Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1174

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

YLEISTURVA - yksinkertaisesti parempi


 • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 • Otsikko: YLEISTURVA - yksinkertaisesti parempi
 • Vuosi: 2018
 • Ohjelmatyyppi: erityisohjelma

YLEISTURVA - yksinkertaisesti parempi

Yleisturva on yksinkertaisesti parempi sosiaaliturvamalli, joka takaa ihmisen toimeentulon ja tarvittavat palvelut vaihtuvissa elämäntilanteissa.

SUOMI TARVITSEE SOSIAALITURVAUUDISTUKSEN

SDP haluaa uudistaa suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän. Sosiaaliturvan lähtökohtana on oltava työ sekä ihmisen oman aktiivisuuden, itsensä kehittämisen, kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Pirstaloituvassa työelämässä opiskelu, työ, yrittäjyys, perhevapaat ja työttömyys vaihtelevat, joten on tärkeää, että turvan taso on ennakoitava ja elämäntilanteen vaihtuessa ihminen ei kohtaa tarpeetonta byrokratiaa, maksuviiveitä tai kannustinloukkuja.

SDP:n vastaus sosiaaliturvan ongelmiin on Yleisturva. Yleisturva on yksinkertaisesti parempi sosiaaliturvamalli, joka takaa ihmisen toimeentulon ja tarvittavat palvelut vaihtuvissa elämäntilanteissa. Se helpottaa työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovittamista siten, että työ on tekijälleen aina kannattavaa.

Yleisturva purkaa byrokratiaa hyödyntämällä digitalisaatiota ja pitää kulut kurissa kohdentamalla etuudet tehokkaasti niitä tarvitseville. SDP luottaa jokaisen ihmisen mahdollisuuteen ja pyrkimykseen työllistyä sekä kehittää itseään. Siksi ihmisiä on kannustettava positiivisesti palkitsemalla, ei vaikeasta elämäntilanteesta rankaisemalla.

Yleisturva toimii trampoliinina, joka ponnauttaa ihmisen takaisin jaloilleen ja antaa uuden mahdollisuuden silloin, kun elämän erilaiset riskit realisoituvat. Näin voi tapahtua kenelle tahansa, milloin tahansa.

TILKKUTÄKISTÄ KOHTI YLEISTURVAA

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on ajan myötä muodostunut byrokraattiseksi, vaikeaselkoiseksi ja pirstaleiseksi. Byrokraattisuus ja viiveet toimeentuloturvan toimeenpanossa aiheuttavat ihmisille suuria epävarmuustekijöitä ja tekevät liian usein työn vastaanottamisesta kannattamatonta. Nykymuotoisessa sosiaaliturvajärjestelmässä eri etuuksia varten on asioitava eri viranomaisten luona ja esimerkiksi eri etuuksien tasot, sovittelu, karenssit, omavastuuajat, työssäoloehdot, päivärahapäivien määrä, tulon määritelmä ja muutoksenhakukeinot vaihtelevat.

Yleisturva on yksinkertainen ja ymmärrettävä sosiaaliturvamalli. Yksinkertaisuus poistaa byrokratialoukkuja ja maksatusviiveitä. Ymmärrettävyys tuo ennakoitavuutta ja auttaa tekemään hyvinvointia edistäviä ja taloudellisesti eteenpäin vieviä ratkaisuja.

Yleisturvassa suuri osa nykyisistä sosiaalietuuksista on yhtenäistetty yhteen kolmiportaiseen tukimuotoon.

