Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1279

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Kannanotto liikennepolitiikasta


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Kannanotto liikennepolitiikasta
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

SDP:n XXXVIII puoluekokous
Turku 26.-30.5.1999

Kannanotto liikennepolitiikasta

Yhteiskunnan kehitys edellyttää toimivaa liikenneverkkoa. Fyysisen liikenteen ja tietoliikenteen sujuvuus ja tehokkuus on tärkeä kansallinen kilpailutekijä. Tehtävät liikenneratkaisut vaikuttavat suuresti työllisyyden kasvuun, alueelliseen kehitykseen sekä ympäristön tilaan. Uusilla investoinneilla ja olemassa olevan infrastruktuurin kunnossapidolla on edistettävä ihmisten elinmahdollisuuksia, kestävää kehitystä ja maan taloudellista kasvua.

Fyysisen liikenteen verkkoa on kehitettävä eri liikennemuotojen osalta tasapainoisesti. Raideliikenteen kilpailukyky, vuorotiheys ja nopeus, on turvattava. Raideliikenteen turvallisuutta on lisättävä. Vesiliikenteen kehitystä ei saa vaarantaa kohtuuttomilla väylä- ja luotsausmaksuilla. Tieliikenteessä resursseja on lisättävä siten, että myös alemmanasteisen tiestön kohtuullinen kuntotaso voidaan säilyttää. Uusien investointien on oltava tutkitusti kannattavimpia.

Suomea on kehitettävä edelleen tietotekniikan edelläkävijämaana. Tämä edellyttää tietotekniikan perusvalmiuksien opettamista kaikille kansalaisille. Tietoyhteiskunnan on perustuttava tasa-arvoiseen kansalaisyhteiskuntaan. Uusi teknologia edesauttaa kansalaisten osallistumista päätöksentekoon päätöksenteon eri vaiheissa. Tietotekniikan kehittämisellä tulee turvata suomalaisen elinkeinoelämän edellytykset toimia tehokkaasti ja taloudellisesti myös kansainvälisissä yhteyksissä. Kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa on säännöllisesti päivitettävä.

1. Liikenneverkon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on turvattava riittävä rahoitus. Tämä edellyttää liikenneväylänpidon vuotuisen rahoituksen lisäämistä 600 miljoonalla markalla vuoden 1999 budjetin tasosta. Rahoituksesta noin 80 prosenttia on suunnattava perusväylänpitoon. Uusinvestoinnein on helpotettava ruuhkaisimpien alueiden liikenteen joustavoitumista sekä tuettava julkisen liikenteen osuuden kasvua henkilöliikenteestä. Suomen on hyödynnettävä asemaansa EU:n ja Venäjän välisen liikenteen luonnollisena väylänä. Turvallisuuden lisääminen on otettava huomioon korjaus- ja investointipäätöksiä tehtäessä. Tiehallinto tulee järjestää henkilöstön aseman turvaavalla tavalla.

2. Ympäristön huomioon ottaminen edellyttää ympäristöystävällisimpien liikennemuotojen, vesi- ja raideliikenteen, kilpailukyvyn turvaamista. Tieliikenteessä on edistettävä julkisen liikenteen sekä kevyen liikenteen edellytysten parantamista ja toimivuutta. Liikenneinvestoinneissa on huomioitava ympäristönäkökohdat. Tavoitteena tulee olla ympäristöhaittojen vähentäminen ja turvallisuuden parantaminen. Raideliikenteen tulee olla selkeä edelleen kehittämisen kohde. VR Yhtymä Oy:n osinkotuotto on käytettävä radanpitoon. Raideliikenteen vuorovälejä on lisättävä ja liikennenopeuksia nostettava turvallisuudesta tinkimättä. VR Yhtymä Oy:n omistuspohjaa ei tule muuttaa eikä raideliikennettä tule avata kilpailulle. Julkisen liikenteen osuutta tehdyistä matkoista on lisättävä. Vesiliikennettä ei saa kohtuuttomasti rasittaa erilaisilla maksuilla. On selvitettävä mahdollisuudet edesauttaa vesiliikenteen kasvua taloudellisesti perustelluilla investoinneilla.

3. Autoverotuksen painopistettä on edelleen siirrettävä auton hankinnasta auton käyttöön. Autokannan uudistumista ympäristöystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi on edistettävä veroratkaisuin. Verotuksen kokonaistasossa on otettava huomioon henkilöauton käytön välttämättömyys useille kansalaispiireille.

4. Laajakaistainen tietoverkkoyhteys tulee ulottaa kotitalouksiin. Tämä mahdollistaa kehittyvän tietotekniikan uusimpien viestintämahdollisuuksien hyväksikäytön laajasti. Tavoitteena on luoda tehokas ja kilpailukykyinen infrastruktuuri, jolla kansalaisille tarjotaan laajasti mahdollisuus osallistua tietoyhteiskuntaan asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Verkkojen käyttämiseksi laajasti palvelujen välittämiseen on luotava sähköinen tunnistejärjestelmä. Tunniste-järjestelmän varmennepalvelun tulee perustua väestörekisterikeskuksen rekistereihin. Julkiset palvelut on tuotava mahdollisimman nopeasti, laajasti ja kattavasti tietoverkkoihin. Tämä ei saa tarkoittaa henkilöstön vähentämistä ja palvelun heikkenemistä. Kasvava tehokkuus tulee käyttää palvelun nopeuttamiseen ja kehittämiseen. Henkilökohtaiseen kanssakäymiseen perustuva, perinteinen ja kattava palveluverkko on säilytettävä.

5. Tietotekniikkaa tulee soveltaa laajasti fyysisen liikenteen palvelujen parantamiseen sekä toiminnan tehostamiseen siten, että osa fyysisestä liikenteestä voidaan korvata tietoliikenteellä.