Pohtiva
Tulostettu Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovarannosta
URL: www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/SDP/432

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

IHMISIÄ ON KOHDELTAVA TASA-ARVOISESTI - Kunnallisvaalijulistus


  • Puolue: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
  • Otsikko: IHMISIÄ ON KOHDELTAVA TASA-ARVOISESTI - Kunnallisvaalijulistus
  • Vuosi: 2000
  • Ohjelmatyyppi: vaaliohjelma

Kunnallisvaalit 2000

SDP:n puoluevaltuusto 20.9.2000

IHMISIÄ ON KOHDELTAVA TASA-ARVOISESTI

Sosialidemokraattinen puolue edellyttää, että ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti asuinpaikkaan, varallisuuteen, sukupuoleen, kieleen ja rotuun katsomatta.

Siksi kunnalliset palvelut on turvattava koko maassa ja kaikille ihmisille. Erityisesti ikäihmisten palvelutarpeet on turvattava kuntakohtaisin palvelusitoumuksin. Perinteiset sektori- ja kuntarajat ylittävällä yhteistoiminnalla on sitouduttava erillissuunnitelmin ja -ohjelmin vastaamaan ikääntyvän väestömme palvelutarpeisiin.

Siksi sosiaali- ja terveystoimeen on varattava riittävästi henkilökuntaa vastaamaan lisääntyviin palvelutarpeisiin. Se on myös paras tapa taata hoitohenkilökunnan työssäjaksaminen. Samalla kuntien ja kuntayhtymien on vakinaistet-tava määräaikaisia työsuhteitaan.

Siksi koulutoimeen tulevia lisävaroja on kohdennettava syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen esimerkiksi palkkaamalla kouluavustajia, koulukuraattoreita ja -psykologeja ja lisäämällä tuki- ja erityisopetusta sekä kerhotoimintaa. Luokkakokoja ja päiväkotiryhmiä on pienennettävä.

Siksi köyhyyden, huono-osaisuuden ja työttömyyden vähentämiseksi on asetettava valtakunnalliset tavoitteet ja eri tahojen yhteiset sitoumukset, jotta ruokajonot, asunnottomuus ja työttömyys saadaan poistetuksi. Siksi yhteiset palvelut on turvattava kaikille ja kaikkein pienituloisimpien reaalinen elintaso on turvattava.

Siksi kuntien on kehitettävä palvelujensa arviointia ja laatua kansalaismielipiteen pohjalta. Kuntien on sitouduttava nopeisiin päätöksiin erityisesti lasten huostaanotossa ja mielenterveyspalveluissa sekä päihde- ja huumevieroituk-sessa. Näissä palveluissa palveluvelvoite on oltava selkeä ja vaatii valtakunnallista kustannusten tasausta.

Siksi kohtuuhintaisen rakentamisen ja asumisen on oltava mahdollista koko maassa. Kuntien on yhteistoiminnassa aktiivisesti hankittava maata omistukseensa ja kaavoitettava sitä monipuoliseen asumiskäyttöön.

Siksi kuntien on panostettava ympäristöarvojen huomioimiseen jokaisella sektorilla sekä luotava asukkaille turvallinen elinympäristö.

Siksi tarvitaan sellaista verotulontasausjärjestelmää, joka turvaa peruspalvelut maan eri osissa muuttoliikkeestä, väestön ikä- ja elinkeinorakenteesta riippumatta. Samalla sen on turvattava kasvavat palvelutarpeet väestökasvu-alueilla.

Siksi Suomen eri alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi on mahdollistettava kasvukeskusten kehittämisedellytykset ja luotava maakunta- ja aluekeskuksista verkosto, jonka avulla parannetaan osaamista ja kehitetään yhteisiä palveluja. Alueellista kehitystä on tuettava myös valtion toimintojen tasapainoisella sijoittamisel-la.

Siksi osaamiskeskusohjelmaa on jatkettava ulottamalla se kaikkiin maakuntakeskuksiin. Yritysten, tutkimuslaitos-ten, yliopistojen ja korkeakoulujen välisiä yhteyksiä on vahvistettava. Teknologiakeskukset ja yrityshautomot vaativat myös tukea. Yhteyksiä on ennakkoluulottomasti lisättävä lähialueillamme toimivien ulkomaisten laitosten kanssa.

Siksi opetus-, korkeakoulu- ja tutkimusrahoitusta on suunnattava maan eri alueille. Ammattikorkeakouluja on kehitettävä ja niille on turvattava riittävät resurssit. Ammatillisten oppilaitosten vetovoimaisuutta on parannettava.

Siksi nopeat tietoliikenneyhteydet on turvattava maan eri osissa. Tavoitteena on tietoverkkojen helppo ja edullinen käyttömahdollisuus koko kansalle mm. koulujen ja kirjastojen kautta. Rataverkko- ja tieinvestoinnit on turvattava koko maassa.

Siksi rasismia ja etnistä syrjintää on johdonmukaisesti vastustettava. Maahanmuuttajilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet ja velvollisuudet niin palveluihin kuin työntekoon.

Siksi, äänestä kunnallisvaaleissa!