Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1288

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Julkilausuma kansainvälisestä politiikasta


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Julkilausuma kansainvälisestä politiikasta
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

SDP:N PUOLUEKOKOUS 26.-30.5.1999

Julkilausuma kansainvälisestä politiikasta

Rauha Kosovoon

Suomen sosialidemokraattinen puolue tuomitsee Kosovossa toimeenpannut ihmisoikeuksien loukkaukset. Kosovossa vuosisatojen ajan asunut albaaniväestö on karkotettu väkivalloin kodeistaan. Karkotuksien toteuttamiseksi Jugoslavian viranomaiset ja niiden vastuulla toimivat puolisotilaalliset joukot ovat syyllistyneet vakaviin sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tapahtuneet ihmisoikeusloukkaukset ovat aiheuttaneet Euroopan pahimman pakolaisongelman puoleen vuosisataan ja horjuttaneet Balkanin alueen ja välillisesti koko Euroopan vakautta.

Sosialidemokraatit vaativat Kosovon asukkaiden kotiinpaluun turvaamista ja Kosovon alueen ja väestön itsehallinnon toteuttamista. Kaikkiin etnisiin ja uskonnollisiin ryhmiin kuuluvilla kosovolaisilla on oltava oikeus elää rauhassa kotiseudullaan. Tämän oikeuden turvaamiseksi on Jugoslavian vedettävä kaikki joukkonsa Kosovosta ja annettava alueella toimivien puolisotilaallisten ryhmien aseistariisuminen ja ihmisten turvallisuuden takaaminen vahvan kansainvälisen rauhanturvajoukon tehtäväksi. Kaikki alueella tehdyt sotarikokset ja ihmisoikeuksien loukkaukset on selvitettävä ja syylliset saatava vastaamaan teoistaan Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen.

Suomen, Euroopan unionin ja koko kansainvälisen yhteisön on osallistuttava Kosovon ja koko Balkanin alueen rauhan ja vakauden ylläpitämiseen. Euroopan unionin on kannettava päävastuu Kosovon jälleenrakentamisesta ja sen pakolaisia vastaanottaneiden naapurimaiden taloudellisesta tukemisesta. EU:n yhdessä Euroopan neuvoston ja ETYJ.n kanssa on huolehdittava Kosovon siviilihallinnon perusrakenteiden toimivuudesta ja vapaiden vaalien järjestämisestä alueella.

Kansainvälisen yhteisön on vastattava alueen humanitaarisen kriisin aiheuttamista kiireellisistä ongelmista. Suomen ja muiden pakolaisia vastaanottamaan kykenevien maiden on huolehdittava vaikeimmassa asemassa olevien pakolaisten väliaikaisesta sijoittamisesta. Naapurimaissa olevien pakolaisten olosuhteita on viipymättä parannettava ja heidän turvallisuudestaan on pidettävä huolta.

Kaakkois-Euroopan vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi on käynnistettävä Euroopan unionin johdolla ja yhteistyössä mm. ETYJ:n kanssa pitkäjänteinen alueen vakauttamishanke. Vakauttamisessa on painotettava demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion vahvistamista ja tukea taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä alueellista yhteistyötä ja EU:n ja alueen valtioiden suhteiden lähentämistä.

Kriisien hallintaan liittyen mukaan lukien rauhaan pakottaminen tulee selvittää kansainvälisesti miten sitä tulisi kehittää, jotta se kussakin tapauksessa tuottaisi tavoitellun tuloksen sekä avaisi tien sopimuksille kestävästä rauhasta.

Suomen Sosialidemokraattinen puolue tukee tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren ponnisteluja neuvotteluratkaisun -aikaansaamiseksi Kosovon kriisiin.

Euroopan turvallisuuspolitiikka muutoksessa

Euroopan unionin uusi peruskirja, Amsterdamin sopimus, lisää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtäviä.

Sotilaallisesti liittoutumattoman Suomen on osallistuttava uuden eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän rakentamiseen ja sen vaatimien toimien toteuttamiseen. Suomella on oltava riittävät valmiudet rauhan turvaamiseen ja humanitaarisiin operaatioihin YK:n tai ETYJ:n toimeksiannosta. Suomen on osallistuttava aktiivisesti EU:n kriisinhallintatyöhön ja rauhankumppanuusyhteistyöhön Naton kanssa.

Sosialidemokraattien ulko- ja turvallisuuspoliittinen näkemys perustuu laajan turvallisuu-den käsitteeseen: kriisien ennalta ehkäisemiseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, kansanvallan kehittämiseen ja tasapainoiseen sosiaaliseen kehitykseen. Tehokas toiminta sekä keskinäinen yhteistyö YK:n, Euroopan neuvoston, ETYJ:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen puitteissa on näiden tavoitteiden toteutumisen kannalta entistä tärkeämpää.

Työtä ja hyvinvointia eurooppalaisella yhteistyöllä

Yhteistyöllä Euroopan unionin jäsenmaat ovat saavuttaneet paljon työllisyyden ja hyvinvoinnin edellytysten turvaamisessa. EU:lla on toimivat sisämarkkinat ja yhteinen raha.

