Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/NAISP/323

Naisten puolue

Naisten puolueen linjaukset


 • Puolue: Naisten puolue
 • Otsikko: Naisten puolueen linjaukset
 • Vuosi: None
 • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Naisten puolueen linjaukset 1994-95

Naisten puolueen työtä kannattaa unelma oikeudenmukaisemmasta ja rauhallisemmasta maailmasta, jossa naisten, lasten ja miesten on turvallista elää.

Suomalaisessa yhteiskunnassa ovat viime aikoina pintaan nousseet kovat arvot: raha, vallanahneus ja suvaitsemattomuus, piittaamattomuus ja omaneduntavoittelu. Taloudellinen kasvu, kansainvälinen kilpailukyky ja ylikorostunut tehokkuuden vaatimus ovat ohjanneet yhteiskuntakehitystämme. Tämä on luonut ahtaan henkisen ilmapiirin ja synnyttänyt käsityksen, että olemme ensi sijaisesti kuluttajia. Elämän tarkoitus on hämärtynyt ja ihminen vieraantunut itse elämästä. Monet ovat palaneet loppuun työelämän jatkuvasti kovenevissa vaatimuksissa. Liian moni on ilman työtä. Epävarmuus ja syvä lama ovat lisänneet yleistä välinpitämättömyyttä ja henkistä pahoinvointia.

Itsenäinen Naisten puolue tuo naisnäkökulman mukaan poliittisiin neuvotteluihin. Eri puolueissa toimivilla naisjärjestöillä ei naisnäkökulma voi olla ensi sijainen tavoite. Heitä yhdistää puolueen kanssa yksi yhteinen asia: puolueen ideologian eteenpäin vieminen. Useimpien puolueiden johto on yhä miesten käsissä.

 • Naisten asiantuntemus ja elämänkokemus tasapainottaa yhteiskunnallista kehitystä ja laajentaa sen lähtökohtia ja arvopohjaa.
 • Yhteiskuntakehitystä ohjaamaan tarvitaan inhimillisempiä arvoja, ihmisen perusoikeuksien kunnioittamista, suvaitsevaisuutta ja solidaarisuutta. Arvoja, jotka ovat kestävän kehityksen edellytyksiä.

Ihminen on Suomen tärkein voimavara

Naisten puolueen politiikka on ihmiskeskeistä. Jokaisella ihmisellä on itseisarvonsa, joka on riippumaton ansioista, kyvyistä tai yhteiskunnallisesta asemasta. Ihmisarvo on maassamme määräytynyt pitkälti palkkatyön kautta. Nyt joukkotyöttömyyden aikana tilanne on muodostunut kestämättömäksi. Ihmisarvo ja työn käsite ovat määriteltävä uudelleen.

Naisten oikeudet ovat osa ihmisoikeuksia

Elämme syvällistä murrosta, nyt on selkeytettävä arvopohjaa ja perusoikeuksia. Kansainväliset ihmisoikeusopimukset kieltävät syrjinnän mm. sukupuolen, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja kansallisen alkuperän perusteella. Perusoikeuksia määriteltäessä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat keskeisiä käsitteitä.

Naisten puolueen linjaukset:

 • Sukupuolten välinen tasa-arvo on suomalaisen hyvinvointivaltion peruspilareita, jota ei saa heikentää. Tasa-arvo on taattava perustuslaissa.
 • Jokaiselle suomalaiselle kuuluvat perusoikeudet on määriteltävä uudelleen.
 • Oikeus palveluihin on naisille tärkeä. Sen tulisi kuulua myös perusoikeuksiin. Naiset ovat paitsi julkisten palvelujen tuottajia, myös suurin ryhmä palvelujen käyttäjiä. Naisten panosta työelämässä tarvitaan. Heillä on tärkeä merkitys arjen hyvinvoinnille. Naiset tekevät työtä yhteiskunnan hoiva-, huolto- ja palvelusektoreilla, jotka tukevat yhteiskunnan toimintavalmiutta.

Naisen asema on säilytettävä vahvana

Pohjoismaissa naisten asema on ollut maailman parhaita. Naiset ovat saavuttaneet yhteiskunnassa.Tämä on syvästi vaikuttanut myös suomalaiseen elämänmuotoon, hyvinvointiyhteiskunnan rakenteisiin, kulttuuriin ja naisten identiteettiin. Samanaikaisesti on kuitenkin ollut myös vastakkaisia kehitysvirtoja, jotka ylläpitävät perinteistä alistavaa ja syrjivää suhtautumista naiseen.

Naisen asema vaihtelee poliittisten ja taloudellisten suhdanteiden mukana. Laman myötä se on alkanut selvästi heiketä. Siksi naisen aseman tukemiseen ja parantamiseen on panostettava jatkuvasti. Politiikassa se jää helposti muiden tärkeiksi katsottujen tavoitteiden alle.

Julkisia palveluja, jotka ovat naisten työssäkäynnin edellytys, heikennetään parhaillaan. Työpaikat vähenevät. Naiset työskentelevät erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, koulutuksen ja kulttuurin aloilla. Kaikki aloja, joista laman myötä on haluttu säästää eniten. Samaan aikaan kuin pankkitukeen ohjataan kymmeniä miljardeja markkoja.

