Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/POP/342

Perustuslaillinen oikeistopuolue

Perustuslaillisen oikeistopuolueen yleisohjelma


  • Puolue: Perustuslaillinen oikeistopuolue
  • Otsikko: Perustuslaillisen oikeistopuolueen yleisohjelma
  • Vuosi: None
  • Ohjelmatyyppi: yleisohjelma

Perustuslaillinen oikeistopuolue - Konstitutionella högerpartiet r.p.

YLEISOHJELMA

Johdanto

Suomi on viime vuosina liukunut yhä pitemmälle todellisesta kansanvallasta puolue- ja harvainvaltaan, minkä seurauksena kansan vaaleissa ilmaisema tahto on tavan takaa syrjäytetty. Maan poliittinen kehitys on saanut koko maan valtiollisen aseman kannalta epädemokraattisia piirteitä. Seuraukset ovat näkyneet myös talouselämän tavan takaa toistuvissa kriiseissä ja maamme ulkomaisen kuvan saarnissa arveluttavissa piirteissä. Uhka yhteiskuntajärjestelmämme ideologisia perusteita vastaan on viime vuosina voimakkaasti kasvanut, samalla kun maassamme keskellä rauhankautta jo estetään kansalaisia äänestämästä presidentinvaaleissa.

Perustuslaillisen oikeistopuolueen mielestä näin ei voida enää jatkaa. Muutos politiikassa on saatava aikaan kokoamalla maamme perustuslakeja ja kansan oikeuksia kunnioittavat voimat yli puolue- ja kielirajojen yhteisten sinivalkoisten värien alle.

1. Yleiset periaatteet

Perustuslaillinen oikeistopuolue pitää valtiollisen toiminnan ensisijaisena tehtävänä turvata ja lujittaa Suomen itsenäisyyttä, vapautta ja kansanvaltaa.

Puolue ilmoittaa, ettei se väisty perustuslakeihin kohdistuvien epäkansanvaltaisten muutosvaatimusten edessä, tulivat ne miltä suunnalta tahansa.

Puolue asettaa maan ja kansan edun aina puolueitten ja yksityisten poliitikkojen edun edelle.

Poliittisessa toiminnassaan puolue puolustaa tinkimättä kansan perustuslaillisia demokraattisia oikeuksia ja niistä tärkeintä: yksityisen kansalaisen oikeutta äänestää vaaleissa.

Toiminnassaan puolue nojautuu pohjoismaiseen perinteiseen demokratiaan ja suomalaiseen elämänmuotoon sekä haluaa niitä edelleen kehittää.

Perustuslaillinen oikeistopuolue uskoo, että Suomi voi kehittää tasavertaisuuden pohjalta hyvät suhteet kaikkiin valtioihin puolueettomuuspolitiikan viitoittamien ja kansalaisten solidaarisuutta korostavien ulkopoliittisten suuntaviivojen mukaan suvereenina YK:n jäsenmaana.

Turvallisuuspolitiikan tärkeinä tekijöinä puolue korostaa kansan maanpuolustustahtoa ja tehokasta puolustuslaitosta.

Ideologisina perusarvoina, joille vapaa suomalainen yhteiskunta rakentaa tulevaisuutensa, puolue pitää kotia, uskontoa ja isänmaata. Näillä on ratkaiseva merkitys suomalaisen yhteiskunnan perusteiden vahvistajina.

Toiminnassaan puolue korostaa länsimaisen vapaan markkinatalouden ja yksityisen yritteliäisyyden merkitystä talouselämän eri aloilla.

Puolue katsoo, että maan kaksikielisyys on korvaamaton kulttuuriarvo.

Perustuslaillinen oikeistopuolue pyrkii yhdistämään Suomen kansan voimat päättävästi vastustamaan vapautta tukahduttavaa sosialismia ja vallankumouksellista kommunismia.

2. Yhteiskuntajärjestelmä

Kansanvaltainen yhteiskuntajärjestelmä turvaa parhaiten kansalaisten vapauden Ja keskinäisen yhdenvertaisuuden samoin kuin se antaa jokaiselle mahdollisuuden päästä demokraattisin keinoin vaikuttamaan sekä valtion että kuntien asioihin. Pohjoismainen perinteinen kansanvalta edellyttää myös kansalaisten oikeusturvan Ja riippumattoman oikeuslaitoksen säilyttämistä. Valtiovallan on suojattava kansalaisten työvoimaa ja omaisuutta sen lajista riippumatta samoin kuin oikeutta vapaan elinkeinoelämän harjoittamiseen.

