Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PKP/338

Perustuslaillinen kansanpuolue

De konstitutionellas 20 punkter


  • Puolue: Perustuslaillinen kansanpuolue
  • Otsikko: De konstitutionellas 20 punkter
  • Vuosi: 1974
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

DE KONSTITUTIONELLAS 20 PUNKTER

Program godkänt vid Konstitutionella folkpartiets partistämma 25.5.1974.

1. Republikens president borde väljas genom direkt folkval, utan förmedling av elektorer sålunda, att om ingen kandidat fått absolut röstmajoritet, valets slutomgång förrättas mellan de två kandidater vilka erhållit de flesta rösterna.

Person som valts till republikens president borde kunna omväljas endast en gång.

2. Valsamarbetet mellan partierna borde befrämjas genom en revision av vallagen, varvid planerna på en odemokratisk s.k. rösttröskel skulle frångås.

3. Ett suppleantsystem borde införas i riksdagen sålunda, att riksdagsman som utnämnts till minister ersättes av suppleant under den tid mandatets ordinarie innehavare tillhör statsrådet. Riksdags-mannalönen skulle under denna period tillkomma suppleanten.

4. Utrikesresor, som utskott, sektioner och olika grupper inom parlamentet företager på riksdagens bekostnad, borde, i den mån de överhuvudtaget anses tillräckligt motiverade, förläggas till tidpunkt då riksdagen inte sammankommer.

5. Förslag om kommunalt partistöd borde underställas omröstning bland kommunens invånare innan ett dylikt partistöd kan godkännas inom ramen för kommunens budget.

6. Kriminalpolitiska o.a. åtgärder bör snabbt insättas för att motarbeta de tilltagande våldsbrotten. Åtgärderna bör öka samhällets möjligheter att upprätthålla lag och ordning. Utkomsten bör tryggas för brottsoffren och deras anhöriga.

7. Innan lagförslag om rätt för de stamanställda inom försvarsmakten att deltaga i partipolitisik verksamhet förelägges riksdagen, borde en opinionsundersökning företagas bland de stamanställda.

8. De folkpensionärer, som icke åtnjuter arbets- eller annan pension borde i brådskande ordning få ökad utkomst genom ett tillägg till folkpensionen.

9. Den extra pension, som föreslagits för veteranerna från frihetskriget, borde omedelbart förverkligas.

Rätten till pension vid 55 års ålder för veteranerna från de senaste krigen borde även förverkligas utan dröjsmål.

10. Då sjukvården omdanas enligt folkhälsolagen borde skärpt uppmärksamhet ägnas kronikernas situation. För att säkerställa sjukhusens, pensionärshemmens och den öppna vårdens arbetsmöjligheter borde hela vårdsektorns löne- och övriga personalfrågor grundligt och i snabb ordning utredas.

11. Ensamförsörjarnas ekonomiska situation är ofta ytterst svår. En arbetsgrupp med företrädare för alla partier borde därför tillsättas med uppdrag att föreslå social- och skattepolitiska förbättringar för denna medborgargrupp.

12. Underhållsbidragets förskottsdel borde kännbart höjas.

13. Inom den offentliga sektorn borde smidigare bestämmelser införas om pensionsålder och om rätt att kvarstå i tjänst.

14. För att undvika en ytterligare åtstramad beskattning borde ett ekonomiskt-politiskt expertorgan tillsättas, med uppdrag att framlägga förslag till inskränkning av statsutgifterna utan att sociala rättvisekrav kränkes.

15. De progressiva skatteskalorna, skatteavdragen och övriga i skattelagarna ingående markbelopp borde bindas vid levnadskostnadsindexet och årligen granskas enligt detta.

För övertidsarbete och extra sysslor borde skatten uträknas enligt särskilda skatteskalor. Man bör eftersträva att successivt helt avskaffa beskattning av extraförtjänster.

Småföretagare bör beviljas sådana skattelättnader, att företagens framtid icke äventyras.

16. För att trygga spararnas ställning borde indexgottgörelse i brådskande ordning beviljas för depositioner som är bundna under minst ett år.

17. Planerna på ett nytt oljeraffinaderi bör skrinläggas, eftersom import av oljeprodukter blir billigare än förädling i hemlandet av en för oss i detta nu synnerligen dyr råolja.

18. Privatskolorna bör ha rätt att inom grundskolsystemet fungera som ersättande skolor.

19. Rätten att välja mellan olika pedagogiska alternativ inom grundskolsystemet bör tryggas, liksom ock rätten att i stället för ordinarie skolgång välja undervisning i hemmet.

Grundskolans språkundervisning bör ägnas särskild uppmärksamhet med hänsyn till att kunskaperna i svenska inte försvagas.

20. Opinionsnämnden för massmedia borde göras mera representativ (utses på bredare rekryteringsbas) och få ökad auktoritet. Samtidigt borde övervägas möjligheter att vid de stora dagstidningarna grunda ett motsvarande organ, sammansatt av de vid tidningen anställda och företrädare för prenumeranterna.

De pressetiska normerna borde förnyas med tanke på tidningspressens allt mera växande inflytande och ansvar, ävensom i syfte att stärka läsarnas förtroende för pressen.

Tryckfrihetslagen borde ändras i en anda av jämlikhet och frisinne, för att underlätta en angripen parts möjlighet att korrigera felaktiga eller vilseledande ensidiga uppgifter.