Työttömyyspäiväraha
  Peruspäiväraha
  Korotusosa
  Ansiosidonnainen päiväraha
  Korotettu ansio-osa
Työmarkkinatuki
  Korotusosa
Sairauspäiväraha
  Osasairauspäiväraha
Vanhempainpäivärahat
  Äitiysraha
  Erityisäitiysraha
  Isyysraha
  Vanhempainraha
  Osittainen vanhempainraha
Lastenhoidontuet
  Kotihoidon tuki
  Osittainen hoitoraha
  Joustava hoitoraha
Kuntoutusraha
  Osakuntoutusraha
  Kuntoutuskorotus
Aikuiskoulutustuki
Opintotuki
  Opintoraha
  Opintolainen valtiontakaus
  Korkoavustus
Toimeentulotuen perusosa asumistuki
  Yleinen asumistuki
  Eläkkeensaajan asumistuki

YLEISTURVA

YLEISTURVA - JOUSTAVAA TUKEA ERI ELÄMÄNTILANTEISSA

Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli. Yleisturvan kolme tasoa ovat takuutaso, yleistaso ja aktiivitaso. Se on automatisoitu ja sosiaaliturvaa yksinkertaistava malli, joka kattaa jokaisen ihmisen toimeentulon erilaisissa vaihtuvissa elämäntilanteissa, oli sitten kyse työttömyydestä, vanhemmuudesta tai tilapäisestä sairaudesta. Yleisturvaan ovat oikeutettuja kaikki työnteon muodosta riippumatta aina yrittäjistä apurahansaajiin ja vakiduunareista keikkatyöläisiin.

Yleisturva on sosiaaliturvamalli, jossa työnteko on aina kannattavaa. Se vähentää byrokratiaa, pompottelua luukulta toiselle ja tekee sosiaaliturvasta ennakoitavaa. Ihminen saa yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti palveluita, joita hän tarvitsee. Nykysosiaaliturvan tarveharkintaiset ja täydentävät toimeentuloetuudet sekä kulukorvaukset säilyvät osana sosiaalityötä ja -vakuutusta.

Yleisturvaan ovat oikeutettuja kaikki työnteon muodosta riippumatta aina yrittäjistä apurahansaajiin ja vakiduunareista keikkatyöläisiin.

YLEISTURVA: RAUTALANKAMALLI

[Kuvio poistettu]

 • Yleisturvan aktiivitaso kannustaa itsensä kehittämiseen sekä työllisyys- ja koulutuspalveluiden hyödyntämiseen
 • Laajempi määritelmä aktiivisuudelle: vapaaehtoistyö, järjestötoiminta sekä ei-tutkintoon tähtäävä koulutus
 • Yleisturvan yleistaso on useiden syyperusteisten järjestelmien sijaan yksi yhtenäistetty ja automatisoitu järjestelmä, jonka joustavan tuen piiriin pääsee erilaisilla syillä: työttömyys, opiskelu, vanhemmuus, tilapäinen sairaus ja työkyvyttömyys
 • Yleistason perusosa kattaa kohtuullisen vähimmäiskulutuksen
 • Yleistason ansio-osan suuruus määräytyy aiempien ansioiden perusteella
 • Yleisturvan takuutaso on turvaverkko, joka takaa kaikille Suomessa asuville turvan silloin, kun yleistason syytä ei ole
 • Takuutason maksatus voidaan automatisoida ja toteuttaa tarveharkinta tulorekisterillä
 • Takuutasolla on tiivis yhteys peruspalveluihin: sosiaali- ja terveys-, työllisyys- ja koulutuspalvelut tukevat polkua kohti työelämää
 • Asumistukijärjestelmää yhtenäistetään ja yksinkertaistetaan

YLEISTURVA IHMISEN KANNALTA:

KOHTELEE KAIKKIA SOSIAALITURVAN PIIRISSÄ OLEVIA YHDENVERTAISESTI

Yleisturvan piirissä ovat niin työttömät, opiskelijat ja yrittäjät kuin epäsäännöllistä tuloa saavat apurahansaajat ja taiteilijatkin. Kaikille taataan yhdenvertainen oikeus sosiaaliturvaan.

TEKEE SOSIAALITURVASTA YMMÄRRETTÄVÄÄ, ENNAKOITAVAA JA POISTAA TARPEEN KEINOTTELULLE

Yleisturva-mallissa työnteko on aina kannattavaa. Tulojen kasvaessa etuuksien väheneminen tapahtuu tasaisesti ja ennakoitavasti.