Naisten ja miesten ammattien väliset palkkaerot ovat näkyvin ilmaus sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Viime vuosina naisten palkat ovat olleet noin 3/4 osaa miesten palkoista. Palkkasuhde vaihtelee keskimäärin 60-80% alasta riippuen. Naisten palkkakehitys on ollut huonoa koko 80-luvun, palkkaerot ovat edelleen kasvamassa. Tämä johtuu mm.julkisen hallinnon palkanalennus paineista ja työpaikkojen karsimisesta samaan aikaan kun valtio tukee kaikin tavoin miesvaltaisia vientialan yrityksiä. Niiden palkankorotusvaatimukset lisäävät omalta osaltaan naisten ja miesten tuloeroja.

Mahdollinen EY-jäsenyys heikentää omalta osaltaan naisten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia. EY:n päättävät elimet ovat miesvaltaisia, keskusjohtoisia ja korporatiivisia, siis epädemokraattisia. Naiset nähdään lähinnä äiteinä ja työvoimareservinä. On pelättävissä, että juuri naisia käytetään joustavana työvoimana, jota voidaan liikutella ansiotyöhön, matalapalkkaiseen osa-aikatyöhön, määräaikaisiin työsuhteisiin ja takaisin kotiin markkinoiden tarpeiden mukaan.

Naisten puolueen linjaukset:

 • Naisten asemaa työelämässä on vahvistettava. Säästöpäätöksiä tehtäessä niiden vaikutukset on arvioitava erikseen sekä naisten että miesten kannalta. Naisten oikeudet on otettava huomioon.
 • Naisten työssäkäynnin edellytykset on turvattava
 • Naisten asemaa päätöksenteossa on vahvistettava, sekä julkishallinnossa että yksityissektorilla. Erityisen tärkeätä tämä on komiteoissa, neuvottelukunnissa ja toimielimissä, joissa valmistellaan tärkeät uudistukset. Tämä on mahdollista vain sopimalla sukupuolikiintiöiden käyttämisestä. Sekä naisille että miehille on taattava 50% edustus valtion ja kunnan päättävissä elimissä.
 • Nais- ja miesvaltaisten alojen välisiä palkkaeroja on pienennettävä.
 • Yhteistoimintaa on tehostettava mm. luomalla naisverkostoja.
 • Suomalaisten naisten on päästävä mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön rakentamaan naisystävällisen eurooppalaisen yhteiskuntapolitiikan muotoja. Yhdentyvän Euroopan linjauksiin tarvitaan tasapainoittava naisnäkökulma.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio

Suomessa on viime vuosikymmeninä rakennettu pohjoismaista hyvinvointivaltiota, joka antoi naisille mahdollisuuden työssäkäyntiin kodin ulkopuolella. Se lisäsi naisten taloudellista itsenäisyyttä ja yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksia. Se takasi naisille ne peruspalvelut, jotka olivat työssäkäynnin edellytyksiä. Hyvinvointivaltion rakentamisessa tapahtui myös ylilyöntejä, menot on sovitettava tulojen puitteisiin. Hyvinvointivaltio on kuitenkin toistaiseksi ainoa malli ihmiskasvoista kapitalismia. Vain jokaisen ihmisen perusoikeuksien turvaaminen johtaa rauhalliseen yhteiskuntaan ja kestävään kehitykseen.

Naisten puolue katsoo, että

 • hyvinvointivaltio on säilytettävä, sen rakenteisiin kohdistuvat säästöpäätökset on tarkkaan harkittava
 • jokaiselle suomalaiselle on taattava perusturva, josta on säädettävä perustus laissa
 • sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka mahdollistavat naisten työssäkäynnin, on säilytettävä. Näitä ovat mm. äitiys- ja isyyslomat ja -korvaukset, päivähoito, lapsilisät, koulukuljetukset ja -ruokailu, terveyspalvelut ja vanhusten hoito. Tämä on tärkeätä koko perheen hyvinvoinnille. Useimmat perheet eivät tule toimeen yhden henkilön palkalla. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on rakennettu kahden työssäkäyvän varaan.
 • lapsiperheiden asemaa on vahvistettava; perhetukipaketti on purettava ja oikeus lapsivähennyksiin palautettava, pienituloisille lapsiperheille on taattava kunnon asunto
 • lapsille ja nuorille on saatava turvallinen kasvuympäristö
 • kasvaviin päihde- ja huumeongelmiin on kiinnitettävä riittävästi huomiota ja laadittava sen helpottamiseksi toimintapoliittinen ohjelma
 • säästäminen ei saa kohdistua ainoastaan heikompiosaisiin
 • nuorten opiskelumahdollisuudet ja joustava siirtyminen työelämään on myös turvattava, tämä on maamme tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeätä.

Ylös lamasta

Nykyinen lama on ääretöntä henkisten resurssien tuhlausta, johon maallamme ei ole varaa. Hyvinvointivaltiota puretaan miehisten arvojen ohjaamana. Lama kohdistuu monin tavoin myös naiseen ja heikentää heidän asemaansa yhteiskunnassamme. Naisten on viimeistään nyt herättävä valvomaan omia etujaan. Lamamielialaa on tehokkaasti iskostettu mieliimme lähes jokaisessa uutislähetyksessä. Se vaikuttaa meihin voimakkaasti psyykkisellä tasolla.

