Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/MVS/322

Muutosvoimat Suomi

Eduskuntavaaliohjelma


  • Puolue: Muutosvoimat Suomi
  • Otsikko: Eduskuntavaaliohjelma
  • Vuosi: 2002
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Muutosvoimat Suomi rp:n ohjelma vuoden 2003 eduskuntavaaleissa

Me Suomen kansan, myös syrjäytettyjen ja ahdingossa olevien kansalaisten, paremman ja valoisamman tulevaisuuden puolesta toimivat Muutosvoimien edustajat pyydämme vuoden 2003 eduskuntavaaleissa tukea ja kannatusta kaikilta kanssamme samoin ajattelevilta kansalaisilta saadaksemme mahdollisuuden toteuttaa maamme eduskunnassa ja hallituksessa seuraavat vaatimuksemme:
Esitämme nämä vaatimukset tietoisina siitä, että nykyisillä eduskuntapuolueilla, jotka ovat sitoutuneet Euroopan Unioniin ja sitä taustalta ohjaaviin suuryrityksiin ja suursijoittajiin, ei ole tämän sitoutumisensa vuoksi monista kauniista vaalilupauksistaan huolimatta mitään todellista mahdollisuutta muuttaa maassamme nyt harjoitettavaa yhteiskuntapolitiikkaa, joka jatkuvasti lisää yleistä turvattomuutta ja vaikeuttaa kansalaisten suuren enemmistön elämää. Vain Muutosvoimat Suomelle eduskuntavaaleissa annetut äänet tekevät muutoksen mahdolliseksi.

[KUVA]

Muutosvoimat Suomi rp:n eduskuntavaaliohjelma hyväksyttiin Tampereella 27.10.2002 pidetyssä uuden puolueen ensimmäisessä edustajakokouksessa.

Me vaadimme,että

1. Itsenäisyys, kansanvalta, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja laillisuus on maassamme toteutettava. Tämä edellyttää, että eduskunta päättää kumota perustuslakimme vastaiset, kansamme harteille raskaan ikeen laskeneet EU:hun ja EMU:un liittämispäätökset tai järjestää asiasta kansanäänestyksen. Kuten perustuslaissamme säädetään, korkeimman vallan, valtiovallan, tulee Suomessa kuulua kansalle eikä EU:lle ja sen keskuspankille. Perustuslakiin on palautettava säädös, jonka mukaan valtion ja kuntien virkoihin voidaan nimittää vain Suomen kansalaisia.

2. Suomen kansan ja siis myös pienituloisten ja vähävaraisten kansalaisten hyvinvoinnin ja elinehtojen turvaamiseksi maallemme on palautettava itsenäinen ja riippumaton oikeuslaitos sekä ihmisläheisen yhteiskuntapolitiikan toteuttamiseksi välttämätön oma raha, Suomen markka. Samoin on palautettava oma itsenäinen raha-, valuutta- ja talouspolitiikka kuten myös oma itsenäinen maatalous-, alue-, kauppa-, tulli-, elinkeino-, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, joiden kaikkien osalta Suomen on nyt noudatettava EU:n ja sen keskuspankin säädöksiä ja määräyksiä. Maastamme ja kansastamme ei saa tehdä EU:n laajentamisen maksajaa. Useiden miljardien markkojen menetykset vuodessa kansallemme aiheuttava verojen, tullitulojen ja muiden maksujen suorittaminen EU:lle on lopetettava.

3. Itsenäisen maan oikeuksiin kuuluva rajavalvonta on palautettava rajoillemme ja tehostettava toimia huume- ja muun rikollisuuden torjumiseksi sekä kansalaisten turvallisuuden lisäämiseksi. Valtiovallan keskeisenä tehtävänä tulee olla paitsi kansalaisten ja heidän omaisuutensa koskemattomuuden suojaaminen myös talousrikollisuuden sekä maamme itsenäisyyttä ja kansanvaltaa vastaan suunnatun toiminnan torjuminen.

4. Sitova valtiollinen ja kunnallinen kansanäänestys, joista kansalaisilla tulee olla oikeus tehdä aloite, on otettava käyttöön tärkeimmistä asioista päätettäessä.

