Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/M2011/320

Muutos 2011

Muutos 2011: Ihmisläheistä ja suoraa demokratiaa – Muutoksen kunnallisvaaliohjelma 2012


  • Puolue: Muutos 2011
  • Otsikko: Muutos 2011: Ihmisläheistä ja suoraa demokratiaa – Muutoksen kunnallisvaaliohjelma 2012
  • Vuosi: 2012
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

MUUTOS 2011

Ihmisläheistä ja suoraa demokratiaa –
Muutoksen kunnallisvaaliohjelma 2012

Muutos kannattaa lähimmäisdemokratiaa eli hallintomallia, jossa päätökset tehdään lähellä ihmistä ja jossa kaikilla kuntalaisilla on yhtäläinen mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa.

Kunnan tehtävänä on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista, ja kaikessa toiminnassa on huomioitava kuntalaisten kokonaisetu. Parhaiten tämä onnistuu, kun tarvittaessa päätöksenteossa käytetään apuna suoraa demoratiaa eli kansalaisaloitteita ja päättäjiä sitovia kansanäänestyksiä.

Jokaisessa kunnassa on paljon sellaisia asioita, jotka ratkeaisivat parhaiten kansanäänestyksellä, kuten esimerkiksi kuntaliitokset, kyläkoulujen säilyttäminen, palvelujen sijainti, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten perustaminen tai isot velkaantumista edellyttävät rakennushankkeet.

Kuntalaiset voivat tehdä kunnallisaloitteita ja viisi prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista voi myös tehdä aloitteen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisestä. Kuntalaisia tulee kannustaa käyttämään näitä oikeuksiaan ja kuntapäättäjien tulee kunnioittaa kansanäänestysten tulosta.

Avoimuutta päätöksentekoon

Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää, byrokratiaa on karsittava ja kuntalaisille on annettava mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin jo ennen kuin ne on sumplittu valmiiksi lautakunnissa. Valtaa ei saa sysätä liikaa virkamiehille, vaan ylin edustuksellinen päätösvalta pitää säilyttää kunnanvaltuustoilla, koska kuntalaiset ovat saaneet valita niiden jäsenet vaaleissa.

Päätöksenteon avoimuudessa tulee käyttää apuna internetin ja sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia, ja kokouksia sekä lautakuntatyöskentelyä tulisi videoida nettiin. Etenkin suurimmissa kaupungeissa kokouksia tulisi voida seurata internetistä sekä suorana lähetyksenä että jälkikäteen. Päätöksistä on tiedotettava kuntien nettisivuilla ja lehdissä, ja kunnan eri toimielinten kokouspöytäkirjojen tulisi olla helposti saatavilla myös sähköisessä muodossa.

Ei pakkoliitoksia vaan oikeus päättää itse

Kuntien itsehallinnon on oltava kuntalaisten itsensä päätettävissä eikä eduskunnassa alueellisia erityispiirteitä tuntematta lukkoon lyötyjen hallinnollisten päätösten alainen.

Kaupunginosayhdistyksiä ja kylätoimikuntia on kuunneltava entistä enemmän, ja ne on otettava mukaan päätöksentekoon. Resurssien puitteissa niille pitäisi myös myöntää suurempaa hallinnollista toimivaltaa ja budjetoida niille käyttövaroja, jos niillä on sellaiseen halua.

Muutos 2011 uskoo ihmisten omien vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen parantavan elämänlaatua ja lähiympäristön viihtyisyyttä niin syrjäkylissä, lähiöissä kuin suurissa kaupungeissakin.

Ei ryhmäkuria ja epätervettä konsensusta

Perinteisesti monet asiat on päätetty puolueiden johdoissa ja niiden keskinäisellä kaupankäynnillä. Puolueiden harjoittama ryhmäkuri sitoo yksittäisiä edustajia, jolloin äänestäjien kuluttajansuoja ei välttämättä toteudu. Muutos ei kannata ryhmäkuria, vaan ehdokkaamme ja jäsenemme saavat päätavoitteidemme lisäksi vapaasti ajaa muita itselleen ja kuntalaisille tärkeitä asioita ja myös mahdollisen valituksi tulonsa jälkeen äänestää niistä lupaustensa mukaisesti.