Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/NAISP/912

Naisten puolue

NAISTEN PUOLUEEN VAALIOHJELMA


 • Puolue: Naisten puolue
 • Otsikko: NAISTEN PUOLUEEN VAALIOHJELMA
 • Vuosi: 1995
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

20.2.1995

NAISTEN PUOLUEEN VAALIOHJELMA

 • TYÖLLISYYS

  • TYÖN UUSJAKO ON VÄLTTÄMÄTTÖMYYS

   On nurinkurista, että maassa on lähes 500.000 työtöntä ja työssäkäyvät puolestaan hikoilevat kahden edestä. Ainoa todellinen keino päästä suurtyöttömyydestä on työn uudelleen jakaminen kaikilla toteutettavissa olevilla tasoilla. Naisten puolue kannattaa siirtymistä 8-tuntisesta työpäivästä kahteen 6-tunnin vuoroon niillä työpaikoilla, joilla se on mahdollista toteuttaa. Osaaikatyö on myös työllistämistä lisäävä vaihtoehto, mutta sen on oltava työntekijälle vapaaehtoinen valinta, ja sen tulee kohdistua samalla tavalla niin mies- kuin naisvaltaisille aloille. Osapäiväiseen työsuhteeseen on liityttävä riittävä sosiaaliturva.

  • NUORTEN TYÖLLISTÄMISEEN ERITYISTOIMENPITEITÄ

   Nuorten työllistäminen on ensisijaisen tärkeätä. Erityistoimenpiteitä selvittämään on asetettava työryhmä, jonka tulee esittää keinot todellisista työllistämismahdollisuuksista. Ryhmässä on oltava mukana nuorten edustajia. Mm. varhais- ja työkyvyttömyyseläkkeelle pääsyä on helpotettava. Näin nopeutetaan urakiertoa ja tehdään tilaa nuorille työntekijöille.

  • IHMISTÄ TULEE ROHKAISTA YRITTÄMÄÄN

   Ihmisiä pitää kannustaa luovuuteen ja hyvä liikeidea on voitava toteuttaa. Uusi yritys työllistää myös muita. Työllistämistä koskevat säädökset on tutkittava ja tarpeettomat esteet poistettava. Naisten puolue vaatii, että työllistämistä helpotetaan alentamalla uuden yrityksen työntekijästään maksama sosiaalivakuutusmaksu ensimmäisten kolmen toimintavuoden aikana puoleen. Samoin pk-yritysten verotus tulee porrastaa työntekijöiden lukumäärän mukaan.

  • YRITYSTUET KOHDENNETTAVA TYÖLLISTÄVIIN YRITYKSIIN

   Elinkeino- ja yritystukia maksetaan osittain löyhin perustein ja valvonta ontuu. Nyt tukimuotoja on noin 500 - näistä riittää karsittavaa. Naisten puolueen mielestä tuen olennainen myöntämisperuste pitää olla elinkeinon/yrityksen työllistävyys ja kannattavuus. Samaa periaatetta on sovellettava myös maataloustukiin.

 • TYÖN ARVOSTUS

  • NAISTEN JA MIESTEN TEKEMÄ TYÖ ON YHTÄ ARVOKASTA

   Nais- ja miesvaltaisten alojen palkkauksessa on suuri ero. Naisten palkat ovat keskimäärin 76 % miesten palkoista, ja suunta on laskeva. Samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka. Työn vaativuusarvioinnit on otettava palkkaneuvottelujen pohjaksi.

  • TYÖMARKKINAOSAPUOLET VAHVASTI VAIKUTTAMAAN NAISTEN TYÖN ARVOSTUKSEEN

   Työmarkkinat ovat eriytyneet miesten ja naisten aloihin sekä eripalkkaisuuteen niin alojen välillä kuin alojen sisällä miesten ja naisten töissä. Tämä näkyy myös käydyissä liittokohtaisissa palkkaneuvotteluissa. Miesvaltaisilla aloilla on sovittu keskimäärin 7 %:n korotuksista, kun taas hoitoalalle tarjotaan 2,5 %:n palkankorotusta. Naisten puolueen vaatimus on, että tasaarvoisuusperiaatteet otetaan huomioon palkkaneuvotteluissa. Miesten ja naisten palkkaerot vaikuttavat suoraan eläkepalkkoihin, jotka ovat miehillä keskimäärin puolitoistakertaiset naisiin verrattuna.

  • KOTITYÖSTÄ SOSIAALITURVA

   Työ on muutakin kuin palkkatyötä. Työ on tuottavaa toimintaa. Kotona tehtävä hoivatyö on saatettava sosiaaliturvan piiriin ja se on otettava huomioon mm. eläkekertymässä.

 • SOSIAALITURVA

  Sosiaaliturva on yhteiskuntamme peruspilareita. On tärkeätä, että sen päällekkäisyyksiä karsitaan ja väärinkäytöksiin puututaan. Jokaiselle on kuitenkin taattava riittävä perusturva.

