Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PIR/1328

Piraattipuolue

Piraattipuolueen vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2015


 • Puolue: Piraattipuolue
 • Otsikko: Piraattipuolueen vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2015
 • Vuosi: 2014
 • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Piraattipuolueen vaaliohjelma eduskuntavaaleihin 2015

Hyvinvoiva yhteiskunta kehittyy hyvinvoivista yksilöistä. Yksilöllistä hyvinvointia rakentaa puhdas ympäristö, riittävä toimeentulo sekä kyky toimia mielekkäästi osana yhteiskuntaa. Vauhdilla etenevä teknologinen kehitys tarjoaa entistä enemmän innovatiivisia mahdollisuuksia elintason kohentamiseen. Tärkein niistä on maailmanlaajuiseen tiedonvälitykseen sopiva, kaikkien käsillä oleva viestintäverkko, Internet. Sen avulla voidaan välittää oppia ja kulttuuria, pääomaa, tilannekuvaa maailmalta sekä mielipiteitä. Teknologian tarjoamien edistysaskeleiden tulee kehittää yleistä, koko yhteiskunnan kattavaa, hyvinvointia.

Maailman monimuotoistuessa on entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun ja henkilökohtaisten mahdollisuuksien toteutumiseen. Lakien ja säädösten on oltava selkeitä, ja niiden tulee kohdella kaikkia osapuolia tasavertaisesti. Kaikkien kansalaisten, yhteiskunnallisten toimijoiden ja puolueiden on saatava osallistua tasa-arvoisesti demokraattiseen prosessiin. Päätöksenteon avoimuutta ja mahdollisuuksia osallistumiseen on lisättävä.

Vapaassa yhteiskunnassa jokaisella on vapaus toimia ja edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan haluamallaan tavalla, niin kauan kun ei loukkaa muiden vastaavia vapauksia. Jokaisella on oikeus aukottomaan yksityisyyteen, niin kotona, kuin viestinnässäkin. Piraattipuolue ei hyväksy valvontayhteiskuntaa ja katsoo, että Suomen tulee ottaa aktiivisempi rooli kansalaistensa viestinnän suojaamisessa.

Hyväksytty Piraattipuolueen syyskokouksessa 8.11.2014

Sisällys

 1. Kohti sosiaalista ja taloudellista vapautta
 2. Laadukkaampaa ja avoimempaa demokratiaa
 3. Opetuksesta oppimiseen
 4. Tieto, ymmärrys ja ihmisoikeudet

1. Kohti sosiaalista ja taloudellista vapautta

 • Yksilönvapaus kuuluu jokaiselle
 • Liiketoiminnan sääntelyn keventäminen
 • Perustulon käyttöönotto

Lain on taattava ihmisille mahdollisimman kattavat yksilönvapaudet, silloin kun toiminta ei loukkaa muiden vastaavia vapauksia. Yksilönvapauksia tulee rajoittaa ainoastaan sen ollessa välttämätöntä toisten vapauksien ja oikeuksien suojaamiseksi.

Sääntely liike-elämässä koituu lähes poikkeuksetta suurten toimijoiden eduksi tehokkaan lobbauksen, paremmin byrokratiasta selviävän hallinnon tai sopivien toiminnan osien ulkomaille siirtämisen avulla. Sääntelyn keskittämät markkinat tuottavat merkittävää tappiota menetettyjen mahdollisuuksien ja verotulojen muodossa. Piraattipuolue haluaa mm. vapauttaa aukioloajat, purkaa nykyisiin lakeihin pohjautuvat monopolit sekä vähentää hallintoon kuluvien resurssien määrää.

Sosiaaliturvan tulee pääosin perustua vastikkeettomaan perustuloon, joka mahdollistaa kohtuullisen elintason ja kannustaa hankkimaan ylimääräisiä tuloja. Perustulo tarkoittaa sosiaaliturvan useiden muotojen korvaamista tasaisin väliajoin maksettavalla rahalla, jolle ei ole mitään ennakkoehtoja.

2. Laadukkaampaa ja avoimempaa demokratiaa

 • Demokratian tasa-arvoistaminen puoluetukiuudistuksella
 • Äänivallan lisääminen siirtoäänivaaleilla
 • Avoimuutta ja vuorovaikutteisuutta päätöksentekoon kaikilla tasoilla

Nykyinen puoluerahoituksen malli antaa eduskuntapuolueille demokratiaa vääristävän kilpailuedun. Piraattipuolue katsoo, että paras tapa ehkäistä vallan keskittymistä ja nostaa äänestysaktiivisuutta on jakaa puoluetuki äänikohtaisesti suoraan kaikille eduskuntavaaleissa ääniä saaneille puolueille.