Lamaan on ryhdyttävä aktiivisesti etsimään rakentavia vaihtoehtoja kriisin voittamiseksi. Se edellyttää uudelleenajattelua ja arviointia, myös monista ns. "saavutetuista eduista" luopumista. Taloudelliseen lamaan on etsittävä ratkaisuja ihmisen lähtökohdista, hänen tarpeistaan. Politiikan on kohdistuttava ihmisten arkielämän parantamiseen.

Hallituspolitiikka on ollut kapea-alaista. Viime vuodet ovat osoittaneet, että se se ei ole pystynyt nostamaan maata lamasta. Vientietolllisuuden tukemisen ja korkojen alentamisen ohella on erityisesti panostettava työllisyyden parantamiseen, kotimarkkinateollisuuden tukemiseen sekä kestävään kehitykseen perustuvan kulutuskysynnän kasvuun. Yhteiskunnan pyörät on saatava pyörimään.

Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa asioiden hahmottamista, jolloin poliittisia ongelmia tarkastellaan myös yksilön, perheiden ja ryhmien toimeentulon ja hyvinvoinnin kannalta. Nyt suunnitelmat pohjautuvat lähes pelkästään matemaattisiin käyriin sekä kansantaloudellisiin teorioihin, joiden sovellutusarvo on ollut kyseenalainen nykyisessä syvässä lamassa. Monilla päättäjillä näyttää olevan tuhoisa ihmiskäsitys: osaa suomalaisista pidetään tarpeettomana ja lähinnä vain kuluja aiheuttavana.

Talous kuntoon

Talouselämän suurimpia ongelmia on valtava työttömyys ja katastrofaalisen suuri pankkituki. Kummatkin maksavat veronmaksajille kymmeniä miljardeja markkoja. Pelkästään työttömyys maksaa vuonna 1993 maalle 30 miljardia markkaa, pankkituki vielä enemmän. Maan talous on vakavasti epätasapainossa. Veronmaksajia on lähes viidesosa vähemmän kuin ennen ja tuloverotus sietämättömän korkea. Pääomaverotus on Euroopan alhaisimpia. Valtion velkaantuminen kasvaa pelottavalla vauhdilla.

Talous on saatava kuntoon. Naisten puolue ei hyväksy miljardien siirtämistä hyvinvointivaltion palveluista pankkien tukemiseen. Myös liikeyrityksien, mm. vientiteollisuuden on maksettava oma osuutensa hyvinvointivaltion kuluista. Se on liikeyritysten oma etu, koska niiden tehokkuus riippuu työntekijöiden suorituskyvystä. Tehokkuus edellyttää hyvää koulutusta ja sosiaaliturvaa.

Naisten puolueen linjaukset:

 • On omaksuttava uusi, kestävän kehityksen talousoppi. Sen peruslinjoja ovat mm. korkea säästämisaste, viennin ja kotimarkkinateollisuuden sekä terveen kulutuskysynnän voimistaminen
 • Suurtyöttömyys on suurin uhka maamme taloudelle, sen purkamiseen on ryhdyttävä ensi tilassa.
 • Valtion on kriittisissä tilanteissa autettava vaikeuksissa olevia kuntia. Jokaisen kuntalaisen niin maaseudulla kuin kaupungissa on saatava peruspalvelut.
 • Pankkituki on annettava ensi sijassa valtion takauksen muodossa.
 • Koko tuotantoelämän, myös vientiteollisuuden on osallistuttava sosiaaliturvan kustannuksiin: työntekijänsä koneisiin vaihtaneille liikeyrityksille on tätä tarkoitusta varten asetettava ns. automaatiovero.
 • Verotuspolitiikkaa on kehitettävä suuntaan, joka kannustaa yrittämiseen ja työntekoon. Työn verotuksesta on siirryttävä kohti kulutuksen ja ympäristöhaittojen verotusta. Arvonlisäverouudistusta ei kuitenkaan saa käynnistää nyt pahimpana lama-aikana, jolloin se vain pahentaa työttömyyttä, lisää konkursseja ja näin pankkituen tarvetta.
 • Työvoimavaltaisia liikeyrityksiä on tuettava eri keinoin, mm. pienten ja keskisuurten yritysten ( PK) toimintamahdollisuuksia on lisättävä.
 • Velkasaneerauksiin on ryhdyttävä silloin kun niiden avulla voidaan säilyttää työpaikkoja.
 • Suomen kaltaisessa harvaanasutussa maassa on kiinnitettävä riittävästi huomiota elinkeinoelämän alueellisen tasa-arvoon. Maaseutu on myös pidettävä elinvoimaisena, sen elinkeinoja ja omaleimaista kulttuuria on suojeltava ja tuettava. Maataloustuotteiden omavaraisuus on nykyisenä kriisiherkkänä aikana säilytettävä.

Työllisyyden parantaminen - kansallinen haaste

Oikeus tehdä työtä on jokaisen työikäisen kansalaisen perusoikeus. Tavoitteena on oltava täystyöllisyys. Naisten on säilyttävä asemansa työmarkkinoilla. Heidän kykynsä täydentävät miesten kykyjä. Ne on nähtävä arvokkaana resurssina työelämässä: organisointikyky, joustavuus, yhteistyötaidot, empaattisuus, avoin kommunikaatio, vastuuntunto ja työteliäisyys.