Perustuslaillinen oikeistopuolue panee erityisen painon kansanvaltaan yhteiskuntajärjestyksemme turvaamiseen perustuslakien kirjaimen ja hengen mukaisesti. Näin ollen kaikkea toimintaa, joka pyrkii yhteiskuntajärjestelmämme väkivaltaiseen kumoamiseen tai heikentämiseen, on päättävästi demokraattisin keinoin vastustettava. Epäkansanvaltaiset valtapyrkimykset samoin kuin maan laillisiin hallituselimiin kohdistuva ulkoparlamentaarinen joukko-toiminta on torjuttava. Eduskunnan arvovaltaa on maassamme vahvistettava. Tämän on kuitenkin tapahduttava siten, ettei Suomen kansalle hallitusmuodon mukaan kuuluvaa korkeinta valtaa epädemokraattisesti rajoiteta siirtämällä esimerkiksi perustuslain mukaisia vaaleja rauhan oloissa eduskunnan toimitettaviksi.

Tasavallan presidentin valtuudet ovat liian laajat. Puolue kannattaa pohjoismaista parlamentaarista järjestelmää, jonka mukaan kansan vapaasti valitsema eduskunta on tärkein valtioelin. Tasavallan presidentiksi valittu henkilö voitaisiin toimikautensa jälkeen valita uudelleen vain yhden kerran. Tasavallan presidentin nykyisiä ulko- ja sisäpoliittisia valtaoikeuksia tulisi huomattavasti rajoittaa. Tasavallan presidentin välittävää, kansakuntaa yhdistävää tehtävää tulisi korostaa.

Perustuslaillinen oikeistopuolue kannattaa valtiosääntötuomioistuimen perustamista kansalaisten perusoikeuksien ja perustuslakien turvaamiseksi.

Hallitusmuodon takaamat kansalaisten perusoikeudet on turvattava säännöllisissä rauhanajan oloissa, ja mahdollisuuksien mukaan myös kriisiaikoina. Demokratian kaventamispyrkimyksiä on päättävästi vastustettava esiintyivät ne sitten millä yhteiskuntaelämän alueella tahansa. Kansalaisten valtiollisia vaikutusmahdollisuuksia ei saa monopolisoida puolueille. Myös puoluerekisteriin kuulumattomille puolueille samoin kuin yksityisille valitsijayhdistyksille on turvattava oikeus asettaa valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa ehdokkaita.

3. Ulkopolitiikka

Ulkopolitiikassa puolue kannattaa johdonmukaista puolueettomuuspolitiikkaa. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä sitä, etteikö puolueetonkin maa voi esittää tasapuolisesti kriittisiä kannanottoja ajankohtaisista kansainvälisistä kysymyksistä. Tällöin on kuitenkin noudatettava puolueettomuuspolitiikan edellyttämää malttia.

Perustuslaillinen oikeistopuolue korostaa erityisesti, että Suomen tulee aktiivisesti pyrkiä lähentämään Pohjoismaita toisiinsa sekä taloudellisesti että sivistyksellisesti. Pohjoismaiden Neuvoston työtä on edelleen kehitettävä.

Puolue katsoo, että Suomen ja Neuvostoliiton naapuruussuhteiden kehitystyötä on jatkettava maamme toisesta maailmansodasta irtaantuessa ja senjälkeisinä vaikeina aikoina toimineiden valtiomiesten realististen ja maamme itsenäisyyttä vahvistaneiden suuntaviivojen mukaan. Erityisesti maittemme välisissä sopimuksissa korostettuja toisen valtion sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatteita on molemminpuolin kunnioitettava. Suomen ja Neuvostoliiton - vapautta korostavan markkinatalousmaan ja sosialistisen maan - välisiä suhteita, jotka eivät perustu ideologisiin näkemyksiin, on vilpittömästi kehitettävä rauhanomaisen rinnakkainelon pohjalta molemminpuolista luottamusta lisäävällä tavalla.

