Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PKP/339

Perustuslaillinen kansanpuolue

Konstitutionella folkpartiets synpunkter på säkerhetspolitiken (utkast)


  • Puolue: Perustuslaillinen kansanpuolue
  • Otsikko: Konstitutionella folkpartiets synpunkter på säkerhetspolitiken (utkast)
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

KFP:s SYNPUNKTER På SÄKERHETSPOLITIKEN (utkast)

Avsikten med Konstitutionella folkpartiets säkerhetspolitiska program är att fästa alla medborgarkretsars ävensom den egna medlemskårens uppmärksamhet vid de åtgärder och förutsättningar, som partiet anser ofrånkomliga för att förverkliga vårt lands säkerhetspolitik.

1. Den internationella säkerhetspolitiken

Finlands säkerhetspolitik ansluter sig till den internationella säkerhetspolitiken, vars främsta mål är att i enlighet med principerna i FN:s fundationsbrev trygga den internationella freden genom att utveckla vänskapliga förbindelser mellan alla folk i det man erkänner folkens självbestämmanderätt. Genom att 1955 underteckna FN:s fundationsbrev har Finland godkänt i detta innefattade principer och förpliktelser, vilket bl.a. förutsätter Finlands aktiva deltagande i FN:s verksamhet med iakttagande av vår neutralitetspolitik.

2. Finlands säkerhetspolitik

Målet för Finlands i neutralitetspolitiken förankrade säkerhetspolitik är, att under alla förhållanden säkerställa vår statliga självständighet och vårt lands territoriella integritet. Medlen för Finlands säkerhetspolitik är en neutral utrikespolitik och en därtill ansluten beslutsam försvarspolitik.

3. Finlands neutralitetspolitik

Målet för Finlands neutralitetspolitik bör vara att skapa förutsättningar för en neutralitet förenlig med våra nationella intressen även i en kris- eller krigssituation. Det med avseende å Finlands neutralitetspolitik centrala statsfördraget är den med Sovjetunionen år 1948 ingångna vänskaps- och biståndspakten, som förutsätter att Finland håller sig utanför stormakternas intressemotsättningar. Den internationella tilltron till vår förmåga att förhindra parterna i en kris att överraskande få vårt territorium i sin besittning garanterar säkrast vår möjlighet att stå utanför stormakternas intressekonflikter.

Vårt lands möjligheter att iaktta en neutralitetepolitik även under en kris förbättras i samma mån som vår förmåga att med egen kraft dra försorg om vänskaps- och biståndspaktens förpliktelser tilltar. Detta faktum skapar en grund för vårt lands neutralitets- och säkerhetspolitik.

4. Finlands försvarspolitik

Målet för vår försvarspolitik är att förstärka vårt lands andliga, militära, ekonomiska, administrativa och befolkningsskyddets försvarsberedskap så, att vi vid behov med nationens gemensamma kraftresurser förmår försvara vårt lands statliga självständighet och territoriella integritet.

Enligt Konstitutionella folkpartiets åsikt borde man speciellt fästa vikt vid den andliga försvarsberedskapen genom att medelst sakligt upplysningsarbete bearbeta befolkningens attityder i för landets försvar positiv riktning. Den väsentliga förutsättningen för en lyckad försvarspolitik är, att hela folket förhåller sig positivt till landets försvar.

Den andliga försvarsberedskapen

Den andliga försvarsberedskapen skapar en grund även för den militära försvarsberedskapen.

Förutsättningen för vårt lands andliga försvarsberedskap är en tillräckligt stark fosterlandskänsla och medvetandet om nödvändigheten av en fri västerländsk samhällsordning samt medvetandet därom, att vår nuvarande samhällsordning representerar den för finländarna lämpligaste livsformen, värd att försvara.

Som grund för den andliga försvarsberedskapen bör även vårt samhälle utvecklas i den västerländska demokratins anda i en socialt allt rättvisare riktning.