Työttömyys on maamme tärkeimmän luonnonvaran, inhimillisten resurssien valtavaa tuhlausta aikana, jolloin elinkeinoelämä olisi saatava irti lamasta. Työllisyystilanteen kiireellinen korjaaminen on hallituksen, työnantajien ja AY-liikkeen tärkein tehtävä. Työttömyys vaikeuttaa talouselämää, syventää pankkikriisiä ja aiheuttaa sekä taloudellisia että psykologisia ongelmia yksityisille perheille ja työttömille. Työidentiteetti on suomalaisille naisille ja miehille ollut aina tärkeä.

Työttömyyden seuraukset ovat myös yhteiskunnallisesti tuhoisia: hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet murtuvat ja ihmisten jako A- ja B-luokan kansalaisiin on täydessä käynnissä. Hallitus on kapealaisella talouspolitiikallaan saanut vientiteollisuuden vetämään mutta samanaikaisesti syventänyt kotimarkkinoilla lamaa, aiheuttanut konkursseja ja lisännyt työttömyyttä. Säästöpäätöksiä on tehty piittaamatta siitä että monet niistä ovat vain pahentaneet työttömyystilannetta ja näin syventäneet lamaa.

Hallituksella ei vieläkään ole työllisyyspoliittista ohjelmaa, vaikka maa on historiansa syvimmässä lamassa ja työttömyysprosentti lähestyy 20:tä. Hyvinvointivaltio, jossa on huomattava työttömyysturva, ei kestä pitkäaikaista suurtyöttömyyttä.

Työttömyys on osittain suhdannetyöttömyyttä osittain rakennetyöttömyyttä. Suhdannetyöttömyys vähenee viennin voimistuessa. Rakenteellinen työttömyys on kuitenkin suhdannetyöttömyyttä vaikeampi ongelma. Sen ovat aiheuttaneet mm. kiihtyvä kansainvälinen kilpailu ja automaatioon suuntautuva tuotantoteknologia.

Työpaikat vähenevät pysyvästi mm. automaation lisääntyessä ja halpatuonnin kasvaessa itäisiltä lähialueilta. Koska työ vähenee, on työtä jaettava uudelleen. Lyhennetty työaika ja oikeudenmukaisesti toteutettu osa-aikatyö ovat keinoja lisätä uusia työpaikkoja.

Naisten puolueen linjaukset:

 • Hallituksen on asetettava neuvottelukunta suunnittelemaan työllisyyspoliittista ohjelmaa. Siihen on valittava jäseniksi hallituksen, ministeriöiden, TT:n ja AY-liikkeen edustajat sekä maan parhaat talouselämän asiantuntijat.
 • Elvytykseen on ryhdyttävä välittömästi. Korkoja on alennettava ja julkisen sektorin töitä on aikaistettava. Vaikean rakenteellisen työttömyyden vähentäminen edellyttää mm. riittäviä investointeja tuotantoon, perusrakenteisiin ja koulutukseen.
 • Liikeyrityksien mahdollisuuksia palkata lisää työvoimaa on tuettava eri keinoin.
 • Sellaisiin säästötoimiin, jotka vain syventävät lamaa, lisäävät työttömyyttä ja tuhoavat infrastruktuuria, ei saa ryhtyä. Tämä merkitsee, että henkilöstön irtisanomisesta pidättäydytään niin pitkälle kuin mahdollista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, samoin kirkon piirissä. Julkisen sektorin irtisanomiset koskevat ensi sijaisesti naisia.

Osa-aikatyö

Suomessa ansiotyö on ollut luonteeltaan kokopäivätyötä. Se on tuonut itsenäisen toimeentulon ja ansioturvaan sidotun sosiaaliturvan, eläkkeen, sairausvakuutuksen ja työttömyysturvan muodossa. Suomalaisten naisten työllisyydessä osa-aikatyön osuus on ollut viime vuosina runsaat 10 %.

Työpaikkojen vähetessä pysyvästi joudutaan työtä jakamaan uudelleen. Keinoja ovat mm. työn käsitteen uudelleen määrittely, työajan lyhentäminen ja osa-aikatyö. Osa-aikatyö soveltuu yksilön elämänkaaren tiettyihin vaiheisiin, mm. silloin kun lapset ovat pieniä sekä myöhemmin eläkeiän lähetessä. Osa-aikatyö ja siihen yhdistettynä korvaus osa-työttömyydestä merkitsee mukanaoloa työmarkkinoilla ja tarjoaa mahdollisuuden pitää yllä ammattitaitoa. Osa-aikaeläke on meillä ollut mahdollista jo jonkin aikaa, vaikka sitä on käytetty hyvin vähän.

Naisten puolueen linjaukset:

 • Työttömyyttä voidaan vähentää lisäämällä määräaikaista osa-aikatyötä, jonka sosiaaliturva on suhteessa kokoaikatyön sosiaaliturvaan.
 • Osa-aikatyötä on lisättävä todellisen vapaehtoisuuden pohjalta sekä naisille että miehille.
 • Osa-aikatyötä tekevät täytyy integroida työyhteisöön ottamalla heidät mukaan koulutusohjelmiin ja yhteistoimintaan.
 • Osa-aikatyöstä on maksettava 80% vastaavan kokopäivätyön palkkauksesta.

Ympäristö ja energia

Ympäristösuojelu on 1990-luvun keskeisiä haasteita. Maamme energian kulutus on jatkuvasti kasvanut tietoisen politiikan seurauksena. Rajattoman kulutuksen ihannointi on ollut poliittinen virhearviointi. Esim. halpa sähkö on houkutellut teollisuuden kehittämistä suuntaan, joka kuluttaa paljon energiaa.

