Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/1299

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Jokaisella oikeus turvattuun elämään


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Jokaisella oikeus turvattuun elämään
  • Vuosi: 1999
  • Ohjelmatyyppi: muu ohjelma

SDP:N PUOLUEKOKOUS 26.-30.5.1999

Jokaisella oikeus turvattuun elämään

Jokaisella työikäisellä ihmisellä on oikeus työhön. Myös ne ihmiset, jotka eivät itse toimeentuloaan kykene hankkimaan, ovat oikeutettuja turvattuun elämään.

Työelämän sääntöjen on oltava yhtäläiset kaikille. Korkeatasoinen työlainsäädäntö, kehittynyt työsuhdeturva sekä huolenpito työkyvystä ja ammattitaidon kehittämisestä luovat työrauhaa ja ennustettavuutta. Nämä ovat myös Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä asioita.

Suomalaisten työmarkkinoiden tehokas ja hyvä toiminta perustuu sopimiselle. Kaikilla aloilla noudatettavat valtakunnalliset työehtosopimukset turvaavat kaikille työpaikoille tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset työehdot.

Lyhyet määräaikaiset ja osa-aikaiset työsuhteet ovat lisänneet turvattomuutta erityisesti naisvaltaisilla aloilla ja nuorten keskuudessa. Kokoaikainen ja pysyvä työsuhde on työikäisen suomalaisen toimeentulon perusta. Kukaan ei saa ajautua pysyvästi epävarmoihin työsuhteisiin. Tilanteen korjaaminen edellyttää lainsäädännön muuttamista ja muita toimia, joilla tällaisissa työsuhteissa työskentelevien asemaa parannetaan.

* * *

Kaikki syrjintä - niin sukupuoleen kuin myös ikään perustuva eriarvoistaminen - on juurittava pois työelämästä. Ikääntyneen palkansaajan asema työelämässä on turvattava. Työntekijän työssä pitäminen on tehtävä työnantajalle kannattavammaksi kuin irtisanominen.

Työhön perustuva ansioturva, koulutus ja muut palvelut ja kaikille kuuluva riittävä toimeentulo ovat inhimillisen tasa-arvon perusta. Pitkäaikaisen työttömyyden kohdanneita ihmisiä on tuettava monipuolisesti osallisuuteen, itsensä kehittämiseen ja sopivan työn löytämiseen.

Työttömyysturvaa kehitetään työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan yhteistyönä. Nykymuotoinen työttömyyseläkeputki säilytetään, kunnes korvaava järjestelmä on aikaansaatu kolmikantaisesti.

* * *

Sosiaalisen ja henkisen alistamisen ehkäisemiseksi on ennalta torjuttava päihteiden ja huumeiden vakavia seurauksia ja annettava oikea-aikaista apua sitä tarvitseville. Tässäkin tarvitaan viranomaisten yhteistyötä, kattavia palveluja, mutta myös vapaaehtoista lähimmäisapua sosiaalisten järjestöjen kautta.

Erikoissairaanhoidon, lastenpsykiatrian sekä ongelmiin joutuneiden lasten ja nuorten auttamisen lisääntyneet tarpeet on otettava huomioon terveydenhoidon voimavaroissa.

* * *

Maan kaikkia alueita on kehitettävä tasavertaisesti. Määrätietoinen Eurooppa-politiikka on jo lisännyt edellytyksiä osaamiseen, vahvaan tutkimuspanostukseen ja uuteen yrittämiseen perustuvalle aluekehitykselle. Nyt on vahvistettava myös aluekehityksen kansallisia mahdollisuuksia.