Kestävän talouskasvun varmistaminen ja uusien työpaikkojen luominen talous- ja rahaliiton oloissa edellyttää unionin jäsenmaiden tiivistävän yhteistyötään talous- ja veropolitiikassa sekä työllisyyspolitiikassa. Talous- ja työllisyyspolitiikan linjan ja rakenteellisten uudistusten yhteensovittamista korostava Euroopan työllisyyssopimus on askel tähän suun-taan. Työllisyysasteen nostaminen on yhteinen tavoite Euroopan unionissa. Suomen tulee puheenjohtajuuskaudellaan edistää työllisyyssopimuksen käytäntöön saattamista ja työmarkkinaosapuolten sekä talouspolitiikan toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Unionissa on sovittava sisämarkkinoita vääristävän ja hyvinvointivaltion veropohjaa kaventavan haitallisen verokilpailun torjumisesta ja yhdenmukaistettava korko- ja osinkotulojen verotusta sekä hyväksyttävä minimitaso energiaverotukselle.

Euroopan unionin on edistettävä maailmantalouden suotuisaa kehitystä toimimalla kattavien neuvottelujen aikaansaamiseksi Maailman kauppajärjestö WTO:ssa vuonna 2000. Samalla, kun vapaakaupan periaatteita noudatetaan ja kehitysmaiden pääsyä markkinoille parannetaan on huolehdittava kansainvälisen järjestelmän kehittämisestä niin, että työntekijöiden oikeuksia ja ympäristön suojelua voidaan parantaa ja lapsityövoiman käytön haittoja vastaan voidaan toimia tehokkaasti.

Sosialidemokraatit antavat tukensa Suomen puheenjohtajuuskauden Tampereen huippukokouksen tavoitteille kehittää unionia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena. Vapaan liikkuvuuden aluetta täydentämään tarvitaan tehokas ja ihmisoikeuksia kunnioittava maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka. Rajat ylittävää rikollisuutta on torjuttava parantamalla poliisi- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä. Unionin kansalaisten on saatava tehokasta oikeussuojaa kaikkialla; tarvitsemme eurooppalaisen oikeusalueen.

Euroopan unionin tärkein tehtävä on rauhan takaaminen ja laajentuminen uusilla jäsen-mailla on tämän tehtävän toteuttamista. Helsingin Eurooppa-neuvostossa tehtävillä päätöksillä on varmistettava laajentumisen eteneminen niin, että Eurooppaa halkovia taloudellisia ja sosiaalisia kuiluja voidaan luoda uuden vuosituhannen alussa umpeen.

Laajentumisen menestyksellinen toteuttaminen edellyttää uudistuksia hakijamailta.- Sosiaalipolitiikkaa ja työmarkkinoita on uudistettava kolmikantaperiaatteen ja Euroopan sosiaalisen peruskirjan periaatteiden mukaisesti. Uudistumista tarvitaan myös unionin nykyisiltä jäsenmailta. Unionissa on jatkettava toimielimiä koskevia uudistuksia ja päätettävä samassa yhteydessä määräenemmistöpäätöksenteon laajasta lisäämisestä. Unionin kaikkien toimielinten hallinnon ja työskentelyn uudistamista on jatkettava avoimuuden, vastuullisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Äänestäminen europarlamenttivaaleissa on tärkeää

Äänestäminen Euroopan parlamentin vaaleissa on tärkeä vaikutusmahdollisuus koko Euroopan tulevaisuuden kannalta.

Äänestämällä sosialidemokraatteja suomalaiset varmistavat, että SDP:lle tärkeät asiat tulevat esiin myös Euroopassa.

Äänestämällä sosialidemokraatteja vahvistetaan linjaa, jossa tavoitteet hyvinvoinnin tasa-arvoiseen jakautumiseen, yhteisvastuuseen ja ympäristönäkökohdat huomioivaan taloudelliseen kehitykseen liittyen vahvistuvat tulevaisuudessakin Euroopan unionin alueella.

Äänestämällä sosialidemokraatteja suomalaiset varmistavat, että oikeudenmukaista politiikkaa tehdään ihmisten parhaaksi sekä Suomessa että Euroopassa

Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus ja talouden tehokkuus eivät ole vastakohtia. Työmarkkinat on saatava toimimaan paremmin sopimalla niiden pelisäännöistä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

EU:n tavoitteeksi on otettava täystyöllisyys: EU:n jäsenmaat ja kaikki kansalaiset on saatava sitoutumaan eurooppalaisella työllisyyssopimuksella työttömyyden voittamiseen.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet on otettava huomioon kaikessa EU:n päätöksenteossa.

EU on perustettu turvaamaan rauhaa ja yhteistyötä Euroopassa. Yhteinen ulko- ja turvalli-suuspolitiikka vahvistaa Euroopan ja EU:n jokaisen jäsenmaan turvallisuutta. Sen avulla on uudet kriisit estettävä jo ennakolta.

SDP:n Eurooppa-politiikka tuo jatkuvuutta ja turvallisuutta.