Ulkopoliittinen puolueettomuus el kuitenkaan saa merkitä ideologista puolueettomuutta. Kommunismin vastustamista Suomessa ei näin ollen saa kytkeä maittemme välisiin luottamuksellisiin suhteisiin. Länsimaisella demokratialla on jokaisessa maassa oikeus itsepuolustukseen kaikkia diktatuuripyrkimyksiä vastaan.

Yhdistyneiden Kansakuntien asemaa on jokaisen jäsenvaltion pyrittävä vahvistamaan. Puolue katsoo, että YK:n tehokkaan toiminnan välttämättömiin edellytyksiin kuuluvat myös tehokkaat rauhanturvajoukot.

4. Puolustuspolitiikka

Historia osoittaa, että pienikin kansa, joka on valmis sekä henkisesti että aineellisesti puolustamaan vapauttaan, pystyy sen vaikeissakin olosuhteissa säilyttämään. Siksi maanpuolustuksen merkitystä on korostettava sukupolvesta toiseen. Maanpuolustustahto on saatava koko Suomen kansan ja erityisesti sen nuorison asiaksi. Maanpuolustus on saatettava Suomen kansainvälisten sopimusten sisältämien velvoitteiden edellyttämälle tasolle.

Puolustuslaitoksen on oltava puoluepoliittisten kiistojen ulkopuolella. Suomen turvallisuuspolitiikkaa on pyrittävä vahvistamaan tehokkaasti koulutetulla Ja aseistetulla puolustuslaitoksella. Eduskunnan on kiinnitettävä enemmän huomiota puolustuslaitoksen materiaalihankintoihin samoin kuin olosuhteisiin ja palkkaukseen puolustuslaitoksessa, jotta sen palvelukseen saadaan riittävästi pätevää henkilökuntaa.

Väestönsuojelua ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä on määrätietoisesti tuettava Ja kehitettävä.

5. Yhteiskunta ja talouselämä

Vapaa yhteiskunta edellyttää taloudellista vapautta.

Sellainen talousjärjestelmä, joka rakentuu yritysten väliseen kilpailuun sekä toisaalta valtion ja yksityisen talouselämän väliseen tehtävien tasapainoon, pystyy parhaiten tyydyttämään kansalaisten moninaiset taloudelliset tarpeet

Vapaan yhteiskunnan tulee tarjota kansalaisille vaihtoehtoja sekä työpaikkojen valinnan, erilaisten tavaroiden ja palvelusten, eri koulutusmahdollisuuksien sekä asumis- ja säästämismuotojen välillä. Valtion yritysten tulee kilpailla samoilla ehdoilla yksityisten yritysten kansaa. Valtion yritystoiminta on perusteltua vain erityisen suuria pääomia vaativilla talouselämän aloilla. Tällöinkin on otettava huomioon kannattavuuden näkökohdat. Veronmaksajien varoja ei saa tuhlata valtion suurisuuntaisiin ja talouspoliittisesti täysin kannattamattomiin investointeihin.

Kehitysalueilla talouselämää on tehokkaasti edistettävä, jotta siellä asuvalle väestölle voidaan turvata elintason nousu Ja näin estää alueilta tapahtuvaa kansantaloudellisesti vahingollista muuttoliikettä.

Lisääntyvä omistaminen kohottaa yksilön omanarvontuntoa ja turvallisuutta. Omistamisen toteutuminen mahdollisimman monen kohdalla on sen vuoksi tavoiteltavaa. Edellytyksenä on kuitenkin rahanarvon turvaaminen inflaatiolta ja kansalaisten säästämismahdollisuuksien lisääminen mm. verorasitusta keventämällä.

Verojärjestelmän tulee edistää kansalaisten työhalukkuutta, yritteliäisyyttä ja säästämistä. Verotuksen painopistettä tulisi siirtää enemmän välillisten verojen puolelle. Perustuslaillisen oikeisto-puolueen mukaan lainsäädäntöä on muutettava siten, että rahanarvon aletessa verotuksen progressiivisuus ei automaattisesti lisää kansalaisten verorasitusta.