5. Perustuslain noudattamista valvomaan on asetettava poliittisesti riippumaton ja puolueeton perustuslakituomioistuin.

6. Suomen on oltava oikeusvaltio, jossa jokaisen kansalaisen tulee saada yhtäläinen kohtelu ja oikeusturva. On huolehdittava hallinnon ja oikeuslaitoksen puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta. Kansalaisten oikeutta saattaa kokemansa vääryydet ja oikeudenloukkaukset hallinto- ja oikeusviranomaisten käsiteltäväksi ei saa rajoittaa. Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnassa ilmenneen poliittisen riippuvuuden vuoksi on perustettava erityinen vallanpitäjistä riippumaton kansalaisten oikeusturvan toteutumista valvova oikeuselin. Asiakirjat ja päätökset tulee saada valokopiokustannusten hinnalla.

7. Kuntien hallinnon tulee perustua kansalaisten itsehallintoon, jonka pohjalta on laajennettava myös kunnallista lähidemokratiaa. Myös kansanvaltainen maakuntaitsehallinto on toteutettava. Mutta kaavailut sen käyttämisestä kansallisvaltion lopettamiseen ja suoran alistussuhteen rakentamiseen kansamme etujen vastaiseen EU:n hallintobyrokratiaan on torjuttava.

8. Työttömyys on poistettava. Jokaiselle kansalaiselle on perustuslain säädöksillä turvattava oikeus työn saantiin. Tämä on mahdollista, kun työllisyyspolitiikasta huolehditaan kansantalouden kokonaisedun eikä suuryritysten ja suursijoittajien ehdoilla, niin kuin rahavallan hallitsemassa EU:ssa tapahtuu. Työttömien kansalaisoikeuksista huolehtimaan on saatava työttömien oikeusturvavaltuutettu.

[KUVA]

Työttömyys on poistettava. Työttömien kansalaisoikeuksista on huolehtimaan on saatava työttömien oikeusturvavaltuutettu. Kuva Muutosvoimat Suomi rp:n 1.Liittokokouksesta 27.10.2002.

9. Työssä jaksamista ja työllisyyttä on edistettävä työtehtäviä jakamalla ja lyhentämällä yleinen työaika 35 tuntiin viikossa ansiotasoa alentamatta. Työntekijän irtisanomissuojaa on parannettava. Jokaiselle työntekijälle on turvattava työehtosopimusten yleissitovuuden edellyttämät perusehdot. Työttömyystilastoista tulee ilmetä todellinen kokonaistyöttömyys. Työstä on maksettava lailla säädettävä minimipalkka, joka takaa vähintään kohtuullisen toimeentulon. Ulkomaisen työvoiman käytössä on noudatettava suomalaisia työehtoja, jotta voidaan huolehtia siitä, ettei se johda suomalaisen sen enempää kuin muunkaan työvoiman väärinkohteluun palkkadumppauksella.

10. Valtiollisen kansanvallan rinnalla on toteutettava myös sosiaalinen demokratia. Tulo- ja toimeentuloeroja on kavennettava. On saatettava voimaan yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen perustulojärjestelmä, joka rohkaisee myös työhön ja opiskeluun ja mahdollistaa riittävän toimeentulon kaikissa elämän tilanteissa.

11. Markkinoiden tulee palvella kansalaisia eikä päinvastoin, niin kuin rahavallan hallitsemassa EU:ssa tapahtuu. Valtiollisen ja sosiaalisen demokratian sekä tulonjaon oikeudenmukaisuuden toteuttaminen ja yhteiskunnassa heikoimpiin kohdistuvan riiston lopettaminen edellyttävät, että taloutta on säänneltävä terveen sosiaalisen markkinatalouden rakentamiseksi. Suurten pääomien vienti Suomesta on tehtävä luvanvaraiseksi ja verolliseksi. Lyhytaikaisia pääomaliikkeitä on rajoitettava. Niistä on maksettava esim. Tobinin veroksi kutsuttua pääomansiirtoveroa. Valtion yritysten myynti on lopetettava. Yritykset on velvoitettava kirjanpidossaan selvittämään koti- ja ulkomaiset pääomasijoituksensa.