VÄHENTÄÄ IHMISTEN POMPOTTELUA LUUKULTA TOISELLE

Sosiaaliturva on ihmistä varten - ei päinvastoin. Ihminen saa yhdeltä luukulta ja yksilöllisesti tarvitsemansa palvelut ja etuudet.

TUKEE TYÖLLISTYMISTÄ, KOULUTTAUTUMISTA JA ITSENSÄ KEHITTÄMISTÄ

Yleisturva palkitsee aktiivisuudesta ja kannustaa kouluttautumaan myös työuran aikana.

VARMISTAA TURVAN KAIKISSA ELÄMÄN VAIHEISSA

Oli sitten kyse työttömyydestä, vanhemmuudesta tai tilapäisestä sairaudesta, Yleisturva takaa toimeentulon vaihtuvissa elämäntilanteissa.

YLEISTURVA YHTEISKUNNAN KANNALTA

AUTOMATISOI JA DIGITALISOI SOSIAALITURVAN TOIMEENPANON

Jatkossa jokaisen terveys-, koulutus- ja työllisyystiedot voidaan yhdistää kansallisen tulorekisterin kanssa ja vähentää paperin pyöritystä sekä byrokratiaa.

LISÄÄ VEROTULOJA TYÖLLISYYDEN PARANTUESSA

Järjestelmän ennakoitavuus ja inhimillisyys jättää aikaa työnhaulle ja itsensä kehittämiselle. Yksilölliset palvelut ja palkitseva etuusjärjestelmä nostavat työllisyysastetta.

VEROTUS JA SOSIAALITURVA SAADAAN REAALIAIKAISEMMAKSI

Verotuksen ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen tulotietojen kanssa mahdollistaa työn vastaanottamisen nykyistä joustavammin. Etuudet ja verotus mukautuvat reaaliaikaisesti elämäntilanteen muuttuessa.

PARANTAA TIEDONKULKUA VIRANOMAISTEN VÄLILLÄ

Viranomaisella on aina ajantasaiset tiedot. Kansalainen hallitsee omia tietojaan ja päättää niiden käyttämisestä Suomi.fi-palvelussa.

VÄHENTÄÄ BYROKRATIAA JA PÄÄLLEKKÄISYYKSIÄ SEKÄ VAPAUTTAA RESURSSIT OHJAAMISEEN JA PALVELUIHIN

Etuuspäätösten ja tietojen keräämisen sijaan henkilöstöllä on enemmän aikaa yksilölliseen neuvontaan, palvelutarpeen arviointiin ja työllistymistä tukeviin palveluihin.

TULEVAISUUDEN TOSITARINOITA:

TANJA TYÖNHAKIJA

SOSIAALITURVA NYT:

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA:
  Peruspäiväraha
  Korotusosa
  Ansiosidonnainen päiväraha
  Korotettu ansio-osa
TYÖMARKKINATUKI
PERUSTOIMEENTULOTUKI
TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI
ASUMISTUKI
  Yleinen asumistuki

YLEISTURVA

Tanja Työnhakija on jäänyt työttömäksi. Yleisturvan takia Tanja voi keskittyä täysipainoisesti työnhakuun. Hän saa Yleisturvan ja tarvittavat palvelut yhdeltä luukulta. Tanja on oikeutettu Yleisturvan ansio-osaan ja aktiivisena järjestötoimijana myös Yleisturvan aktiivitasoon. Hän voi huoletta ottaa vastaan epäsäännöllistä keikkatyötä, sillä Yleisturvassa työnteko on aina kannattavaa.

