Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/MVS/321

Muutosvoimat Suomi

Tavoiteohjelma


  • Puolue: Muutosvoimat Suomi
  • Otsikko: Tavoiteohjelma
  • Vuosi: 2002
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Muutosvoimat Suomi rp:n tavoiteohjelma

Muutosvoimat Suomi rp:n pyrkimyksenä on kansanvaltaisin keinoin
1. Toteuttaa ja turvata Suomen perustuslaissa edellytetty maamme täysivaltaisuus eli valtiollinen itsenäisyys, kansanvaltainen valtio- ja yhteiskuntajärjestys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, laillisuus, kansalaisten tasa-arvo ja ihmisoikeudet sekä Suomen kansan vapaus. Tämä kaikki edellyttää vapautumista Euroopan Unionin ja sen keskuspankin sekä niiden avulla kansalaisia alistavan, uusliberalismin totalitaarisiin aatteisiin perustuvan rosvokapitalismin määräysvallasta.

2. Palauttaa EU:lle luovutettu raha-, talous-, kauppa-, alue-, maatalous- ja elinkeinopolitiikkaa koskeva päätösvalta takaisin Suomeen. Tämä edellyttää oman rahamme, Suomen markan palauttamista.

3. Tukea ja edistää taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä omassa maassamme ja maailmanlaajuisesti kunnioittaen eri kulttuurien, uskontojen, kansallisuuksien sekä kansalaisryhmien, oikeuksia ja arvoa maailman kulttuuriperinnön rikastuttajana.

4. Lisätä demokratiaa ja parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kansanäänestysten ja lähidemokratian toteuttamisen avulla sekä huolehtimalla siitä, että kaikilla kansanvaltaa kunnioittavilla poliittisilla ryhmillä on yhtäläiset mahdollisuudet toimia ja saada ohjelmansa sekä tavoitteensa julki yhteiskunnan omistamissa ja kaikissa sähköisissä tiedotusvälineissä. Nykyinen puoluetukijärjestelmä on lakkautettava.

5. Toimia Suomen kansan, myös syrjäytetyn kansanosan, aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistämiseksi ja maan kaikkien osien tasapuoliseksi kehittämiseksi ottaen huomioon myös syrjäseutujen ja kaupunkilähiöiden tarpeet. Suomalaista identiteettiä tulee vahvistaa ja torjua kansallisuuksien hävittäminen, johon eurosulattaminen tähtää. Kaikkia kansalaisia on kohdeltava tasa-arvoisesti ikään, sukupuoleen, syntyperään, yhteiskunnalliseen asemaan samoin kuin poliittiseen ja uskonnolliseen vakaumukseen katsomatta.

6. Poistaa työttömyys, turvata täystyöllisyys ja jokaisen työntekijän oikeudet sekä naisten ja miesten samanpalkkaisuus, asettaa kansan kokonaisetu yksityisen taloudellisen vallankäytön ja voitontavoittelun edelle sekä palauttaa hallitsemattomat pääomavirrat ja markkinavoimat kansan yhteisen edun mukaiseen valvontaan. Yhteiskunnallisten palvelujen sekä yhteiskunnan omistamien yritysten ja laitosten yksityistäminen tulee lopettaa.

7. Turvata kaikille kansalaisille ja väestöryhmille ihmisarvon mukainen toimeentulo sekä työn tekemiseen ja sillä ansaittuun eläkkeeseen perustuva tasa-arvoinen oikeus omaan elämään, vapaa-aikaan ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Kansalaisten työvoiman tulee olla valtiovallan erityisessä suojeluksessa ja valtiovallan velvollisuus on järjestää jokaiselle työttömälle työtä.

8. Pitää maan kaikki osat elinkelpoisina, asuttuina ja julkisen joukkoliikenteen avulla saavutettavina, kehittää tasapuolisesti eri elinkeinoja, luoda pienille ja keskisuurille yrityksille nykyistä paremmat toimintamahdollisuudet, säilyttää maaseudun elinvoima ja turvata Suomen olosuhteisiin soveltuva maa- ja metsätalous sekä elintarvikeomavaraisuus.

9. Parantaa kansalaisten elämisen laatua ja hyvinvointia huolehtimalla julkisin varoin sosiaaliturvasta, korkeatasoisesta terveyden- ja vanhusten huollosta sekä lasten päivähoidosta ja muista yhteiskunnallisista palveluista.

10. Muuttaa tulonjako ja siihen vaikuttava verotus oikeudenmukaiseksi, kaventaa tuloeroja parantamalla pienituloisten ja vähävaraisten työntekijöiden, eläkeläisten ja opiskelijoiden toimeentuloa sekä toimia byrokratian, monopolien ja kartellien purkamiseksi ja keskitetyn taloudellisen vallan hajauttamiseksi.

11. Turvata kaikille lapsille, nuorille ja varttuneille tasapuoliset opiskelumahdollisuudet sekä luoda suotuisat edellytykset kansallisen kulttuurimme vapaalle ja monipuoliselle kehitykselle.

12. Harjoittaa Suomen kansan etujen mukaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka perustuu puolueettomuuteen ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen sekä edistää rauhaa ja kansakuntien tasa-arvoista yhteistyötä.