12. Koko maa on pidettävä asuttuna. Maaseudun ja kehitysalueiden elinvoima on palautettava niiden elinkeino- ja kulttuurielämää palvelevalla ja edistävällä aluepolitiikalla.

13. Elintarvikeomavaraisuus sekä samalla puhtaiden ja terveellisten elintarvikkeiden tuotanto sekä perheviljelmien olemassaolo ja toiminta on Suomessa turvattava. Hallituksen esitys EU-tukien tarkastajien kotietsintäoikeudesta on hylättävä.

14. Peruselintarvikkeiden ja -hyödykkeiden arvonlisäveroa on tuntuvasti alennettava ja se on tulevaisuudessa kokonaan poistettava. Arvonlisä-verovelvollisuuden alarajaa tulee nostaa pienten yritysten aseman parantamiseksi.

15. Eläkeläisten sorto on lopetettava. Pieniä eläkkeitä on korotetettava ja otettava käyttöön riittävän toimeentulon takaava minimieläke. Eläkkeiden indeksisuojaa on parannettava. Suuriin eläkkeisiin on määrättävä eläkekatto.

[KUVA]

Eläkeläisten sorto on lopetettava. Pieniä eläkkeitäon korotettava, eläkkeiden indeksisuojaa on parannettava, vaaditaan Muutosvoimat Suomi rp:n Liittokokouksen hyväksymässä eduskuntavaaliohjelmassa.

16. On säädettävä laki, jolla turvataan oikeus työttömyyseläkkeeseen ja siihen, että 55 vuotta täyttäneet eivät putoa ansiosidonnaisen päivärahan saajien joukosta.

17. Eläkkeensaajien rahat on turvattava. Riskisijoitukset työeläkkeen saajien rahoilla on lopetettava. Kansaneläkelaitoksesta on muodostettava kaikista eläkkeistä vastaava vakuutuslaitos.

18. Lapsiperheiden toimeentulo on taattava. On oltava mahdollisuus valita kunnallinen päivähoito tai kotihoito taloudellisesti yhdenvertaisina vaihtoehtoina. Päivähoitoryhmien kokoa ei saa suurentaa.

19. Asuntopolitiikka tulee toteuttaa asunnontarvitsijoiden ehdoilla. Jokaisella kansalaisella ja perheellä tulee olla mahdollisuus hankkia kohtuuhintainen ja riittävän tilava omistus-, asumisoikeus- tai vuokra-asunto. Jokaisella on oltava mahdollisuus elää terveellisessä, turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä. Nykyinen asunnontarvitsijat pankkeihin sitova asuntotorpparijärjestelmä tulee lopettaa ja toteuttaa ensisijaisesti asunnontarvitsijoiden tarpeita palveleva rahoitus- ja lainoitusjärjestelmä. Valtion asuntolainojen korkoa on huomattavasti alennettava. Asukkaiden omaehtoiselle asuntotuotannolle on luotava toteutumismahdollisuudet.

20. Vuokralaisten asema tulee turvata vuokrien sääntelyllä ja määräämällä kohtuuttomat vuokrat estävä vuokrakatto. Vuokralaisdemokratiaa kehittämällä on vuokratalojen asukkaille annettava todelliset mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja asumistaan koskevien asioiden hoitoon.

21. Verotus on tehtävä oikeudenmukaiseksi. Verokevennykset on toteutettava korottamalla verotettavan tulon alarajaa ja keventämällä veroasteikkoja pieni- ja keskituloisten osalta. Veronkorotukset on kohdistettava suurimpiin tuloihin. Pääomatulovero on muutettava progressiiviseksi, jolloin pienten pääomatulojen verotus helpottuu ja suurten kiristyy. Asumiskustannuksia korottavaa kiinteistöveroa on alennettava. Sairauden- ja terveydenhoidon kustannukset, hammashoito ja lääkekulut mukaan lukien, työmatkakulut sekä oman asunnon hankkimiseksi tai vuokratakuun antamiseksi otetun lainan korkokulut on hyväksyttävä verotuksessa kokonaisuudessaan vähennyskelpoisiksi.