Den andliga försvarsberedskapen omfattar även medborgarfostran i händelse av en eventuell kris. Denna fostrans uppgift är att ge tillräcklig kunskap om frågor anslutna till försvaret.

För att förstärka försvarsandan och för distribution av kunskap om landets försvar behövs hela skolväsendets, hela undervisningsverksamhetens och medborgarfostrans samt masskommunikationsmedlens gemensamma stöd. En för grundskolor och gymnasier avsedd handbok, som skulle klarlägga säkerhetspolitiken och landets försvarsfrågor borde snarast möjligt utarbetas.

För skapandet av en positiv inställning till landets försvar saknar man speciellt effektiva åtgärder, klara ståndpunktstaganden och preciserade målsättningar av rikets högsta ledning, som svarar för vår säkerhets- och försvarspolitik. Endast ett enigt, försvarsvilligt och upplyst folk kan med framgång trygga sin självständighet.

Den militära försvarsberedskapen

Vår neutralitet och säkerhet i krissituationer stöder sig i sista hand på den militära försvarsberedskapen. Finland kan inte lita enbart på något utopiskt, vapenlöst motstånd, utan då en kris hotar fordras även en effektiv vapenmakt som sköld för vår fredsvilliga utrikespolitik. Redan våra internationella avtal, speciellt vänskaps- och biståndspakten, förpliktigar oss vid behov till ett militärt försvar.

Sålunda är varje finländsk medborgare på i lag stadgat sätt förpliktigad att delta i landets försvar i det att varje man är värnpliktig. I praktiken svarar försvarsmakten för försvarsberedskapen genom att främst sörja för skyddet av vår territoriella integritet. Så länge som man inte uppnått en allmän avrustning anser Konstitutionella folkpartiet, att Finland bör upprätthålla en effektiv militär försvarsberedskap.

Den ekonomiska försvarsberedskapen

Den ekonomiska försvarsberedskapen siktar till att upprätthålla samhällets ekonomiska funktionsduglighet under en kris. Med beaktande av den totala krigföringens många möjligheter att lamslå näringslivet borde statsmakten i sina långtidsplaneringar fästa allvarlig uppmärksamhet vid skyddet av all nödvändig produktion och distribution, vid skapandet av beredskapslager av livsviktiga förnödenheter samt å andra sidan utvecklandet av självförsörjningen på viktiga sektorer av näringslivet. Konstitutionella folkpartiet emotser speciellt statsmaktens ekonomiska åtgärder för att förse statsmakten med tillräcklig och tidsenlig utrustning och materiel.

Den administrativa försvarsberedskapen

Den administrativa försvarsberedskapen förutsätter utvecklandet av den lagstiftning som berör systemet för ledandet av landets försvar samt de riksomfattande organisationernas försvarsåtgärder ävensom utvecklandet av verkställighetsbestämmelserna för upprätthållandet av den allmänna ordningen och säkerheten sålunda, att de administrativa åtgärder, som förutsättes i händelse av en kris, kan utföras snabbt och utan friktion.

Medelst lagstiftningsåtgärder bör säkerställas, att medborgarnas åsikter om upprätthållandet och befrämjandet av vår säkerhet bättre än hittills kunde få inverka på de statliga avgörandena.

Befolkningsskyddets försvarsberedskap

Ändamålet med befolkningsskyddets försvarsberedskap är att förbereda sig att skydda befolkningen för faror och skador förorsakade av krig, naturkatastrofer m.fl. olyckor. Medborgarnas attityder och insikter betr. befolkningsskyddet är diffusa. På initiativ av staten, kommunerna och frivilliga befolkningsskyddsorganisationer samt arbetsplatserna borde man ombesörja en riktig attityduppfostran betr. befolkningsskyddet. Alla medborgare borde ges grundläggande kunskap och skolning i befolkningsskydd. Konstitutionella folkpartiet emotser, att statsmakten ombesörjer tillräckliga anskaffningar av befolkningsskyddsmateriel och skapar de ekonomiska möjligheterna för ett utvecklande av försvarsberedskapen inom befolkningsskyddet.