  • NAISTEN TYÖSSÄKÄYNNIN EDELLYTYKSET ON TURVATTAVA

   Sosiaali- ja terveyspalvelut mahdollistavat naisten työssäkäynnin. Näitä palveluita ovat äitiys- ja isyyslomat ja -korvaukset, päivähoito, lapsilisät, koulukuljetukset, kouluruokailu, terveyspalvelut sekä vammaisten- ja vanhustenhoito. Nämä kaikki ovat tärkeitä myös perheiden hyvinvoinnille.

  • INVESTOINTI LAPSIIN ON INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN

   Lapsi- ja yksinhuoltajavähennykset on poistettu, päivähoitomaksuja korotettu, perheiden käytettävissä olevat tulot ovat vähentyneet suhteessa yksinäisiin ja lapsikorotukset poistettu suuresta osasta tulonsiirtoja. Lapsiperheiden kustannuksella ei ole enää varaa säästää. Naisten puolue vaatii, että mm. päivähoitolain laajennuksesta alle kouluikäisiin on pidettävä kiinni ja saatettava se voimaan sovitussa aikataulussa 1.1.1996.

  • YHTEISKUNNAN HEIKOIMPIA EI SAA UNOHTAA

   Valtionvarainministeriön mukaan "säästötoimien ulkopuolella on mahdollisuuksien mukaan pyritty pitämään kansalaisten vähimmäisturva". Naisten puolueen mielestä "mahdollisuuksien mukaan pyrkiminen" ei riitä, vaan jokaiselle kansalaiselle on taattava riittävä toimeentulo. Toimeentulotukinormit on säädettävä lailla samanlaisiksi kaikissa kunnissa. Erityisryhmät, kuten vammaiset ja vanhukset, on otettava huomioon yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä.

  • ENNALTAEHKÄISY ON PARASTA SOSIAALIHUOLTOA

   Sosiaalisilla ongelmilla on taipumus kasaantua. Ennaltaehkäisevät toimet ovat kaikille osapuolille parempi vaihtoehto kuin jo syntyneiden ongelmien hoito. Naisten puolue vaatii sosiaalisektorille laaja-alaista ja kaukonäköistä päätöksentekoa. Suomalaiset kestävät kriisejä ja vaikeuksia hyvinkin pitkään, ja seuraamukset näkyvät vasta viipeellä, esimerkiksi päihdeongelmina tai lastensuojelun tarpeena.

 • KOULUTUS

  HYVÄ KOULUTUS ON PIENELLE MAALLE VÄLTTÄMÄTÖN

  Korkea koulutustaso ja tieteellinen tutkimus ovat sekä sivistysvaltion että taloudellisen kilpailukyvyn perusedellytyksiä. Säästöpäätökset, jotka aiheuttavat koulutuksen ja tutkimuksen tason laskua, ovat virheellisiä.

 • VEROTUS

  • PALKKATYÖN VEROTUKSESTA KULUTUKSEN VEROTTAMISEEN

   Palkansaajaa verotetaan tänä päivänä sietämättömällä tavalla. Ansiotuloverotusta on kevennettävä pienissä ja keskisuurissa tuloluokissa. Kasvava kulutus lisää valtion tuloja kulutuksen verottamisen kautta.

  • PÄÄOMAVEROTUSTA NOSTETTAVA

   Naisten puolue vaatii pääomaverotuksen nostamista 25 %:sta ainakin 28 %:iin. Yhteisöverotuksen verokanta tulee säilyttää 25 %:ssa pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, mutta muilla se on syytä nostaa vähintään 28 %:iin.

  • AUTOMAATIOVERO KONEISTETULLE TEOLLISUUDELLE

   Koneet ovat korvanneet työntekijät monessa tuotantolaitoksessa. Automatisoidun teollisuuden on kannettava oma vastuunsa suurista työttömyyskuluista. Tämä toteutetaan määräämällä yrityksille myyntikatteeseen perustuva automaatiovero.

  • AIHEUTTAJA MAKSAA

   Naisten puolueen mielestä on kohtuullista ja oikein, että haitta- ja ympäristöveroja maksetaan aiheuttamisperiaatteella. Veron suuruuden tulee olla suhteessa aiheutettuun haittaan. Verotus ehkäisee osaltaan ympäristön saastumista.

 • TARVITAANKO HYVINVOINTIYHTEISKUNTAA?

  Turvallisuus lähtee yksilön hyvinvoinnista ja laajenee siitä koko yhteiskuntaan. Hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen tehtävä on taata kansalaisille turvalliset elinolot. Se luo myös edellytykset naisten työssäkäynnille ja taloudelliselle itsenäisyydelle. Tarvitsemme hyvinvointiyhteiskunnan jatkossakin. Sitä on kehitettävä vastaamaan 2000-luvun haasteita.