Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1280

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Kannanotto oikeuspolitiikasta


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Kannanotto oikeuspolitiikasta
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

SDP:n XXXVIII puoluekokous
Turku 26.-30.5.1999

Kannanotto oikeuspolitiikasta

Perustuslain kokonaisuudistus tulee hyväksyttäväksi maaliskuussa 1999 valittavaan eduskuntaan. Uudistus korjaa perustuslainsäädäntöä parlamentaarisempaan suuntaan. Perusoikeuksia ja kansanvaltaa vahvistetaan edelleen. Kansalaisten sosiaalisten, sivistyksellisten ja taloudellisten perusoikeuksien toteuttamisen edistäminen vaatii muun lainsäädännön kehittämistä. Perusoikeudet on vietävä palvelutuotannon ja hallinnon arkipäivään.

Väkivallan uhka aiheuttaa turvattomuutta ja heikentää kansalaisten elämänlaatua. Rikollisuus aiheuttaa kansalaisille suurta kärsimystä ja on merkittävä kansantaloudellinen rasite. Sosialidemokraatit ovat lain, järjestyksen ja turvallisuuden puolella. Toiminnan kansalaisten suojaamiseksi ja rikosten selvittämiseksi on oltava nopeaa, varmaa ja luotettavaa.

Toimiva ja kansalaisten luottamusta nauttiva oikeusjärjestelmä on demokraattisen oikeusvaltion perusedellytys. Kansalaisten on koettava oikeudenkäyttö luotettavaksi, tasapuoliseksi ja kansan oikeustajua vastaavaksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuomareiden riippumattomuuteen sekä tuomioistuinlaitoksen kykyyn vastata ajan haasteisiin. Viime aikoina oikeudenkäytön hinta on noussut kohtuuttomasti alioikeusuudistuksen toteuduttua. Maksuttoman oikeudenkäynnin tulorajat ylittävä, keskituloinen kansalainen empii ryhtyä perusteltuunkin oikeudenkäyntiin yksityiselle ihmiselle hirmuisten oikeudenkäyntikulumaksujen pelossa. Tästä aiheutuu merkittävä vaara kansalaisten oikeusturvalle.

1. Uusi Suomen perustuslaki tulee saattaa voimaan vuonna 2000. Kansalaisten perusoikeudet on turvattava. Valtioelinten keskinäiset suhteet on rakennettava parlamentarismin pohjalta.

Kansalaisten osallistumismahdollisuuksia on parannettava paikallisesti ja valtakunnallisesti tärkeiden ratkaisujen valmistelussa. Hallinnon avoimuutta ja julkisuutta on lisättävä. Puolueiden vaalirahoitus on jo julkista. Myös ehdokkaiden henkilökohtaisen vaalirahoituksen julkisuutta on lisättävä.

2. Rikosten ennaltaehkäisemiseksi on estettävä sosiaalinen syrjäytyminen voimistamalla hyvinvointivaltion perusrakenteita ja palveluja. Perheiden, koulun, sosiaalityöntekijöiden ja poliisin yhteistyötä ongelmanuorten kasvatuksessa on lisättävä ja häiriökäyttäytymisen ennaltaehkäisyä on tehostettava. Poliisille on turvattava riittävät voimavarat.

Rikosten uhrien oikeusturvaa ja vahingonkorvausten perintää ensisijaisesti rikoksen tekijöiltä on tehostettava. On selvitettävä mahdollisuus uhrin oikeudenkäyntikulujen kattamiseen tarvittaessa valtion varoista. Yhdyskuntapalvelun ja vastaavien vaihtoehtoisten rikollista tekoa sovittavien seuraamusten käyttöä on laajennettava. Vankeusrangaistusten asianmukainen täytäntöönpano on turvattava ja väärinkäytökset, esimerkiksi vankien huumeiden käyttö, estettävä. Järjestäytyneen rikollisuuden voittamiseksi on lisättävä kansainvälistä poliisiyhteistyötä ja vahvistettava Europolin toimintaedellytyksiä.

3. Tuomareiden riippumattomuus ja uskottavuus on varmistettava. Tuomareiden sivutyöntekoa on rajoitettava, tuomarin pääasiallinen toimeentulo on saatava tuomarin toimesta - ei välimiespalkkioista. Tuomareiden valintamenettelyä on uudistettava ja urakierto avattava monipuolisen ammattitaidon ja kokemuspohjan turvaamiseksi. Oikeuslaitoksen voimavarat on turvattava.

4. Oikeudenkäyntikulut on pidettävä kohtuullisena. Tuomioistuinten tulee puuttua perusteettoman korkeisiin oikeudenkäyntikulu-vaatimuksiin. Riitaisten juttujen kustannusten jakoa osapuolten välillä on tasapainotettava. Nykyisen oikeudenkäyntimenettelyn toimivuutta on seurattava ja tarvittaessa on kehitettävä menettelyä tehokkaampaan ja taloudellisempaan suuntaan.

5. Ryhmäkanteen käyttömahdollisuus tulee selvittää ainakin ympäristörikos- ja kuluttajasuoja-asioissa sekä työoikeudessa.

6. Ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi on seurattava velkajärjestelylainsäädännön toimivuutta käytännössä ja korjattava epäkohdat. Sosiaalisen luototuksen osuutta velkaongelmien ratkaisussa on lisättävä. Luottotietotoiminnan aiheuttamat ongelmat on selvitettävä. On tutkittava, parantaisiko ns. positiivistenluottotietojen rekisteröinti kansalaisten asemaa vähentämällä ylivelkaantumisriskiä. Uudistetun lainsäädännön vaikutusta takaajien asemaan on seurattava ja tarvittaessa parannettava takaajan asemaa erityisesti suhteessa muihin velkojiin ja velalliseen. Takaus on säilytettävä kelvollisena vakuusjärjestelmänä. Kansalaisten ja yritysten tulee vastata oikeudellisista sitoumuksistaan.

7. Tasa-arvoon kuuluu myös seksuaalinen tasa-arvo. Samaa sukupuolta oleville ihmisille tulee olla oikeus rekisteröidä parisuhteensa. Samalla on selvitettävä, missä määrin rekisteröintiin liitetään oikeudellisia vaikutuksia.