5. Försvarsmakten

Försvarsmaktens uppgift är att svara för rikets territoriella övervakning och integritet samt avvärja alla mot vårt område riktade angrepp. Finlands väpnade försvar bör basera sig på ett territoriellt hela folket omfattande försvar. Detta betyder, att varje vapenduglig man bör skolas och utrustas för den för honom lämpligaste försvarsuppgiften. En allmän värnplikt är ju med hänsyn till försvarsmaktens uppgifter det för våra förhållanden lämpligaste och enda möjliga militära systemet, som likväl bör kompletteras med yrkesorganisationens deltillämpningar.

Den materiella beredskapen

Försvarsmakten bör uppnå en sådan materiell beredskap, att i krisens stund de mobiliserade trupperna omedelbart kan förses med tidsenlig materiel, redskap och utrustning. För skolningen av de fredstida värnpliktiga och reservisterna bör finnas tillräcklig tillgång till tidsenlig skolnings- och övningsmateriel. Konstitutionella folkpartiet betonar, att förutsättningen för en modernisering och utveckling av försvarsmakten är tillräckliga och betydligt större anslag för grundskaffningar än för närvarande.

Den skolningsmässiga beredskapen

Vid fastställandet av beväringarnas utbildningsmålsättning borde enligt partiet de stränga fordringar, som måste ställas på soldaterna i en situation, när de kan bli tvungna att kämpa mot hårda, disciplinerade och välövade elittrupper, beaktas. Vår ungdoms fysiska kondition uppvisar tecken på försämring. Försvarsmakten borde ges alla möjligheter att utöva till medborgarfostran hörande konditionsgymnastik och idrottsverksamhet såväl under tjänstgörings- som under fritiden. Med beaktande av beväringarnas korta tjänstgöringstid borde tillräcklig service- m.m. personal avlönas i försvarsmakten, så att beväringarnas skolningstid skulle kunna användas mera ändamålsenligt än för närvarande. Större uppmärksamhet än tidigare borde fästas vid reservisternas repetitionsövningar och fortsatta utbildning.

Den krigsvetenskapliga forskningsverksamheten

Den krigsvetenskapliga forsknings- och utvecklingsverksamheten spelar en betydande roll i stormakternas militärpolitik. Speciellt angelägen är en sådan verksamhet för ett litet land som Finland, så att de begränsade ekonomiska resurserna skulle kunna användas möjligast effektivt. Vår krigsvetenskapliga efterblivenhet visas klart av en jämförelse med Sverige, som t.ex. i slutet av 1960-talet av alla sina militära utgifter använde 11 % till forskningsverksamhet, medan däremot i Finland av för statens vetenskapliga forskningsarbete beviljade medel användes 0,4 % till krigsvetenskapligt forskningsarbete. En grundlig forskning inriktad på krigets bild, materiel, strategi, taktik och organisationer skapar en grund för ett långsiktigt utvecklingsprogram och stakar ut vägen för en modern soldatutbildning.

Enligt Konstitutionella folkpartiets åsikt borde förutsättningar skapas för ett betydligt vidsträcktare krigsvetenskapligt forskningsarbete än för närvarande, samtidigt som samarbetet med de civila forskningsanstalterna borde utvecklas.

Partipolitiken

Försvarsmakten bör hållas utanför partipolitiken. De fordringar, som ställes på försvarsmaktens handlingseffektivitet förverkligas bäst, när såväl de politiska beslutsfattarna som medborgarna får objektiv försvarspolitisk kunskap och då en stampersonal obunden till de politiska partierna svarar för beväringarnas och reservisternas skolning. Alla strävanden att smussla in partipolitik på garnisonsområdena (bl.a. Beväringsförbundet - Varusmiesliitto) bör beslutsamt avvisas.