22. Suunnitellusta lääkkeiden ostajan omavastuuosuuden korottamisesta on luovuttava. Uudet, monille elintärkeät lääkkeet on viivytyksettä hyväksyttävä korvattavien lääkkeiden joukkoon.

23. Kuntien talous ja mahdollisuudet huolehtia yhteiskunnallisten palvelujen järjestämisestä on turvattava valtionapujärjestelmän avulla ja lisäämällä kuntien osuutta yhtiöveron tuotosta.

24. Yhteiskunnallisten palvelujen sekä yhteiskunnan omistamien yritysten ja laitosten yksityistäminen on lopetettava.

25. Terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhusten ja vammaisten palvelut on turvattava yhteiskunnan toimesta asuinpaikkakunnasta riippumatta. Terveyskeskus-, poliklinikka- ja sairaalamaksut samoin kuin vanhusten ja vammaisten palvelumaksut on pidettävä kohtuullisina eikä hoidon ja huolenpidon tasosta saa millään perusteella tinkiä. Vanhuksille on järjestettävä riittävästi sekä kotipalveluja että kohtuuhintaisia palveluasuntoja samoin kuin tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon paikkoja. Sotainvalidien ja sotaveteraanien terveydenhoito, kuntoutus ja matkustaminen julkisissa kulkuvälineissä on tehtävä ilmaiseksi.

26. Ylivelkaantuneiden asemaa on parannettava. Pankkien oikeutta realisoida vakuus yksityisen kansalaisen tai yrityksen joutuessa maksuvaikeuksiin tai vakuuden arvon laskiessa on lainsäädännöllä rajoitettava.

27. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava. Niiden verotusta on helpotettava. Työn sivukuluja korvaamaan on luotava tuotannon määrään perustuva verotusjärjestelmä, jolloin työvaltaisten pk-yritysten kohtuutonta verorasitusta helpotetaan ja siirretään suhteellisesti kevyemmin verotetuille, automatisoiduille suuryrityksille.

28. Suomalaisen sivistyksen ja kulttuurin korkeasta tasosta on huolehdittava. Yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten samoin kuin tieteenharjoittajien ja taiteilijoiden resurssit ja uutta luovan toiminnan mahdollisuudet on turvattava. Myös kansalaisten omaehtoista kulttuuri-, harrastus-, urheilu- ja liikuntatoimintaa on tuettava. Julkisten kirjastopalvelujen leikkauksista on luovuttava.

29. Peruskoulutuksesta ja jatko-opintomahdollisuuksista on huolehdittava tasapuolisesti oppilaiden erilaiset taipumukset ja tarpeet huomioon ottaen. Opetusryhmien koko ja koulumatkan pituus on pidettävä kohtuullisina. Koulujen lakkauttamispyrkimykset on torjuttava. Ammattikoulutusta ja aikuiskoulutusta on järjestettävä maan kaikissa osissa. Eettisten arvojen, terveiden elämäntapojen, vapaan itsenäisen ajattelun, järkevän rahankäytön sekä liikunnan merkitystä on opetustoiminnassa korostettava.

30. Maamme energiahuollon tulee perustua nykyistä enemmän kotimaisiin, uusiutuviin energialähteisiin, energiankäytön tehostamiseen ja säästämiseen. Luonnonympäristölle aiheutettua kuormitusta on vähennettävä järkevällä energiapolitiikalla, kehittämällä joukkoliikennettä, edistämällä siirtymistä saasteettomaan tuotantoon ja sakottamalla riittävän tehokkaasti saastepäästöistä.

31. Viidennen ydinvoimalan lupa tulee käsitellä uudelleen eduskunnassa nyt, kun kansanedustajien lahjonnan kieltävä laki on äskettäin tullut voimaan. Ulkomaisten ydinjätteiden tuonti ja sijoittaminen maahamme on ehdottomasti kiellettävä ja estettävä.

