Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/PS/390

Perussuomalaiset

Perussuomalaisten kunnallisvaalijulistus - Peruspalveluiden ja perusturvan puolesta


  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Otsikko: Perussuomalaisten kunnallisvaalijulistus - Peruspalveluiden ja perusturvan puolesta
  • Vuosi: 2000
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Perussuomalaisten kunnallisvaalijulistus

Peruspalveluiden ja perusturvan puolesta

1) Perussuomalaiset toimivat kunnissa ja kaupungeissa kuntalaisten ehdoilla kuntalaisten parhaaksi. Tämä on mahdollista vain siten, että todellinen päätösvalta on kaikissa asioissa kuntalaisten suoraan valitsemalla valtuustolla. Kunnanvaltuustoissa ja muissa kunnallisissa luottamustehtävissä Perussuomalaiset ovat itsenäisiä päättäjiä ilman kahlitsevaa ryhmäkuria.

2) Kaupungin- ja kunnanjohtaja on valittava yleisillä vaaleilla kunnanvaltuustovaalien yhteydessä. Tärkeimmät asiat on asukkaiden niin halutessa ratkaistava kunnallisella kansanäänestyksellä. Puolueiden keskinäiset virkapakettisopimukset on hylättävä avoimeen ja kansanvaltaiseen hallintoon sopimattomana. Valta kuuluu valtuustolle - ei virkamiehille. Markkamääräisesti suuret päätökset on tehtävä valtuustossa.

3) Suomeen on eriarvoistunut, uusi unohdettu kansa, joka tarvitsee rohkeaa Perussuomalaista, asiaansa puolustajaa. Ihmisarvoinen elämä ja riittävä toimeentulo eivät ole mahdollisia ilman toimivia peruspalveluita ja kattavaa perusturvaa. Peruspalveluita ei saa romuttaa liiallisella yksityistämisellä ja yhtiöittämisellä, joka väistämättä johtaa myös kunnallisen kansanvallan kapenemiseen ja kuntalaisten vaikutusvallan vähenemiseen ja jopa kansalaisten syrjäyttämiseen. Kunnissa on toteutettava tinkimättä voimassaolevaa vammaispalvelulakia. Kunnilla on kaikissa olosuhteissa varaa ja velvollisuus taata jokaiselle riittävä toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä.

4) Sosiaalisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden on oltava pysyvänä perusperiaatteena yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä työttömien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten, invalidien, yksinhuoltajien, lapsiperheiden, opiskelijoiden, pieneläkeläisten, omaishoitajien, ylivelkaantuneiden ja heidän takaajiensa sekä muiden vaikeuksissa kamppailevien sekä heidän lähipiirinsä asemaan ja jaksamiseen. Älköön myöskään unohdettako kokoajan kasvavan vanhusväestön sekä sotiemme veteraanien ja invalidien loppuelämän tarpeita.

5) Jokaisella ihmisellä on oikeus henkiseen vapauteen sekä fyysiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen perusturvallisuuteen.

Kunnissa on ryhdyttävä todelliseen taisteluun väkivaltaa, huumeita ja päihteiden liikakäytön ongelmia vastaan. Nuoriso tarvitsee mahdollisuuden myönteiseen toimintaan ja kehitykseen.

6) Kuntalaisille on niin kaupungeissa kuin maaseudullakin oltava todellinen vapaus valita asuinpaikkansa. Veromarkkojen turvaamiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi sekä säilyttämiseksi kuntien on luotava kunnolliset edellytykset pienten ja keskisuurten yritysten toiminnalle ja kehittämiselle mm tontti- ja toimitilapolitiikan kautta ja siten kunnat pystyvät omalta osaltaan estämään maaseudun alasajoa ja maaltapakoa. Tämä on perusedellytys alueellisen ja sosiaalisen kahtiajaon estämiselle ja maaseudun säilyttämiselle elinkelpoisena. Kiinteistöveron ja muiden kunnallisten maksujen järjetön nostaminen on estettävä. Kunnallista kuluttajansuojelua ja valistusta on tehostettava.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kansalaisten vaikutusvallan turvaamiseksi - Me Perussuomalaiset - olemme valmiit puolue- ja aatteelliset rajat ylittävään yhteistyöhön. Erityisesti haluamme toimia yhdessä puolueisiin sitoutumattomien tahojen sekä uusien poliittisten vaihtoehtojen kanssa.

Perussuomalaisella Asialinjalla valtuustoon

Kunnallisvaalit 22.10.2000