Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/403

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Tavoitteena täystyöllisyys - Vaalijulistus


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: Tavoitteena täystyöllisyys - Vaalijulistus
  • Vuosi: 1998
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Eduskuntavaalit 1999

Tavoitteena täystyöllisyys

Vaalijulistus

Puoluevaltuusto 25.-26.11.1998

Sosialidemokratian aatteellinen perusta on oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu. On osoitettava, että olemme aatteellisen sanomamme arvoisia. Me työskentelemme ihmisten arjen ongelmien ratkaisemiseksi. Olem-me aina ottaneet vastuun ihmisten asioitten hoitamisesta. Niin teemme jatkossakin - yhdessä ja turvallisesti.

Vuoden 1999 eduskuntavaalit ovat linjavaalit. Nyt ratkaistaan, saako nykyinen sosialidemokraattien johdolla tapahtuva talouden ja yhteiskunnan tervehdyttämisohjelma jatkoa.

Sosialidemokraattien vahvuus on aina ollut hyvä yhteistyökyky. Nyt on aika puhaltaa yhteiseen hiileen, jotta työn, ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden linja voi jatkua seuraavinakin vuosina.

Hyvinvointiyhteiskunta turvattu

Suomi syöksyi 90-luvun alussa vuosisadan vaikeimpaan talouskriisiinsä. Työttömyys nousi Esko Ahon porvarihallituksen aikana viidennekseen työvoimasta. Maan talous oli romahduksen par-taalla. Kansainväliset luotonsaantimahdollisuudet olivat ajautumassa lopullisesti tukkoon. Työmarkkinasuhteet tulehtuivat.

Paavo Lipposen johtama viiden puolueen sateenkaarihallitus aloitti työnsä poikkeuksellisen vai-keissa oloissa. Se ryhtyi heti välttämättömiin toimiin talouden tervehdyttämiseksi. Valtiontalouden tasapainottamista ei haettu veroja kiristämällä vaan kasvun ja työllisyyden avulla vahvistettiin tulopohjaa. Valtion menot palautettiin talouden kantokyvyn rajoihin.

Nyt Suomen talous on vakautettu. Talouskasvu on ripeintä Euroopassa. Valtion velka on saatu hallintaan. Inflaatio ja korkotaso ovat alempana kuin koskaan. Edellytykset hallita yhteiskunnal-lista kehitystä ovat paremmat kuin kertaakaan tällä vuosikymmenellä. Suomi menee euroaluee-seen vahvana taloutena. Tämä onnist-ui laaja-alaisella yhteistyöllä ja sopimusyhteiskunnan vahvuuksia hyväksikäyttäen. Edellytykset turvalliselle kehitykselle ensi vuosituhannelle on luotu.

Tärkeintä on työttömyyden vakaa aleneminen ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteiden turvaaminen. Tätä linjaa haluamme jatkaa myös ensi vaalikaudella.

Tavoitteena täystyöllisyyden palauttaminen

Tahdomme varmistaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Sitä on rakennettava yksilön ja perheiden näkökulmasta. Tämä edellyttää laadukkaita peruspalveluja ja riittävää sosiaaliturvaa. Kattavilla peruspalveluilla sekä työaika- ja vanhempainlomajärjestelyillä on taattava miesten ja naisten tasavertainen osallistuminen työ- ja perhe-elämään. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus turvataan parhaiten nostamalla työssäkäyvien osuutta työikäisestä väestöstä. Työnteolla saatava toi-meentulo on kestävin keino kohottaa yksilöiden ja perheiden hyvinvointia sekä estää syrjäytyminen.

Tahdomme alentaa työttömyyttä tavoitteena täystyöllisyyden palauttaminen.

Tahdomme jatkaa laajan yhteistyön politiikkaa sekä työmarkkinajärjestöjen yhteistyöhön perustu-vaa sopimusyhteiskunnan kehittämistä. Työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistaminen on sekä palkansaajien että yrittäjien kannalta paras tapa työelämän uudistusten jatkamiselle.

Tahdomme Suomeen lisää kilpailukykyistä yritystoimintaa. Se perustuu uuteen teknologiaan ja tuotekehittelyyn, työntekijöiden osaamiseen, laajaan yhteistoimintaan ja henkilöstön osallistumi-seen päätöksentekoon. Työssä jaksava, osaava ja osallistuva henkilöstö on työelämän tärkein voimavara.

Tahdomme keventää palkansaajien verotusta verorakenteen muutoksilla siten, että pieni- ja keskituloisten verotus kevenee edelleen. Pienituloisten verotuksen ja sosiaaliturvan kehittämisellä on parannettava pienipalkkaisten työllistymismahdollisuuksia perustoimeentuloa heikentämättä. Pal-kansaajien verotuksen keventäminen edellyttää verotuksen painopisteen siirtämistä pääomatuloi-hin, varallisuuteen ja ympäristöhaittoihin. Lisäksi on jatkettava tiukkaa menotaloutta. Torjumme sosiaaliturvan leikkaukset, joilla rahoitettaisiin suurituloisten verokevennyksiä.

Tahdomme turvata kaikkien kansalaisten tasapuolisen tulokehityksen. Eläkkeensaajien oikeus turvalliseen elämään on taattava huolehtimalla sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudesta.

Tahdomme turvata tasapainoisen aluekehityksen ja terveen kuntatalouden. Kehitämme alueita niiden vahvuuksien perusteella. Kehitämme kuntarakennetta ja vakautamme valtion ja kuntien väliset taloussuhteet. Kuntien peruspalvelujen laatu ja saatavuus on turvattava.

Tahdomme turvata kaikille oikeuden hyvään, turvalliseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen ja asuinympäristöön.

Tahdomme, että suomalainen yhteiskunta tulevaisuudessakin panostaa sivistykseen, kaikkien kansalaisten koulutukseen ja korkeaan tietotaitoon. Sen perustana on tasa-arvoa toteuttava peruskoulu ja koulutusjärjestelmä. Tahdomme järjestää koko maahan ulottuvan esiopetuksen.

Tahdomme torjua raa'an kansainvälisen kapitalismin aiheuttaman epävarmuuden ja turvattomuuden.

Tahdomme toimia aktiivisina Euroopan unionin jäseninä Suomen etujen ajamiseksi siten, että tur-vaamme rauhan ja korkean työllisyyden. Sosiaalisen turvallisuuden ja terveen ympäristön tavoitteet toteutuvat nykyistä paremmin eurooppalaisessa yhteistyössä.