32. On toteutettava sellainen metsiensuojelu- ja hoito-ohjelma, jolla turvataan ekometsätaloudelliset näkökohdat ja talousmetsien hyvä hoito. Metsien suojelu tulee järjestää ottamalla huomioon sekä metsänomistajien että yhteiskunnan edut. On estettävä puuta ostavia metsäyhtiöitä toimimasta puun hinnan määräävänä kartellina. Maa- ja metsätalousmaalle ei tule määrätä kiinteistöveroa. Niiden sekä rantojen siirtyminen ulkomaiseen omistukseen on estettävä.

33. Tieverkoston osalta on huolehdittava tasapuolisesti myös syrjäseutujen paikallisteiden kunnosta ja rakentamisesta. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä raide- ja muun joukkoliikenteen kehittämiseen. Liikennekuolemia ja -onnettomuuksia on saatava merkittävästi vähennetyiksi. Maan eri osien tulee olla julkisen joukkoliikenteen avulla saavutettavissa.

34. Kaiken radio- ja televisiotoiminnan on oltava tasapuolista ja totuudellista. Yleisradion toteuttama televisio- ja radiotoiminta on turvattava ja sen puoluepolitisoituminen lainsäädännöllä estettävä. Kaikilla kansanvaltaa kunnioittavilla poliittisilla ryhmillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada ohjelmansa ja tavoitteensa julki yhteiskunnan omistamissa ja kaikissa sähköisissä tiedotusvälineissa.

35. Valtiovallan ja muun julkisen vallan on kohdeltava puolueita tasapuolisesti ja taattava niille yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Puoluetuki on nykyisessä muodossa lopetettava. Puoluerahoitus ja sen lähteet on tehtävä kokonaisuudessaan julkisiksi.

36. On suoritettava puolueettomat tutkimukset ja erityistilintarkastukset kymmenien miljardien markkojen tappiot aiheuttaneista Soneran umts-kaupoista, Postipankin yksityistämisestä, Stora Enson Pohjois-Amerikassa suorittamista yritysostoista ja työeläkerahastojen pörssisijoituksista vastuullisten henkilöiden ja mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi sekä vahinkojen korvaamiseksi.

37. Suomen on kannettava vastuunsa kehitysmaissa vallitsevan köyhyyden poistamiseen ja pakolaisongelmien ratkaisemiseen pyrkivässä kansainvälisessä yhteistyössä YK:n edellyttämällä tavalla. Maahanmuuttopolitiikan on perustuttava siihen, että siirtolaiset tulevat tänne hankkiakseen omalla työllään toimeentulonsa ja integroituakseen suomalaiseen yhteiskuntaan kansalaisina ja työntekijöinä, joita koskevat samat velvollisuudet ja oikeudet kuin täällä syntyneitä. Maahanmuuttajien syrjäytymisen estämiseksi heille annettavaa suomen ja ruotsin kielen opetusta on lisättävä ja tehostettava.

38. Suomen on harjoitettava kansan etujen mukaista sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, puolueettomuuteen ja itsenäiseen maanpuolustukseen perustuvaa, kansojen välistä rauhaa ja tasa-arvoista yhteistyötä edistävää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomen on toimittava kansainvälisissä yhteyksissä aktiivisena sovittelijana.

39. Maamme ja kansamme on pidettävä kansainvälisten selkkausten ulkopuolella. NATO-jäsenyys ja kaikenlainen sitoutuminen sotilasliittoihin on hylättävä. Osallistuminen NATO:n sotaharjoituksiin on lopetettava. Yleisen asevelvollisuuden korvaaminen palkka-armeijalla on torjuttava. Suomalaisia sotilaita ei saa viedä maamme rajojen ulkopuolelle muissa kuin YK:n ja ETYJ:n rauhanturvatehtävissä.

40. Suomesta on rakennettava yhteiskunnallisesti oikeudenmukainen maa, jolloin jokainen kansalainen tuntee asiakseen puolustaa sitä ja sen itsenäisyyttä. Harjoitettavan puolustuspolitiikan tulee palvella ainoastaan oman maan ja kansan puolustamista. Perustuslakiin on palautettava säädös, jonka mukaan sotaväen komentokieli on suomi. Armeijan koulutuskielen tulee olla suomi tai ruotsi. On luovuttava sellaisista ase- ja laitehankinnoista, joilla Suomi pyritään kytkemään NATO-järjestelmään.