VILLE VANHEMPI

SOSIAALITURVA NYT:

VANHEMPAINPÄIVÄRAHAT
  Äitiysraha/Isyysraha
  Erityisäitiysraha
  Vanhempainraha
  Osittainen vanhempainraha
LASTENHOIDONTUET
  Kotihoidon tuki
  Osittainen hoitoraha
  Joustava hoitoraha
PERUSTOIMEENTULOTUKI
TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI
ASUMISTUKI
  Yleinen asumistuki

YLEISTURVA

Ville Vanhempi on vastasyntyneen lapsen isä. Hän on oikeutettu Yleisturvaan, joka korvaa vanhempainrahan. Myöhemmin lapsen kasvaessa Ville voi ottaa vastaan epäsäännöllistä keikkatyötä, eikä hänen tarvitse enää huolehtia kannustinloukuista: ansiotulojen kasvaessa etuudet vähenevät tasaisesti ja ennakoitavasti.

TIINA TOIPILAS

SOSIAALITURVA NYT:

SAIRAUSPÄIVÄRAHA
  Osasairauspäiväraha
KUNTOUTUSRAHA
  Osakuntoutusraha
  Kuntoutuskorotus
PERUSTOIMEENTULOTUKI
TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI
ASUMISTUKI
  Yleinen asumistuki

YLEISTURVA

Tiina Toipilas sairastui viime keväänä ja hänelle määrättiin puolen vuoden sairausloma. Hän on oikeutettu Yleisturvaan, joka korvaa sairauspäivärahan. Tiedot hänen terveydentilastaan voidaan yhdistää tulorekisteriin, jolloin tuen hakeminen on helpompaa. Tiinan ei enää tarvitse turvautua perustoimeentulotukeen. Hän voi toipumisensa mukaan työskennellä myös osa-aikaisesti.

OSSI OPISKELIJA

SOSIAALITURVA NYT:

OPINTOTUKI
  Opintoraha
  Opintolainen valtiontakaus
  Korkoavustus
AIKUISKOULUTUSTUKI
PERUSTOIMEENTULOTUKI
TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI
ASUMISTUKI
  Yleinen asumistuki

YLEISTURVA

Ossi Opiskelija on kolmannen vuoden opiskelija, joka voi nyt huoletta keskittyä opintoihinsa. Hän kuuluu Yleisturvan yleistason piiriin, joka korvaa opintotuen. Nykyisen opintotuen tulorajat korvataan kannustavammalla Yleisturvan sovittelulla työtulojen kanssa. Yleisturva on automatisoinut ja digitalisoinut sosiaaliturvan toimeenpanon, joten etuuksien maksu tapahtuu ilman ylimääräisiä viiveitä.

ASKELEITTAIN KOHTI YLEISTURVAA

Yleisturva-malli toteutetaan vaiheittain vuoteen 2030 mennessä. Ensiaskeleita kohti Yleisturvaa voidaan ottaa nopeasti ja kustannusneutraalisti. Eriarvoisuuden vähentäminen ja heikoimmassa asemassa olevien tukeminen vaativat kuitenkin panostuksia, jotka maksavat itsensä takaisin kohentuneen työllisyyden myötä.

ESIMERKIKSI:

 • Ansioperusteisten etuuksien määräytymistä selkiytetään yhtenäistämällä etuuksien perusteena olevaa tulokäsitettä, maksupäiviä, lapsikorotuksia sekä selkiyttämällä karenssipäiviä
 • Ansioperusteisten etuuksien vähimmäistasoja yhtenäistetään siten, että se takaa riittävän turvan eli tarve toimeentulotuen (jatkossa takuuosa) samanaikaiseen nostamiseen vähenee ja poistuu
 • Työttömien etuuksiin lisätään palkitsevia kannusteita, kun työtön osallistuu työllistymistä parantaviin toimenpiteisiin
 • Hyödynnetään yhä laajemmin tulorekisteriä ja muita tietokantoja

Lue lisää: www.sdp.fi

Ensiaskeleita kohti Yleisturvaa voidaan ottaa nopeasti ja kustannusneutraalisti.

MAAILMAA VOI MUUTTAA. TARVITAAN VAIN ROHKEITA IHMISIÄ.