Nykyinen vaalijärjestelmä suosii suuria puolueita. Vaalitapauudistuksen avulla eri puolueiden kannattajat saadaan tasa-arvoisemmiksi yhteiskunnallisina vaikuttajina. Ottamalla eduskuntavaaleissa käyttöön siirtoäänivaalitapa ja tasauspaikkajärjestelmä varmistetaan, että jokaisella äänellä on merkitystä ja turvataan eduskunnan alueellinen edustavuus.

Nykyteknologia mahdollistaa monimuotoisen kansalaisvaikuttamisen ja laskee päätöksentekoon osallistumisen kynnystä. Päätöksentekoa ja sen valmistelua joukkoistamalla saadaan käyttöön paljon laajempi kokoelma näkemyksiä, osaamista ja mielipiteitä, sekä kattavampi kuva asiaa koskevista sidonnaisuuksista kuin pelkällä työryhmätyöllä. Päätöksentekoa taustoittavan tiedon avoimuus on keskeisessä osassa kansalaisten osallistamisessa ja yhteiskunnallisen hahmottamiskyvyn kehittämisessä. Piraattipuolue vaatii avointa hallintoa, jossa kaikilla on mahdollisuus seurata julkisia kokouksia ja tarkastella kaikkea päätöksentekoon liittyvää aineistoa.

3. Opetuksesta oppimiseen

 • Hyödynnetään kaikki oppimisen tavat ja paikat
 • Suositaan avoimia oppimateriaaleja
 • Vaihtoehtoja kieltenopiskeluun

Yhteiskunnan monimuotoistuessa kasvaa myös sitä koskevan tiedon määrä. Ihmisten kykyä etsiä ja omaksua uutta tietoa tulee kohdella elinikäisenä tarpeena.

Eri ihmiset nauttivat työskentelystä erilaisissa olosuhteissa ja tämän tulisi näkyä nykyistä voimakkaammin myös koulumaailmassa. Oppimisympäristöjen monipuolistamista on jatkettava siten, että oppilailla ja opiskelijoilla on aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten oppivelvollisuutensa suorittavat. Oppimisympäristöjen kehittäminen lisää myös mahdollisuuksia pienentää ryhmäkokoja.

Perinteisen luokassa tapahtuvan luento-opetuksen lisäksi tulee hyödyntää entistä enemmän skaalautuvia verkkokursseja sekä projekti- ja ilmiöpohjaista tai ongelmaperusteista oppimista. Lisäksi on edelleen kehitettävä tapoja, joilla koulun ulkopuolella, esimerkiksi järjestöissä, vapaaehtoistyössä tai työelämässä tapahtunutta oppimista huomioidaan koulun sisällä. Etäoppiminen tarjoaa kustannustehokkuutta myös niiden kielten opetukseen, joiden opiskelijamäärät jäävät pieniksi. Vaihtoehtoja kielten opiskeluun tulee laajentaa ja toisen kotimaisen kielen opiskelu tulee muuttaa vapaaehtoiseksi.

Avoimet oppimateriaalit ovat avoimesti lisensoituja, vapaasti kaikkien käytettävissä olevia ja maksuttomia oppimateriaaleja. Avoimet oppimateriaalit hyödyttävät oppilaita, opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa. Suomalaista opetuskulttuuria on rohkaistava ottamaan näitä materiaaleja käyttöön entistä laajemmin.

4. Tieto, ymmärrys ja ihmisoikeudet

 • Internetin perustuslaki
 • Turvataan ilmaisunvapaus
 • ...sekä oikeus yksityisyyteen

Internet on ihmiskunnan yhteistä omaisuutta. Se mahdollistaa tiedon välityksen ohella maailmanlaajuisen yhteisymmärryksen löytymisen. Kaikilla on oltava yhdenvertainen oikeus käyttää sitä viestintään haluamallaan tavalla ilman sensuuria. Suomen on seurattava Brasilian esimerkkiä ja säätää Internetin perustuslaki, jolla turvataan verkon käyttäjien oikeudet.

Vallankäyttöä ei ole ilman viestintää, ja toisaalta jokainen, joka kykenee viestimään, voi käyttää valtaa, oli se kuinka rajattua tahansa. Sosiaalisen median aikakaudella pyrkimys rajoittaa viestin tuottaa usein päinvastaisen tuloksen kuin mihin säädöksellä pyrittiin. Lisäksi valvonta vaatii väistämättä yhteiskunnan resursseja. Kaikkien sananvapautta tulee kunnioittaa.

Yksityisyyden loukkaukset merkitsevät tunkeutumista ihmisyyden ydinalueille: ajatuksiin, mielipiteisiin, vakaumuksiin, ihmissuhteisiin ja elintapoihin. Suomen tulee purkaa yksityisyyttä loukkaavia osia lainsäädännöstään sekä vastustaa yksityisyyttä heikentävää kehitystä EU:ssa ja muissa kansainvälisissä toimielimissä.