Naisten puolueen linjaukset:

 • Luonnon ja ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi on välttämätöntä siirtyä kestävän kehityksen tielle kaikessa yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa toiminnassa.
 • Energiatalouden suunnittelussa on tapahduttava laadullinen muutos, koska energiatalouden rajatonta kasvua ei voi jatkaa. On selvitettävä, millaisia yhteiskuntapoliittisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta energian kulutusta voidaan ohjata enrgiaa säästävään suuntaan ja välttämätön energiantarve tyydyttää.
 • Ydinvoiman käyttöä ei tule lisätä nykyisillä reaktorityypeillä ja olemassaolevien ydinlaitosten turvallisuutta on parannettava. Nykyisten ydinvoimaloiden käyttö tulee rajata väliaikaiseksi energiavaihtoehdoksi tietylle ylimenokaudelle, jona aikana on vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tavoitteena on oltava luopuminen ydinvoimaloista, ydinjätteiden tuottamisesta, ydinaseista ja ydinkokeista, jotta ympäristö säilyy elinkelpoisena tulevillekin sukupolville.
 • Uusien energialähteiden tutkimusta ja kehitystyötä on huomattavasti tehostettava ja kehitettävä myös pienten, hajautettujen energialähteiden käyttömahdollisuuksia.
 • Tuottajan on vastattava aiheuttamistaan ympäristöhaitoista. Kulutustottumuksia on ohjattava tiedotustoiminnalla, koulutuksella, veroilla ja maksuilla. Kuluttajan on vastattava aiheuttamastaan ympäristökuormituksesta maksamalla ympäristöä vahingoittavista tuotteista kalliimpi hinta. YVA-laki on tärkeä.
 • Kasvihuonekaasujen aiheuttamien ilmastomuutosten voimistuminen on ehkäistävä vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niiden päästöjä. Ilmakehän otsonikerrosta tuhoavien aineiden käyttöä on vähennettävä riittävästi.
 • Maamme maaperää, vesiä ja metsiä on hoidettava niin, että happamoitumisesta aiheutuvat haitalliset ympäristövaikutukset voidaan torjua.
 • Kemikaalien käyttöä on vähennettävä siten, että niiden haitalliset vaikutukset ihmisiin, eläimiin ja luontoon on estettävissä. Liikennepäästöjä on pienennettävä.
 • Materiaalien ja tuotteiden kierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä on tehostettava. Tuotteiden kertakäytöstä ja turhasta pakkaamisesta on päästävä eroon. Tuotteiden mainonnan tulee olla ympäristöystävällistä.
 • Suomen on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa autettava etenkin Kuolan aluetta, Baltian maita, Itä-Karjalaa ja Puolaa saasteongelmien ratkaisemisessa. Tämä on myös oman maamme etu.

Asuminen - suomalaisten ilo ja murhe

Maassamme harjoitettu asuntopolitiikka on epäonnistunut: suomalaiset ovat joutuneet alistumaan liian heikkoon, mutta samalla poikkeuksellisen kalliiseen asumistasoon. Erityisin suuriin vaikeuksiin ovat joutuneet nuoret, vähätuloiset asunnontarvitsijat. Asunnottomuus jatkuu liian monien kohdalla. Seuraukset ovat laajakantoisia, ne aiheuttavat lisäkustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollolle.

Naisten puolueen linjaukset:

Epäonnistunut asuntopolitiikkamme on uusittava. Asumisen on oltava perusoikeus, joka yhteiskunnan tulee taata jokaiselle kansalaiselle. Tarvitaan seuraavia asuntopoliittisia uudistuksia:

 • on saatava kohtuuhintaisia asuntoja
 • budjetissa on varattava riittävästi varoja aravatuotantoon
 • valtion tukea tarvitaan perusparannustarpeessa oleville asunnoille
 • vapaarahoitteiset asunnot on lainotettava pitkäaikaisilla lainoilla, joilla on kohtuulliset ja vakaat korot
 • vuokra-asumista on kehitettävä voimakkaasti, asumiskriteerejä valtion lainoittamissa taloissa on väljennettävä
 • asuntovelallisten erityisvaikeuksia on helpotettava; monet heistä ovat noususuhdanteessa olleiden ajattelutottumusten mm. valtion verotuskäytännön, kasinopelin ja pankkien holtittoman luotonannon uhreja
 • asumioikeusasuntoja ja muita edullisia asumusmuotoja on rakennettava pohjoismaisten mallien mukaan, niitä rakentamalla voidaan parantaa erityisesti nuorten asuntotilannetta.

Korkea koulutustaso on pienelle maalle välttämätön

Korkea koulutustaso on sekä sivitysvaltion että taloudellisen kilpailukyvyn perusedellytys. Koulutuksellinen tasa-arvo on yksi kansakunnan yhtenäisyyttä luovista tekijöistä.

