Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1282

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Kannanotto viestinnästä


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Kannanotto viestinnästä
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

SDP:n XXXVIII puoluekokous
Turku 26.-30.5.1999

Kannanotto viestinnästä

Tietoliikenteen kehityksen edelläkävijämaana tietoliikenteestä on tullut Suomelle sekä kansantaloudellisesti merkittävä toimiala että tekninen kilpailukyvyn edistäjä. Jo nyt tietoliikenteen kehitys on tehostanut pankkitoimintaa, tiedonkäyttöä sekä viestintää. Lähitulevaisuudessa tietoliikenteen kehitys auttaa tehostamaan erityisesti hallinnon ja kaupan alojen toimintaa.

Tietoliikenteen kehitys ei saa johtaa ihmisten eriarvoistumiseen. Kehittyneiden menetelmien käyttäminen on mahdollistettava kaikille esimerkiksi luomalla pääsy verkkoihin kirjastoista ja kouluista sekä digitaalisoituvan television välityksellä. Julkisen vallan on varmistettava ihmisille mahdollisuus asioida yhteiskunnassa myös perinteisin muodoin.

Kehityksestä seuraavan rakennemuutoksen vaikutukset on selvitettävä ja kielteisiin seurauksiin on puututtava. Koulutus- ja työllisyyspolitiikkaa tehostamalla on varmistettava, ettei kehitys johda yksipuoliseen työllisyyden vähentymiseen ja työttömyyden lisääntymiseen.

Julkisessa viestinnässä on turvattava viestinnän monipuolisuus sekä Yleisradion julkisen palvelun viestinnän toimintaedellytykset. Viestinnän omistuksessa on säilytettävä kansallinen ulottuvuus. Kehityksen mukanaan tuomat innovaatiot on hyödynnettävä kuluttajan kannalta tehokkaalla tavalla.

Sosialidemokraatit kannattavat tekijänoikeuksien kehittämistä ja parantamista. Toisaalta on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että tekijänoikeussopimuksista johtuvat kustannukset eivät nouse esteeksi sille, että kansalaisilla on tasavertaiset mahdollisuudet tietokantojen käyttöön.

1. Jotta tietoliikenteen kehityksen mahdollisuudet saadaan kansallisesti hyödynnettyä, on kotitalouksiin saatava riittävän tehokas, laajakaistainen tietoverkkoyhteys. Vaikka yhteyksien rakentaminen kuuluu yksityisen sektorin tehtäviin, on julkisen vallan viime kädessä turvattava aluekehityksen kannalta välttämätön vähimmäistaso. Kirjastoihin ja muihin julkisiin tiloihin sekä digitalisoitavan maanpäällisen televisioverkon välityksellä on saatava toteutetuksi koko maan kattava tietopalveluverkosto. Julkisten tietoverkkopalveluiden on oltava mahdollisuuksien mukaan joko maksuttomia tai maltillisesti hinnoiteltuja. Kansalaisille on tarjottava mahdollisuus omaksua tietoverkon käytön perustaidot.

2. Yleisradion asemaa valtion omistamana julkisen palvelun viestintäyhtiönä on edistettävä ja laadukkaan ohjelmatuotannon vaatima rahoitus turvattava. Televisiotoiminnan digitalisointi on toteutettava mahdollisimman nopeasti siten, että kuluttajien edut huomioidaan. Digitalisoitaessa on turvattava tarjottavien palvelujen monipuolisuus, kohtuullinen hintataso, alueellinen laaja-alaisuus ja kilpailun säilyminen. Maanpäällisten televisioverkkojen digitalisoinnilla mahdollistetaan tieto- ja sivistispalvelujen tuominen kaikkien saataville.

3. Sosialidemokraatit näkevät uuden paisuvan tiedontulvan myönteisten vaikutusten ohella myös kielteiset vaikutukset sekä huolehtivat toimista, joilla vahvistetaan kansalaisten kriittistä ja valikoivaa vastaanottaja-asennetta. Lehdistön moniarvoisuuden turvaamiseksi lehdistötukea on korotettava vuoden 1999 tulo- ja menoarvionesityksen tasosta.

4. Kilpailua on edistettävä teleliikenteessä ja viestinnässä. Suomen etujen mukaista on tukea mahdollisimman laajojen kansainvälisten standardien syntyä. Lainsäädännöllä on turvattava tietoliikenne- ja viestintäalan kilpailukyky ja toimintamahdollisuudet. Yritystoiminnan kansainvälistyessä meidän on huolehdittava siitä, että taloudellisen tulevaisuutemme kannalta keskeiset osaamiskeskittymät säilyvät Suomessa. Tämä edellyttää jatkossakin sitä, että julkinen valta osallistuu paitsi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tukemiseen, omalla panoksellaan omistajana ja määräysvallankäyttäjänä myös yritystoimintaan. Vastaisuudessa tulee mm. verkostotoimialojen yleistymisen takia entistä tärkeämmäksi myös se, että julkinen valta huolehtii kilpailun säilymisestä markkinoillamme. Tällä tavoin se voi parhaiten vahvistaa suomalaisten yritysten kilpailuedellytyksiä myös kansainvälisillä markkinoilla.

5. Elektronisen tiedonsiirron ja kommunikoinnin avulla on pyrittävä vähentämään fyysisen liikenteen kasvua. Videoneuvottelujärjestelmien käyttöä on lisättävä niin hallinnossa kuin koulutuksessakin. Verkkoasioinnin turvallisuuden lisäämiseksi ja uusien entistä laajempien käyttömahdollisuuksien luomiseksi on luotava mahdollisuus sähköiseksi allekirjoitukseksi. Tähän liittyvien varmennepalveluiden on oltava valtion omistuksessa tai valvonnassa.

6. Laadukkaat ja toimivat postipalvelut ovat sekä yksityisille kansalaisille että yrityksille ja yhteisöille tärkeä toiminnan edellytys. Postipalveluita tuleekin olla saatavilla alueellisesti kattavasti.