Beväringarnas och reservisternas ekonomiska och rättsliga ställning

Under den tid som beväringarna och reservisterna är i tjänst bör deras vårdnadstagares försörjning tryggas. Så bör även beväringarnas och reservisternas rättsskydd säkerställas.

Stampersonalens ekonomiska och rättsliga ställning

I försvarsmakten har under de senaste åren hundratals tjänster och anställningar varit vakanta. Detta innebär stora svårigheter bl.a. för skolningen av beväringarna, stabernas arbete, skötseln av dyrbar materiel o.s.v. Enligt Konstitutionella folkpartiets åsikt bör stampersonalens situation förbättras och speciellt yrkets avigsidor - såsom flyttningstvånget - tagas i beaktande vid avlöningen. Grundenhetens befälhavares rättsskydd bör även garanteras. Den militära banan bör göras konkurrensduglig jämförd med civila yrken. Härigenom får man eliten av ungdomen intresserad även av den militära banan, vilket garanterar en fortsatt positiv utveckling av försvarsmakten och samtidigt de bästa möjliga utbildarna för den ungdom som avtjänar sin värnplikt.

Förvarsmakten och samhället

Det viktigaste ur samhällets synpunkt sett är, att försvarsmakten även under svåra förhållanden förmår gå i land med de givna uppgifterna. Det ur försvarsmaktens synpunkt viktigaste kriteriet är dess verksamhets ovillkorliga effektivitet. Sålunda är samhällets och försvarsmaktens grundintressen sammanfallande. Tyvärr har det finska samhället under fredstid inte visat tillräckligt intresse för vilka möjligheter försvarsmakten har att förbereda sig för sina kristida uppgifter. Om samhället väntar sig, att försvarsmakten skall gå i land med på den lagda uppgifter, borde samhället vara berett till större uppoffringar till försvarsmaktens fromma än för tillfället. Konstitutionella folkpartiet betonar, att det finländska samhället bör kunna lita på sin försvarsmakt, dess fosterländska anda och prestationsförmåga. Detta förutsätter, att en enhetlig positiv atmosfär i enlighet med våra nationella intressen skapas runt försvarsfrågorna och att åt försvarsmakten ges tillräckliga materiella möjligheter att utveckla sin verksamhet.

6. Kvinnan och försvaret

I den fredstida försvarsorganisationen finnes talrika uppgifter, vilka en yrkeskunnig kvinna väl går i land med. Enligt Konstitutionella folkpartiets åsikt borde snarast klarläggas i vilken utsträckning kvinnorna mera än tidigare kunde befria männen för militära uppgifter bättre lämpade för dem.

Med beaktande av vårt folks små kraftresurser borde man utreda en möjligast vidsträckt och effektiv användning av kvinnor i försvarsuppgifter i kristider. T.ex. av befolkningsskyddets behov av ca 100.000 man kunde en betydande del ersättas med kvinnor. Bristen i regeringsformen som skulle förutsätta ett system för kvinnornas försvarsplikt är även ur hela landets försvar sett en betydande svaghet, vartill erfordras åtgärder i lagstiftningsväg.

7. Det internationella fredsarbetet

Sin synligaste internationella yttring får det finländska fredsarbetet genom att landet deltar i FN:s uppgifter för säkerställandet av freden. Det goda rykte som de av försvarsmakten utbildade finländska FN-trupperna erhållit i de internationella uppgifterna för fredens bevarande bör man vårda sig om. Våra FN-trupper är en representativ del av vår neutralitets- och utrikespolitik.

Vi har ansvar.....

Med avseende på vårt lands neutralitetssituation är det avgörande inte det, som Finlands folk själv tänker och tror om den säkerhetspolitik som bör bedrivas i varje enskilt fall eller om dess väsentliga del, vår försvarsmakt. Det avgörande är, huru stormakterna värderar vårt lands försvarsvilja och -förmåga samt huru de värderar vår armés kampförmåga, disciplin, anda och uthållighet.

Dagens Finland har ansvar för sina göranden och underlåtenheter gentemot framtidens Finland.