 • Yliopistoille ja oppilaitoksille on taattava liitävät resurssit ylläpitää korkeatasoista koulutusta. Säästöistä on tällä alueella pidättäydyttävä. Nyt ollaan tuhoamassa tieteellisen tutkimuksen ja koululaitoksen toiminnan perustaa ja näin kaventamassa mahdollisuuksiamme selvitä tulevaisuudessa.
 • Tieteellisen tutkimuksen rahoitus on turvattava.
 • Korkeakoulujen sekä peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten antaman opetuksen sisältöä ja laatua on kehitettävä oman aikamme vaatimuksia vastaaviksi.
 • Oppilaitosten ja ympäröivän yhteiskunnan, mm. työelämän ja opiskelun välistä vuorovaikutusta on lisättävä kaikilla koulutustasoilla.
 • Jäsentynyt arvomaailma, terve itseluottamus ja kyky selviytyä uusista ja erilaisista tilanteista on entistä tärkeämpi muuttuvassa maailmassa. Kielitaito on ensi sijaisen tärkeä kansainvälistyvässä maailmassa. Yhä enemmän joudutaan kiinnittämään huomiota mm. ajattelu-, kommunikointi- ja tiedonkäsittelytaitoihin. Samoin korostuvat elämänkatsomukselliset oppisisällöt, tietoteknologia sekä ympäristö-, viestintä-, ja kulttuurikasvatus samoinkuin kasvatus kansainvälisyyteen ja rauhaan.
 • Epäoleellisia oppisisältöjä on karsittava ja työtapoja kehitettävä oppilaskeskeiseen suuntaan.
 • Opettajien työn edellytyksiä on parannettava ja heidän jatkokoulutukseensa panostettava.
 • Alueellisesta koulutustasa-arvosta on pidettävä kiinni, myös haja-asutusseutujen lapsilla on oltava oikeus korkeatasoiseen koulutukseen

Väkivaltaa on vähennettävä sen kaikissa muodoissa

Ihmiskunnan historia on täynnä sotia ja niiden tuomia kärsimyksiä. Niille maille, joissa rauha näyttää mahdottomalta, on tyypilistä, että naisilla ei ole mitään vaikutusvaltaa yhteiskunnassa. Miesten autoritaarinen valta ja loputon sotiminen kuuluvat yhteen.Toisaalta on muistettava, että osa miehistä on aina vastustanut väkivaltaa.

Oma aikamme on myös kokenut poikkeuksellisen voimakkaan aallon joukkotiedotusvälineiden välittämää naisiin kohdistuvaa henkistä väkivaltaa. Kovaa pornografiaa tuotetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Viihdeteollisuus syytää koteihin kirjoina, lehtinä, sarjakuvina, filmeinä, jopa kaapelitelevisio-ohjelmina viestiä, jonka mukaan naisten nöyryyttäminen, halventaminen, orjuuttaminen, kiduttaminen, jopa silpominen tuottaa henkistä nautintoa ja seksuaalista mielihyvää.

Naisten puolue vastustaa väkivaltaa sen kaikissa muodoissa. Puolueen linjaukset ovat:

 • Ihmisarvon ja -oikeuksien sekä elämän kunnioittaminen on ainoa tie rauhallisiin oloihin ja hyvinvointiin. Arvoja on selkiytettävä julkisessa keskustelussa sekä koulutuksen, taiteen ja tieteen avulla.
 • Joukotiedotusvälineiden on tiedostettava vastuunsa ja lopetettava raaistavan väkivaltaviihteen välittäminen.
 • On perustettava eettinen lautakunta, jonka tehtävänä on vetää toimintalinjoja ja selvitellä kiistakysymyksiä.
 • Naisten raiskauksiin ja heihin kohdistuvaan väkivaltaa on vähennettävä eri toimenpitein; uhreja on autettava tehokkaasti. Tarvitaan mm. perheterapiaa, kriisikeskuksia ja turvakoteja. Raiskaus on saatava yleisen syyttäjän toimialaan kuuluvaksi rikosasiaksi.
 • Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa väkivalta on saatava loppumaan.
 • Koulukiusaamisiin on puututtava tehokkaasti. Tarvitaan rehtorien, opettajien, oppilaiden ja heidän vanhempiensä välistä yhteistyötä.
 • Pornografia ja striptease-klubit ovat rappeutumisilmiö, jotka eivät kuulu suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Ne merkitsevät yksilön seksuaalisuuden kaupallistamista ja samalla heidän alistamistaan ja nöyryyttämistään. Nämä kovan markkinakapitalismin lieveilmiöt on estettävä lainsäädännöllä.
 • Bordellilaitosta ei Suomeen saa perustaa. Se heikentää naisen ja miehen välistä tasa-arvoa ja merkitsee naisen riistoa.
 • Työvoimatoimistot eivät saa välittää työtä, joka vaatii naisen tai miehen ihmisarvon loukkaamista.

Ravinto vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin

Kaikilla suomalaisilla tulee olla oikeus terveelliseen ja taloudelliseen ruokaan.

Naisten puolueen linjaukset:

 • On panostettava tutkimukseen, joka selvittää ravinnon ja terveyden väliset yhteydet. Tutkimustuloksista on tiedotettava kansalaisille.
 • Kotimaisia elintarvikkeita on suosittava, niiden korkealaatuiset raaka-aineet ovat peräisin omasta maasta, joka on yksi vähiten saastuneita alueita Euroopassa.
 • On kehitettävä terveellistä ravintoa ja terveyttä edistäviä ruokatottumuksia.
 • On edistettävä tutkimusta ja suunnittelua, joka selvittää suomalaisten maanviljelijöiden mahdollisuudet erikoistua luonnonmukaiseen viljelyyn, joka tuottaa puhtaita elintarvikkeita myös yhdentyvän Euroopan talousalueelle.
 • Luonnonmukaista maanviljelystä ja metsien hoitoa on kehitettävä.

