjiä koskevat sen suhteen kaikki perusoikeuksien aiheuttamat rajoitukset. Valtion on määrätietoisesti edistettävä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Internetissä.

MUUTOS 2011

Valtion tehtävä on ajaa kansalaistensa etua ja samalla varmistaa kansalaisten vapauksien mahdollisimman laajamittainen toteutuminen. Valtio ei ole vastuuvelvollinen "kansainväliselle maineelle" tai ylikansallisille yhteisöille. Valtio on vastuullinen vain kansalaisilleen. Kansalaiset pystyvät päättämään itse itseään ja elinympäristöään koskevista asioista. Erityisesti kysymykset, jotka jakavat mielipiteitä ja joissa käsitellään tärkeitä inhimillisiä asioita, ovat helpommin ihmisten kuin politiikan päätettävissä. Kenenkään mielipidettä ei tule hiljentää sen vuoksi, että hän on eri mieltä. Kaiken politiikan tarkoituksena on palvella kansalaisia, mutta yhdenkään kansalaisen tarkoituksena ei ole palvella politiikkaa.

Nämä ovat ne periaatteet, joihin Muutos 2011 pohjaa toimintansa.