Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PIR/1310

Piraattipuolue

Piraattipuolueen yhdenvertaisuusohjelma


  • Puolue: Piraattipuolue
  • Otsikko: Piraattipuolueen yhdenvertaisuusohjelma
  • Vuosi: 2018
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

Yhdenvertaisuusohjelma hyväksytty Piraattipuolueen syyskokouksessa 17.11.2018

Piraattipuolueen yhdenvertaisuusohjelma

Politiikan lähtökohtana tulee olla yksilönvapaus ja yhdenvertaisuus.

Yhdenvertaisuus on vapaan yhteiskunnan peruspilari. Piraattipuolue uskoo jakamattomaan ja absoluuttiseen ihmisarvoon ja pyrkii näistä lähtökohdista edistämään aitoa yhdenvertaisuutta ihmisten ja ihmisryhmien välillä.

Lainsäädännöllisen syrjimisen lisäksi on olemassa yhteiskunnallisia sekä kulttuurillisia syrjiviä rakenteita, jotka on tärkeä tunnistaa, jotta niiden negatiivisia vaikutuksia yhdenvertaisuuteen eri ihmisryhmien välillä voidaan kriittisesti arvioida. Piraattipuolue vastustaa syrjintää sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Puoluetta edustavat henkilöt sitoutuvat noudattamaan syrjimättömyyden periaatetta, eivätkä toiminnallaan ja puheillaan puolueessa tai sen ulkopuolella tue, kannusta tai hyväksy syrjintää tai ennakkoluuloisuutta.

Yhdenvertaisuus lain edessä

Yhteiskunnan tulee kohdella kaikkia kansalaisia ja kaikkia asukkaita yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lainsäädäntö ei erottele täysivaltaisia ihmisiä.

Valtion keskeisiä tehtäviä on varmistaa, että jokainen yksilö voi osallistua päätöksentekoon yhdenvertaisesta asemasta. Tämä tarkoittaa käytännössä tehokasta ja tasapuolista peruskoulutusta, pääsyä julkisen tiedotuksen piiriin ja kohtuullista perusturvaa.

Vähemmistö- ja sukupuolikiintiöt eivät ole perusteltu keino viedä yhteiskuntaa yhdenvertaisemmaksi, vaan usein ne pikemminkin ylläpitävät syrjiviä asenteita ja estävät yhdenvertaisuuden toteutumisen.

Sukupuolet

Kaksijakoinen sukupuolen luokittelu kuuluu menneisyyteen. Julkisen vallan on muutettava toimintatapansa niin, että se kunnioittaa sekä biologista sukupuolten kirjoa että sukupuoli-identiteettien moninaisuutta.

Juridinen sukupuoli on vanhentunut käsite, eikä valtion ei tarvitse tietää yksilön sukupuolta. Henkilötunnusjärjestelmän tulee olla sukupuolesta riippumaton, ja juridisen sukupuolen käsite tulee poistaa. Sukupuoli tulee merkitä valtion rekistereihin vain, mikäli henkilö itse niin haluaa.

Sukupuolitiedon merkitseminen lääketieteellisiin tarpeisiin on perusteltua, joten hoitorekistereihin voidaan merkitä henkilön sukupuoli-identiteetti sekä sukupuoleen liittyvät ulkoiset tekijät.

Sukupuolenkorjaushoidot on tehtävä käyttäen lähtökohtana yksilön omaa kokemusta ja arviointia, ja niihin liittyvät ihmisoikeusloukkaukset, kuten sterilisaatiovaatimus, on poistettava.

Intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti tarpeettomat kirurgiset toimenpiteet tulee lopettaa.

Uskonnot

Eri uskontojen ja maailmankatsomusten on oltava hdenvertaisessa asemassa. Uskonnollisten tahojen, kuten ev. lut. kirkon, verotusoikeus ja väestörekisterin ylläpitovelvollisuus on poistettava. Uskonnollisia yhdyskuntia on kohdeltava laissa tavallisten yhdistysten tavoin.

Pienten lasten liittämisestä virallisiksi jäseniksi uskonnollisiin yhdyskuntiin on luovuttava. Tämä ei estä symbolisten kasterituaalien kaltaisten toimenpiteiden suorittamista.

Lapsia ei pidä asettaa eriarvoiseen asemaan heidän vanhempiensa uskonnon perusteella. Uskonto ja elämänkatsomustieto poistetaan kouluaineiden joukosta. Historiasta muodostetaan uusi aine ”historia ja kulttuurit”, jossa painotetaan historian lisäksi erilaisten nykykulttuurien tuntemusta. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon tuntimäärä ja oppisisältö jaetaan filosofian ja historian ja kulttuurin kesken. Koulujen on luovuttava tapahtumien järjestämisestä uskonnollisessa kontekstissa.

Uskonnolla ei tule olla erivapautta loukata ihmisten ihmisoikeuksia, ihmisarvoa tai koskemattomuutta. Tämän vuoksi esimerkiksi lasten rituaalinen ympärileikkaus on kriminalisoitava.