Vapaa-aika ja kulttuuri

Kaikkialla maailmassa on parhaillaan menossa syvällinen kulttuurin rakennemuutos. Tiedonvälityksen voimakkaasti lisääntyessä kansankulttuurit muuttuvat kansainvälisen massakulttuurin kuluttamiseksi, ihmisten omat kokemukset vaihtuvat tajuntateollisuuden tuottamiksi elämyksiksi. Paikalliset yhteisökulttuurit heikentyvät ja tilalle tulee kansainvälinen kulttuuriteollisuus.

Kulttuurien yhdenmukaistumisen paine on kova, erityisesti pienissä maissa. Kulttuurikysymykset muodostuvat erityisen ajankohtaisiksi 1990-luvulla. Kulttuuri on yhteisiä kokemuksia, tietoja, arvoja, arvostuksia ja normeja. Se vaikuttaa elämäänmuotoomme ja sen kehitykseen monin tavoin. Laman aikana sen tärkeys korostuu.

Naisten puolueen linjaukset:

 • Kulttuurilla on oltava itsenäinen asema talous- ja yhteiskuntakehityksen rinnalla.
 • Laman aikana on taattava peruskulttuuripalvelut. Erityisesti kirjastojen on toimittava nyt tehokkaasti, koskaan aikaisemmin niiden kysyntä ei ole ollut näin suurta. Kirjastojen määrärahoja ei saa supistaa. Niiden avulla mm. työttömät pystyvät ylläpitämään henkistä vireyttään ja toivoa valoisammasta tulevaisuudesta.
 • Korkeatasoinen taide-elämä on osa suomalaista identiteettiä ja vaikuttaa monin tavoin henkiseen hyvinvointiimme. Kansalaisilla tulisi olla riittävät mahdollisuudet nauttia kulttuurielämästä. Taide on tärkeä osa myös ulkomaille suunnattua Suomi-kuvaa.
 • Kulttuurikasvatukseen on panostettava kaikessa koulutuksessa. Kansainvälistyvässä maailmassa yksilön kulttuuri-identiteetti tulee tärkeäksi: terve itseluottamus sekä oman kulttuurin ja sen arvojen tuntemus on kansainvälistymisen edellytys.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen luo yhdessä lisääntyvän tiedonvälityksen kanssa runsaasti uusia kehitysmahdollisuuksia sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Samalla se on myös suuri haaste ja tuo mukanaan ongelmia.

Kansainvälistyminen koskee yhteiskunnan kaikkia sektoreja. Se vaikuttaa voimakkaasti elinkeinoelämään, yhteiskunnalliseen kehitykseen, tieteeseen, koulutukseen, kulttuuriin, koko suomalaiseen elämänmuotoon.

 • Kansainvälisyyteen on valmistuttava hyvin laaja-alaisesti. Se edellyttää joustavuutta, sosiaalisia taitoja, vahvaa kulttuuri-identtiteettiä, kielitaitoa, muiden kulttuurien tuntemusta sekä kykyä tulla toimeen erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa. Kansainvälistyminen on vakava haaste kaikille yhteiskunnan sektoreille, myös koulutusjärjestelmällemme.
 • Kansainvälinen yhteistyö on erityisen tärkeätä lähialueillamme sekä integroituvassa Euroopassa..
 • Naisten puolue haluaa olla mukana maailmanlaajuisessa naisten vapautumiseen pyrkivässä ja keskinäistä tukea antavassa naisliikkeessä.

Euroopan integraatio

Eurooppalaista yhteistyötä kehitetään ensi sijaisesti miesten ja talouselämän ehdoilla. Tulevaisuutta hahmoteltaessa suomalaisten on tärkeätä selvittää Euroopan yhteisöön liittymisen mukanaan tuomat edut ja haitat. Tarvitaan laaja-alaista selvitystyötä, joka ottaa talouselämän rinnalla huomioon elämän moninaisuuden

Naisten puolueen linjaukset:

 • Puolue määrittelee kantansa Suomen liittymisestä Euroopan yhteisöön sen jälkeen kun neuvottelutulokset ovat tiedossa.
 • Vuosikymmeniä kehitetty korkeatasoinen sosiaaliturva on säilytettävä.
 • Maamme maaperää, vesiä ja metsiä on pystyttävä hoitamaan tehokkaasti ja ratkaisemaan niihin liittyvät ympäristöongelmat. On selvitettävä, miten tämä onnistuu EY:ssä, jossa ympäristösuojelutoimet eivät saa olla kaupan esteenä. EY:n vapaakaupan säännöt vaikeuttavat mm. ehkäisevää ympäristösuojelua.
 • Pieni- ja keskisuuri teollisuus on säilytettävä. On selvitettävä, miten se on mahdollista suuryhtiöitä suosivan EY:n jäsenmaana.
 • Suomen maaseudun on pysyttävä elävänä ja sen perhetilat hengissä ja tuottavina.
 • Suomalaisen kulttuurin on säilyttävä elinvoimaisena. Suomalaisten kulttuuri-identiteetin on oltava vahva ja selkeä.
 • Suomalaisen naisen aseman on säilyttävä vahvana kaikissa olosuhteissa.