Hyvinvointimme kehitys taloudellisesti yhdentyvässä Länsi-Euroopassa riippuu ennen kaikkea teollisuuden ja palveluelinkeinojen laajentumisesta. Ainoastaan jatkuvasti kasvava vienti sekä länteen että itään tekee mahdolliseksi vastaavasti lisääntyvän tuonnin Ja siten yhä erilaistuneemman kulutuskysynnän tyydyttämisen. Suomen on ulkomaankauppapolitiikassaan pyrittävä mahdollisuuksien mukaan laajentamaan suhteitaan kaikkien maiden kanssa. Vapaa kaupankäynti kaikkiin ilmansuuntiin ilman syrjintää on Suomen etujen mukaista.

Ihmisen elinympäristöä uhkaavien saastevaarojen torjumiseksi on valtiovallan yhteistyössä talouselämän kanssa pikaisesti huolehdittava siitä, että ihmisellä on hyvä asuinympäristö sekä puhdas vesi ja ilma. Suomen luonnon säilyttäminen mahdollisimman koskemattomana on ensiarvoisen tärkeä tehtävä.

6. Maa- ja metsätalous

Maailmaa uhkaa vakava elintarvikepula. Tämä asettaa maassamme harjoitetun maatalouspolitiikan entistä vaativampien tehtävien eteen. Suomalaisen vapaan talonpojan työtä on arvostettava kaikissa kansanpiireissä eikä kylvettävä epäsopua tuottajien ja kuluttajien välille.

Maatalouden rationalisointia ja erityisesti tilakoon suurentamista on helpotettava, jotta maataloustuotannon kustannuksia voitaisiin alentaa ja maanviljelijöiden tulotasoa parantaa. Tällä tavoin maataloudesta vapautuva työvoima on ajoissa ja riittävän tehokkaasti koulutettava toisiin tehtäviin.

Maamme metsävarojen elintärkeä merkitys talouselämälle, ulkomaankaupalle ja työllisyydelle vaatii valtiovallan aktiivisia toimenpiteitä metsätalouden kehittämiseksi. Metsiemme kansantaloudellista pääomaa on kartutettava.

Kalastus

Kalastajien erittäin vaikeissa olosuhteissa harjoittamaa ammattia on valtiovallan toimesta tuettava ja luotava edellytykset kalastuselinkeinon rationalisoimiselle mm. valtion edullisilla lainoilla.

7. Sosiaalipolitiikka

Perustuslaillinen oikeistopuolue vaatii suurempaa sosiaalista turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta vuodesta toiseen laiminlyödyille kansalaisryhmille vanhimmalla väestönosalla - nykyisin useimmissa tapauksissa riittämättömine eläkkeineen - tulee olla etuoikeus sosiaalisiin uudistuksiin.

Suomen itsenäisyyden luoneiden ja turvanneiden vapaus-, talvi- ja jatkosodan veteraanien taloudellinen asema on turvattava. Sotaveteraanien eläkeikärajaksi puolue suosittaa 55 vuotta.

Perustuslaillinen oikeistopuolue korostaa erityisesti valtiovallan moraalista velvollisuutta kiireellisesti huolehtia taloudellisessa ahdingossa elävien vapaussoturien riittävästä toimeentulosta. Sota- ja siviili-invalidien asemaan tulee yhteiskunnan kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kaikilla invalideilla on oikeus vaatia, että heidän toiminnalleen itsensä ja yhteiskunnan hyväksi luodaan riittävät edellytykset.

Sosiaalipoliittisia uudistuksia tehtäessä ei lapsia eikä kasvavaa nuorisoa saa syrjiä. Keskeinen lasten päivähoitokysymys on ratkaistava tavalla, joka antaa perheille mahdollisuuden hoitomuodon valintaan.

Sosiaalipolitiikkaa on yleisesti kehitettävä siten, että rajoitettuja mahdollisuuksiamme käytetään erityisesti niiden aseman parantamiseksi, jotka välttämättä tarvitsevat yhteiskunnan tukea. Puolue korostaa tehokkaan terveydenhuollon merkitystä ennalta ehkäisevänä sosiaalipoliittisena toimintana.