Asevelvollisuus

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä ei kohtele kansalaisia tasa-arvoisesti, sillä se asettaa ase- tai siviilipalveluksen velvoitteen vain miehille. Asevelvollisuuden suhteen kaikkia sukupuolia tulee kohdella tasavertaisesti. Aseistakieltäytymisestä langetettavista valvonta- ja vapausrangaistuksista tulee luopua.

Avioliitto ja perheoikeudelliset sopimukset

Avioliitto on täysivaltaisten henkilöiden keskenään solmima sopimus, ja lain edessä sen tulee olla samanlainen kaikille, riippumatta heidän seksuaalisuudestaan tai sukupuolestaan.

Suomessa on jo monen aikuisen perheitä, joissa rekisteröimättömien osapuolien oikeusturva ja keskinäinen yhdenvertaisuus eivät toteudu.

Myös useamman kuin kahden henkilön avioliitot tulee sallia. Perheoikeudellisia sopimuksia pitää voida tehdä täysivaltaisten ihmisten kesken vapaasti. Erilaisia sopimustyyppejä ovat esimerkiksi sopimukset lasten huoltajuudesta, tiedonsaantioikeudesta, elatuksesta, luonapidosta ja adoptiosta.

Ikä

Nykyinen lainsäädäntö sterilisaation ikärajan suhteen asettaa nuoremmat täysi-ikäiset kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Sterilisaation tulee olla mahdollista kaikille täysi-ikäisille ja täysivaltaisille kansalaisille.

Digitaalinen eriarvoisuus

Yhteiskunnan palveluiden digitalisoituessa on kuitenkin jokaiselle kansalaiselle ylläpidettävä riittävän hyvä mahdollisuus osallistua yhteiskunnallisiin toimiin ilman tietotekniikkapakkoa. Palvelut on järjestettävä niin, että niitä voi tarvittaessa käyttää ilman tietoteknisiä välineitä.

Tekoälyratkaisut sekä laskennalliset päätöksentekojärjestelmät järjestelmät voivat kehittää epätasa-arvoisia malleja. Tämä on otettava huomioon suunnittelussa sekä testauksessa siten, ettei eriarvoistavaa järjestelmää tai mallia päädy käyttöön.

Palveluntarjoajien on noudatettava verkkoneutraliteettia. Jokaista verkon käyttäjää kuuluu kohdella tasa-arvoisesti eikä verkkopalveluiden ja verkon ylläpitäjien välillä saa olla epäreilua kilpailuasemaa antavia sopimuksia.

Samalla on huolehdittava siitä, että peruskoulusta saa riittävän tietoteknisen lukutaidon sekä tarvittavat valmiudet digitaalisten palveluiden käyttöön ja että näiden taitojen opetusta on tarjolla kaiken ikäisille.

Vanhemmuus

Lasten vanhemmuus- ja huoltajuusasioissa on aina kohdeltava kaikkia vanhempia tasavertaisesti riippumatta heidän sukupuolestaan. Lähtökohtana tulee olla lapsen etu, ja esimerkiksi huoltajuuskiistoissa tulee voida tehdä joustavia, lapsen etua tavoittelevia sopimuksia. Näihin sisältyy esimerkiksi vuoroasuminen, jolloin lapsella voisi olla kaksi eri kotipaikkaa, sekä tukien jakaminen vanhempien kesken.

Avioparin tai useamman henkilön rekisteröidyn perhesuhteen hankkiessa hedelmöidyshoidon avulla lapsi, tulee kaikki parin tai perhesuhteen jäsenet lähtökohtaisesti mieltää lapsen vanhemmaksi ilman raskasta adoptioprosessia. Sijaissynnyttäminen on mahdollistettava samaan tyyliin kuin sukusolujen luovutus.

Vammaisuus

Vammaisilla on samat ihmis- ja perusoikeudet. Vammaisuus kuvaa fyysisen, tai myös psyykkisen terveyden rajoitteita, joiden vuoksi henkilö ei pysty toimimaan täysipainoisesti fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössä.

Vammaisille on taattava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua haluamallaan tavalla yhteiskunnan toimintaan ja tehdä työtä. Kaikilla, myös vammaisilla, tulee olla oikeus toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan, päättää itse perheen perustamisesta, ja tarvittaessa saada näihin apua.

Kaikilla tulee olla mahdollisuudet oman asuinpaikan ja tavan, sekä asuinkumppanin valintaan. Jokaisen itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa ja antaa tilaa yksityisyydelle. Kaikkien kuljetuspalvelumatkojen yhdistelyn tulisi olla täysin vapaaehtoista, eikä se saisi viivästyttää hoitoon pääsyä, kotiutumista, tai arkea.

YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaiset otetaan mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon heitä koskevissa asioissa. Suomen tulee noudattaa tätä sopimusta täysimääräisesti. Sopimusta noudattamalla turvataan tuen yksilöllisyys ja huomioidaan heidän henkilökohtaiset erityistarpeensa. Tapaan tulisi kannustaa muidenkin vähemmistöjen kohdalla, jotta palveluista saadaan toimivia ja tehokkaita.