Turvallisuuspolitiikka

Elämme epävarmaa ja levotonta aikaa Euroopassa, ristiriidat kärjistyvät taloudellisten ja poliittisten vaikeuksien myötä, voimaa uhoava kansallisuusaate ja rasismi nostavat päätään. Jugoslaviassa jatkuu epäinhimillinen sota. Tällaisena aikana pienen maan on tehtävä kaikkensa olojen rauhoittamiseksi sekä omassa maassaan että rajojensa ulkopuolella. Maamme turvallisuuspolitiikan päämääränä on oltava valtiollisen itsenäisyyden säilyttäminen sekä kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen.

Naisten puolueen linjaukset:

 • Ulkopolitiikan keskeisenä tavoitteena on oltava yleisen rauhantilan edistäminen.
 • Maanpuolustuspolitiikan on oltava ulkopoliikan tukija rauhallisten olosuhteiden ylläpitämisessä. Sen suunnittelun on otettava lähtökohdaksi muuttuva nykytilanne. Suunnittelu ei saa perustua vanhentuneisiin uhkakuviin.
 • Naisten näkemykset on otettava huomioon turvallisuuspoliittisissa kysymyksiä käsiteltäessä sekä valmisteluvaiheessa että väestönsuojelua kehitettäessä.
 • Naiset on koulutettava varmuusvarautumiseen ja väestönsuojeluun.
 • Kriisivalmiutta on lisättävä ja väestönsuojia rakennettava lisää.
 • Katastrofitilanteita koskevaa tiedostusta on voimakkaasti lisättävä, myös naisille.

Kehitysapu

Kehitysmaiden tilanne on vaikea. Väestöräjähdyksen rinnalla niiden ongelmat kietoutuvat erityisesti taloudellisiin vaikeuksiin ja luonnon tasapainon järkkymiseen. Teollisuusmaiden on luovuttava jatkuvan kasvun ja kovan kilpailun ajattelumalleista ja siirryttävä noudattamaan kestävän kehityksen periaatetta. Niiden taloudellinen kasvu on tapahtunut osittain köyhien maiden kustannuksella ja johtanut köyhien ja rikkaiden maiden välisen kuilun ja ympäristöongelmien syvenemiseen. Sen seurauksena ympäristötuhot nyt etenevät voimakkaasti eteläisellä pallonpuoliskolla, sademetsät tuhoutuvat, maat aavikoituvat ja slummit kasvavat.

Monet tuoreet tukimukset osoittavat, että tyttöjen kouluttaminen voi olla kehitysmaiden paras investointi. Hyödyt koskevat sekä naisia itseään että heidän perheitään. Naisten kouluttaminen merkitsee terveempiä lapsia. Koulutus lisää myös halukkuutta hankkia terveyspalveluja, harjoittaa syntyvyyden säännöstelyä ja kohentaa perheen hygienisiä oloja.

Naisten puolueen linjaukset:

 • Eettisten, ekologisten ja kulttuuriarvojen on ohjattava kehitysyhteistyötä.
 • Kehitysyhteistyötä olisi suunnattava köyhimpien ihmisten peruspalveluohjelmiin. Perusterveydenhuolto sekä vesi- ja saniteettiongelmien ratkaiseminen ovat keskeisen tärkeä tehtävä.
 • Maamme kehitysapua on suunnattava entistä enemmän peruskoulutukseen, myös tyttöjen koulutukseen. Myös tytöille olisi perustettava stipendejä sekä tarjottava ilmaisia koulukirjoja ja muuta oppimateriaalia. Tyttöjen saaminen kouluun edellyttää yleensä, että koulu sijaitsee lähellä ja siellä on naisopettajia.
 • Kehitysavussamme on investoitava entistä enemmän perhesuunnitteluun. Tarvitaan monipuolisia ja kattavia perhesuunnitteluohjelmia, joiden avulla välitetään tietoja ja ehkäisyvälineitä erityisesti naisille ja nuorille tytöille. Naisten kannalta perhesuunnitteluoikeuden tunnustaminen osana ihmisoikeuksia sekä syntyvyyden säännöstelyyn tarvittavien menetelmien saaminen yleiseen käyttöön on ratkaiseva askel oman elämän hallintaan. Sen vaikutukset ovat laajat myös ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Kehitysmaiden ekosysteemejä on suojeltava ja kehitettävä ympäristösuojelu-toimenpitein, eroosion vähentämiseksi. Aavikoituville alueille tarvitaan metsänkasvatusprojekteja. Metsäalueita on lisättävä yhdellä prosentilla vuodessa. Tämä on halvin tapa vastustaa kasvihuoneilmiötä.
 • Paikallisen kulttuurin perusteita ja rakenteita on tuettava eri keinoin. Kehitysapu ei saa henkisesti vieraannuttaa ihmisiä omasta kulttuuristaan.

Aikaa on vähän -tulevaisuus alkaa tänään

Elämme jatkuvan muutoksen maailmassa, keskellä syvää murroskautta. Naiset ovat poissaolollaan politiikasta muovanneet omalta osaltaan maailman kohtalot sellaisiksi kuin ne nyt ovat. Ihmiskunnan yhteinen tulevaisuus on vaakalaudalla. On korkea aika muuttaa pahasti vinoutuneita kehityssuuntia.

Naisten yhteinen tehtävä on tehdä työtä valoisamman ja turvallisemman tulevaisuuden puolesta. Meidän päätöksemme ja toimintamme vaikuttavat juuri nyt tulevaisuuden muotoutumiseen, siihen maailmaan, jossa lapsemme ja lastenlapsemme elävät.