Asuntopolitiikan päämääränä tulee olla turvata jokaiselle kansalaiselle oikeus omaan kotiin. Asunto-ongelma on maassamme saatava vihdoinkin ratkaistuksi.

Yksityistä omistusasuntotuotantoa, joka helpottaa sekä nuorten parien perheiden perustamista että vanhusten asemaa, on lisättävä muun asuntotuotannon ohella voimakkaasti.

Puolue korostaa, että valtion ja kuntien budjettipolitiikassa on tarkemmin punnittava kansalaisille elintärkeiden ja vähemmän oleellisten investointien etuoikeusjärjestys.

Työntekijöiden terveydenhuoltoon, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen työpaikalla on kiinnitettävä enemmän huomiota. Puolue suhtautuu myönteisesti työnantajan ja työntekijän välisen paremman yhteistyön kehittämiseen kaikilla työelämän sektoreilla. Työntekijöiden suojelemiseksi työttömyyden taloudellisilta seurauksilta on säädettävä laki työttömyysvakuutuksesta.

8. Kulttuuriarvot

Kansamme suuri enemmistö rakentaa elämänkatsomuksensa kristilliseettiselle pohjalle. Kristillisiä arvoja on sen vuoksi kunnioitettava julkisessa elämässämme.

Puolue katsoo, että valtion ja kunnan on kohdeltava eri uskonnollisia yhteisöjä siten, ettei kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia ja samanarvoisuutta lain edessä heikennetä.

Kulttuuripolitiikassa on edistettävä kaikin tavoin kulttuurilaitosten itsenäisyyttä, monipuolisuutta ja poliittisesta vallankäytöstä vapaata totuudenetsintään Perustuslaillinen oikeistopuolue katsoo, että ruotsinkielen vähemmistöasemaa toisena kotimaisena kielenä ei saa heikentää, vaan se on säilytettävä elävänä kielenä Suomessa. Muiden kielten opetusta on edistettävä.

Opiskelevaa nuorisoa on tuettava riittävin apurahoin. Opintolainajärjestelmä on muodostettava sellaiseksi, että velkataakka el vaikeuta perheen perustamista. Kuntien osuutta oppilasasuntojen rakentamisessa on lisättävä.

Koulu- ja yliopistouudistusten tavoitteena on oltava sivistystason kohottaminen. Puolue katsoo, että koulunkäyntiä ja korkeampia opintoja tuettaessa on myös ammattikoulutus tehtävä entistä tavoiteltavammaksi.

Aikuisopetukseen ja erityisesti tärkeään kirjeopetukseen on kiinnitettävä lisääntyvää huomiota. Tällöin on tehokkaasti käytettävä hyväksi niitä suuria mahdollisuuksia, joita televisio ja kaapelitelevisio tarjoavat

Kasvava nuoriso on suojattava persoonallisuutensa kehitysvaiheessa poliittisia kannanottoja vaativista ratkaisuista ja poliittisesta leimautumisesta. Perheelle on annettava ensisijainen merkitys käyttäytymisen ja moraalisääntöjen välittämisessä sukupolvelta toiselle. Lasten vanhempien vaikutusta sekä koulukasvatukseen että päätöksentekoon kouluissa on pyrittävä lisäämään. Samoin on pyrittävä lisäämään koulujärjestelmän monimuotoisuutta Ja edistämään vapautta koulumuodon valinnassa. Samalla on päättävästi vastustettava julkisen vallan monopolipyrkimyksiä kaikessa opetustoiminnassa.

Viestinnän vapaus

Tiedotustoiminnan vapautta on lisättävä käyttämällä hyväksi tekniikan suomia uusia mahdollisuuksia kuten kaapelitelevisiota. Minkin viestinnän alan monopolisoimista Perustuslaillinen oikeistopuolue ei hyväksy. Valinnan vapaudesta on huolehdittava takaamalla toisaalta ilmaisun vapaus viestinnän välineiden vapaalla käytöllä Ja toisaalta tiedon vastaanottamisen vapaus turvaamalla informaation vapaa saanti eri lähteistä.

Yleisradion toiminnan on perustuttava ehdottomaan tasapuolisuuteen ja Suomen kansan suuren enemmistön hyväksymien arvojen kunnioittamiseen.