Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PKP/341

Perustuslaillinen kansanpuolue

KFP:s valprogram för riksdagsvalet


  • Puolue: Perustuslaillinen kansanpuolue
  • Otsikko: KFP:s valprogram för riksdagsvalet
  • Vuosi: 1975
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

KFP:S VALPROGRAM FÖR RIKSDAGSVALET 1975

Fosterlandet

Paasikivi hade för vana att säga, att nationens framtid i sista hand beror av folket självt. Historien visar att Finlands folk har bestått svåra prövningar tack vare andlig styrka, offervilja och inbördes samhörighet. Detta folks inre lojalitet får inte uppluckras.

Såsom livsviktiga för nationen betonade Paasikivi ständigt statens oavhängighet, det demokratiska och parlamentariska systemet samt medborgarfriheten. Vi konstitutionella värnar dessa värden.

1. Utrikespolitiken och försvaret

Utrikespolitiken bör bygga på Paasikivis politiska linje, som visat sig framgångsrik och som varit ägnad att befästa såväl goda förbindelser till grannländerna som Finlands självständighet. En konsekvent neutralitetspolitik bör följas. Den av ESSK godkända principen om icke-inblandning i andra länders inre angelägenheter, utgör en hållbar grund för relationer mellan staterna.

Försvarsviljan är ett bevis för nationens livskraft. Statsmakten bör utveckla vårt försvar så, att Finlands självständighet och nationens frihet tryggas, samtidigt som neutralitetspolitikens trovärdighet säkras.

2. Rösträtten

Medborgarnas viktigaste konstitutionella rättighet är rösträtten. I samband med undantagslagen berövades medborgarna sin rösträtt i presidentvalet. Nu hotar oss åter en undantagslag. Det måste motarbetas med alla krafter. Presidenten bör väljas genom direkt folkval.

3. Yttrandefriheten

Yttrandefrihet är en förutsättning för politisk frihet. Politisk censur av böcker, film, radio- och TV-program samt tidningspress måste avvärjas.

4. Äganderätten

Den enskilda äganderätten, garanterad i grundlag, måste bibehållas och utsträckas så långt som möjligt. Små och medelstora företag skall inte förkvävas genom beskattning och regleringshushållning.

Socialismen innebär att demokratin och friheten förgöres samt att all makt koncentreras till ett fåtal personer. Socialismen degraderar arbetaren till enbart ett föremål för maktutövning. Han äger inte ens rätt att bestämma om sina egna arbetsvillkor. Det yttersta målet för socialisering är att komma åt marken, jorden. På grund av allt detta säger vi konstitutionella ett skarpt nej till socialismen.

5. Den ekonomiska politiken och beskattningen

Den ekonomiska politikens viktigaste uppgift just nu är att hejda inflationen. En höjning av medborgarnas levnadsstandard kan endast säkras genom att stimulera arbetslusten och den fria företagsamheten. Sparandet bör uppmuntras genom indexskydd för långvariga depositioner. Statsbudgeten bör skäras ner och slöseriet med medborgarnas skattemedel måste upphöra.

Till följd av regeringen Sorsas ekonomiska politik har penningvärdet minskat kraftigt. Detta har lett till att beskattningen ytterligare skärpts. Denna "extraskatt" måste avskaffas. Beskattningen av övertidsarbete bör skäras ned med hälften.

6. Lantbruket

Lantbrukets problem bör lösas så att småbrukarnas levnadsstandard kan förbättras. Alla lantbrukares arbete gagnar såväl det egna folket som världens hungrande nationer, varför socialistiska "begränsningslagar" är onödiga. Förstoring av lantbruksenheterna bör befrämjas. Lån mot låg ränta bör beviljas oberoende av lägenhetens storlek. Skade- och andra lagstadgade ersättningar bör utbetalas utan dröjsmål och rättvist. Markpaketet, som innebär en klar socialiseringsåtgärd, måste absolut avvärjas.

7. Bostadspolitiken

Rätten till egen bostad bör garanteras i grundlag. Bostäder som ägs av kommuner och övriga offentliga samfund bör kunna inlösas av hyresgästerna. Även ett litet sparkapital skall förslå för anskaffning av egen bostad. Bostadsproduktionen bör stödas genom rättvis, lagfäst skattelindring och genom att stämpelskatten för bostadslån och -köp avskaffas.

8. Krigsveteranerna

Krigsveteranerna bör få rätt till pensionering vid 55 års ålder. Krigsveteranernas bostadssituation kan endast förbättras genom ett specialanslag i statsbudgeten. Ett obligationslån bör därför snabbt emitteras för ändamålet. En årlig avgiftsfri läkarundersökning bör förverkligas. För varje år i fronttjänst borde avdrag få göras vid beskattningen.

Frihetskrigarnas extra pension måste äntligen förverkligas.

9. Socialpolitiken

För dem som på grund av sin ålder blev utan tillräcklig arbetspension bör samhället ordna en tilläggspension, som gör dem ekonomiskt jämnställda med dem som har full rätt till arbetspension.

Folkpensionärer bör erhålla medicin gratis.

För att inte åldringar som kan klara sig på egen hand skall tvingas söka sig till anstalter bör man bygga ett tillräckligt antal bostadshus som erbjuder grundservice.

Sjukhusens tomma patientplatser måste tagas i bruk för dem som behöver vård. Därför bör problemen kring sjukvårdspersonalens arbete, avlöning och barndagvård lösas med det snaraste.

Det arbete som kvinnor utför i hemmen är av stor betydelse för hela vårt samhälle. Hemmakvinnorna får inte heller i social- eller skattelagstiftningen diskrimineras.

Ett barn utvecklas bäst i hemmet. Det är därför inte enbart positivt att dagvården koncentreras till anstalter. Samhället bör alltså på samma villkor stöda övervakad familjedagvård och speciellt barnatillsyn i hemmen.

Statsmakten bör snabbt underlätta ensamförsörjarnas svåra situation.

10. Skolorna

Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har föräldrarna rätt att besluta om sina barns fostran, vilket förutsätter valfrihet. De privata skolornas rätt att få fungera som ersättande skolor bör garanteras. Lärarna bör få bibehålla de förmåner och den tjänsteställning de uppnått. Eleverna får inte utsättas för politisk propaganda eller förvrängd historieundervisning. Undervisningen måste vara objektiv.

11. Individens trygghet

Det är samhällets plikt att dra försorg om medborgarnas personliga säkerhet. Människorna bör kunna röra sig och sköta sina uppgifter utan ständig risk att falla offer för brott. Brottsoffren bör garanteras en tryggad utkomst. Straff som utdöms för våldsbrott bör överensstämma med allmän rättsuppfattning.

12. Aktningen för medborgarnas arbete

Vi konstitutionella vill understryka aktningen för allt arbete samt människornas principiella likställdhet.

Det gäller att skapa sådana arbetsförhållanden, att arbetet upplevs som meningsfullt och att arbetsmiljön är trivsam.